Η εισήγηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης Μ. Δημητριάδη στο σ/ν του Υπουργείου Οικονομικών

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,
Η σημερινή συνεδρίαση έρχεται σε μια στιγμή κατά την οποία, η Ελλάδα κάνει σταδιακά αλλά σταθερά βήματα προς την έξοδο από την κρίση.
Το οικονομικό κλίμα βελτιώνεται μέρα με τη μέρα, πράγμα το οποίο καταδεικνύεται από διαφορετικά στοιχεία που κατατέθηκαν το τελευταίο διάστημα.
Η ανεργία το Μάιο του 2018 καταγράφηκε στο 19,5%, πέφτοντας περίπου 8 μονάδες σε σχέση με το 2013. Και φυσικά δεν πέφτει στα επίπεδα που επιδιώκουμε, αλλά πάντως είναι ένα σαφές στοιχείο ότι πέφτει.
Ο δείκτης ιδιωτικής κατανάλωσης βρίσκεται σε ανοδική τροχιά, ενώ αξιοσημείωτη άνοδο παρουσιάζουν και οι εξαγωγές.
Η νέα αυτή φάση στην οποία είμαστε, αντικατοπτρίζεται και στο προσχέδιο του προϋπολογισμού που καταθέσαμε τη Δευτέρα.
Συντάξεις
Από την παράθεση των δύο σεναρίων για τις συντάξεις, φαίνεται ξεκάθαρα ότι υπάρχει ο δημοσιονομικός χώρος ώστε το μέτρο για την περικοπή των συντάξεων να μην εφαρμοστεί και παράλληλα να ενσωματωθούν και τα θετικά μέτρα που εξήγγειλε ο πρωθυπουργός στη ΔΕΘ για το 2019.
Κατανοούμε την αγωνία της Νέας Δημοκρατίας, καθώς μέρα με τη μέρα ο στόχος που έχει θέσει η κυβέρνηση για ακύρωση του μέτρου των συντάξεων φαίνεται να επιτυγχάνεται. Τους συνιστούμε ψυχραιμία.
Αντίμετρα
Επίσης, αξίζει να θυμίσουμε σε όσους κόπτονται για τη μη εφαρμογήτων αντιμέτρων το ’19, ότι ήταν οι ίδιοι που κραύγαζαν –όταν τα νομοθετούσαμε- ότι τα αντίμετρα είναι μια «απάτη» του ΣΥΡΙΖΑ και ότι στην πραγματικότητα είναι «ψίχουλα» που δε θα ελαφρύνουν το λαό. Είναι, λοιπόν, λίγο υποκριτικό σήμερα τα αντίμετρα να μετατρέπονται για αυτούς σε «σημαντικές παροχές που δήθεν θα θυσιαστούν στο βωμό των συντάξεων». Άλλωστε, όπως ξεκαθάρισε και ο Υπουργός Οικονομικών, στόχος είναι όλα αυτά τα θετικά μέτρα να εφαρμοστούν σε βάθος τετραετίας.
Συνεχίζουμε.
Με στόχο να βγούμε από την κρίση και να βάλουμε τα θεμέλια για την αυτόνομη πορεία της χώρας και για μια ανάπτυξη που δε θα αφορά μόνο τους λίγους αλλά την κοινωνική πλειοψηφία.

Το παρόν σ/ν συναρθρώνεται σε τρία μέρη.
Τα δύο πρώτα αφορούν προσαρμογές της Ελληνικής Νομοθεσίας στις οδηγίες της Ε.Ε.
1.Συγκεκριμένα για τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων.
2. Την οδηγία 2258/16 για τις ανταλαγές φορολογικών πληροφοριών, στην καταπολέμηση παράνομων δραστηριοτήτων, εντός της Ε.Ε.
3.Διευθετεί ορισμένα από τα ζητήματα που προκύπτουν από την καθημερινότητα της διακυβέρνησης, αρμοδιότητας του ΥΠ.ΟΙΚ.

ΠΡΩΤΟ ΜΕΡΟΣ
Για τα «Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων» προσαρμόζει την ελληνική νομοθεσία στις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 23ης Ιουλίου 2014 «σχετικά με την βελτίωση του διακανονισμού αξιογράφων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κεντρικά Αποθετήρια Τίτλων».
Ο Κανονισμός (ΕΕ) 909/2014 (γνωστός ως CSDR) θεσπίζει ενιαίες απαιτήσεις για το διακανονισμό των χρηματοοικονομικών μέσων, καθώς και για την οργάνωση και λειτουργία των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων (ΚΑΤ) στην ΕΕ.
Οι κινητές αξίες που τηρούνται σήμερα στο Σύστημα Άυλων Τίτλων (ΣΤΑ) του Ελληνικού Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων ΑΕ (ATHEXCDS) είναι πλήρως αποϋλοποιημένες ήδη από το 1999-2000.

Ο Αποκλειστικός τύπος λογαριασμού τελικού επενδυτή που υιοθετήθηκε στην Ελλάδα από τότε ενοποίησε τη διακανονισμού και τήρησης μητρώου μετόχων.
Οι επιταγές του CSDR απαιτούν την χρήση μικτού υποδείγματος τήρησης λογαριασμών με δυνατότητα επιλογής από τους επενδυτές μεταξύ τύπων λογαριασμών. Για τον λόγο αυτό θεσμοθετείται η χρήση του συλλογικού λογαριασμού (omnibus account)
Οι διατάξεις του σχεδίου νόμου αποσκοπούν στην προσαρμογή του εθνικού δικαίου, αναφορικά με το σύστημα άυλων τίτλων, όπως λειτουργεί υπό το εθνικό μονοπώλιο του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών ως διαχειριστή του Συστήματος Άυλων Τίτλων (ιδίως ν. 2396/1996, ν. 3756/2009, ν. 3606/2007), προς τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.
Το υπάρχον σύστημα λειτουργεί κατά βάση με διαχωρισμό ανά πελάτη, υπό τις κύριες θεσμικές προβλέψεις ότι μέτοχος είναι ο εγγεγραμμένος στα αρχεία του Κεντρικού Αποθετηρίου Τίτλων, οι μεταβιβάσεις άυλων τίτλων διενεργούνται με καταχωρίσεις στα αρχεία του (άρθρ. 39επ. Ν. 2396/1996), καθώς και ότι οι άυλοι τίτλοι τηρούνται επ’ ονόματι ενός εκάστου επενδυτή («Μερίδα επενδυτή») στο Σύστημα Άυλων Τίτλων και όχι επ’ ονόματι των συμμετεχόντων υπό το πρότυπο του συλλογικού λογαριασμού.
Επομένως, απαιτείται να τροποποιηθούν όλες εκείνες οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας που στηρίζονται σε αυτές τις προβλέψεις ώστε να καταστεί εφικτή η προσαρμογή τους στα νέα δεδομένα που εισάγει ο CSDR
Τέλος με τις διατάξεις του νομοσχεδίου επιχειρείται η ενοποίηση και ομογενοποίηση των ρυθμίσεων της κείμενης νομοθεσίας αναφορικά με το σύστημα άυλων τίτλων ώστε η προσαρμογή με το ενωσιακό μέτρο να συμπεριλάβει τα ειδικότερα νομικά χαρακτηριστικά του Ελληνικού συστήματος.
Τα κυριότερα σημεία του πρώτου μέρους του νομοσχεδίου συνοψίζονται στα εξής:

Κεφάλαιο Α
Ορίζεται ότι τα κεντρικά αποθετήρια τίτλων θα λειτουργούν με την μορφή της ανώνυμης εταιρείας μετά από άδεια της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και οι μετοχές τους θα είναι ονομαστικές.
Τα κεντρικά αποθετήρια οφείλουν να υποβάλλουν στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς τις εκθέσεις των ορκωτών ελεγκτών λογιστών καθώς και των υπηρεσιών συμμόρφωσης και εσωτερικού ελέγχου.
Οφείλουν να έχουν Κανονισμό Λειτουργίας τον οποίο εγκρίνει η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς μετά από έλεγχο νομιμότητας.
Κεφάλαιο Β
Ορίζονται οι έννομες συνέπειες από πλευράς εθνικού δικαίου που επιφέρει η αρχική, , καταχώριση κινητών αξιών σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων καθώς και η μετατροπή από ενσώματες σε κινητές αξίες σε λογιστική μορφή (αποϋλοποιημένες ή ακινητοποιημένες).

Παρέχεται διευκρίνιση για την περίπτωση κινητών αξιών οι οποίες συνιστώνται με βάση αλλοδαπό δίκαιο, οπότε η άσκηση των αξιογραφικών δικαιωμάτων έναντι του εκδότη θα διέπεται από το δίκαιο αυτό.

Εκσυγχρονίζεται η διαδικασία αποϋλοποίησης, η οποία γίνεται ταχύτερη, καθώς και η απευθείας έκδοση κινητών αξιών σε άυλη μορφή.
Ορίζεται η αναγκαστική εκποίηση μετοχών που αντιστοιχούν σε ενσώματους τίτλους, οι οποίοι δεν κατατέθηκαν στην εκδότρια προς αποϋλοποίηση, χωρίς ανάγκη έκδοσης ειδικών κανονιστικών πράξεων από μέλος διαπραγμάτευσης που επιλέγεται κατ’ αλφαβητική σειρά από κατάσταση μελών.
Προβλέπεται η δυνατότητα του κεντρικού αποθετηρίου τίτλων να διατηρεί επ’ ονόματί του συλλογικό λογαριασμό σε άλλο κεντρικό αποθετήριο ή σε διαμεσολαβητή, σύμφωνα με τον Κανονισμό (υπηρεσία investor CSD).
Ορίζεται η δυνατότητα και η διαδικασία καταχώρισης σε λογιστική μορφή μη εισηγμένων κινητών αξιών, προς διευκόλυνση των επιχειρηματικών λειτουργιών τους και ενίσχυσης της αξιοπιστίας τους.

Κεφάλαιο Γ
Επανακαθορίζεται το πλαίσιο λειτουργίας των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί των κινητών αξιών, το οποίο πέραν των κανόνων μεταβίβασης των κινητών αξιών και επιβαρύνσεων επ’ αυτών στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων δια καταχωρίσεων όπως ισχύουν και σήμερα, περιλαμβάνει σειρά άλλων διατάξεων σε σχέση με τους συλλογικούς λογαριασμούς.

Διευρύνεται η δυνατότητα εφαρμογής των διατάξεων του ν. 5638/1932 «περί καταθέσεως εις κοινό λογαριασμό», όπως ίσχυε για τους άυλους τίτλους και πλέον αφορά κάθε κινητή αξία που θα τηρείται σε λογιστική μορφή σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων ή μέσω διαμεσολαβητή καλύπτοντας έτσι και τις κινητές αξίες άλλων αποθετηρίων έκδοσης του εξωτερικού, στα οποία θα έχουν πρόσβαση τα ημεδαπά (investor CSDs).
Καθορίζονται οι ειδικότεροι όροι που αφορούν στις υπηρεσίες μητρώου σε σχέση με μετοχές σε λογιστική μορφή ανωνύμων εταιρειών, θέτοντας ειδικότερους όρους για την ταυτοποίηση των μετόχων προς τις εκδότριες ανώνυμες εταιρείες, καθώς οι λογαριασμοί στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων θα μπορούν να λειτουργούν πλέον όχι μόνο ως ατομικοί κατά το ισχύον δίκαιο, αλλά και ως συλλογικοί λογαριασμοί.
Καθορίζεται ο κύκλος των προσώπων από τα οποία το κεντρικό αποθετήριο τίτλων θα νομιμοποιείται να λαμβάνει τα στοιχεία των δικαιούχων για να διενεργεί τις ταυτοποιήσεις.
Αναλύονται οι περιπτώσεις ταυτοποίησης μετόχων στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων, ανάλογα με το αν ο μέτοχος εγγράφεται άμεσα σε αυτό ή μέσω συλλογικού λογαριασμού αντίστοιχα, ορίζοντας ειδικότερες υποχρεώσεις στους εγγεγραμμένους διαμεσολαβητές και συμμετέχοντες που θα πρέπει να έχουν την οργανωτική και διαδικαστική ετοιμότητα να ταυτοποιούν τα στοιχεία των δικαιούχων πελατών αμελλητί με βάση το κατά περίπτωση αίτημα ταυτοποίησης, από το κεντρικό αποθετήριο τίτλων, την εκδότρια εταιρεία, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς αλλά και οποτεδήποτε άλλοτε τούτο επιβάλλεται.
Ορίζεται ο τρόπος χορήγησης βεβαιώσεων στους μετόχους λαμβάνοντας υπόψη και τους νέους τρόπους τήρησης κινητών αξιών μέσω συλλογικών λογαριασμών αλλά και το ενδεχόμενο οι πληροφορίες του μετοχολογίου να λαμβάνονται από τις εκδότριες τόσο μέσω των κεντρικών αποθετηρίων τίτλων όσο και απευθείας από τους συμμετέχοντες και διαμεσολαβητές σε αυτά.
Στην περίπτωση μη εμπρόθεσμης ταυτοποίησης μετόχων από τους εγγεγραμμένους διαμεσολαβητές συλλογικών λογαριασμών αλλά ούτε και εκπρόθεσμης, με άδεια της γενικής συνέλευσης της ανώνυμης εταιρείας, δε θα δικαιούται να συμμετάσχει στη γενική συνέλευση και να ασκήσει δικαίωμα ψήφου.
Θεσπίζεται ειδική υποχρέωση στους συμμετέχοντες στο κεντρικό αποθετήριο τίτλων να παρέχουν έγγραφη ενημέρωση στους εγγεγραμμένους διαμεσολαβητές και πελάτες τους ως προς την ύπαρξη των παραπάνω νομοθετικά ρυθμιζόμενων εννόμων συνεπειών.

Κεφάλαιο Δ
Θεσπίζονται ειδικές προστατευτικές διατάξεις για τους επενδυτές που τηρούν κινητές αξίες σε συλλογικό λογαριασμό αξιών, ορίζοντας ότι δεν υπόκεινται σε κατάσχεση, ενώ σε κατάσχεση που επιβάλλεται στα βιβλία διαμεσολαβητή, όπου και ταυτοποιείται ο δικαιούχος των εν λόγω κινητών αξιών, εφαρμόζονται οι διατάξεις για την κατάσχεση επί κινητού πράγματος εις χείρας τρίτου. Δίνονται διευκρινήσεις για κινητές αξίες σε αναστολή διαπραγμάτευσης.
Θεσπίζεται το δικαίωμα των επενδυτών να αποχωρίσουν τις κινητές αξίες τους σε περίπτωση αφερεγγυότητας του διαμεσολαβητή που τηρεί τον συλλογικό λογαριασμό. Εφόσον οι κινητές αξίες που τηρούνται σε συλλογικό λογαριασμό δεν επαρκούν για την ικανοποίηση των επενδυτών, αυτοί δύνανται να ικανοποιηθούν από το ίδιο χαρτοφυλάκιο του διαμεσολαβητή, κατατάσσονται, δε, προνομιακά για το τυχόν υπόλοιπο της απαιτήσεως τους.

Κεφάλαιο Ε
Προβλέπεται η προστασία των στοιχείων που τηρούνται και τις καταχωρίσεις που διενεργούνται σε κεντρικό αποθετήριο τίτλων και των καταχωρίσεων ως απορρήτων και ορίζονται περιοριστικά οι περιπτώσεις όπου επιτρέπεται η άρση του απορρήτου αυτού. Το απόρρητο δεν ισχύει έναντι των εποπτικών αρχών αλλά και τυχόν άλλων αρχών και φορέων, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη. Προβλέπονται σχετικές κυρώσεις.
Κεφάλαιο ΣΤ
Προβλέπονται οι αρμοδιότητες της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και οι κυρώσεις, όταν διαπιστωθούν παραβάσεις του νόμου, του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014 και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών πράξεων, στο πλαίσιο των ειδικότερων προβλέψεων του άρθρου 63 του Κανονισμού (ΕΕ) 909/2014.

Κεφάλαιο Ζ
Ρυθμίζονται τα θέματα αδείας του διαχειριστή του Σ.Α.Τ. του ν. 3756/2009 από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς που θα λάβει χώρα σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 909/2014, τις κατ’ εξουσιοδότηση αυτού πράξεις και τις ειδικές ρυθμίσεις του άρθρου 29 του παρόντος νόμου. Ορίζονται ειδικές μεταβατικές ρυθμίσεις αναφορικά με τη λειτουργία ειδικού τύπου λογαριασμών στο Σ.Α.Τ. που ρυθμίζονταν με την απόφαση 3/304/10.6.2004 της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς «Κανονισμός Λειτουργίας Συστήματος Άυλων Τίτλων» (Β΄ 901), όπως ισχύει, και πλέον καταργούνται
Καθορίζονται οι τροποποιούμενες διατάξεις περί χορήγησης άδειας στο διαχειριστή του Σ.Α.Τ. ως κεντρικού αποθετηρίου τίτλων. Οι διατάξεις αυτές αναφέρονται στα θέματα της κατάσχεσης (άρθρο 78 ν. 3606/2007), του φόρου πώλησης μετοχών εισηγμένων σε τόπους διαπραγμάτευσης (άρθρο 9 παρ. 2 ν. 2579/1998) οι διαδικασίες υπολογισμού και απόδοσης του οποίου προσαρμόζονται.
ΟΔΗΓΙΑ (ΕΕ) 2016 / 2258
ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΤΩΝ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΑΡΧΩΝ ΣΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΣΟΔΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΑΝΟΜΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

Με τις διατάξεις του άρθρου 31 πραγματοποιείται η ενσωμάτωση στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258 σχετικά με την πρόσβαση των φορολογικών αρχών κάθε κράτους μέλους της ΕΕ στους μηχανισμούς, τις διαδικασίες, τα έγγραφα και τις πληροφορίες για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες προκειμένου να διασφαλιστεί η ορθή και απρόσκοπτη εφαρμογή της διοικητικής συνεργασίας, μέσω της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ κρατών μελών της ΕΕ για τους δικαιούχους χρηματοοικονομικών λογαριασμών με βάση Παγκόσμιο Πρότυπο (ν. 4170/2013, όπως τροποποιήθηκε με τις διατάξεις του ν. 4378/2016.)
Η παρούσα Οδηγία αυτή τροποποιεί την αρχική Οδηγία 2011/16/ΕΕ, η οποία εφαρμόζει το παγκόσμιο πρότυπο για την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών περί χρηματοοικονομικών λογαριασμών σε φορολογικά θέματα εντός ΕΕ και διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες σχετικά με τους δικαιούχους χρηματοοικονομικών λογαριασμών κοινοποιούνται στο κράτος μέλος κατοικίας του δικαιούχου.
Άρθρο 32
(άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2258)
Με τη διάταξη αυτή θεσπίζεται η πρόσβαση των φορολογικών αρχών, δηλαδή της Α.Α.Δ.Ε. στους μηχανισμούς, στα έγγραφα, στις διαδικασίες και στις πληροφορίες που ορίζονται στις διατάξεις της Οδηγίας 2015/849/ΕΕ, που κυρώθηκε πρόσφατα με το ν. 4557/2018.

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Άρθρο 34
Τροποποίηση διατάξεων ν.4228/2016
Με την προτεινόμενη διάταξη, γίνονται οι απαραίτητες διορθώσεις των παραπομπών που περιέχονται στα Παραρτήματα του Κοινού Προτύπου Αναφοράς (ΚΠΑ) του τρίτου άρθρου του ν.4228/2016.
Άρθρο 35
Τροποποίηση του άρθρου 14 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (κατηγορίες εισοδήματος από μισθωτή εργασία και συντάξεις που απαλλάσσονται από το φόρο).
Με την προτεινόμενη ρύθμιση ,προβλέπεται η απαλλαγή από τον φόρο του 65% της πτητικής αποζημίωσης που λαμβάνουν οι πιλότοι της πολιτικής αεροπορίας, κατ’ αντιστοιχία με τη φορολογική μεταχείριση του πτητικού επιδόματος των ενόπλων δυνάμεων.
Σαφής και δεδομένη βούληση της Κυβέρνησης είναι η ενίσχυση και η στήριξη του εθνικού αερομεταφορέα και μάλιστα σε μία περίοδο όπου η ακόμη πιο έντονη αύξηση του τουριστικού ρεύματος σε συνδυασμό με τις επενδύσεις που προγραμματίζονται από τις εταιρείες αερομεταφορών θα βοηθήσουν να πετύχουμε ακόμη μεγαλύτερους ρυθμούς ανάπτυξης.
Άρθρο 36
Επιστροφή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ
Με την προτεινόμενη διάταξη επιταχύνεται η διαδικασία της επιστροφής φόρου εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων ή φόρου προστιθέμενης αξίας φυσικών προσώπων ή νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων, μέχρι του συνολικού ποσού των 10.000 ευρώ σε εκκρεμείς, ανά δικαιούχο και ανά φορολογία, κατά την ημερομηνία δημοσίευσης του παρόντος, υποθέσεις ελέγχου, με απώτερο στόχο, την ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας.
Η επιστροφή διενεργείται άμεσα για αιτήματα που ανέρχονται μέχρι του ποσού των 10.000 ευρώ. Σε περίπτωση που εκκρεμεί έλεγχος για περισσότερα του ενός αιτήματα ανά δικαιούχο, η επιστροφή διενεργείται άμεσα, εφόσον τα συνολικά αιτήματα του δικαιούχου ανέρχονται μέχρι και του ποσού των 10.000 ευρώ ανά φορολογία. Δεν θεωρούνται εκκρεμείς οι υποθέσεις για τις οποίες έχει εκδοθεί προσωρινός διορθωτικός προσδιορισμός φόρου. Τέλος, σε μεταγενέστερο χρόνο θα μπορεί να διενεργείται δειγματοληπτικός έλεγχος, των επιστροφών αυτών. Με τη διάταξη αυτή, οι επιχειρήσεις αποκτούν επιπρόσθετη ρευστότητα, μειώνεται ο όγκος των απαιτούμενων γραφειοκρατικών διαδικασιών με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η οικονομική δραστηριότητα εν γένει. Διασφαλίζεται, όμως ταυτόχρονα, και το δικαίωμα των φορολογικών αρχών να διεξάγουν δειγματοληπτικά, σε μεταγενέστερο χρόνο, ελέγχους διαφυλάσσοντας με αυτόν τον τρόπο το Δημόσιο συμφέρον.
Άρθρο 37
Τροποποίηση του άρθρου 54Α του Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας
Με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, ο φορολογούμενος που είχε οφειλές από φόρους ακίνητης περιουσίας (ΦΑΠ και ΕΝΦΙΑ) μπορούσε να μεταβιβάσει ένα ακίνητό του εφόσον:
εξοφλούσε το φόρο που αντιστοιχούσε στο συγκεκριμένο ακίνητο ή
Με παρακράτηση του συμβολαιογράφου από το τίμημα, του φόρου του μεταβιβαζόμενου ακινήτου.
Προϋπόθεση για την εκτέλεση του συμβολαίου ,ήταν η αποπληρωμή των λοιπών φόρων ακινήτων.
Με την προτεινόμενη ρύθμιση, παρέχεται η δυνατότητα στο φορολογούμενο, να παρακρατούνται από το τίμημα οι φόροι του ακινήτου αλλά και των οφειλών σε Φ.Α.Π. και ΕΝ.Φ.Ι.Α., εφόσον το επιθυμεί.
Άρθρο 38
Τροποποίηση του άρθρου 3 του ν.4223/2013
Με την προτεινόμενη διάταξη απαλλάσσονται από τον ΕΝ.Φ.Ι.Α. έτους 2018 τα δικαιώματα επί του συνόλου της ακίνητης περιουσίας των προσώπων που απεβίωσαν εξαιτίας των πυρκαγιών που έπληξαν τις περιοχές της Περιφέρειας Αττικής την 23η και 24η Ιουλίου 2018, ανεξάρτητα από το πού βρίσκεται η περιουσία αυτή. Είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει, σε μια σειρά από μέτρα που έχουν εφαρμοστεί, και που καταδεικνύει την έμπρακτη υποστήριξη της Πολιτείας προς τους πληγέντες.
Άρθρο 39
Μέτρα ενίσχυσης πυρόπληκτων συνταξιούχων
Με την προτεινόμενη διάταξη ορίζεται ότι οι συνταξιούχοι, των οποίων η σύνταξη εξακολουθεί να κανονίζεται και να καταβάλλεται από το Δημόσιο και οι οποίοι έχουν κύρια ή δευτερεύουσα κατοικία ή φιλοξενούνται, σύμφωνα με το έντυπο Ε1 της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος των φορολογικών ετών 2016 και 2017 σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής οι οποίες επλήγησαν από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, θα λάβουν από το Δημόσιο ανάλογη οικονομική ενίσχυση με αυτή των συνταξιούχων του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ), δηλαδή δύο ακαθάριστες μηνιαίες συντάξεις μηνός Ιουλίου 2018 και με την ίδια ακριβώς σχετική διαδικασία. Με αυτό το άρθρο, καταδεικνύεται σαφώς και εμπράκτως η δέσμευση της Πολιτείας για ενίσχυση των πληγέντων.
Άρθρο 40
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4270/2014
Με τις διατάξεις του άρθρου 40 τροποποιούνται διατάξεις του ν. 4270/2014. Ειδικότερα απλοποιείται η διαδικασία λογιστικής καταγραφής των επιστροφών των αδιάθετων υπολοίπων των Χρηματικών Ενταλμάτων Προπληρωμής (Χ.Ε.Π.), ώστε αυτές να μην γίνονται στις Δ.Ο.Υ. αλλά στον λογαριασμό του Ελληνικού Δημοσίου που τηρείται στην Τράπεζα της Ελλάδος, εν όψει της εφαρμογής του νέου Λογιστικού Πλαισίου στην Κεντρική Διοίκηση από 01/01/2019.
Άρθρο 41
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4314/2014
Με τις προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 41 τροποποιούνται τα άρθρα 11 και 12 του ν. 4314/2014 (Α’ 265), προκειμένου να επικαιροποιηθούν μετά τη θέση σε ισχύ του νέου Οργανισμού του Υπουργείου Οικονομικών [Π.Δ. 142/2017, (Α’ 181)], με τον οποίο έγινε αναδιάρθρωση των υπηρεσιών της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής, στην οποία υπάγεται η ΕΕΛ.
Ειδικότερα, στο άρθρο 11 του ν. 4314/2014 ορίζεται η ΕΔΕΛ ως Αρχή Ελέγχου για όλα τα ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020 και του ΕΠ «Αλιεία και Θάλασσα 2014-2020», επιπλέον δε καθορίζονται η σύνθεση αυτής και οι αρμοδιότητές της.

Άρθρο 42
Τροποποίηση διατάξεων του ν. 4549/2018
Με την προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 42 τροποποιούνται τα άρθρα 91,93 και 102 του ν.4549/2018 (Α΄105).
Άρθρο 43
Με την προτεινόμενες διατάξεις του άρθρου 43 καθορίζεται αποζημίωση για τα μέλη συλλογικών οργάνων (επιτροπή συντονισμού, ομάδες εργασίας ή διοίκησης έργου) που συγκροτήθηκαν με κύριο έργο την επισκόπηση δαπανών των Υπουργείων και των εποπτευομένων φορέων τους, στο πλαίσιο συνεργασίας της Ελληνικής Δημοκρατίας με την Υπηρεσία Υποστήριξης Διαρθρωτικών Μεταρρυθμίσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (SRSS), η οποία θα επιβαρυνθεί εξολοκλήρου με τη κάλυψη της προκαλούμενης δαπάνης

Άρθρο 44
Ρυθμίζονται ζητήματα μισθολογικής κατάταξης των μετατασσομένων υπαλλήλων από κατώτερη σε ανώτερη κατηγορία εκπαίδευσης.
Ειδικότερα ο χρόνος υπηρεσίας που πρέπει να ληφθεί υπόψη για τη μισθολογική κατάταξη και εξέλιξη στα Μ.Κ. της ανώτερης εκπαιδευτικής βαθμίδας.
Αποσαφηνίζεται λοιπόν ο τρόπος υπολογισμού αυτού του χρόνου της υπηρεσίας, είναι ο συνολικός.
Δηλ. Έστω ένας ΔΕ έχει απασχοληθεί για 10 έτη. Σε περίπτωση που έχει μεταβεί από ΔΕ σε ΠΕ κατηγορία, μένει να υπολογιστεί προς την κατάταξή του ως ΠΕ,εαν θα λαμβανόταν υπ’ όψιν το χρονικό διάστημα της 10ετίας ή θα καταταγόταν σαν να είχε 0 χρόνια υπηρεσίας. Με την εν λόγω τροποποίηση αποσαφηνίζεται ότι στο ανωτέρω παράδειγμα το διανυθέν χρονικό διάστημα της 10ετίας θα προσμετράται για την κατάταξή του ως Π.Ε.
Άρθρο 45
Εξομοιώνονται μισθολογικά οι υπάλληλοι του Υπουργείου Οικονομικών ,με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου και ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που έχουν διοριστεί ή μεταταχθεί μετά την 1.11.2011, με όσους υπηρετούσαν πριν την ανωτέρω ημερομηνία.
Καθώς και σε εποπτευόμενα από αυτό Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, στην Ελληνική Στατιστική Αρχή, στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, καθώς και στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους ως διοικητικό προσωπικό.
Ειδικότερα, προβλέπεται η χορήγηση στο σύνολο των εν λόγω υπαλλήλων της προσωπικής διαφοράς του άρθρου 27 του ν. 4354/2015 (Α΄ 176) κατ’ εφαρμογή της συνταγματικής αρχής της ισότητας, με δεδομένο ότι πρόκειται για υπαλλήλους οι οποίοι παρέχουν τις ίδιες υπηρεσίες και ασκούν όμοια καθήκοντα με όσους υπηρετούσαν πριν την κρίσιμη ημερομηνία.
Άρθρο 46
Επιδιώκεται η μείωση της επιβάρυνσης του έργου του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και των μελών του, η οποία οφείλεται στο γεγονός ότι με την ένταξη στις ρυθμίσεις του ν. 3869/2010 (Α΄130) και των χρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο φυσικών προσώπων στερουμένων πτωχευτικής ικανότητας, ενώπιον του Ειρηνοδικείων όλης της χώρας ασκήθηκε από ενδιαφερομένους και εκκρεμεί μεγάλος αριθμός σχετικών αιτήσεων, οι οποίες, μέχρι σήμερα, ανέρχονται σε 16.000 περίπου.
Οι υποθέσεις αυτές, δεν παρουσιάζουν σημαντικά νομικά και πραγματολογικά ζητήματα για τα μέλη του ΝΣΚ.
Πρόκειται, συνεπώς, για υποθέσεις, για τις οποίες δεν είναι αναγκαία ενώπιον του δικαστηρίου η παρουσία μελών του ΝΣΚ και μπορεί να υποκατασταθεί επαρκώς από υπάλληλο της αρμόδιας οικονομικής αρχής.
Δημήτριος (Μίμης) Δημητριάδης
Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Π.Ε. Κοζάνης

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.