Συγκεντρώσεις ενάντια στον ρατσισμό, το φασισμό, τον πόλεμο και τη φτώχεια σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδαantiwrthjwq46j5w6j56j65Συγκέντρωση ενάντια στον ρατσισμό, το φασισμό, τον πόλεμο και τη φτώχεια – Σάββατο 18/3, 12:00 στην κεντρική πλατεία Κοζάνης

Ζούμε στην εποχή όπου καθημερινά στις ειδήσεις των 8 ακούμε για πολέμους, για εκατομμύρια νεκρούς, για μετανάστες, για πρόσφυγες. Η δυστυχία των ανθρώπων παγκοσμίως από τις απάνθρωπες πράξεις του κεφαλαίου, μας παρουσιάζεται ως κάτι το φυσιολογικό, το αναπόφευκτο. Η φτώχεια και η εξαθλίωση που παρουσιάζεται ως μονόδρομος σε όλους εμάς που προσπαθούμε να επιβιώσουμε μέσα στην καπιταλιστική κρίση, μας οδηγεί στον κοινωνικό κανιβαλισμό. Ο καθένας ορίζει τα συμφέροντά του ατομικά, με τις περισσότερες φορές να βάζει τον άνθρωπο που δεν έχει να χωρίσει κάτι απέναντί του για το δικό του «συμφέρον».

Εχθρός μας γίνεται το προσφυγόπουλο που «μας παίρνει το φαί», «που πάει σχολείο», «που θα μας κάνει τζιχαντιστές» και όχι αυτοί που το πνίγουν στη θάλασσα, αυτοί που το σταματάνε στα διάφορα σύνορα σε όλο τον κόσμο και το κρατάνε για μέρες μέσα στο κρύο, αυτοί που στοιβάζουν τους ανθρώπους σαν κούτες μέσα στα στρατόπεδα συγκέντρωσης.

Εχθρός μας γίνεται ο αλλόθρησκος και ο αλλοδαπός, ο πρόσφυγας και ο μετανάστης/στρια γιατί μιλάνε άλλη γλώσσα, έχουν άλλο χρώμα και άλλες συνήθειες και όχι ο πόλεμος που φέρνει εκατομμύρια στο μεγάλο κεφάλαιο, οι συμφωνίες της ΕΕ και των κρατών που ορίζουν το πως και το που θα μένουν άνθρωποι κατατρεγμένοι από τον πόλεμο, οι νεοναζιστικές ιδεολογίες που ξεπηδάνε σε όλη την Ευρώπη έχοντας την πλήρη στήριξη του κεφαλαίου και του συστήματος.

Εχθρός μας γίνεται ο διπλανός, ο γείτονας, ο συνεργάτης γιατί «μας παίρνει την δουλειά», «πρέπει να τον ανταγωνιστώ, για να πάρω την δουλειά», και όχι η πολιτική της φτώχειας και της εξαθλίωσης που μας επιβάλλει η ΕΕ, τα μνημόνια και η κυβέρνηση, η πολιτική αυτή που έχει καταστρέψει την παραγωγή των χωρών ώστε να μας κρατάει ομήρους στην αγορά του κεφαλαίου.

Ο εχθρός δεν είναι δίπλα μας, βρίσκεται απέναντι μας…

Ως εργατική λέσχη Κοζάνης καλούμε όλες και όλους τους πολίτες της Κοζάνης να σπάσουμε την «κανονικότητα» που μας επιβάλλουν, να οργανώσουμε την πάλη μας και να διεκδικήσουμε τα δικαιώματα και τις ανάγκες μας στην εργασία και στη ζωή, μαζί με τα ταξικά αδέρφια μας, τους πρόσφυγες και τους μετανάστες/στριες, απέναντι στον κοινό μας εχθρό, το κεφάλαιο.

Ένα χρόνο μετά τη συμφωνία της ντροπής ΕΕ – Τουρκίας, μπροστά σε μια χρονιά με απειλές της ακροδεξιάς στην Ευρώπη και κλιμάκωση των ιμπεριαλιστικών επεμβάσεων, κινήματα απ’ όλη την Ευρώπη που δίνουν τη μάχη κατά του ρατσισμού, της ανόδου της ακροδεξιάς, του πολέμου και της άγριας λιτότητας, δίνουν κοινό αγωνιστικό ραντεβού στις 18 Μάρτη 2017, γιατί η πηγή της εκμετάλλευσης είναι κοινή. Σε δεκάδες ευρωπαϊκές πόλεις καλούνται κινητοποιήσεις:

· Ενάντια στον ρατσισμό και τη στοχοποίηση προσφύγων – μεταναστών/στριών.
· Ενάντια στην ακροδεξιά και τη φασιστική απειλή.
· Για την κατάργηση της συμφωνίας της ντροπής ΕΕ – Τουρκίας και των επιμέρους αντίστοιχων συμφωνιών.
· Ενάντια στις αντιπροσφυγικές κυβερνητικές πολιτικές των χωρών της ΕΕ.
· Ενάντια στο Δουβλίνο 3.
· Για να μπει φραγμός στους πολέμους και τις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και στη συμμετοχή της Ελλάδας σε αυτούς.
· Για να ανοίξουν τα σύνορα σε πολιτικούς και οικονομικούς πρόσφυγες και να σταματήσουν οι απελάσεις.
· Να κλείσουν τα στρατόπεδα και να φιλοξενηθούν αξιοπρεπώς οι πρόσφυγες και οι μετανάστες/στριες μέσα στον οικιστικό ιστό.
· Για ίσα δικαιώματα και αξιοπρέπεια για όλες/ους. Για ισότιμη και χωρίς διακρίσεις πρόσβαση των προσφυγόπουλων στην εκπαίδευση.
· Ενάντια στις πολιτικές της φτώχειας και της εξαθλίωσης.

anti2srtyjsrtyjtsyjyt

Κάλεσμα της ΛΑΕ ΠΕ Κοζάνης για τις εκδηλώσεις κατά του ρατσισμού στην περιοχή μας στις 18-19 Μαρτίου

Καλούμε τον κόσμο να συμμετέχει στις συγκεντρώσεις και εκδηλώσεις ενάντια στο ρατσισμό και το φασισμό στην Κοζάνη και την Πτολεμαΐδα, που διοργανώνονται το Σάββατο 18 και την Κυριακή 19 Μαρτίου.

Ενόψει της παγκόσμιας ημέρας κατά του ρατσισμού (21/3) η Λαϊκή Ενότητα (ΛΑΕ) συμμετέχει και καλεί σε όλες τις κινητοποιήσεις που θα γίνουν στις 18-19 Μάρτη σε πολλές πόλεις της χώρας και διεθνώς.

Εκφρά­ζου­με την αλ­λη­λεγ­γύη μας στα θύ­μα­τα των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πο­λέ­μων και της φτώ­χειας που πα­ρά­γουν τα προ­γράμ­μα­τα του ΔΝΤ ανά την υφή­λιο. Απαι­τού­με την απε­μπλο­κή της Ελ­λά­δας από κάθε εί­δους συμ­με­το­χή και διευ­κό­λυν­ση στην πο­λε­μι­κή μη­χα­νή του ΝΑΤΟ που βομ­βαρ­δί­ζει στη Συρία. Μαζί με τη συ­ντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία του λαού μας ορ­θώ­νου­με το ανά­στη­μά μας στους νο­σταλ­γούς του Χί­τλερ που επι­χει­ρούν να σπεί­ρουν το μι­σαν­θρω­πι­κό τους δη­λη­τή­ριο στρέ­φο­ντας τον ένα φτωχό απέ­να­ντι στον άλλο, αντί για τις κυ­βερ­νή­σεις και τα οι­κο­νο­μι­κά συμ­φέ­ρο­ντα που μας εξα­θλιώ­νουν όλους μαζί και κα­θέ­να ξε­χω­ρι­στά.

Εν­δυ­να­μώ­νου­με τον κοινό αγώνα ντό­πιων, προ­σφύ­γων και με­τα­να­στών ερ­γα­ζο­μέ­νων, ανέρ­γων και νέων για μια ζωή με αξιο­πρέ­πεια, χωρίς μνη­μο­νια­κή λι­τό­τη­τα, πό­λε­μο και ρα­τσι­σμό.

Απαι­τού­με την ακύ­ρω­ση της συμ­φω­νί­ας της ντρο­πής ΕΕ-Τουρ­κί­ας-Ελ­λά­δας που εδώ και ένα χρόνο εφαρ­μό­ζει πιστά η Κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ. Να στα­μα­τή­σουν οι δο­λο­φο­νι­κές πο­λι­τι­κές «απο­τρο­πής» των θυ­μά­των του πο­λέ­μου στο Αι­γαίο και σε ολό­κλη­ρη τη  Με­σό­γειο.

Διεκ­δι­κού­με αξιο­πρε­πές δη­μό­σιο δω­ρε­άν σχο­λείο για τα προ­σφυ­γό­που­λα και για όλα τα παι­διά. Νο­σο­κο­μεία χωρίς ελ­λεί­ψεις σε εξο­πλι­σμό, για­τρούς και νο­ση­λευ­τές για όλο το λαό, για κάθε πρό­σφυ­γα, με­τα­νά­στη ή ανα­σφά­λι­στο. Αν­θρώ­πι­να κέ­ντρα φι­λο­ξε­νί­ας μέσα στις πόλεις για τους πρό­σφυ­γες και για κάθε ντό­πιο άστε­γο.

Η αντιπροσφυγική πολιτική πηγαίνει χέρι-χέρι με τα μνημόνια που πλήττουν τα δικαιώματα όλων των λαϊκών τάξεων στην Ελλάδα, ανεξαρτήτως εθνικότητας. Μαζί με τα μνημόνια πολεμάμε και το ρατσισμό που απειλεί να διαιρέσει τον κόσμο μας. Εμείς αγωνιζόμαστε για να ενώσουμε όλο τον κόσμο στην κατεύθυνση ανατροπής της φτώχειας, της ανεργίας, της καταστροφής του μέλλοντος του δικού μας και των παιδιών μας. Όλοι μαζί θα νικήσουμε ή όλοι μαζί θα χάσουμε. Η αλληλεγγύη το όπλο των λαών, πόλεμος στον πόλεμο μνημονιακών και φασιστών-κεφαλαίου-ΕΕ-ΔΝΤ.

Ίσα κοι­νω­νι­κά δι­καιώ­μα­τα για πρό­σφυ­γες και με­τα­νά­στες, κα­λύ­τε­ρη ζωή για όλους!

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.