Πρόσληψη 9 ατόμων με σύμβαση ορισμένου χρόνου στο Δήμο Εορδαίας – Δείτε αναλυτικά!

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ  2 /2012 για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων από νομικά πρόσωπα ΟΤΑ.

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ» (ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π) του Δήμου Εορδαίας

Έχοντας υπόψη:

1.     Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2.     Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267 Α).

3.     Την παρ. 10 του άρθρου 21 του Ν.3731/2008 «Αναδιοργάνωση της δημοτικής αστυνομίας και ρυθμίσεις λοιπών θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών» (ΦΕΚ 263 Α).

4.     Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

5.     Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).

6.     Την υπ” αριθ. 62/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π Δήμου Εορδαίας, με θέμα «προγραμματισμός προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2012».

7.     Το υπ” αριθ. 39308/2653/24-7-2012 έγγραφο του Γ.Γ. της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας με θέμα «Αποστολή αιτημάτων των ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού και των Ν.Π.Ι.Δ. αυτών για την κάλυψη εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών, στο πλαίσιο συγχρηματοδοτούμενων προγραμμάτων και έναντι αντιτίμου από τους ωφελούμενους και λοιπών αναγκών».

8.     Την υπ” αριθ. ΔΙΠΠ/Φ. ΕΓΚΡ.1/58/18506/30.8.2012 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει, σύμφωνα με το αριθ. οικ. 33137/31-08-2012 έγγραφο του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Εσωτερικών Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων».

9.     Την υπ” αριθ. 80/2012 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π Δήμου Εορδαίας με θέμα «Έγκριση προσλήψεων προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου ορισμένου Χρόνου ετήσιας διάρκειας για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων για την αντιμετώπιση των αναγκών των Παιδικών Σταθμών του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π Δήμου Εορδαίας».

10. Την υπ” αριθ. 347/2012 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας με θέμα «Καθορισμός του αριθμού και των ειδικοτήτων του Προσωπικού ΙΔΟΧ του ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π  για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων».

11.  Την υπ” αριθ. 56101/3484/19-10-2012 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, με θέμα «Έγκριση της υπ΄ αριθ. 347/2012 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Εορδαίας».

12. Την υπ’ αριθ. ΚΥΑ:1.8010/οικ.3.1413/14-6-2011 (ΦΕΚ 1230/τ. Β΄/14-6-2011) η οποία τροποποιεί και κωδικοποιεί την υπ’ αριθ. ΚΥΑ: 0.8363/οικ.3.1434/29-4-2010 (ΦΕΚ 556/τ. Β΄/29-4-2010) με θέμα «Σύστημα Διαχείρισης, Αξιολόγησης, Παρακολούθησης και Ελέγχου-Διαδικασία Εφαρμογής της Πράξης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής», συγχρηματοδοτούμενης από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013.

13. Τους οριστικούς πίνακες ωφελουμένων γυναικών που προέκυψαν από τη σύζευξη οριστικών πινάκων επιλέξιμων φορέων/δομών, κατόπιν της υπ΄ αριθμ. 1035/19-6-2012 πρόσκλησης προς τους αναδόχους φορείς/δομές, της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε, στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) για την προγραμματική περίοδο 2007-2013, με τους Οριστικούς Πίνακες κατάταξης δυνητικά ωφελουμένων γυναικών και συγκεκριμένα για το Δήμο Εορδαίας, Νομού Κοζάνης, Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

14. Την αριθ. 84/2011 απόφαση του Δ.Σ. του Δήμου Εορδαίας, «Συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ. του Δήμου Εορδαίας και σύσταση νέου Ν.Π.Δ.Δ. κατά τις διατάξεις του Ν. 3852/10 (άρθρο 103 παρ. 4 Ν. 3852/2010)», (ΦΕΚ 1133/τ.Β΄/3-6-2011).

15. Τους υφιστάμενους Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας των πρώην Ν.Π.Δ.Δ., που συγχωνεύτηκαν και συγκροτούν το νέο Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας (ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π.)» Δήμου Εορδαίας, ήτοι α) Κέντρο Ανοικτής Προστασίας Ηλικιωμένων (ΚΑΠΗ) Δήμου Πτολεμαϊδας (ΦΕΚ 1586/21-10-2004), β) Δημοτικοί παιδικοί σταθμοί και βρεφονηπιακοί σταθμοί Δήμου Πτολεμαϊδας (ΦΕΚ 1586/21-10-2004), γ) Δημοτική Βιβλιοθήκη Πτολεμαϊδας (ΦΕΚ  ΣΥΣΤΑΣΗΣ 606/03-09-1984), δ) Φιλαρμονική Δήμου Πτολεμαϊδας «Ο Αριστοτέλης» (ΦΕΚ 185/25-02-2010), ε) Επωνυμία «Βαρβούτειο Δημοτικό Ωδείο» (ΦΕΚ 87/21-01-2004), στ) Δημοτικό Ανθρωπολογικό – Λαογραφικό Μουσείο Πτολεμαϊδας (ΦΕΚ ΣΥΣΤΑΣΗΣ 1590/17-08-2007), ζ) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Βερμίου (ΦΕΚ 2393/19-12-2007) και η) Δημοτικοί Παιδικοί Σταθμοί Δήμου Μουρικίου (ΦΕΚ 396/28-03-2005)

16. Την υπ’ αριθ. 1770/21-11-2012 βεβαίωση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας (ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π.)» Δήμου Εορδαίας ότι οι αιτούμενες θέσεις της ΣΟΧ 2/2012 αφορούν νέες προσλήψεις και όχι παράταση-ανανέωση συμβάσεων.

17. Την αριθ.1395/20-9-2012 βεβαίωση της Προέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας (ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π.)» Δήμου Εορδαίας, για την ύπαρξη πιστώσεων.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εννέα (9) ατόμων για την υλοποίηση του ευρωπαϊκού προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για την κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών των Παιδικών σταθμών και του Βρεφονηπιακού Σταθμού του Ν.Π.Δ.Δ.  «Κοινωνικής Πολιτικής Πολιτιστικής Ανάπτυξης και Παιδείας (ΚΟΙ.Π.Π.Α.Π.)» του Δήμου Εορδαίας, που εδρεύει στην Πτολεμαϊδα του Δήμου Εορδαίας, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ” αριθμ. ΣΟΧ 2 /2012     ΕΔΩ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ     ΕΔΩ

vrizidou.blogspot.gr

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.