Αντιπεριφερειάρχης Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Γρηγόρης Τσιούμαρης: 266 εκ. ευρώ για Επενδυτές στην Περιφέρειά μας

 

Ο Αντιπεριφερειάρχης Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Γρηγόρης Τσιούμαρης ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους επενδυτές ότι δημοσιεύτηκε το Σχέδιο της πέμπτης κατά σειρά προκήρυξης του Νέου Αναπτυξιακού Νόμου- Ελλάδα Ισχυρή Ανάπτυξη Ν. 4887/2022 για το Καθεστώτος «Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση» καλώντας τους να προβούν στην προετοιμασία των προτάσεων τους ώστε να τις καταθέσουν μόλις ανοίξει το Πληροφοριακό Σύστημα για την υποβολή των αιτήσεων.

Όπως και στις προκηρύξεις των προηγούμενων Καθεστώτων, η  έγκριση του Προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 16 Ιουνίου έχει ως αποτέλεσμα την επιπλέον ενίσχυση κατά 10% των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται ή πρόκειται να δραστηριοποιηθούν στις περιοχές των εδαφικών σχεδίων της μετάβασης, και ως εκ τούτου και στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας.

Έτσι τα Ανώτατα ποσοστά περιφερειακής ενίσχυσης βάσει του νέου Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων 2022-2027 διαμορφώνονται:

Περιοχή Μέγιστες Εντάσεις Ενίσχυσης
Μεγάλες Επιχειρήσεις Μεσαίες Επιχειρήσεις Μικρές Επιχειρήσεις
 Περιφέρεια Δυτική Μακεδονία 50 % 60% 70%

 

Στις δαπάνες περιφερειακών ενισχύσεων χορηγούνται:

 1. στις Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας και Κοζάνης και στο Δήμο Μεγαλόπολης οι μέγιστες εντάσεις ενισχύσεων (εγκεκριμένα ανώτατα όρια περιφερειακών ενισχύσεων) και
 2. στις Περιφερειακές Ενότητες Καστοριάς και Γρεβενών και στους Δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, η ένταση ορίζεται στο 90%, όπως καθορίζονται στον Χάρτη Περιφερειακών Ενισχύσεων (Χ.Π.Ε.) 2022-2027.

 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε τριακόσια ογδόντα εκατομμύρια (380.000.000) ευρώ και κατανέμεται γεωγραφικά, μεταξύ των περιοχών Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, ως εξής:

α. Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας: 70% του συνολικού προϋπολογισμού (266.000.000€) εκ των οποίων 30% (79.800.000€) σε κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης και Φλώρινας και 20% (53.200.000€) σε κάθε μία από τις Περιφερειακές Ενότητες Γρεβενών και Καστοριάς,

β. Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Μεγαλόπολης: 30% (114.000.000€) του συνολικού προϋπολογισμού εκ των οποίων 50% (57.000.000€) στην περιοχή του Δήμου Μεγαλόπολης και 50% (57.000.000€) που ισοκατανέμονται στις περιοχές των όμορων Δήμων Τρίπολης, Γορτυνίας και Οιχαλίας.

 

Σκοπός είναι η ενίσχυση επενδυτικών σχεδίων που υλοποιούνται στις περιοχές των Εδαφικών Σχεδίων Δίκαιης Μετάβασης (Ε.Σ.ΔΙ.Μ.) Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης τα οποία συνοδεύουν το Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027, εφεξής ΠΔΑΜ 2021 – 2027. Στόχος του ΠΔΑΜ είναι να δοθεί στις περιοχές αυτές η δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τις κοινωνικές, εργασιακές, οικονομικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης και η μετάβαση τους σε μια κλιματικά ουδέτερη οικονομία και μια ισορροπημένη και βιώσιμη ανάπτυξη.

 

Προϋπόθεση για την ένταξη ενός επενδυτικού σχεδίου στο παρόν καθεστώς είναι να έχει χαρακτηριστεί ως Έργο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Η διαδικασία αίτησης και απόκτησης του χαρακτηρισμού του επενδυτικού σχεδίου ως Έργο Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης, θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Ανάπτυξης: https://ependyseis.mindev.gov.gr/el

 

Υπάγονται ολοκληρωμένα επενδυτικά σχέδια σύμφωνα με τα οριζόμενα στον αναπτυξιακό Νόμο 4887/2022,τα οποία υλοποιούνται στις περιοχές των Ε.Σ.ΔΙ.Μ. Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης και εντάσσονται στις ακόλουθες δραστηριότητες του άρθρου 8 του Κανονισμού 2021/1056 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 24ης Ιουνίου 2021 για τη θέσπιση του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης:

(α) παραγωγικές επενδύσεις σε ΜΜΕ, συμπεριλαμβανομένων των πολύ μικρών επιχειρήσεων που οδηγούν σε οικονομική διαφοροποίηση, εκσυγχρονισμό και μετατροπή

(β) επενδύσεις στην ίδρυση νέων μονάδων που οδηγούν στη δημιουργία θέσεων εργασίας

(γ) επενδύσεις σε δραστηριότητες έρευνας και καινοτομίας και επενδύσεις προώθησης της μεταφοράς προηγμένων τεχνολογιών

(δ) επενδύσεις στην ανάπτυξη τεχνολογίας

(στ) επενδύσεις στην ψηφιακή καινοτομία και την ψηφιακή συνδεσιμότητα

(ζ) επενδύσεις στην ενίσχυση της κυκλικής οικονομίας, μεταξύ άλλων μέσω της πρόληψης και της μείωσης αποβλήτων, μέσω της αποδοτικής χρήσης των πόρων, της επαναχρησιμοποίησης, της επισκευής και της ανακύκλωσης.

 

Στα επενδυτικά σχέδια τα οποία υπάγονται στο παρόν καθεστώς παρέχονται τα ακόλουθα είδη ενισχύσεων:

 1. επιχορήγηση, η οποία συνίσταται στη δωρεάν παροχή από το Δημόσιο χρηματικού ποσού, για την κάλυψη τμήματος των ενισχυόμενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου και προσδιορίζεται ως ποσοστό αυτών,
 2. επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης, η οποία συνίσταται στην κάλυψη από το Δημόσιο μέρους του μισθολογικού κόστους των νέων θέσεων εργασίας που δημιουργούνται και συνδέονται με επενδυτικό σχέδιο και για τις οποίες δεν λαμβάνεται καμία άλλη κρατική ενίσχυση.

 

Για την υπαγωγή στο καθεστώς ΔΑΜ απαιτείται η ύπαρξη ελάχιστου ύψους του επιλέξιμου κόστους του επενδυτικού σχεδίου, το οποίο προσδιορίζεται με βάση το μέγεθος του φορέα, και συγκεκριμένα ανέρχεται στο:

α. ποσό των δεκαπέντε εκατομμυρίων (15.000.000) ευρώ για μεγάλες επιχειρήσεις,

β. ποσό των πεντακοσίων χιλιάδων (500.000) ευρώ για μεσαίες επιχειρήσεις,

γ. ποσό των διακοσίων πενήντα χιλιάδων (250.000) ευρώ για μικρές επιχειρήσεις,

δ. ποσό των εκατό χιλιάδων (100.000) ευρώ για πολύ μικρές επιχειρήσεις.

 

Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε την προδημοσίευση του Καθεστώτος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης εδώ

 

3 σχόλια στο άρθρο “Αντιπεριφερειάρχης Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης Γρηγόρης Τσιούμαρης: 266 εκ. ευρώ για Επενδυτές στην Περιφέρειά μας

 1. Στέλιος Κ,καθηγητης.

  - Edit

  Απαντήστε

  Μεγάλες, μεσαίες,μικρές επιχειρησεις!
  Και; πολύ μικρές επιχειρήσεις!!
  Γράψτε μας μια μεγάλη,μια μεσαία, μια μικρή και μια πολύ μικρή επιχείρηση!
  Εδω,δεν κουνιέται φύλλο, φεύγει ο κόσμος για το εξωτερικό,
  ” χειμώνιασε και φεύγουν τα παιδια
  γοργά, ο πελαργός τα πελαργώνει” για την ξενιτια και ο άλλος, ο, ο παντεσπανατος .μας θυμίζει ή μας υπενθυμίζει,ότι ,εκτός, από μεγάλα,πολιτικα …,..,υπάρχουν και μεσαία και μικρά και πολύυυυ μικρά!
  Μικρά……που έλεγε ο Σεφερλης.στο Δελφιναριο!
  Αυτα;στους ιθαγενεις ,που ζουν στη μέση του Αναζονιου και δεν ξέρουν, τι είναι τεχνολογία,τι πληροφόρηση και ποια είναι η Ελλάδα του 2023!
  Σ αυτούς, που δεν έμαθαν, πως ,στον κόσμο, υπάρχουν ψεύτες και πολιτικοί Απατεωνες και ότι υπάρχουν πολιτικά ……πιο μικρά απ τα δικά τους!
  Κάθε χρόνο,τέτοια μέρα,τσουπ,ο βουτυρατος,να μας υπενθυμίσσει,την πιο ψεύτικη, την πιο ανάλγητη,την πιο μικρή κυβέρνηση, με το οποία μεγάλα πολιτικά……στο επιτελείο της,το μπουρδολογικο!
  Όλο ίδια και τα …….ίδια!
  Για πολύ,πολύ μεγάλα κι ασήκωτα,ποσα λεφτα;μας ……πρηξατε!
  ……( τα)

 2. Στέλιος Κ.καθηγητης!.

  - Edit

  Απαντήστε

  Μεγάλες,μεσαίες,μικρές επιχειρησεις!
  Βάλτε και μια στήλη, παραδίπλα ” καθόλου επιχειρήσεις “, κι ο αριθμός, των ανυπαρκτων επιχειρήσεων,θα φτάσει στα ουρανια!
  Θα υπάρξουν λεει” και πολύ μικρές επιχειρησεις”
  Αύριο,όλοι οι επενδυτές, στη Δυτική Μακεδονια !!
  Επιτελικοι μπουρδολογοι ,οι μόνοι που μπορούν, να επενδύσουν, στον τόπο που
  ερημωσατε,οικονομικά,κοινωνικά και δημογραφικά,είναι οι καλαθοποιοι,να φτιάχνουν καλαθια πεινας και επαιτείας!
  Επιχειρησεις …στη Δυτική Μακεδονια..
  Αιδως ,αναλατες επιτελικες ουρδες!!
  Εδώ ο κόσμος κα ι γε τα ει,
  κα ι η Επιτελική μουρδολογια χτε νι ζε τά ει.Χαρρυ Κλινν, τα είπες όλα..
  Θεέ μου ,σχωρναμε!

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.