Τι λένε οι κάτοικοι τη Κοζάνης για τα περιοριστικά μέτρα και την πανδημία του κορονοϊού

Τι λένε οι κάτοικοι τη Κοζάνης για τα περιοριστικά μέτρα και την πανδημία του κορονοϊού.

Δείτε το ρεπορτάζ του Μιχάλη Αγραφιώτη για την τηλεόραση του Flash:

5 σχόλια στο άρθρο “Τι λένε οι κάτοικοι τη Κοζάνης για τα περιοριστικά μέτρα και την πανδημία του κορονοϊού

 1. 9 Οκτ 2020
  Παγκόσμια Τράπεζα: 88 ἕως 115 ἑκατομμύρια ἄνθρωποι παγκοσμίως θὰ ὑποστοῦν ἀκραία φτώχεια τὸ 2020 λόγω τοῦ Covid

  lalibre , dimpenews

 2. Η Διακήρυξη Του Γκρέιτ Μπάρινγκτον
  Ως επιδημιολόγοι μεταδοτικών ασθενειών και επιστήμονες της δημόσιας υγείας, εκφράζουμε τις σοβαρές μας ανησυχίες σχετικά με τις καταστροφικές επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία από τις επικρατούσες πολιτικές για την αντιμετώπιση της COVID-19 και προτείνουμε μια προσέγγιση που αποκαλούμε Εστιασμένη Προστασία (Focused Protection).
  Προερχόμενοι από την Αριστερά και τη Δεξιά, καθώς και από όλο τον κόσμο, έχουμε αφιερώσει την καριέρα μας στην προστασία των ανθρώπων. Οι τρέχουσες πολιτικές lockdown προκαλούν καταστροφικές επιπτώσεις στη βραχυπρόθεσμη και μακροπρόθεσμη δημόσια υγεία. Τα αποτελέσματα (για να αναφέρουμε μερικά μόνο) περιλαμβάνουν χαμηλότερα ποσοστά εμβολιασμού στην παιδική ηλικία, λιγότερους διαγνωστικούς ελέγχους για καρκίνο, επιδείνωση των καρδιαγγειακών παθήσεων αλλά και της ψυχικής υγείας – οδηγώντας σε αύξηση της θνησιμότητας παραπάνω από το αναμενόμενο μέσα στα επόμενα χρόνια, με την εργατική τάξη και τα νεότερα μέλη της κοινωνίας να επωμίζονται το μεγαλύτερο βάρος. Η παραμονή των μαθητών εκτός σχολείου είναι επίσης μια σοβαρή κοινωνική αδικία.
  Η διατήρηση αυτών των μέτρων έως ότου είναι διαθέσιμο ένα εμβόλιο θα προκαλέσει ανεπανόρθωτη βλάβη, με τους μη προνομιούχους να πλήττονται δυσανάλογα.
  Ευτυχώς η κατανόησή μας για τον ιό αυξάνεται. Γνωρίζουμε ότι η ευπάθεια στο θάνατο από την COVID-19 είναι περισσότερο από χίλιες φορές υψηλότερη στους ηλικιωμένους και σε ασθενείς σε σύγκριση με τους νέους.
  Επιπλέον, για τα παιδιά, ο COVID-19 είναι λιγότερο επικίνδυνος από πολλές άλλες νόσους ή επιβλαβείς καταστάσεις, ανάμεσα στις οποίες και η εποχιακή γρίπη.
  Η πιο κοινωνικά ευαίσθητη προσέγγιση που εξισορροπεί τους κινδύνους και τα οφέλη από την επίτευξη της «ανοσίας αγέλης» είναι να επιτραπεί σε εκείνους που διατρέχουν τον ελάχιστο κίνδυνο θανάτου να ζήσουν τη ζωή τους κανονικά, για να αποκτήσουν ανοσία στον ιό μέσω φυσικής λοίμωξης, προστατεύοντας καλύτερα όσους διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο. Αυτό ονομάζουμε Εστιασμένη Προστασία (Focused Protection).
  Τα σχολεία και τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι ανοιχτά για διά ζώσης διδασκαλία. Οι εξωσχολικές δραστηριότητες, όπως τα αθλήματα, πρέπει να συνεχιστούν. Οι νεαροί ενήλικες χαμηλού κινδύνου πρέπει να εργάζονται κανονικά και όχι από το σπίτι. Τα εστιατόρια και οι άλλες επιχειρήσεις πρέπει να ανοίξουν. Οι τέχνες, η μουσική, ο αθλητισμός και άλλες πολιτιστικές δραστηριότητες πρέπει να ξαναρχίσουν. Άτομα που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο μπορούν να συμμετάσχουν εάν το επιθυμούν, ενώ η κοινωνία στο σύνολό της θα απολαμβάνει την προστασία που παρέχεται στους ευάλωτους από εκείνους που θα έχουν αναπτύξει ανοσία.

  On October 4, 2020, this declaration was authored and signed in Great Barrington, United States, by:
  Dr. Martin Kulldorff, professor of medicine at Harvard University, a biostatistician, and epidemiologist with expertise in detecting and monitoring of infectious disease outbreaks and vaccine safety evaluations.
  Dr. Sunetra Gupta, professor at Oxford University, an epidemiologist with expertise in immunology, vaccine development, and mathematical modeling of infectious diseases.
  Dr. Jay Bhattacharya, professor at Stanford University Medical School, a physician, epidemiologist, health economist, and public health policy expert focusing on infectious diseases and vulnerable populations.

 3. I LOVE KOZANI - Αγαπώ την Κοζάνη

  - Edit

  Απαντήστε

  .

  Η Διακήρυξη του Γκρέιτ Μπάρινγκτον … Μην πέσετε στην παγίδα

  .

  Don’t fall into the trap

  Bitte nicht anbeißen, auch wenn die drei Ersteller der Petition, Jay Bhattacharya (Stanford, forscht zu Demographie und Ökonomie von Gesundheit und Altern sowie zu vulnerablen Bevölkerungsgruppen), Sunetra Gupta (Professorin der Epidemiologie in Oxford, Impfstoffentwicklerin) und Martin Kulldorff (Harvard, die USA beratend zu Fragen der Medikamentensicherheit und des Risikomanagements), einige Leckereien als Köder ausgelegt haben.

  Alles worauf es ankommt fehlt. Die sogenannte Erklärung von Great Barrington sagt nichts zur Unwissenschaftlichkeit der die Bürgerrechte erodierenden PCR-Tests, schweigt zur Menschenverachtung und Asozialität des social distancing, vermeidet das Wort Maske wie die Katze das Wasser.

  Kein Wort zum totalen Überwachungsstaat im Namen der Seuchenbekämpfung, zum contact tracing.

  Und der vielleicht größte Skandal der Medizingeschichte, die zeitnah drohenden Massenimpfungen mit gegebenenfalls schwerste Autoimmunreaktionen auslösenden, krebserregenden oder genetisch irreparabel verändernden mRNA-Impfstoffen ist der Great Barrington Declaration keine Silbe wert.

  Altersheime und Krankenhäuser wollen Bhattacharya, Gupta und Kulldorff durch Testzwang von der Außenwelt halbdurchlässig abriegeln, wer testpositiv ist oder den Test verweigert kommt nicht rein. Wer nicht dauernd getestet wird, demnächst vielleicht zusätzlich wer nicht gegen das Coronavirus SARS-CoV-2 geimpft ist, soll dort nicht arbeiten dürfen, was auch für Schulen und Beratungsstellen gelten dürfte, für professionellen Kundenkontakt überhaupt. Eine Impfpflicht durch die Hintertür.

  Als trojanisches Pferd wird drei Mal der Begriff Impfen in den Raum der Beschlussfassung und Bekundung geschoben. Erstens. Ohne zu fordern, Kinder vor jedem DNA- oder RNA-basierten Impfstoff oder Vektorimpfstoff, eingesetzt etwa gegen Coronaviren, unbedingt zu schützen, weint man ein bisschen über „niedrigere Impfraten bei Kindern“. Zweitens gibt man sich human, denkt an arme Menschen (an die „Unterprivilegierten“), hatte aber bereits vorangestellt: „Die Beibehaltung dieser Maßnahmen bis ein Impfstoff zur Verfügung steht“. Drittens, ganz nach dem Motto nichts muss sein, alles ist möglich: „Herdenimmunität (…) kann durch einen Impfstoff unterstützt werden, ist aber nicht davon abhängig“.

  „Gezielten Schutz“ (Protection focalisée, Focused Protection) nennt das Manifest der drei Maskenversteher, Testpropagierer und Impffreunde als Konzept. „Diejenigen, die nicht schutzbedürftig sind, sollten sofort wieder ein normales Leben führen dürfen“, welcher Halbgott in Weiß wird morgen ein Urteil darüber fällen, ob der Einzelne „ein normales Leben“ führen darf?

  Kritiker der seit sieben Monaten eher ohne wissenschaftliche Grundlage durchgesetzten Maßnahmen gegen COVID-19 sollten die Great Barrington Declaration nicht unterschreiben.

  .

 4. Great Barrington Declaration: don’t fall into the trap

  The three authors of the petition, Jay Bhattacharya (Stanford, researches demographics and economics of health and aging as well as vulnerable population groups), Sunetra Gupta (professor of epidemiology at Oxford, vaccine developer) and Martin Kulldorff (Harvard, the USA advising on drug safety and risk management issues), offer us a delicious sweet dessert – which we shouldn’t eat.

  Everything that matters is missing. The so-called Great Barrington Declaration says nothing about the unscientific nature of the PCR tests, which erode civil rights, is silent on the erosion of civil rights and the antisociality of social distancing, and avoids the word mask like a cat avoids water.

  Not a word about the total surveillance state in the name of disease control, about contact tracing.

  And perhaps the greatest scandal in medical history, the planned mass vaccinations with possibly the most severe autoimmune reactions, with carcinogenic illness or genetically irreparable damages caused by the new mRNA vaccines, is not rejected by the Great Barrington Declaration.

  Bhattacharya, Gupta and Kulldorff want to seal off nursing homes and hospitals from the outside world by compulsory tests; anyone who is test-positive or refuses to take the test cannot get in. Anyone who is not continuously tested, maybe soon also anyone who is not vaccinated against the SARS-CoV-2 coronavirus, should not be allowed to work there (which then probably also will apply to schools and advisory offices, for professional customer contact at all). Mandatory vaccination through the back door.

  As a Trojan horse, the term vaccination is smuggled three times into the declaration. First. Without demanding that children be protected from any DNA or RNA-based vaccine or vector vaccine, such as those used against coronaviruses, one cries a little about “lower vaccination rates in children”. Secondly, the three authors pretend acting human and thinking about poor people (of the “underprivileged”), but had already put in front: “Maintaining these measures until a vaccine is available”. Third, according to the motto nothing has to be, everything is possible: “Herd immunity (…) can be supported by a vaccine, but does not depend on it”.

  “Focused protection” names the manifesto of the three mask understanders, test propagators and vaccination friends as a concept. “Those who are not in need of protection should immediately be able to lead a normal life again”, which demigod in white will make a judgment tomorrow about whether the individual is allowed to lead “a normal life”?

  Critics of the measures against COVID-19, that have been imposed on us for seven months without a scientific basis, should not sign the Great Barrington Declaration.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.