Πρόσληψη προσωπικού στον ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης – Δείτε αναλυτικάΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ. αρ. ΣΟΧ 2/2015
Πρόσληψης καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης

Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του Ν. 3584/07 «Κύρωση του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων».
2) Τις διατάξεις του N. 3463/06.
3 To από 10/5/2011 (ΦΕΚ 815/τ.Β) με το οποίο εγκρίθηκε η σύσταση του Οργανισμού Αθλητισμού, Πολιτισμού & Νεολαίας Δήμου Κοζάνης.
4) Τις διατάξεις του Π.Δ. 523/17-6-1980 (ΦΕΚ 143/1980 τ. Α) όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το υπ’ αριθ. 476/1981 Π.Δ. (ΦΕΚ 132/21-5-1981 τ. Α).
5) Τις διατάξεις του Π.Δ. 524/17-6-1980 (ΦΕΚ 143/1980 τ. Α).
6) Το από 27/9/2013 (ΦΕΚ 2414/τ.Β) Έγκριση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Ν.Π.Δ.Δ «Οργανισμός Αθλητισμού − Πολιτισμού και Νεολαίας του Δήμου Κοζάνης»
7) Την υπ.αρ.48/2015 απόφαση του Δ.Σ. του ΟΑΠΝ περί «Προγραμματισμού Προσλήψεων ΟΑΠΝ έκτακτου προσωπικού υπό τη μορφή αντιτίμου για το έτος 2015»
8) Την με Α.Π15619/2-6-2015 Κοινή Απόφαση Υπουργών Εσωτερικών& Διοικητικής Ανασυγκρότησης, με την οποία εγκρίθηκε η απασχόληση 38 ατόμων σε διάφορες ειδικότητες, με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την κάλυψη αναγκών για την παροχή υπηρεσιών έναντι αντιτίμου.
9) Την υπ. αρ. 89/2015 απόφαση του Δ.Σ. για την έναρξη διαδικασίας 38 προσλήψεων με σχέση εργασίας ΙΔΟΧ για την κάλυψη των αναγκών του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης στις δομές του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης και του Εικαστικού & Φωτογραφικού Εργαστηρίου του.
10) Το γεγονός ότι στο σκέλος των εξόδων των προϋπολογισμών του ΟΑΠΝ οικονομικών ετών 2015 και 2016 έχουν εγγραφεί οι απαραίτητες πιστώσεις στους Κ.Α:604102, Κ.Α.:605402 και Κ.Α.:823100
11) Την υπ’ αριθ. 40362/2555/24-8-2015 απόφαση του Γ. Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας περί συγκρότησης τριμελούς επιτροπής του αρθ. 4 του Π.Δ. 524/80 για επιλογή καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στον Ο.Α.Π.Ν. Δήμου Κοζάνης

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ
Την πρόσληψη καλλιτεχνικού-διδακτικού προσωπικού στο Δημοτικό Ωδείο Κοζάνης, Εικαστικό & Φωτογραφικό Εργαστήρι μουσικών/ εικαστικών,  με σύμβαση ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για την κάλυψη αναγκών της τρέχουσας χρονιάς, αναλυτικότερα:

 

ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΗΣ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ

ΠΡΟΣΟΝΤΑ

1

ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΕ ή ΤΕ ή ΔΕ

1

Σπουδές : 10-ετής διδακτική προϋπηρεσία σε αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές και Δίπλωμα Σύνθεσης ή Δίπλωμα Πιάνου ή Οργάνου Συμφωνικής Ορχήστρας ή Μονωδίας ή Κλασικής Κιθάρας και Πτυχίο Φυγής, του Κρατικού Ωδείου Θεσσαλονίκης ή αναγνωρισμένου Μουσικού Εκπαιδευτηρίου της ημεδαπής ή Ανωτέρας ή Ανωτάτης Σχολής της αλλοδαπής με αναγνωρισμένη ισοτιμία.

Ελλείψει πτυχίου φυγής ή 10-ετούς διδακτικής προϋπηρεσίας Δίπλωμα Σύνθεσης ή Δίπλωμα Πιάνου ή Οργάνου Συμφωνικής Ορχήστρας ή Μονωδίας ή Κλασικής Κιθάρας και 10-ετής αποδεδειγμένη από παραστατικά στοιχεία καλλιτεχνική σταδιοδρομία. Ως καλλιτεχνική σταδιοδρομία, νοείται η σύμπραξη με γνωστές ορχήστρες, ως σολίστ, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, η συμμετοχή σε ρεσιτάλ και θεσμοθετημένες μουσικές εκδηλώσεις και παραστατικά στοιχεία νοούνται σχετικά δημοσιεύματα, αναφορές, κριτικές και προγράμματα.

Επικουρικά προσόντα

Σπουδές : πτυχίο ή /και μεταπτυχιακός-διδακτορικός τίτλος Μουσικολογίας

Προϋπηρεσία : Αποδεδειγμένη πενταετής (5-ετής) τουλάχιστον προϋπηρεσία σε θέση Καλλιτεχνικού Διευθυντή σε αναγνωρισμένα Ωδεία και Μουσικές Σχολές, όπου θα αναγράφεται η σχετική απόφαση του Υπουργείου Πολιτισμού. Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον φορέα.

Καλλιτεχνική & Μουσικολογική δραστηριότητα :

Καλλιτεχνική δραστηριότητα αποδεδειγμένη από έγγραφα : Συναυλίες (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), Ηχογραφήσεις, Δισκογραφία, Συστάσεις -Διακρίσεις, Συμμετοχή σε Σεμινάρια κλπ.

Μουσικολογική δραστηριότητα (Ακαδημαϊκή και άλλη) αποδεδειγμένη από έγγραφα : Συμμετοχή και Ανακοινώσεις σε Συνέδρια, Εκδόσεις, Διαλέξεις, Σεμινάρια, Δημοσιεύσεις, Βιβλία, Μελέτες, Άρθρα, Συστάσεις -Διακρίσεις κλπ.

Ειδικά προσόντα : Διοικητική εμπειρία (θέση προϊσταμένου ή υπεύθυνου τμήματος ή σχολής).

Συνέντευξη. Ικανότητα στην Οργάνωση Μουσικών Παραγωγών. Εμπειρία στην οργάνωση φεστιβάλ. Παιδαγωγικές σπουδές από αναγνωρισμένα μουσικά ιδρύματα εσωτερικού ή εξωτερικού, Σεμινάρια, Συνέδρια, Ημερίδες, Συμμετοχή σε ειδικά Εκπαιδευτικά προγράμματα κλπ.

Παιδαγωγικό έργο στο χώρο της μουσικής (πτυχία, διπλώματα μαθητών). Συνέντευξη (παιδαγωγική προσέγγιση, προσωπικότητα, μέθοδος διδασκαλίας, οργανωτικές ικανότητες).

Επιπρόσθετα προσόντα Αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στον φορέα.

2

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΠΕ

2

Πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης Τμημάτων Μουσικών Σπουδών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων η άλλης ισότιμης ανώτατης σχολής εσωτερικού η εξωτερικού.

3

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΘΕΩΡΗΤΙΚΩΝ ΔΕ

2

Δίπλωμα ή πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει αυτών επαρκείς μουσικές γνώσεις που να αποδεικνύονται.

4

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΙΑΝΟΥ ΔΕ

3

Δίπλωμα ή πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει αυτών επαρκείς μουσικές γνώσεις που να αποδεικνύονται.

5

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΙΟΥ ΔΕ

2

Δίπλωμα ή πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει αυτών επαρκείς μουσικές γνώσεις που να αποδεικνύονται.

6

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΙΟΛΟΝΤΣΕΛΟΥ ΔΕ

1

Δίπλωμα ή πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει αυτών επαρκείς μουσικές γνώσεις που να αποδεικνύονται.

7

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΦΛΑΟΥΤΟΥ ΔΕ

2

Δίπλωμα ή πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει αυτών επαρκείς μουσικές γνώσεις που να αποδεικνύονται.

8

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΟΜΠΟΕ ΔΕ

1

Δίπλωμα ή πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει αυτών επαρκείς μουσικές γνώσεις που να αποδεικνύονται.

9

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΣΑΞΟΦΩΝΟΥ ΔΕ

1

Δίπλωμα ή πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει αυτών επαρκείς μουσικές γνώσεις που να αποδεικνύονται.

10

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΛΑΡΙΝΕΤΟΥ ΔΕ

1

Δίπλωμα ή πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει αυτών επαρκείς μουσικές γνώσεις που να αποδεικνύονται.

11

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ ΔΕ

2

Δίπλωμα ή πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει αυτών επαρκείς μουσικές γνώσεις που να αποδεικνύονται.

12

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΤΡΟΜΠΕΤΑΣ ΔΕ

1

Δίπλωμα ή πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει αυτών επαρκείς μουσικές γνώσεις που να αποδεικνύονται.

13

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΑΚΟΡΝΤΕΟΝ ΔΕ

1

Δίπλωμα ή πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει αυτών επαρκείς μουσικές γνώσεις που να αποδεικνύονται.

14

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΔΕ

1

Δίπλωμα ή πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει αυτών επαρκείς μουσικές γνώσεις που να αποδεικνύονται.

15

Δ/ΝΣΗ ΟΡΧΗΣΤΡΑΣ ΠΕ

1

Πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης Τμημάτων Μουσικών Σπουδών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων η άλλης ισότιμης ανώτατης σχολής εσωτερικού η εξωτερικού.

16

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΠΕ

1

Πτυχίο αντίστοιχης ειδίκευσης Τμημάτων Μουσικών Σπουδών αναγνωρισμένων Πανεπιστημίων η άλλης ισότιμης ανώτατης σχολής εσωτερικού η εξωτερικού.

17

Δ/ΝΣΗ ΧΟΡΩΔΙΑΣ ΔΕ

1

Διπλώματα ή πτυχία αναγνωρισμένου Ωδείου και αρμονίας ή ωδικής διεύθυνσης ορχήστρας και γνώσεις φωνητικής και τριετής προϋπηρεσία ως μαέστρου χορωδίας. Ελλείψει υποψηφίων με δίπλωμα ή πτυχίο διεύθυνσης χορωδίας αρκούν τα λοιπά διπλώματα ή πτυχία.

18

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΚΙΘΑΡΑΣ (JAZZ) ΔΕ

1

Δίπλωμα ή πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει αυτών επαρκείς μουσικές γνώσεις που να αποδεικνύονται.

19

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΑΣΟΥ (JAZZ) ΔΕ

1

Δίπλωμα ή πτυχίο της αντίστοιχης ειδικότητας οργάνου αναγνωρισμένου Ωδείου της ημεδαπής ή αλλοδαπής και ελλείψει αυτών επαρκείς μουσικές γνώσεις που να αποδεικνύονται.

ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΑ Λαϊκής & Παραδοσιακής Μουσικής

20

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΜΠΟΥΖΟΥΚΙΟΥ ΤΕ

1

Πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή Πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ.5 του Ν.2158/1993 (Α΄109) ή Πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

21

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΚΛΑΡΙΝΟΥ ΤΕ

1

Πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή Πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ.5 του Ν.2158/1993 (Α΄109) ή Πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

22

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΛΥΡΑΣ ΤΕ

1

Πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή Πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ.5 του Ν.2158/1993 (Α΄109) ή Πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

23

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟΥ ΒΙΟΛΙΟΥ ΤΕ

1

Πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή Πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ.5 του Ν.2158/1993 (Α΄109) ή Πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

24

ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΩΝ ΚΡΟΥΣΤΩΝ ΤΕ

1

Πτυχίο ή δίπλωμα αντίστοιχης μουσικής ειδίκευσης αναγνωρισμένου μη ανώτατου εκπαιδευτικού ιδρύματος της ημεδαπής ή Πτυχίο μουσικής ειδικότητας του άρθρου 8 παρ.5 του Ν.2158/1993 (Α΄109) ή Πτυχίο ισότιμο και αντίστοιχο της αλλοδαπής και απολυτήριο εξατάξιου Γυμνασίου ή Λυκείου της ημεδαπής ή ισότιμο της αλλοδαπής.

ΕΙΚΑΣΤΙΚΟ / ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙ

25

ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ & ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΠΕ

4

Πτυχίο Ανωτάτης Σχολής Καλών Τεχνών ή Σχολής Εικαστικών και Εφαρμοσμένων Τεχνών ή Σχολής Πλαστικών Τεχνών & Επιστημών της Τέχνης ή ισότιμης Σχολής του εσωτερικού ή του εξωτερικού.

26

ΑΡΓΥΡΟΧΡΥΣΟΧΟΪΑΣ ΔΕ

1

Πτυχίο ή Δίπλωμα ΤΕΕ ή ΕΠΑΣ ή ΙΚΕΚ ή ΚΕΣ ή πιστοποιητικό Ειδικής Επαγγελματικής Επιμόρφωσης ή αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας

27

ΦΩΤΟΓΡΑΦΟΙ ΔΕ

2

Πτυχίο ή Δίπλωμα ΤΕΕ ή ΕΠΑΣ ή ΙΚΕΚ ή ΚΕΣ ή πιστοποιητικό Ειδικής Επαγγελματικής Επιμόρφωσης ή αποδεδειγμένης επαγγελματικής εμπειρίας

 

ΣΥΝΟΛΟ

38

 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ – ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ
Οι ενδιαφερόμενοι δηλώνουν συμμετοχή συμπληρώνοντας αίτηση στην οποία αναφέρουν ρητά τον κωδικό της θέσης που διεκδικούν. Μαζί με την αίτησή τους πρέπει να υποβάλλουν υποχρεωτικώς τα εξής δικαιολογητικά από τις 28 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2015 έως τις 7 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2015 στα γραφεία του ΟΑΠΝ Δήμου Κοζάνης, Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη, Κοζάνη 50131.

Α) ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ
1. Αίτηση που λαμβάνεται από τον ΟΑΠΝ  
2. Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας
3. Φωτοαντίγραφο των τίτλων των σπουδών τους συμπεριλαμβανομένης και της επιμόρφωσης. Σε περίπτωση πτυχίου ή τίτλου σπουδών της αλλοδαπής, επίσημη μετάφραση αυτού στην ελληνική γλώσσα, όπως ορίζουν οι κείμενες διατάξεις ( άρθρο 29 ΠΔ 50/2001).
4. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/86, όπου δηλώνεται τυχόν απασχόληση σε Δημόσιο ή ιδιωτικό εκπαιδευτικό ίδρυμα (παράλληλη απασχόληση).
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 στην οποία να δηλώνεται:
Η εκπλήρωση των στρατιωτικών υποχρεώσεων (μόνο για άνδρες) ή η νόμιμη απαλλαγή και η αιτία απαλλαγής. Κάθε πράξη του βίου του η οποία θα ασκούσε επιρροή στην κρίση της καταλληλότητας του για την υπηρεσία που προορίζεται, ιδιαίτερα δε εάν τυχόν έχει καταδικαστεί λόγω ποινικού αδικήματος.
 Ότι δεν τελεί υπό απαγόρευση ή δικαστική αντίληψη και
 Ότι δεν παραπέμφθηκε με τελεσίδικο Βούλευμα για κάποιο από τα αναφερόμενα στο άρθρο 22 του Π. Δ/τος 611/77 εγκλήματα έστω και εάν δεν επακολούθησε ποινική δίκη λόγω παραγραφής, καθώς και εάν εκκρεμεί εναντίον του κατηγορία για οποιοδήποτε πλημμέλημα ή κακούργημα.

Β) ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΑ
1. Βεβαίωση προϋπηρεσίας στο αντικείμενο. Ως διδακτική εμπειρία νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στον δημόσιο ή στα ιδιωτικά μουσικά ιδρύματα εποπτείας Υπουργείου Πολιτισμού, σε καθήκοντα συναφή προς το αντικείμενο των προς πλήρωση θέσεων.
Για όλες τις ειδικότητες η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά τη λήψη του βασικού τίτλου σπουδών με τον οποίο οι υποψήφιοι μετέχουν στη διαδικασία επιλογής. Στην βεβαίωση πρέπει  να αναγράφεται και  ο αριθμός πρόσληψης του ΥΠΠΟΤ ( αφορά τους μουσικούς).
2.  Αποδεικτικά καλλιτεχνικής δραστηριότητας: συναυλίες, (συμμετοχή σε ορχήστρα, συμμετοχή ως σολίστ, διεθνή καλλιτεχνική, σταδιοδρομία, ρεσιτάλ, συναυλίες μουσικής δωματίου), ηχογραφήσεις, δισκογραφία, συνέδρια, εκδόσεις, διαλέξεις, σεμινάρια, συγγραφή σχετικού βιβλίου, δημοσιεύσεις, μελέτες, άρθρα, ειδικά εκπαιδευτικά προγράμματα, συστάσεις-διακρίσεις κλπ.

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται με τη σειρά που εμφανίζονται στην ανακοίνωση και  γίνονται δεκτά, εφόσον κατατίθενται εμπρόθεσμα.
Οι επιτυχόντες θα προσληφθούν μόνο εάν υπάρχει διαθεσιμότητα σπουδαστών στο ειδικό αντικείμενο οργάνου η υποχρεωτικού μαθήματος.

ΕΠΙΛΟΓΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ
Η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει εντός 6 ημερών από την λήξη κατάθεσης των δικαιολογητικών, από ειδική τριμελή επιτροπή του αρ. 4 του ΠΔ 524/80, που ορίστηκε με την αρ. 40362/2555/24-8-2015 απόφαση του Γεν. Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ. Μακεδονίας. Εφόσον κριθεί αναγκαίο, η επιτροπή θα καλέσει αυθημερόν όσους υποψηφίους κρίνει, προκειμένου να υποβληθούν σε πρακτική δοκιμασία (ακρόαση). Κατόπιν θα συντάξει πίνακα με αξιολογική σειρά κατά την κρίση της.
Οι πίνακες κατάταξης των υποψηφίων θα αναρτηθούν αυθημερόν στον πίνακα ανακοινώσεων του. Η πρόσληψη των επιλεγέντων θα εξαρτηθεί από τον αριθμό των προσερχόμενων ατόμων στα τμήματα που θα λειτουργήσει η Διεύθυνση Ωδείου. Κατά των ανωτέρω πινάκων δεν προβλέπεται από το νόμο (ΠΔ524/80) η υποβολή ενστάσεων.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Η υποβολή των αιτήσεων και των δικαιολογητικών θα  πραγματοποιηθεί μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την επομένη της δημοσίευσης της παρούσας σε ημερήσια εφημερίδα του Νομού Κοζάνης στα γραφεία του ΟΑΠΝ, Π. Μελά & Πλ. Αυλιώτη, 50131 Κοζάνης και στο site www.oapnkozanis.gr

Παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες Δευτέρα-Παρασκευή και ώρες από 9.00 π.μ έως 13.00 μ.μ.
 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ
Η περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί όπως ορίζει το Π.Δ. 524/17-6-1980.
Αντίγραφο της προκήρυξης θα αναρτηθεί στα γραφεία του ΟΑΠΝ και του Δημοτικού Ωδείου Κοζάνης και στην ιστοσελίδα του www.oapnkozanis.gr      

 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΑΠΝ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΦΑΝΗ ΦΤΑΚΑ – ΤΣΙΚΡΙΤΖΗ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.