ΔΕΗ: Προσλήψεις 401 θέσεων με 8μηνα στο ΛΚΔΜ – Δείτε αναλυτικά

ΟΛΕΣ ΟΙ ΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ

Στην πρόσκληση τριακοσίων ενενήντα πέντε ατόμων (395) ατόμων με σύμβαση εργασίας Ορισμένου χρόνου (έκτακτο προσωπικό) οδηγείται η ΔΕΗ με προκήρυξη που δημοσιεύει σήμερα ο “Πρωινός Λόγος”.

Παράλληλα, με ξεχωριστή προκήρυξη προσλαμβάνει για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Μελετών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας. Οι προσλήψεις αναμένονται ως “μάνα εξ ουρανού” από τα σωματεία και τους ανέργους της περιοχής.

Όλες οι θέσεις αφορούν οχτάμηνα και σε ό,τι αφορά τις ειδικότητες είναι οι εξής: Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) (65 άτομα), Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων     & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) (22 άτομα), Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων) (32 άτομα), Δ.Ε. Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων) (10 θέσεις), Δ.Ε. Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών) (22 θέσεις), Δ.Ε. Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων) (14 θέσεις), Δ.Ε. Τεχνικοί Ορυχείων (67 θέσεις), Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) (33 θέσεις), Δ.Ε. Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων) (6 θέσεις), Δ.Ε. Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (21 θέσεις) , Δ.Ε. Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (4 θέσεις), Δ.Ε. Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων (10 θέσεις), Π.Ε. Τοπογράφοι Μηχανικοί (2 θέσεις), Π.Ε. Πολιτικοί Μηχανικοί (1 θέση), Π.Ε. Μηχανολόγοι Μηχανικοί (1 θέση), Τ.Ε. Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί (1 θέση), Δ.Ε. Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή επιτήρηση) (36 θέσεις), Δ.Ε. Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό (48 θέσεις).

Επίσης, με δεύτερη προκήρυξη προσλαμβάνονται έξι άτομα (μηχανικοί) διαφόρων ειδικοτήτων. Οι αιτήσεις και για τις δύο προκηρύξεις είναι μέχρι τις 2 Φεβρουαρίου.

 Β.Σ. για τον Πρωινό Λόγο

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 5/2014

 

Για την σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου

 

 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, <Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης > (ΦΕΚ 28 Α) , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Το στοιχείο Γ της παρ. 11 του άρθρου Ν.2190/1994 το οποίο παραμένει σε ισχύ μετά την εφαρμογή της παρ. 28 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α).
 3. Το άρθρο 29 του Ν.3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και ειδικότερα της παρ. 20.α αυτού.
 5. Την υπ΄ αριθμ ΔΙΠΠ/Φ.Εγκρ.15/165/25822/20-12-2013 & ΔΙΠΠ/Φ.Εγκρ.15/52/3376/04.04.14 Εγκριτική Απόφαση Της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ : 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.
 6. Τις υπ΄αριθμ. 96/2013 & 143/2013 Αποφάσεις Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.
 7. Την υπ΄αριθμ. ΔΟΣΕ/126/15-05-2014 βεβαίωση εξασφάλισης των πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. και το υπ΄αριθμ. ΔΑΝΠΟ/9882/16-05-2014 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων της ΔΕΗ ΑΕ.
 8. Τα υπ΄αριθμ. 90/15-01-2014 και 1146/22-05-2014 έγγραφα κατανομής των θέσεων της Γενικής Δ/νσης Ορυχείων στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας.
 9. Το υπ΄αριθμ. Π140/43644/6903/10-09-2013 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών & Δικτύων περί μη υποχρέωσης κατοχής Π.Ε.Ι. από τους οδηγούς μεταφοράς επιβατών και εμπορευμάτων της ΔΕΗ ΑΕ.
 10. Το υπ΄αριθμ. Δ.ΛΚΔΜ/ΤΑΝΔ/2491/04-12-2014 έγγραφο του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.
 11. Τον Κανονισμό καταστάσεως προσωπικού της ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ).

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριακοσίων ενενήντα πέντε (395) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. – Κοζάνης, και συγκεκριμένα των θέσεων που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσιακή

Μονάδα

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

 

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)

8μήνες

65

102

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων    & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)

8μήνες

22

103

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)

8μήνες

32

104

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)

8μήνες

10

105

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων   και Φορτωτών)

8μήνες

22

106

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων)

8μήνες

14

107

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Τεχνικοί Ορυχείων

8μήνες

67

108

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)

8μήνες

33

109

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες

Οχημάτων)

8μήνες

6

110

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές

8μήνες

21

111

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές

8μήνες

4

112

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων

8μήνες

10

113

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Π.Ε.

Τοπογράφοι Μηχανικοί

8μήνες

2

114

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Π.Ε.

Πολιτικοί Μηχανικοί

8μήνες

1

115

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Π.Ε.

Μηχανολόγοι Μηχανικοί

8μήνες

1

116

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Τ.Ε.

Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί

8μήνες

1

117

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Τεχνικοί Ορυχείων (Αυτοκινούμενη κινητή επιτήρηση)

8μήνες

36

118

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό

8μήνες

48

             

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μια από τις θέσεις καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στη ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και στο χώρο ανακοινώσεων Νομαρχίας Κοζάνης & Φλώρινας καθώς και στους Δήμους & Δ.Δ. που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (συμπληρωμένη με πλήρη δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με έναρξη την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον Τοπικό τύπο ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΛΚΔΜ και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών ήτοι από 23.01.2015 μέχρι και 02.02.2015.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ :

Οι ενδιαφερόμενοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να έχουν μαζί τους και τα πρωτότυπα των ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ

Πληροφορίες δίδονται από τις: ΚΟΥΤΣΙΑΔΟΥ Ευθυμία τηλ. 24630/52228 και Κατερίνα Ναούμ 24630/52437.

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 7/2014

 

Για την σύναψη Σύμβασης Ορισμένου Χρόνου

 

 

Η ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

 

Έχοντας υπόψη:

 1. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994, <Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης > (ΦΕΚ 28 Α) , όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 2. Το στοιχείο Γ της παρ. 11 του άρθρου Ν.2190/1994 το οποίο παραμένει σε ισχύ μετά την εφαρμογή της παρ. 28 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α).
 3. Το άρθρο 29 του Ν.3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α).
 4. Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και ειδικότερα της παρ. 20.α αυτού.
 5. Την υπ΄ αριθμ ΔΙΠΠ/Φ.Εγκρ.15/165/25822/20-12-2013 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ.1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ : 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως ισχύει.
 6. Τις υπ΄αριθμ. 96/2013 Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ Α.Ε.
 7. Την υπ΄αριθμ. ΔΟΣΕ /126/15-05-2014 βεβαίωση εξασφάλισης των πιστώσεων της Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε. και το υπ΄αριθμ. ΔΑΝΠΟ/9882/16-05/2014 έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων της ΔΕΗ ΑΕ.
 8. Το υπ΄αριθμ. ΓΔ/ΟΡ/2862/11-12-2014 έγγραφο της Γενικής Δ/νσης Ορυχείων (περί κατανομής των θέσεων) στην Δ/νση του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας.
 9. Τον Κανονισμό καταστάσεως προσωπικού της ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ).

 

Α ν α κ ο ι ν ώ ν ε ι

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) Μηχανικών για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Μελετών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. – Κοζάνης, για τις θέσεις που ακολουθούν (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσιακή

Μονάδα

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

125

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ του Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Π.Ε.

Πολιτικοί Μηχανικοί

8μήνες

3

126

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ του Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Π.Ε.

Χημικοί Μηχανικοί

8μήνες

1

127

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ του Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Π.Ε.

Ηλεκτρολόγοι ή Μηχανολόγοι

Μηχανικοί

8μήνες

1

128

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ του Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Π.Ε.

Μεταλλειολόγοι – Μεταλλουργοί Μηχανικοί

8μήνες

1

             

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 ετών έως 65 να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που επιλέγουν.

Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μια από τις θέσεις καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί στη ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και στο χώρο ανακοινώσεων Νομαρχίας Κοζάνης & Φλώρινας καθώς και στους Δήμους & Δ.Δ. που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (συμπληρωμένη με πλήρη δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες με έναρξη την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον Τοπικό τύπο ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΛΚΔΜ και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών ήτοι από 23.01.2015 μέχρι και 02.02.2015.

Πληροφορίες δίδονται από τις: ΚΟΥΤΣΙΑΔΟΥ Ευθυμία τηλ. 24630/52228 και Κατερίνα Ναούμ 24630/52437.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.