Συνέντευξη Τύπου για την Κοινωνική Σύμπραξη Π.Ε. Κοζάνης – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςΗ χώρα διέρχεται μια πρωτοφανή για τη σύγχρονη ιστορία της ανθρωπιστική κρίση. Με την οικονομία σε διαρκή ύφεση για διάστημα μεγαλύτερο της πενταετίας και την απασχόληση να υποχωρεί  σημαντικά άμεση συνέπεια είναι η μείωση του οικογενειακού εισοδήματος που αποτυπώνεται στα αυξημένα ποσοστά φτώχειας και κινδύνου αποκλεισμού μεγάλων ομάδων πληθυσμού.  Το ακαθάριστο κατά κεφαλήν διαθέσιμο εισόδημα στην Ελλάδα το 2014 έχει μειωθεί από 20.000€ το 2008 σε 16.100€, δηλαδή έχει υποχωρήσει κατά 19,5%, έναντι αύξησης 5,4% στην ευρωζώνη. Το ποσοστό του πληθυσμού που βρίσκεται σε άμεσο κίνδυνο φτώχειας ή κοινωνικού αποκλεισμού από 28,1% το 2008 ανήλθε σε 31% το 2011 μια συνεχίζει να αυξάνεται. Επισημαίνεται, ότι στον ερευνώμενο πληθυσμό δεν περιλαμβάνονται ομάδες πληθυσμού που είναι, κατά τεκμήριο, φτωχές, όπως άστεγοι, διαβιούντες σε ιδρύματα, μεγάλος αριθμός παράνομων οικονομικών μεταναστών, Ρομά κλπ.

Οι Εθνικοί Στόχοι για την αντιμετώπιση της φτώχειας και την εδραίωση της κοινωνικής συνοχής, εξειδικεύεται :

Στη μείωση του αριθμού των ατόμων που απειλούνται από τη φτώχεια ή/και τον κοινωνικό αποκλεισμό κατά 450.000 έως το 2020.
Στην αντιμετώπιση της παιδικής φτώχειας, μέσω μείωσης του αριθμού των παιδιών και νέων (0-17) που απειλούνται από τη φτώχεια κατά 100.000 έως το 2020.
Στη δημιουργία ενός «δικτύου κοινωνικής ασφάλειας» κατά του κοινωνικού αποκλεισμού που περιλαμβάνει δυνατότητα πρόσβασης στους πολίτες σε βασικές υπηρεσίες, όπως η κοινωνική φροντίδα, η ιατρική περίθαλψη, η στέγαση και η εκπαίδευση.

Η φτώχεια στις πολλαπλές διαστάσεις της περιλαμβάνει την έλλειψη εισοδήματος και επαρκών υλικών πόρων ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση, την ανεπαρκή πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, η στέγαση και η εκπαίδευση, τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και τη χαμηλή ποιότητα εργασίας. Με βάση τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ, tο 19,5% του συνολικού πληθυσμού στερείται τουλάχιστον τεσσάρων αγαθών και το 50,3% του φτωχού πληθυσμού αντιμετωπίζει πρόβλημα στέρησης διατροφής.

Το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους Απόρους – ΤΕΒΑ  (Fund for European Aid to the most Deprived -FEAD) στηρίζει τις δράσεις των χωρών της ΕΕ για παροχή υλικής βοήθειας στους απόρους. Η υλική αυτή βοήθεια συνίσταται στη διανομή τροφίμων, ρουχισμού και άλλων αναγκαίων ειδών ατομικής χρήσης. Η παροχή υλικής βοήθειας πρέπει να συνοδεύεται από μέτρα κοινωνικής ένταξης. Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)», που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Δεκέμβριο του 2014, επιδιώκει να αντιμετωπίσει την στέρηση τροφίμων και τις βασικές υλικές στερήσεις  (παπούτσια και ρούχα, είδη προσωπικής υγιεινής και καθαρισμού, σχολικά είδη και βιβλία, παιχνίδια κλπ). Το πρόγραμμα αφορά άπορα άτομα και κυρίως οικογένειες απόρων με παιδιά (με ιδιαίτερη έμφαση σε μονογονεϊκές / πολυμελείς οικογένειες) καθώς και αστέγους. To όριο της φτώχειας ανέρχεται σε 5.708 € ανά άτομο και σε 11.986€ για νοικοκυριά με 2 ενήλικες και δύο ανήλικα παιδιά κάτω των 14 ετών. Σήμερα, και μέχρι την αναθεώρηση του Προγράμματος, ως πλαίσιο προσδιορισμού των ωφελουμένων ορίζεται το ευρύτερο πλαίσιο του Εγγυημένου Κοινωνικού Εισοδήματος (ΕΚΕ), το οποίο αναμένεται να αφορά μέχρι στο 7% του πληθυσμού. Παράλληλα, υποστηρίζονται συνοδευτικά μέτρα αφού η φτώχεια έχει πολλαπλές διαστάσεις και δεν περιλαμβάνει μόνο την έλλειψη εισοδήματος και επαρκών υλικών πόρων ώστε να διασφαλιστεί η αξιοπρεπής διαβίωση, αλλά και την ανεπαρκή πρόσβαση σε βασικές υπηρεσίες όπως η υγειονομική περίθαλψη, η στέγαση και η εκπαίδευση, τον αποκλεισμό από την αγορά εργασίας και τη χαμηλή ποιότητα εργασίας.

Η διαχείριση των πόρων και η υλοποίηση των δράσεων αντιμετώπισης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού θα γίνει από Κοινωνικές Συμπράξεις μεταξύ ΟΤΑ α’ και β’ βαθμού και τα Νομικά τους Πρόσωπα, ΝΠΔΔ, η Εκκλησία / Μητροπόλεις και τα ιδρύματά τους, ΝΠΔΔ παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας, πιστοποιημένα ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα παροχής κοινωνικής φροντίδας βάσει του Ν.2646/98, πιστοποιημένες καταναλωτικές οργανώσεις του Ν.2251/94 και ΜΚΟ που εντάσσονται στο Εθνικό Πιστοποιημένο Μητρώο ή/και μέλη της Ομοσπονδίας Εθελοντικών ΜΚΟ, ενώ μπορούν να αξιοποιηθούν και  άτυπα κοινωνικά δίκτυα με εμπειρία στην κοινωνική στήριξη και διανομή ειδών σε απόρους σε τοπικό επίπεδο.
Η Κοινωνική Σύμπραξη θα έχει την ευθύνη της τελικής επιβεβαίωσης των ωφελουμένων, το συντονισμό και την παρακολούθηση διανομής της υλικής βοήθειας και της επιτόπου παροχής των συνοδευτικών υπηρεσιών.

Ο Δήμος Κοζάνης στην πρόκληση αυτή διαδραματίζει κυρίαρχο ρόλο. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Προστασίας διαχειρίζεται ήδη τις αρμοδιότητες υποστήριξης των απόρων στο σύνολο των Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας και αναπτύσσει πρωτοβουλίες σε συνεργασία με την Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου και ένα δίκτυο εθελοντών.

Ως Επικεφαλής  Εταίρος Ο Δήμος Κοζάνης θα συντονίσει την ενημέρωση των δυνητικών ωφελουμένων για το πρόγραμμα και τις δυνατότητες στήριξης που παρέχει, θα οργανώσει τον μηχανισμό εντοπισμού των αναγκών και τη διαχείριση της διανομής των ειδών με την αποφυγή αλληλοεπικαλύψεων και τη διασφάλιση της συμπληρωματικότητας των δράσεων.

Ο Δήμος και όλες οι Υπηρεσίες του θα εργαστεί ώστε η Κοινωνική Σύμπραξη να είναι το πλαίσιο συνεργασίας των φορέων που αναπτύσσουν δράσεις στήριξης απόρων και ευπαθών κοινωνικών ομάδων, για την καταγραφή και τεκμηρίωση των υλικών και κοινωνικών αναγκών, για τον συντονισμό των ενεργειών διανομής, για τη διασύνδεση των διαθέσιμων Κοινωνικών Δομών, για τον προγραμματισμό και την από κοινού υλοποίηση συνοδευτικών υπηρεσιών ψυχοκοινωνικής στήριξης, κοινωνικής ενσωμάτωσης, πολιτιστικών-δημιουργικών δραστηριοτήτων απασχόλησης, ένταξης στην αγορά εργασίας και στην τοπική οικονομία με στόχο τη συνδυασμένη, αποτελεσματική και αποδοτική αξιοποίηση των εθνικών και των ευρωπαϊκών πόρων.

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους»

Ο Δήμος Κοζάνης, ως επικεφαλής εταίρος της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε Κοζάνης για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους», καλεί σε συνάντηση όλους τους κοινωνικούς φορείς του Δήμου, που δραστηριοποιούνται με δράσεις αντιμετώπισης της φτώχιας και του κοινωνικού αποκλεισμού, την Πέμπτη 5 Φεβρουαρίου και ώρα 13.00 στην Κοινωφελή Επιχείρηση του Δήμου (πρώην κτίριο Χριστοφορίδη), Αργυροκάστρου 13, με θέμα:

Ενημέρωση για τη διαδικασία συμμετοχής στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής για το Ταμείο Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Άπορους (ΤΕΒΑ/FEAD)».

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.