Το ΕΒΕ Κοζάνης για την αποκατάσταση ρυθμίσεων επαγγελματικών υποχρεώσεων υδραυλικών

To Επιμελητήριο Κοζάνης απέστειλε επιστολή στον Υπουργό Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Μεταφορών & Δικτύων, κ. Κωστή Χατζηδάκη με αίτημα την αποκατάσταση ρυθμίσεων του Π.Δ.112/2012 (επαγγελματικές υποχρεώσεις των αδειούχων υδραυλικών) η οποία έχει ως εξής:
    
Αξιότιμε κ. Υπουργέ,

Η  έκδοση του με αριθμό 112/2012 ΠΔ, που με το άρθρο 7, παρ. 4 καταργεί το άρθρο 4.2.3. του ΠΔ 38/1991, προκάλεσε μεγάλη αναταραχή και προβληματισμό στους  αδειούχους υδραυλικούς – μέλη του Επιμελητηρίου μας, καθώς πλέον δεν ισχύει η υποχρέωση του αδειούχου εκτελούντα έργα ή εργασίες υδραυλικών ή συναφών εγκαταστάσεων για κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης καλής εκτέλεσης αυτού  στο κατά τόπον σωματείο ή σύνδεσμο στο οποίο ανήκει.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με  όσα ίσχυαν στο άρθρο 4.2.3. του ΠΔ 38/1991, η κατάθεση της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης (η οποία κατατίθετο και στις αρμόδιες πολεοδομίες για ηλεκτροδότηση κτιριακών εγκαταστάσεων) διασφάλιζε πως οι εργασίες εγκαταστάσεων  εκτελέστηκαν  από αδειούχο υδραυλικό, σύμφωνα με τις Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. και ότι χρησιμοποιήθηκαν για αυτές πιστοποιημένα υλικά.  

Η νέα ρύθμιση προβλέπει τη σύνταξη της εν λόγω υπεύθυνης δήλωσης και την παράδοσή της στον μελετητή της εγκατάστασης (αν υπάρχει) και στον ιδιοκτήτη, χωρίς καμία  πρόβλεψη για τη συμμετοχή στη διαδικασία των κατά τόπους Σωματείων ή Συνδέσμων αδειούχων υδραυλικών.

Εύλογα, κατόπιν των παραπάνω και για όλους τους λόγους που αναφέρονται στο έγγραφο που ήδη σας απέστειλε ο Σύνδεσμος Αδειούχων εγκαταστατών Υδραυλικών, Θερμικών και κλιματιστικών Εργων Π.Ε. Κοζάνης «Ο ΗΛΙΟΣ» και το οποίο επισυνάπτεται στο παρόν, προβληματίζονται και ανησυχούν οι αδειούχοι υδραυλικοί καθώς πλέον δεν υπάρχει κανένας φορέας Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου που να ελέγχει και να πιστοποιεί «τρόπον τινά», προστατεύοντας συνάμα τόσο τους αδειούχους από τους «αλεξιπτωτιστές» του επαγγέλματος, ήτοι από τους εμπειροτέχνες, όσο και τους καταναλωτές από ζημιές ή ατυχήματα που μπορούν να προκύψουν όταν οι εκτελεσθείσες εργασίες  εκτελούνται από μη υπεύθυνους και καταρτισμένους, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις νόμων, επαγγελματίες του κλάδου.

Το θέμα δεν συνίσταται αποκλειστικά στο εάν θα πρέπει οι υπεύθυνες δηλώσεις να κατατίθενται οπωσδήποτε στα συνδικαλιστικά όργανα των αδειούχων υδραυλικών, που σε κάθε περίπτωση ουδεμία σχέση έχουν ως προς τον τρόπο λειτουργίας τους από αντίστοιχα συνδικαλιστικά όργανα Δημοσίων επιχειρήσεων ή οργανισμών.  Το θέμα είναι  ότι πράγματι υπάρχει ανάγκη να  κατατίθενται για ελεγκτικούς λόγους που πρέπει να υφίστανται για τη διασφάλιση κυρίως του συμφέροντος των καταναλωτών, αλλά  βεβαίως και  των επαγγελματικών δικαιωμάτων των ΑΔΕΙΟΥΧΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, οι εν λόγω ΥΠΕΥΘΥΝΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ σε κάποιο φορέα που είναι σε θέση να τηρεί ένα μητρώο αδειούχων υδραυλικών για να εγγυηθεί ότι οι επαγγελματίες που εκτέλεσαν ή εκτελούν έργα υδραυλικών εγκαταστάσεων και συναφών εργασιών ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις αυτής της διαδικασίας.

Κατόπιν των παραπάνω και όσων αναγράφονται στο από 6/11/2012 έγγραφο που σας απεστάλη από τον εν λόγω σύνδεσμο με θέμα «Διαμαρτυρία σχετικά με τις ρυθμίσεις του υπ’ αριθ, 112/2012 ΠΔ» και που κοινοποιήθηκε και στο Επιμελητήριό μας, παρακαλούμε άμεσα όπως προβείτε  σε ενέργειες  επαναφοράς της νέας ρύθμισης στα προηγούμενα ισχύσαντα και εν κατακλείδι, εάν άμεσα αυτό δεν είναι εφικτό, να προβείτε με σχετική σας απόφαση  στον καθορισμό των Επιμελητήριων ως των αρμοδίων φορέων για την τήρηση Μητρώου Αδειούχων Υδραυλικών στο οποίο και  θα πρέπει να κατατίθενται οι υπεύθυνες  δηλώσεις καλής εκτέλεσης έργων αυτών.

Ευχαριστώντας σας  εκ των προτέρων για τις ενέργειές σας που πιστεύουμε θα είναι άμεσες, παραθέτουμε για πληρέστερη ενημέρωσή σας το έγγραφο διαμαρτυρίας που φέρει την υπογραφή του προέδρου του παραπάνω αναφερόμενου Συνδέσμου Π.Ε. Κοζάνης «Ο ΗΛΙΟΣ», κ. Ιορδάνη Παπαδόπουλου,   που έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ,
με την παρούσα μας, διαμαρτυρόμαστε και εκφράζουμε την αγανάκτηση μας, αναφορικά με τις ρυθμίσεις του υπ’ αριθμ.112/2012 Π.Δ., η έκδοση του οποίου, δυστυχώς, επιβεβαίωσε τους χειρότερους φόβους μας, όπως αυτοί είχαν εκφραστεί στην από 28.8.2012 επιστολή μας. Οι νέες ρυθμίσεις δεν συνιστούν απλά απαράδεκτη καταστρατήγηση των διατάξεων του Συντάγματος, αλλά θέτουν ταυτόχρονα σε ισχύ κανόνες κατά πολύ δυσμενέστερους από εκείνους που προβλέπονταν στο σχέδιο Π.Δ.

Ειδικότερα, το άρθρο 7 παρ. 4 του νέου Π.Δ. καταργεί το άρθρο 4.2.3 του ΠΔ 38/1991, σύμφωνα με το οποίο ο αδειούχος υδραυλικός συνέτασσε και κατέθετε αποδεδειγμένα στα κατά τόπους Σωματεία υδραυλικών, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης, υπεύθυνη δήλωση καλής εκτέλεσης των εργασιών, διασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό ότι, οι εγκαταστάσεις εκτελέστηκαν από αδειούχο υδραυλικό, σύμφωνα με τις Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. και ότι χρησιμοποιήθηκαν για αυτές πιστοποιημένα υλικά. Η νέα ρύθμιση προβλέπει τη σύνταξη της παραπάνω υπεύθυνης δήλωσης και την παράδοση της στον μελετητή της εγκατάστασης, αν υπάρχει, και στον ιδιοκτήτη, χωρίς καμία πρόβλεψη για τη συμμετοχή στη διαδικασία των Σωματείων μας και χωρίς καμία πρόβλεψη για κατάθεση της υπεύθυνης δήλωσης σε οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή φορέα.  

Ουσιαστικά λοιπόν η ρύθμιση του άρθρου 7 παρ.4:
Καταργεί τις ουσιαστικές αρμοδιότητες των Σωματείων μας, τα οποία έλεγχαν έως τώρα την ύπαρξη νόμιμης και ισχύουσας άδειας των υδραυλικών.
Ευνοεί κάθε είδους παράνομης, αδήλωτης, ανασφάλιστης και αφορολόγητης εργασίας από ανειδίκευτους εργάτες, που στερούνται οποιασδήποτε κατάρτισης και εμπειρίας.
Επιτρέπει τη χρήση ακατάλληλων και επικίνδυνων υλικών, τα οποία δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τις οδηγίες του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος.
Θέτει σε κίνδυνο την ασφαλή σύνδεση των εγκαταστάσεων με τα δίκτυα κοινής ωφέλειας, απειλώντας τη δημόσια ασφάλεια.  
Στερεί από τους καταναλωτές τη δυνατότητα να γνωρίζουν, σε περίπτωση ζημιάς ή ατυχήματος, τον υπεύθυνο υδραυλικό.
Εκτοπίζει τους νόμιμους αδειούχους υδραυλικούς, που τηρούν όλες τις υποχρεώσεις τους, εξαιτίας του αθέμιτου ανταγωνισμού των παράνομων.
Υποβαθμίζει πλήρως το θεσμικό και ουσιαστικό ρόλο των επαγγελματικών μας οργανώσεων.

Είναι φανερό ότι, ο καθολικός αποκλεισμός των Σωματείων μας σε σχέση με τις υπεύθυνες δηλώσεις καλής εκτέλεσης των εργασιών, ακυρώνει τους αγώνες ετών των συναδέρφων μας, οι οποίοι μέσα από τις κινητοποιήσεις τους, πέτυχαν τη θεσμοθέτηση της υπεύθυνης δήλωσης.

Επειδή, εμείς οι νόμιμοι αδειούχοι υδραυλικοί προτιθέμεθα να αγωνιστούμε ενάντια στις ρυθμίσεις του νέου Π.Δ. ακόμα και με τη μαζική κατάθεση των αδειών ασκήσεως του επαγγέλματος μας, δεδομένου ότι η πολιτεία με τα νομοθετήματα της, κατήργησε δοκιμασμένους μηχανισμούς και διαδικασίες, οι οποίοι υπηρετούσαν τόσα χρόνια τις αρχές της νομιμότητας και της διαφάνειας.

Επειδή, τον παραπάνω δίκαιο αγώνα μας στηρίζει η Ομοσπονδία Βιοτεχνών Υδραυλικών Ελλάδας (ΟΒΥΕ), της οποίας είμαστε μέλος.   

Ως εκ τούτου, σας ζητούμε στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων σας, να επανεξετάσετε άμεσα, με αφορμή την παρούσα διαμαρτυρία μας, τις διατάξεις του νέου Π.Δ.»

Ο Πρόεδρος
Του Επιμελητηρίου Κοζάνης
Κωνσταντίνος Κυριακίδης

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.