Επιστολή του ΕΒΕ Κοζάνης προς τον Υπουργό Εργασίας για την προώθηση σχεδίου Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Επισφαλών εργαζομένων στην Περιφέρεια Δυτικής ΜακεδονίαςΟ Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης, κ. Νικόλαος Σαρρής, επέδωσε στον Υπουργό Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Αλληλεγγύης, κ. Νάσο Ηλιόπουλο, κατά τη διάρκεια της πρόσφατης επίσκεψης του στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και δεύτερη επιστολή, εκτός αυτής που αφορά στις δράσεις που προτείνονται από το Επιμελητήριο Κοζάνης για την αντιμετώπιση της απασχόλησης στην περιοχή, με την οποία επισημαίνεται η ανάγκη για προώθηση σχεδίου «Ανάπτυξης Δεξιοτήτων Επισφαλών εργαζομένων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας». Η Επιστολή έχει ως εξής:

«Αξιότιμε κ. Υπουργέ, Αναφορικά με την πρόταση με τίτλο «Παρέμβαση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επισφαλώς εργαζόμενων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας», που περιλαμβάνει ανάπτυξη, επαγγελματική ενδυνάμωση μέσω δράσεων συμβουλευτικής, κατάρτισης και πιστοποίησης των γνώσεων και των δεξιοτήτων που θα αποκτηθούν, της οποίας στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας των θέσεων εργασίας, σε σύνδεση με τις αναπτυξιακές προτεραιότητες στο επίπεδο της Διοικητικής Περιφέρειας, λαμβανομένης υπόψη της αδήριτης ανάγκης της μετάβασης σε ένα νέο μοντέλο μεταλιγνιτικής ανάπτυξης, σας παραθέτουμε τα παρακάτω και παρακαλούμε για την εκ μέρους σας προώθηση του σχεδίου, ώστε να ανταποκριθεί στο στόχο του.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗΣ ΠΡΑΞΗΣ
Τίτλος της Πράξης:
«Παρέμβαση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επισφαλώς εργαζόμενων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας»
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στο οποίο προτείνεται να ενταχθεί η Πράξη:
Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία – ΕΠΑνΕΚ (2014-2020)
Άξονας προτεραιότητας του ΕΠΑνΕΚ:
Άξονας Προτεραιότητας 2: Προσαρμογή εργαζομένων, επιχειρήσεων και επιχειρηματικού περιβάλλοντος στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις.
Επενδυτική προτεραιότητα: 8v:
Προσαρμογή των εργαζομένων, των επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών στις αλλαγές.
Ειδικός στόχος: 2.2:
Προσαρμογή των επιχειρήσεων και των εργαζομένων τους στις νέες αναπτυξιακές απαιτήσεις, ειδικότερα των επιχειρήσεων που διαθέτουν τα ζητούμενα χαρακτηριστικά του νέου αναπτυξιακού υποδείγματος της χώρας.
Δείκτες αποτελέσματος
CR03: συμμετέχοντες που αποκτούν εξειδίκευση αμέσως μετά τη λήξη της συμμετοχής τους, και,
CR07: συμμετέχοντες με βελτιωμένη κατάσταση στην αγορά εργασίας εντός έξι μηνών από τη λήξη της συμμετοχής τους.
Αναλυτική Περιγραφή της Προτεινόμενης Πράξης
H πρόταση για την υλοποίηση της Πράξης «Παρέμβαση για την ανάπτυξη δεξιοτήτων επισφαλώς εργαζόμενων στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας» λαμβάνει υπόψη τα χαρακτηριστικά της περιφερειακής αγοράς εργασίας, την αδήριτη ανάγκη μεταστροφής του παραγωγικού μοντέλου και τις αναπτυξιακές δυνατότητες της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.
Οι προαναφερόμενες αλλαγές επιφέρουν αύξηση της επισφάλειας των θέσεων εργασίας στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα, που κυρίως εκφράζεται ως εξής:
Εργαζόμενοι που απασχολούνται σε κλάδους με φθίνουσα πορεία
Εργαζόμενοι που απασχολούνται σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε δυσχερή θέση και αντιμετωπίζουν σοβαρές οικονομικές δυσκολίες με αποτέλεσμα να μην καταβάλλονται δεδουλευμένα

Εργαζόμενοι που απασχολούνται με μερική απασχόληση και εργασία προσωρινού χαρακτήρα.
Η προτεινόμενη παρέμβαση περιλαμβάνει επαγγελματική συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση των προσόντων και των δεξιοτήτων τους, με στόχο την απόκτηση πρόσθετων γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, και τη μετάβαση στο νέο παραγωγικό πρότυπο της μεταλιγνιτικής εποχής με την περιφερειακή στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης.
Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της περιοχής παρέμβασης
Η οικονομία της Δυτικής Μακεδονίας αντιμετωπίζει σημαντικές διαρθρωτικές αδυναμίες και έλλειμμα ανταγωνιστικότητας, αποτέλεσμα των οποίων αποτελεί η αστάθεια των μακροοικονομικών μεγεθών, το αρνητικό εμπορικό ισοζύγιο και η ιδιαίτερα υψηλή ανεργία.
Η Περιφέρεια στηρίζεται, κατά 25% , στις παραγωγικές δραστηριότητες της βιομηχανίας λιγνίτη που συνυπολογίζοντας τις έμμεσες θέσεις εργασίας συντηρεί συνολικά πάνω από 22.500 θέσεις. Η είσοδος στην εποχή «μειωμένου λιγνίτη» έχει ξεκινήσει και αυτό αναμένεται να επιφέρει σταδιακή μείωση των θέσεων εργασίας στην περιοχή, που έως το 2030 θα αφορά 12.000 θέσεις εργασίας. Οποιαδήποτε προοπτική εξόδου από την κρίση δεν μπορεί παρά να περιλαμβάνει ως βασικά συστατικά μέρη αφενός την ενέργεια σε συνθήκες χαμηλής λιγνιτικής εξάρτησης και αφετέρου την προώθηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου που θα αξιοποιεί όλες τις δυνατότητες της περιοχής.
Σε σχέση με την ενέργεια κρίσιμα σημεία είναι η ανάπλαση των λιγνιτικών πεδίων με καλλιέργεια ενεργειακών φυτών, η ηλεκτροκίνηση, η αποδοχή σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας υψηλής απόδοσης, η αξιοποίηση των νερών για τη δημιουργία υδροπονικών θερμοκηπίων κ.α
Παράλληλα, είναι αναγκαία η διαφοροποίηση της οικονομίας με περισσότερους, παραδοσιακούς και νέους, παραγωγικούς κλάδους που θα δώσουν τη δυνατότητα επίλυσης των προβλημάτων της μονοκλαδικής οικονομίας και εξισορρόπησης των ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων. Με βάση τη στρατηγική έξυπνης εξειδίκευσης (σχέδιο RIS3) της ΠΔΜ και το ΠΕΠ ΔΜ προτεινόμενοι τομείς και άξονες με προοπτική διαφοροποίησης – ανάπτυξης είναι :
Ο κλάδος αγροτικής ανάπτυξης με έμφαση στα αγροτικά –κτηνοτροφικά προϊόντα
Ο τομέας Περιβάλλον (Ενέργεια/ΑΠΕ-τηλεθέρμανση / Ολοκληρωμένη Διαχείριση Απορριμμάτων)
Ο τομέας της Μεταποίησης και συγκεκριμένα :
μεταποίηση – τυποποίηση χαρακτηριστικών αγροτικών προϊόντων (σε όλες τις ΠΕ)
εκτροφή γουνοφόρων ζώων – δερμάτινα προϊόντα (στις ΠΕ Καστοριάς και Κοζάνης)
τρόφιμα, ποτά, μεταλλικές κατασκευές (σε όλες τις ΠΕ)
O κλάδος του Τουρισμού (σε όλες τις ΠΕ).
Παρά τα μεγάλα προβλήματα χαμηλής ανταγωνιστικότητας και υψηλής ανεργίας που αντιμετωπίζει η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι παρεμβάσεις δεν είναι αντίστοιχου βεληνεκούς αφού οι χρηματοδοτήσεις προς αυτήν συναρτώνται με τον περιορισμό της προβλεπόμενης κλείδας κατανομής των πόρων του ΕΣΠΑ η οποία προκύπτει σε αναλογία με το ΑΕΠ.

Προτείνεται να υπάρξει ένα ειδικό πρόγραμμα καταπολέμησης της επισφάλειας στην εργασία που θα ενσωματώσει ολοκληρωμένα τις κατευθύνσεις του σχεδίου έξυπνης εξειδίκευσης και θα συνδεθεί με τις κατευθύνσεις του νέου αναπτυξιακού σχεδίου της χώρας.
Η προτεινόμενη Πράξη
Η προτεινόμενη Πράξη εστιάζει στην ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων 500 επισφαλώς εργαζομένων της περιοχής εφαρμογής.
Η προτεινόμενη Πράξη περιλαμβάνει:
Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής.
Παροχή υπηρεσιών κατάρτισης.
Συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των αποκτηθέντων προσόντων τους.
Ευρύτερη δημοσιότητα των δράσεων της Πράξης προκειμένου να μεγιστοποιηθούν τα αποτελέσματά τους.
Ειδικότερα, η κατάρτιση περιλαμβάνει:
Οριζόντια αντικείμενα που αφορούν σε γνώσεις και δεξιότητες που μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλους τους κλάδους της οικονομίας
Εξειδικευμένα θεματικά αντικείμενα
Επιπροσθέτως θα υπάρξει συμμετοχή σε εξετάσεις πιστοποίησης των γνώσεων και δεξιοτήτων σε μέσω αναγνωρισμένων προτύπων πιστοποίησης φυσικών προσώπων.
Ωφελούμενοι της Πράξης
Ωφελούμενοι της Πράξης είναι οι εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις του Ιδιωτικού Τομέα γενικά, δηλαδή ανεξάρτητα από τον τομέα της οικονομίας στον οποίο απασχολούνται, για αυτό και η απασχόληση των ενδιαφερομένων για συμμετοχή στην Πράξη σε συγκεκριμένο κλάδο/επιχείρηση δεν θα αποτελέσει κριτήριο για την επιλογή τους.
Επιπροσθέτως, οι ωφελούμενοι/εργαζόμενοι που θα συμμετέχουν στα προγράμματα κατάρτισης του δυνητικού δικαιούχου δεν πρέπει να προέρχονται αποκλειστικά από τα μέλη του.
Τέλος, στις δράσεις δεν θα εμπλέκονται κατ’ ουδένα τρόπο οι επιχειρήσεις που απασχολούν τους ωφελούμενους.
Ως εκ τούτου δεν χορηγείται έμμεσο πλεονέκτημα στις επιχειρήσεις στις οποίες εργάζονται οι ωφελούμενοι της Πράξης και συνεπώς δεν τίθεται θέμα επιλεκτικής μεταχείρισης καμίας επιχείρησης ή κλάδου επιχειρήσεων.
Μεθοδολογία υλοποίησης της Πράξης

Το πρόγραμμα διακρίνεται σε δύο (2) Υποέργα ως εξής:
Υποέργο 1: Συντονισμός, διαχείριση & δημοσιότητα της Πράξης, και,
Υποέργο 2: Δράσεις Επαγγελματικής Συμβουλευτικής, Κατάρτισης και Πιστοποίησης για 500 εργαζομένους της Δυτικής Μακεδονίας
Το Υποέργο 1 θα υλοποιηθεί από τον Δικαιούχο της Πράξης με ίδια μέσα (Αυτεπιστασία)
Το Υποέργο 2 θα υλοποιηθεί από Ανάδοχο που θα επιλεγεί κατόπιν ανοικτής δημόσιας διεθνούς διαγωνιστικής διαδικασίας, βάσει της κείμενης εθνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας και του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.
Το περιεχόμενο του Υποέργου 1
Στο πλαίσιο του Υποέργου 1 ο ΣΒΒΕ θα αναλάβει να υλοποιήσει τον συντονισμό, τη διαχείριση και τη δημοσιότητα της Πράξης, καθώς και την απόδοση στους ωφελούμενους των προβλεπόμενων εκπαιδευτικών επιδομάτων.
Συγκεκριμένα η Ένωση Επιμελητηρίων θα αναλάβει
Τον συντονισμό και τη διαχείριση συμπεριλαμβανομένης και της διενέργειας του διαγωνισμού για αναδόχους
Τις δράσεις δημοσιότητας.
Το περιεχόμενο του Υποέργου 2
Στο πλαίσιο του Υποέργου 2 θα αναπτυχθούν οι ακόλουθες δράσεις:

ΔΡΑΣΗ 1 : ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ
Η Δράση θα επικεντρωθεί στις ακόλουθες επιμέρους ενέργειες :
στην Επαγγελματική Πληροφόρηση,
στη Συμβουλευτική στήριξη
στον προσδιορισμό απαιτήσεων για τις δεξιότητες, ικανότητες και γνώσεις που πρέπει να αποκτήσουν οι ωφελούμενοι μέσω των προγραμμάτων κατάρτισης.

ΔΡΑΣΗ 2 : ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ
Αντικείμενο της Δράσης είναι η υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης με στόχο την αναβάθμιση των εργασιακών τους δεξιοτήτων και την εκμάθηση σύγχρονων μεθόδων και τεχνικών.
Στόχοι της Δράσης
Η αναβάθμιση των γνώσεων και δεξιοτήτων των ωφελούμενων.
Η πολύπλευρη και ποιοτική ενίσχυση των θέσεων απασχόλησης
Σημειώνεται ότι το κάθε πρόγραμμα κατάρτισης θα έχει – κατά μέσο όρο – διάρκεια 150 ώρες.
Ενδεικτικά Αντικείμενα κατάρτισης:
Θεματικά αντικείμενα διακλαδικής σημασίας στον τομέα της μεταποίησης
Σύγχρονες τεχνικές βιομηχανικής παραγωγής
Οργάνωση και διοίκηση παραγωγής σε μεταποιητικές επιχειρήσεις Διασφάλιση και έλεγχος ποιότητας
Συστήματα Ιχνηλασιμότητας στην παραγωγή προϊόντων μεταποίησης
Ανακύκλωση
Θεματικά αντικείμενα στον κλάδο των τροφίμων
Σχεδιασμός νέων προϊόντων και διεργασιών επιχειρήσεων αγροδιατροφής/βιομηχανίας τροφίμων και ποτών
Συστήματα Διαχείρισης Ασφάλειας & Ποιότητας Τροφίμων
Ειδικά θέματα προώθησης εξαγωγών αγροδιατροφικών προϊόντων
Θεματικά αντικείμενα στον κλάδο δέρματος – γούνας
Νέες Τεχνολογίες – Ηλεκτρονικά Συστήματα Σχεδίασης
Τεχνικός έλεγχος και πιστοποίηση ποιότητας προιόντων δέρματος/γούνας
Θεματικά Αντικείμενα διοικητικής στήριξης
Εμπορικές και Διαχειριστικές Εφαρμογές με χρήση εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων (ERP, CRM κ.ά.)
Αυτοματισμός Γραφείου και Τεχνικές Οργάνωσης Γραφείου με χρήση Η/Υ
Θεματικά αντικείμενα μάρκετινγκ – πωλήσεων
Σύγχρονες τεχνικές Μάρκετινγκ και Πωλήσεων για τη δημιουργία και προώθηση της διακριτής ταυτότητας προϊόντων
Στέλεχος εξαγωγικού και διεθνούς εμπορίου /
Θεματικά αντικείμενα Εφοδιαστικής αλυσίδας
Στέλεχος διαχείρισης αποθήκης
Στέλεχος εφοδιαστικής αλυσίδας
Θεματικά αντικείμενα στον κλάδο του τουρισμού – εστίασης
Διαχείριση μικρών τουριστικών μονάδων
Digital Culture: Ψηφιακός Πολιτισμός και Πολιτισμική Τεχνολογία – Πολιτιστικός τουρισμός (επικοινωνία και προβολή πολιτιστικού προϊόντος, πολιτιστικά δρώμενα, καινοτόμες δράσεις)
Θεματικά αντικείμενα στον κλάδο του περιβάλλοντος – ενέργειας
Ειδικός σε Τεχνολογίες Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Ανακύκλωση – Κυκλική Οικονομία
Ειδικός σε θέματα Εξοικονόμησης Ενέργειας
Ειδικός σε Συστήματα – Δίκτυα Αερίων
Ειδικός διαχείρισης και ανακύκλωσης ειδικών αποβλήτων

ΔΡΑΣΗ 3: ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΘΕΝΤΩΝ ΣΕ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΓΝΩΣΕΩΝ
Η πιστοποίηση προσόντων, γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων έχει αναδειχθεί σε μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους της Δια Βίου Εκπαίδευσης και της Επαγγελματικής Κατάρτισης Ενηλίκων γιατί αγγίζει δύο πολύ σημαντικά πεδία, την εκπαίδευση και την εργασία.
Στόχος της ενέργειας είναι να συνδεθεί η πιστοποίηση προσόντων με την απόδειξη ικανότητας της επαγγελματικής επάρκειας καθώς επίσης και με την αναγνώριση της εργασιακής – επαγγελματικής εμπειρίας των ωφελουμένων του Προγράμματος.
Ο Ανάδοχος που θα έχει την ευθύνη για την υλοποίηση των σχετικών Υποέργων θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την πιστοποίηση των καταρτισθέντων μέσω αξιολόγηση των γνώσεων και της ικανότητάς τους από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης προσώπων, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISΟ/IEC 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ.
Δείκτης εκροών CO05 (απασχολούμενοι, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων) – Τιμή-στόχος : 500
Ενδεικτικοί Δικαιούχοι Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ με συνδικαιούχο τον Σύνδεσμο Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος. (ΣΒΒΕ)
Τρόπος υλοποίησης: επιχορήγηση
Προϋπολογισμός: Οι επιμέρους δράσεις που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Πράξης και οι αντίστοιχοι προϋπολογισμοί θα εξειδικευθούν.
Ωριμότητα της προτεινόμενης Πράξης Η υλοποίηση της πρότασης μπορεί να ξεκινήσει άμεσα, μετά τη δημοσίευση της σχετικής πρόσκλησης.
Προϋποθέσεις εφαρμογής Δεν απαιτούνται περαιτέρω ενέργειες ωρίμανσης και το έργο είναι ώριμο για άμεση έναρξη υλοποίησης.
Συνέργεια με άλλα Επιχειρησιακά Προγράμματα ή Ταμεία Δεν απαιτείται
Χρονοδιάγραμμα Η σχετική πρόταση έργου είναι ήδη έτοιμη προς υποβολή.
Η υλοποίηση του έργου θα διαρκέσει 36 μήνες (από την ημερομηνία ένταξης της Πράξης)
Αναμένοντας τις δικές σας ενέργειες, σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων. Με Τιμή Ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κοζάνης Νικόλαος Σαρρής».

ΑΠΟ ΤΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.