Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας: Διεξαγωγή εξετάσεων πιστοποίησης της ΕλληνομάθειαςΤο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας ανακοινώνει ότι το Σάββατο, 18 Δεκεμβρίου 2021:

Θα διεξαχθούν  εξετάσεις για την πιστοποίηση της ελληνικής γλώσσας και στοιχείων της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού για πολίτες τρίτων χωρών και αιτούντες άσυλο προκειμένου να υποβάλουν αίτηση υπαγωγής στο «καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος».

Οι εξετάσεις διοργανώνονται από τη Διεύθυνση Διά Βίου Μάθησης της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στις εξετάσεις πιστοποίησης μπορούν να συμμετέχουν:

 • οι νόμιμα διαμένοντες  πολίτες τρίτων χωρών (ν. 4251/2014, Α΄80), 
 • οι δικαιούχοι και αιτούντες διεθνή προστασία (ν. 4636/2019, Α’ 169) ηλικίας τουλάχιστον 16 ετών, που ενδιαφέρονται να υπαχθούν στο καθεστώς του επί μακρόν διαμένοντος.

Οι κάτοχοι πιστοποιητικού ελληνομάθειας επιπέδου Α (που αποκτήθηκε με τη διαδικασία του π.δ. 363/1998, Α΄242 και προ της εφαρμογής του π.δ. 60/2010, Α΄ 98)  ή επιπέδου Α2 (που εκδίδεται σύμφωνα με το π.δ. 60/2010) υποβάλλονται μόνο στην εξέταση στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού.

ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής από την Πέμπτη 25/11/2021 έως και τη Δευτέρα 6/12/2021, στο Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας :

Διεύθυνση :  Κ. Καραμανλή 56,  53100, Φλώρινα 

Πληροφορίες : Γεώργιος Κυριακού, Διευθυντής ΣΔΕ

Ώρες : 17:00 – 20:00 μμ

Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να υποβάλλουν την αίτηση με τα δικαιολογητικά τους 

αυτοπροσώπως ή μέσω του κηδεμόνα τους  ή με εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους στον Υπεύθυνο του Κέντρου Υποβολής Αιτήσεων.

Για την είσοδο στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων απαιτείται πιστοποιητικό εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωση αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για COVID-19 (rapid test που έγινε μέσα σε 48 ώρες ή PCR test που έγινε μέσα σε 72 ώρες από την είσοδο στο Κέντρο, σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 69136/4-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5138), όπως εκάστοτε θα ισχύει καθώς και χρήση μάσκας προστασίας.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να καταθέτουν στα Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων

 1. Αίτηση συμμετοχής 
 2. Μία (1) φωτογραφία τύπου ταυτότητας
 3. Φωτοαντίγραφο ισχύοντος διαβατηρίου ή άλλου ταξιδιωτικού εγγράφου αναγνωρισμένου από τη χώρα μας (με εξαίρεση όσους έχουν λάβει άδεια διαμονής ως στερούμενοι διαβατηρίου)
 4. Φωτοαντίγραφα Άδειας διαμονής στην Ελλάδα ή βεβαίωσης κατάθεσης δικαιολογητικών ή βεβαίωσης ασύλου 
 5. Φωτοαντίγραφο Παραβόλου 50,00 € ή 20,00 € ανάλογα με το είδος της εξέτασης, που θα πρέπει να έχει πληρωθεί πριν την κατάθεση της αίτησης στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων 
 6. Φωτοαντίγραφο Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, εφόσον υπάρχει

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Από 01/01/2014, η προμήθεια παραβόλου γίνεται ηλεκτρονικά. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να ενημερώνονται:

Α) Από την ιστοσελίδα του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Φλώρινας https://sde-florin.flo.sch.gr/ellhnomatheia-exams-2021 και στα τηλέφωνα: 2385044858, 2385044859 

Β) Από την ιστοσελίδα της ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ, ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΟΛΑΙΑΣ : www.gsae.edu.gr και στα τηλέφωνα:2103442015, 2103442035, 2103442092, 2103442394, 2103442041

Γ) από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας (ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν) http://www.gsae.edu.gr/el/geniki-ekpaidefsi-enilikon/ellinomatheia/mathe-gia-tin-ellinomatheia

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

1) Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν (χειρόγραφα ή ηλεκτρονικά), εκτυπώνουν και υπογράφουν το έντυπο της αίτησης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν.

2) Συγκεντρώνουν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που αναφέρονται στην αίτηση.

3) Εκδίδουν και πληρώνουν το e-παράβολο, ανάλογα με το είδος της εξέτασης στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν (Οδηγίες για την έκδοση του ηλεκτρονικού παραβόλου υπάρχουν επίσης στην ιστοσελίδα της ΓΓΕΕΚΔΒΜ&Ν).

4) Προσέρχονται στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων κατά τις ώρες λειτουργίας του για την κατάθεση της αίτησής τους, έχοντας μαζί τους την αίτηση, τα δικαιολογητικά και τα πρωτότυπα δικαιολογητικά όσων καταθέτουν σε φωτοαντίγραφα για μπορεί να γίνει ο σχετικός έλεγχος. Λόγω των κρίσιμων επιδημιολογικών δεδομένων η πρόσβαση στα Κέντρα Υποβολής Αιτήσεων γίνεται σύμφωνα με τις διατάξεις της με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 72486/20-11-2021 (ΦΕΚ Β΄ 5401) Κοινής Υπουργικής Απόφασης αναφορικά με τα έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού Covid-19 στο σύνολο της Επικράτειας, όπως εκάστοτε θα ισχύει. Για την είσοδο στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων, απαιτείται η επίδειξη πιστοποιητικού εμβολιασμού ή νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού διαγνωστικού ελέγχου για COVID-19 (rapid test που έγινε μέσα σε 48 ώρες ή PCR test που έγινε μέσα σε 72 ώρες από την είσοδο στο Κέντρο Υποβολής Αιτήσεων) και χρήση μάσκας προστασίας.

5) Μετά την καταχώριση των στοιχείων της αίτησης από τον Υπεύθυνο του Κέντρου Συλλογής Αιτήσεων στο πληροφοριακό σύστημα, η αίτηση λαμβάνει μοναδικό κωδικό υποψηφίου, ο οποίος δίνεται στον υποψήφιο και επίσης αναγράφεται από τον Υπεύθυνο στο έντυπο αίτησης. 

Για οποιαδήποτε διευκρίνιση, είμαστε στη διάθεσή σας στα παρακάτω τηλέφωνα:

2103442092, -2015, -2035, -2394, -2041

Η Οργανωτική Επιτροπή των Εξετάσεων

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΑΡΑΒΟΛΟΥ

Για τη συμμετοχή στις εξετάσεις Ελληνομάθειας της Γενικής Γραμματείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Διά Βίου Μάθησης και Νεολαίας είναι απαραίτητη η προμήθεια ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο) από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων. Η διαδικασία προμήθειας είναι η ακόλουθη: 

 1. Ο πολίτης συνδέεται στο site της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων: 

https://www.gsis.gr/polites-epiheiriseis/pliromes-kai-eispraxeis/e-paravolo

 1. Από τη σελίδα «e-Παράβολο»
  • εάν διαθέτει κωδικούς στο TAXISnet, θα επιλέξει «Για Πιστοποιημένους Χρήστες του TAXISnet»
  • εάν δεν διαθέτει κωδικούς, θα επιλέξει «Είσοδος για μη Πιστοποιημένους Χρήστες στο TAXISnet»
 2. Επιλέγει το «Χορήγηση Παραβόλου» και συμπληρώνει την αντίστοιχη φόρμα (Αίτημα Χορήγησης Παραβόλου) ως εξής:
  • Φορέας Δημοσίου (Υπουργεία, Ανεξάρτητες Αρχές, Οργανισμοί): Παιδείας και Θρησκευμάτων/ΓΓ Διά Βίου Μάθησης και Νέας Γενιάς, 
  • Κατηγορία Παραβόλου: Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού, 
  • Τύπος Παραβόλου: 
  • [0162] Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού, εάν δεν διαθέτει κανένα τίτλο πιστοποίησης ελληνομάθειας

                    ή 

 • [0181] Εξετάσεις στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού, εάν διαθέτει πιστοποίηση γνώσης ελληνικής γλώσσας σε επίπεδο Α2 από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (και μόνο)
 1. Μετά τις παραπάνω επιλογές θα εμφανιστεί στο αριστερό τμήμα της οθόνης το ποσό του παραβόλου, το οποίο είναι: 
  • Εξετάσεις ελληνικής γλώσσας, ιστορίας & πολιτισμού 50,00 € 

          ή 

 • Εξετάσεις στοιχείων ελληνικής ιστορίας και πολιτισμού 20,00 €
 1. Στη συνέχεια:
  • συμπληρώνει το ΑΦΜ του, εφόσον διαθέτει, και τα ατομικά του στοιχεία: Όνομα/Διεύθυνση, Επώνυμο, Πατρώνυμο (όνομα πατέρα), Λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου(e-mail), 
  • εάν δεν διαθέτει ΑΦΜ, θα πρέπει να προσθέσει στα ατομικά του στοιχεία το Μητρώνυμο (όνομα μητέρας) και την ημερομηνία γέννησής του (όχι πληκτρολογώντας την, αλλά επιλέγοντάς την μέσα από το ημερολόγιο που εμφανίζεται σε εκείνο το σημείο)
 2. Υποβάλλει την αίτηση, επιλέγοντας «Υποβολή Αιτήματος» (αφού συμπληρώσει τους αριθμούς που εμφανίζονται στο υποχρεωτικό πεδίο «Εισάγετε τους αριθμούς») και λαμβάνει μοναδικό κωδικό πληρωμής στο email που έχει δηλώσει, τον οποίο και πρέπει να εκτυπώσει, γιατί με αυτόν και μόνο θα μπορεί να πληρώσει το παράβολο, αλλά και επειδή θα πρέπει να τον καταγράψει στο αντίστοιχο πεδίο της αίτησης συμμετοχής στις εξετάσεις και να τον συμπεριλάβει στα δικαιολογητικά.
 3. Με τον μοναδικό κωδικό πληρωμής, ο πολίτης προχωρεί στην πληρωμή του παραβόλου με έναν από τους ακόλουθους τρόπους:
  • Στις τράπεζες που υποστηρίζουν άμεση (on-line) πληρωμή (ALPHA BANK, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, EUROBANK, ΤΡΑΠΕΖΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ). Το παράβολο θα είναι διαθέσιμο άμεσα για υποβολή.
  • Με χρήση πιστωτικής/προπληρωμένης/χρεωστικής κάρτας Ελληνικών Τραπεζών μέσω της ιστοσελίδας της ΓΓΠΣ. Αφορά Πιστοποιημένους Χρήστες στο TaxisNet. Το παράβολο θα είναι διαθέσιμο άμεσα για υποβολή.
  • Στις τράπεζες που δεν υποστηρίζουν on-line πληρωμή και στα ΕΛΤΑ. Το παράβολο θα είναι διαθέσιμο μετά από 1-2 εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία πληρωμής του για υποβολή στην εκάστοτε υπηρεσία.

Αναλυτικές οδηγίες για την έκδοση και πληρωμή του ηλεκτρονικού παραβόλου υπάρχουν

στο αναρτημένο αρχείο: manual_create_paravolo.pdf

ΕΞΕΤΑΣΤΕΑ ΥΛΗ

Οι υποψήφιοι, όσον αφορά το επίπεδο Α2, πρέπει να έχουν την ικανότητα να κατανοούν και να παράγουν εκφράσεις που χρησιμοποιούνται συχνά και σχετίζονται με θέματα που τους αφορούν άμεσα (βασικές ατομικές και οικογενειακές πληροφορίες, εργασία, αγορές κ.ά.). Επίσης πρέπει να μπορούν να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες σε απλά κείμενα, να διαθέτουν ένα βασικό λεξιλόγιο για να χειρίζονται απλές κοινωνικές περιστάσεις, να συνθέτουν απλά και αφηγηματικά και περιγραφικά κείμενα περιορισμένης θεματολογίας.

α)  Ύλη για τις εξετάσεις στην ελληνική γλώσσα, σε στοιχεία της ελληνικής ιστορίας και του ελληνικού πολιτισμού:  συνολική εξεταστέα ύλη

β) Ύλη για τις εξετάσεις στοιχείων Ελληνικής Ιστορίας και Πολιτισμού

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.