Δημοπρατείται το έργο αποκατάστασης των κτιριακών εγκαταστάσεων των ΜΑΒΕ, προϋπολογισμού 17 εκατ. ευρώ

Δημοπρατείται από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας το έργο «Εξυγίανση – Αποκατάσταση Κτιριακών Εγκαταστάσεων και Περιβάλλοντος Χώρου των ΜΑΒΕ – Κατασκευή ΧΥΤΑΜ», που αφορά τις εργασίες αποκατάστασης στο εργοστάσιο παραγωγής, τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο, στα πρώην Μεταλλεία Αμιάντου Βορείου Ελλάδος που βρίσκονται στο Ζιδάνι της Τ.Κ. Μικροβάλτου του δήμου Σερβίων-Βελβεντού.
 
Η δηµοπρασία θα διενεργηθεί στα Γραφεία της ∆/νσης Τεχνικών Έργων της Π.Ε.Κοζάνης (∆ιοικητήριο 3ος όροφος) στην Κοζάνη την 10η Μαρτίου 2015 ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.µ., από την ∆ιεύθυνση Τεχνικών Έργων της Π.Ε. Κοζάνης.

Το έργο προϋπολογισμού 17.000.000 €, είναι ενταγμένο στο πρόγραμμα «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ – ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013 (ΕΠΠΕΡΑΑ)» και συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνικούς Πόρους.

Κύριος του έργου και Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και Φορέας Κατασκευής η Δνση Τεχνικών Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης.

Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 24 µήνες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.
 
Σύμφωνα με τη διακήρυξη 1/2015 τα ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου έχουν ως εξής:

11.1 Τίτλος του έργου
 Ο τίτλος του έργου είναι:
 «ΕΞΥΓΙΑΝΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΧΩΡΟΥ ΤΩΝ ΜΑΒΕ – ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΧΥΤΑΜ».

11.2 Προϋπολογισµός του έργου
Ο συνολικός προϋπολογισµός Μελέτης / Υπηρεσίας του έργου ανέρχεται σε 17.000.000,00 ευρώ και αναλύεται σε:
– ∆απάνη Εργασιών: 10.468.307,95 €
– Γενικά έξοδα και Όφελος εργολάβου (Γ.Ε.+Ο.Ε.): 1.884.295,43 €
– Απρόβλεπτα (ποσοστού 9% επί της δαπάνης εργασιών και του κονδυλίου Γ.Ε.+Ο.Ε.) 1.111.734,30 €, που αναλώνονται σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 57 παρ. 3 ν.
3669/08Κ∆Ε,
– Αναθεώρηση: 356.800,53 €
– Φόρος Προστιθέµενης Αξίας: 3.178.861,79 €

11.3 Τόπος εκτέλεσης του έργου
Πρώην Μεταλλεία Αµιάντου Βορείου Ελλάδος (ΜΑΒΕ), περιοχή Ζιδανίου, Τ.Κ. Μικροβάλτου του ∆ήµου Σερβίων- Βελβεντού ΠΕ Κοζάνης

11.4 Περιγραφή και ουσιώδη χαρακτηριστικά του έργου

Το έργο αφορά τις εργασίες αποκατάστασης στο εργοστάσιο παραγωγής µαζί µε τις βοηθητικές εγκαταστάσεις και τον περιβάλλοντα χώρο. Οι εργασίες που προβλέπονται είναι:
– Καθαρισµός των χώρων από αµίαντο
Περιλαµβάνει την ολοκλήρωση της αποκατάστασης όλων των χώρων που δεν έχουν καθαριστεί από τις προηγούµενες επεµβάσεις και αφορούν τον καθαρισµό από αµίαντο για όλες τις κτηριακές εγκαταστάσεις, τις επιφάνειες πέριξ αυτών, του ρυπασµένου εδάφους της περιοχής µελέτης, τις διάσπαρτες εγκαταστάσεις στην περιοχή του έργου, τον παλαιό οικισµό του προσωπικού, και γενικά για ότι έχει περιγραφεί στη προηγούµενη παράγραφο.

Όπως αναλύεται στην ειδική µελέτη εξυγίανσης και στις τεχνικές προδιαγραφές εξυγίανσης, θα πραγµατοποιηθεί ο καθαρισµός από αµίαντο όλων των χώρων ενδιαφέροντος, η συσκευασία και η µεταφορά στο ΧΥΤΑΜ σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.

– Καθαρισµός των χώρων από πετρελαιοειδή
Περιλαµβάνει τον καθαρισµό από πετρελαιοειδή των εγκαταστάσεων, του µηχανολογικού εξοπλισµού αλλά και των διάσπαρτων ποσοτήτων που βρίσκονται στον περιβάλλοντα χώρο και γενικά για ότι έχει περιγραφεί στη προηγούµενη παράγραφο.

Η µεθοδολογία καθαρισµού των ρυπασµένων χώρων από πετρελαιοειδή µε την τεχνολογία στερεοποίησης-σταθεροποίησης και της διάλυσης των δεξαµενών προβλέπεται στις τεχνικές προδιαγραφές.

– Αποθήκευση, µεταφορά και διάθεση των υλικών στον ΧΥΤΑΜ
Μετά τον καθαρισµό των ρυπασµένων χώρων, τα απόβλητα θα συσκευαστούν, θα αποθηκευτούν προσωρινά σε ειδικό χώρο προσωρινής αποθήκευσης, και στην συνέχεια θα µεταφερθούν και θα αποτεθούν στον ΧΥΤΑΜ.

Η µεθοδολογία αποθήκευσης, µεταφοράς και απόθεσης των υλικών στον χώρο υγειονοµικής ταφής θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία και µε ότι προβλέπεται στις τεχνικές προδιαγραφές.

– Κατασκευή ΧΥΤΑΜ
Σε συγκεκριµένη θέση εντός του χώρου του οικοπέδου των ΜΑΒΕ θα κατασκευαστεί χώρος υγειονοµικής ταφής αµιάντου δίπλα στο κατασκευασµένο ΧΥΤΑΜ που πραγµατοποιήθηκε σε πιλοτικό έργο στο πρόγραµµα LIFE, στον οποίο θα ταφούν όλα τα επικίνδυνα απόβλητα αµιάντου και πετρελαιοειδή.

Η κατασκευή του ΧΥΤΑΜ θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε την µελέτη που έχει συνταχθεί και µε τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές.

– Αποκατάσταση µε έργα διαµόρφωσης
Θα διαµορφωθούν και θα επικαλυφθούν µε φυτική γη, χώροι του περιβάλλοντα οικοπέδου των ΜΑΒΕ όπως προβλέπεται στην σχετική µελέτη διαµόρφωσης .

– Αποκατάσταση µε έργα πρασίνου
Όλοι οι χώροι που προβλέπονται να καθαριστούν εκτός των διαστρωµένων µε ασφαλτικό, και σκυρόδεµα χώρων θα αποκατασταθούν µε διάστρωση φυτικής γης και φυτεύσεις φυτών µε το απαραίτητο αρδευτικό δίκτυο που θα προβλέπονται στην φυτοτεχνική µελέτη.

– Περιβαλλοντική παρακολούθηση
Η περιβαλλοντική παρακολούθηση, ο έλεγχος της ρύπανσης και η προστασία των εργαζόµενων είναι βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση του έργου.

Οι ποσότητες αµιάντου είναι πολύ µεγάλες και διάσπαρτες σε όλους τους χώρους δηµιουργώντας µεγάλες δυσκολίες όχι µόνο στην συλλογή και απορρύπανση αλλά και στον εντοπισµό. Η απορρύπανση γίνεται δυσχερής από την παρουσία υδρογονανθράκων και την παρουσία µεγάλου αριθµού εξοπλισµού και µηχανηµάτων που πρέπει να απορρυπανθούν. Τα κτίρια που πρέπει να απορρυπανθούν είναι επιφάνειας άνω των 25.000 µ2 κάτοψης, ύψους έως και 56,8 µ και περιλαµβάνονται πολλές ειδικές κατασκευές όπως 9 σιλό, ταινιόδροµοι, σπαστήρες, σύµµεικτες κατασκευές χάλυβα – σκυροδέµατος.
Λήψη ιδιαίτερων µέτρων υγιεινής και ασφάλειας λόγω ύπαρξης αµιάντου (Μέτρα προστασίας
των εργαζοµένων).

Άρθρο 12: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου
 
Η συνολική προθεσµία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε 24 µήνες και αρχίζει από την ηµέρα υπογραφής της σύµβασης.

 

Γιώργος Μάστρ./mikrovalto.gr

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.