Ραχήλ Μακρή: «Η Πτολεμαΐδα δεν θα γίνει χωματερή της Χώρας»Η ενεργειακή καρδιά της Χώρας έχει πληρώσει βαρύ τίμημα για την απρόσκοπτη ηλεκτροδότηση όλων των πολιτών.
Οι κάτοικοι της Δυτικής Μακεδονίας, του Νομού Κοζάνης, της πόλης της Πτολεμαΐδας εισπνέουν για δεκαετίες την τέφρα των ΑΗΣ.
Ο ουρανός σκεπάζεται από το μαύρο σύννεφο που καίει τα μάτια και τους πνεύμονες και ελέγχεται για σειρά νεοπλασιών.
Η μόνη που δεν αναγνωρίζει αυτές τις θυσίες είναι η Συγκυβέρνηση.
Αυτή που δεν πραγματοποιεί νέες μελέτες αλλά ξεσκονίζει τις υπάρχουσες με διαδικασίες αδιαφανείς και ύποπτα γοργές.
Αυτή που δεν διαβουλεύεται με τους τοπικούς φορείς, γιατί δεν νοιάζεται για την άποψη της τοπικής κοινωνίας.
Αυτή που στοχεύει στην μεταφορά επικίνδυνων αποβλήτων από όλη την Χώρα στο ΑΗΣ Καρδίας, με αποφάσεις που δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια των εγκαταστάσεων και την υγεία των εργαζομένων αλλά και των κατοίκων της περιοχής.
Καθώς αυτές οι ενέργειες δεν φαίνεται να συνάδουν με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα διαχείρισης αποβλήτων η Βουλευτής Νομού Κοζάνης κα Ραχήλ Μακρή κατέθεσε την με αριθμ. πρωτ. 4852/535/21-11-2014 Ερώτηση και Αίτηση Κατάθεσης Εγγράφων στο πλαίσιο του Κοινοβουλευτικού Ελέγχου.

Προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής:

                      
ΘΕΜΑ: «Σκοπεύετε να μετατρέψετε την Πτολεμαΐδα σε χώρο ταφής επικίνδυνων αποβλήτων όλης της χώρας»
    
Με την υπ. αριθμ πρωτ  οικ. 175510/14-10-14 Απόφαση της Γενικής Γραμματέας ΥΠΕΚΑ εξειδικεύονται οι περιβαλλοντικοί όροι της υπ’ αρ. 124528/7.5.2004 ΚΥΑ, για την κατασκευή τριών (3) νέων κυψελών (Κ6-Κ8) στις οποίες μπορούν να διατίθενται στερεά, µη ανακυκλώσιµα επικίνδυνα απόβλητα.
Σύμφωνα με την ανωτέρω απόφαση τα επικίνδυνα απόβλητα θα προέρχονται από βιομηχανικές και στρατιωτικές εγκαταστάσεις των Αποκεντρωμένων Διοικήσεων Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Μακεδονίας-Θράκης, Θεσσαλίας, Στερεάς Ελλάδας και Αττικής. Ειδικότερα για τη ΔΕΗ Α.Ε., θα γίνονται αποδεκτά απόβλητα από τις εγκαταστάσεις της σε όλη τη χώρα.
Επιπρόσθετα επικίνδυνα απόβλητα θα προέρχονται και από τον αποτεφρωτήρα που λειτουργεί στην Αττική, ενώ θα μπορούν να διατεθούν και αντίστοιχα απόβλητα από τον αποτεφρωτήρα που προβλέπεται να κατασκευαστεί στη Β. Ελλάδα.

Η συνολική χωρητικότητα των τριών νέων κυψελών θα είναι 94.200m3.
Στην περίπτωση δύο της παραγράφου 3 αναφέρεται μεταξύ άλλων:
«3.2    Η παρούσα Απόφαση δεν καλύπτει θέµατα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού…»
Στο έγγραφο με αριθμ. πρωτ. 1159/14-11-14 εκφράζεται η θέση του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας για την έγκριση του ΥΠΕΚΑ Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης (ΤΕΠΕΜ) για το έργο.
Σύμφωνα με αυτή:
«Τις τελευταίες μέρες έγινε γνωστό, ότι έχει αδειοδοτηθεί χώρος απόθεσης επικίνδυνων αποβλήτων στον χώρου του ορυχείου Πτολεμαΐδας. Η αδειοδότηση αυτή έγινε με την  έγκριση από την Γενική Γραμματέα του ΥΠΕΚΑ της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης που υπέβαλε η ΔΕΗ Α.Ε. με τίτλο: «Κατασκευή τριών νέων κυψελών εντός υφιστάμενου Χώρου Διαχείρισης Βιομηχανικών Αποβλήτων σε λιγνιτωρυχείο της ΔΕΗ Α.Ε.».

Πρόκειται για έργο κατηγορίας Α1 σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012, που σημαίνει ότι θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον, και η αδειοδότησή του έγινε χωρίς  καμιά διαβούλευση. Χωρίς δηλαδή να εφαρμοστεί η τεχνική του διαλόγου, που συμβάλλει στην συμμετοχή, την κατάθεση τεκμηριωμένων επιχειρημάτων και στον συγκερασμό απόψεων.
Όπως λοιπόν προκύπτει από την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, οι φορείς της περιοχής μας δεν είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν άποψη για το θέμα αυτό και τέθηκε ως δεδομένο. Επίσης σημειώνεται ότι δεν εκδόθηκαν νέοι περιβαλλοντικοί όροι, αλλά τροποποιήθηκαν οι υφιστάμενοι με την κατάθεση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης.
Βάσει λοιπόν των ανωτέρω, διερωτόμαστε:

1. Γιατί δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία της τροποποίησης της ΑΕΠΟ, όπως ρητά προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία σε περιπτώσεις «… επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ….» (άρθρο 6 του Ν. 4014/2011). Διότι, στη συγκεκριμένη περίπτωση πρόκειται για επέκταση της δραστηριότητας για τους παρακάτω λόγους:
I. Γιατί πρόκειται να κατασκευαστούν νέες κυψέλες για την τοποθέτηση των επικίνδυνων αποβλήτων.
II. Διότι αυξάνεται σημαντικά η ποσότητα των αποβλήτων, μια και προβλέπεται η συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων από τη μισή Ελλάδα (μέχρι και την Αττική), ενώ μέχρι τώρα το έργο αφορούσε μόνο τα απόβλητα που παράγονται από την δραστηριότητα της ΔΕΗ.
III. Διότι επεκτάθηκε το είδος των αποβλήτων που θα αποτίθενται στον χώρο αυτό.
Συγκεκριμένα, ενώ στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου προβλέπεται η απόθεση αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο, με την έγκριση της ΤΕΠΕΜ δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης και διαφόρων άλλων επικίνδυνων αποβλήτων.
Άποψή μας είναι ότι για το έργο αυτό πρέπει να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011, ενώ η ΤΕΠΕΜ μπορεί να εξειδικεύσει ένα έργο, όχι όμως να το επεκτείνει. Αμφισβητούμε τον τρόπο εφαρμογής του άρθρου 2.6 της αρχικής περιβαλλοντικής αδειοδότησης του έργου (α.π. 124528/7.5.2008 ΥΠΕΧΩΔΕ/ΕΥΠΕ) και την ορθότητα εφαρμογής του, το οποίο μάλιστα αναφέρεται σε εκπόνηση και έγκριση Ειδικής Τεχνικής Μελέτης Εφαρμογής (ΕΤΜΕ).
2. Έχει ενσωματωθεί η άδεια συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των αποβλήτων για την ΔΕΗ στους περιβαλλοντικούς όρους, ώστε να αναφερθεί πλέον και το νέο πεδίο εφαρμογής που αφορά μεγάλο τμήμα της χώρας και όχι μόνο την περιοχή των ορυχείων; Σημειώνεται ότι η άδεια της ΔΕΗ Α.Ε. έληξε στις 01.04.2009.
3. Υπάρχει συμβατότητα του έργου με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων;
Το ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας, μπορεί και οφείλει να συμβάλει σε οποιαδήποτε αναπτυξιακή προσπάθεια στην περιοχή δια του θεσμικού του ρόλου. Οφείλει όμως επίσης, να αντιδράσει σε οποιαδήποτε ενέργεια γίνεται χωρίς να ακολουθούνται οι προβλεπόμενες από το νόμο διαδικασίες και να αγνοείται παντελώς η άποψη των τοπικών φορέων για ένα τόσο σημαντικό ζήτημα. Θέση του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας είναι ότι πρέπει να ανοίξει ένας γόνιμος διάλογος για τα απόβλητα με την ουσιαστική συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας και των φορέων της, με συνυπολογισμό όλων των παραμέτρων περιβαλλοντικών, κοινωνικών, οικονομικών σε σχέση με τις δυνατότητες και τις ιδιαιτερότητες της περιοχής μας»

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Δυνάμει ποιας μελέτης επιλέχθηκε η Δυτική Μακεδονία και ειδικά το συγκεκριμένο ΑΗΣ του Νομού Κοζάνης ως χωματερή επικίνδυνων αποβλήτων;
2. Γιατί δεν καλύπτονται θέµατα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού;
3. Πότε θα προσδιοριστούν λεπτομερώς τα θέµατα ασφάλειας των εγκαταστάσεων έναντι ατυχημάτων ή ασφάλειας και υγιεινής του προσωπικού;
4. Το έργο εντάσσεται στην κατηγορία Α1 σύμφωνα με την ΥΑ 1958/2012, που σημαίνει ότι θα επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον;
5. Η συγκεκριμένη απόφαση εκδόθηκε με ή χωρίς διαβούλευση;
6. Αληθεύει ότι οι φορείς της περιοχής δεν είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν άποψη για το θέμα αυτό και βρέθηκαν προ τετελεσμένου;
7. Εκδόθηκαν νέοι περιβαλλοντικοί όροι ή τροποποιήθηκαν οι υφιστάμενοι με την κατάθεση Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης;
8. Γιατί δεν ακολουθήθηκε η διαδικασία της τροποποίησης της ΑΕΠΟ, όπως ρητά προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία σε περιπτώσεις «… επέκτασης, βελτίωσης ή τροποποίησης περιβαλλοντικά αδειοδοτημένων έργων ….» (άρθρο 6 του Ν. 4014/2011);
9. Αυξάνεται σημαντικά η ποσότητα των αποβλήτων, μια και προβλέπεται η συλλογή επικίνδυνων αποβλήτων από τη μισή Ελλάδα (μέχρι και την Αττική), ενώ μέχρι τώρα το έργο αφορούσε μόνο τα απόβλητα που παράγονται από την δραστηριότητα της ΔΕΗ;
10. Επεκτάθηκε το είδος των αποβλήτων που θα αποτίθενται στο συγκεκριμένο χώρο;
11. Αληθεύει ότι ενώ στην περιβαλλοντική αδειοδότηση του έργου προβλέπεται η απόθεση αποβλήτων που περιέχουν αμίαντο, με την έγκριση της ΤΕΠΕΜ δίνεται η δυνατότητα διαχείρισης και διαφόρων άλλων επικίνδυνων αποβλήτων;
12. Για το έργο θα έπρεπε να ακολουθηθεί η διαδικασία του άρθρου 6 του Ν. 4014/2011;
13. Έχει ενσωματωθεί η άδεια συλλογής, μεταφοράς και διάθεσης των αποβλήτων για την ΔΕΗ στους περιβαλλοντικούς όρους, ώστε να αναφερθεί πλέον και το νέο πεδίο εφαρμογής που αφορά μεγάλο τμήμα της χώρας και όχι μόνο την περιοχή των ορυχείων;
14. Υπάρχει συμβατότητα του έργου με τον Εθνικό Σχεδιασμό Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων;
15. Σκοπεύετε να αξιοποιήσετε την γνώση και την εξειδίκευση του ΤΕΕ/τμ. Δυτικής Μακεδονίας;
16. Υφίστανται παρατυπίες στην απόφαση της Γεν. Γραμματέως του ΥΠΕΚΑ για τη δημιουργία Χώρου Διάθεσης Βιομηχανικών Αποβλήτων;

Επίσης, ζητείται η κατάθεση στην Εθνική Αντιπροσωπεία όλων των σχετικών εγγράφων που τεκμηριώνουν τις απαντήσεις σας στα ανωτέρω ερωτήματα.

 

Αθήνα, 21/11/2014
Η ερωτώσα Βουλευτής,

Μακρή Ραχήλ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.