ΤΕΙ Δυτ. Μακεδονίας: Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση των Επιχειρήσεων» «MBA− Master in Business Administration»To Τμήμα Διεθνούς Εμπορίου του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, σε συνεργασία με το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Ternopil, διοργανώνει   για 7ο συνεχή χρονιά  
το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ)
 με τίτλο:
«Διοίκηση των Επιχειρήσεων»
«MBA− Master in Business Administration»

          Στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Π.Μ.Σ.) γίνονται δεκτοί, μετά από επιλογή, πτυχιούχοι όλων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής ή ομοταγών Ιδρυμάτων της αλλοδαπής αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο.
             Το Π.Μ.Σ. απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (Μ.Δ.Ε.) με τίτλο «Διοίκηση των Επιχειρήσεων (MBA − Master in Business Administration)» σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΦΕΚ έγκρισης του μεταπτυχιακού. Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω Π.Μ.Σ. απονέμονται από κοινού από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και από το Εθνικό Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Τερνόπιλ και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 του Ν. 3685/2008.
          Η χρονική διάρκεια του Π.Μ.Σ. είναι τέσσερα (4) διδακτικά εξάμηνα πλήρους φοίτησης συμπεριλαμβανομένης της εκπόνησης μεταπτυχιακής εργασίας.
           Ο αριθμός εισακτέων στο Π.Μ.Σ.- ΜΒΑ ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015 σε σαράντα (40) φοιτητές.
              Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (Π.Μ.Σ.- ΜΒΑ) θα λειτουργήσει με δύο τάξεις για το ακαδημαϊκό έτος 2014-2015:
1. Α΄ τάξη στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Κοζάνη.
2. Β ΄τάξη στις εγκαταστάσεις του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας στην Καστοριά.
           Κάθε υποψήφιος φοιτητής έχει το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση σε ένα μόνο από τα δυο τμήματα. Στην περίπτωση που δεν υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός αιτήσεων σε ένα από τα δύο τμήματα, η αξιολόγηση των υποψηφίων θα γίνει ενιαία, συνολικά για όλους τους υποψηφίους. Τα μαθήματα δε, θα διεξαχθούν στην πόλη του Τμήματος που επέλεξαν οι περισσότεροι υποψήφιοι.   
           Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 4.500 ευρώ  συνολικά για τα δύο έτη του προγράμματος τα οποία μπορούν να καταβληθούν σε τέσσερεις (4) δόσεις: πρώτη δόση 1.500 ευρώ ως προαπαιτούμενη για την εγγραφή στο πρώτο εξάμηνο, τρεις δόσεις των 1.000 ευρώ η κάθε μία με την έναρξη του δευτέρου, τρίτου και του τέταρτου εξαμήνου σπουδών. Θα υπάρξει ένας αριθμός υποτροφιών που θα δοθεί με κριτήριο την επίδοση στα πρώτα δύο εξάμηνα σπουδών και θα απαλλάσσει τους υποτρόφους από την καταβολή της τρίτης και τέταρτης δόσης των διδάκτρων.
          Όλες οι πληρωμές των διδάκτρων θα  πραγματοποιούνται με την αναγραφή του ονόματος του υποψηφίου υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα Ελλάδος,
ΙΒΑΝ: GR94 0110 3770 0000 3775 4073 031  και Αιτιολογία: ΓΙΑ ΤΟ ΠΜΣ –ΜΒΑ

             Η παρακολούθηση των μαθημάτων είναι υποχρεωτική. Οι παραδόσεις και εξετάσεις δύο (2) μαθημάτων του προγράμματος σπουδών θα διεξαχθούν στην Αγγλική γλώσσα. Οι παραδόσεις των μαθημάτων θα γίνονται κατά τις απογευματινές ώρες ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ και από εργαζόμενους.
           Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναστημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ (http://kastoria.teikoz.gr/MBA)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ
1. Αίτηση υποψηφιότητας (αναρτημένη στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ-ΜΒΑ)
2. Πτυχίο ή Δίπλωμα
3. Αναλυτική βαθμολογία πτυχίου ή διπλώματος
4. Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα όπου πρέπει να αναγράφεται το Α.Φ.Μ του/ης υποψηφίου/ας και ένας τραπεζικός λογαριασμός σε μορφή ΙΒΑΝ στον οποίο, σε περίπτωση μη επιλογής του υποψηφίου, θα του/ης επιστραφεί το παράβολο υποψηφιότητας.
5. Δημοσιευμένες εργασίες – ερευνητική δραστηριότητα.
6. Δύο συστατικές επιστολές από μέλη Ε.Π. ή Δ.Ε.Π. ή επαγγελματικό φορέα.
7. Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας. Οι υποψήφιοι που δεν κατέχουν πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας θα εξεταστούν στην αγγλική γλώσσα από επιτροπή η οποία ορίζεται από τη Συντονιστική Επιτροπή του ΠΜΣ. Το επαρκές επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας μπορεί να πιστοποιείται και με την κατοχή πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών αγγλόφωνης χώρας.
8. Τίτλοι σπουδών, εκτός του βασικού, εάν υπάρχουν.
9. Βεβαιώσεις επαγγελματικής δραστηριότητας.
10. Φωτοτυπία διαβατηρίου ή ταυτότητας,
11.   Δύο φωτογραφίες

                  Για την επιλογή των υποψηφίων τα κριτήρια αξιολόγησης και η αντίστοιχη μοριοδότηση είναι τα ακόλουθα:
1. Ο γενικός βαθμός του Πρώτου πτυχίου (15%)
2. Ύπαρξη δεύτερου πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου (10%).
3. Ερευνητική δραστηριότητα (εκτός της πτυχιακής/διπλωματικής εργασίας) του υποψηφίου, η οποία αποδεικνύεται με δημοσιεύσεις ή με πιστοποιητικά και βεβαιώσεις για συμμετοχή σε ερευνητικά προγράμματα, η τυχόν υποτροφίες (10%).
4. Η κατοχή Proficiency ή πιστοποιητικού αντίστοιχου επιπέδου που αποδεικνύει την άριστη γνώση της Αγγλικής γλώσσας (μόρια 10).
5. Αξιολόγηση των συστατικών επιστολών (5%).
6. Επαγγελματική δραστηριότητα του υποψηφίου σε θέσεις διοίκησης σε ιδιωτικές ή δημόσιες επιχειρήσεις ή ΝΠΔΔ (15%).
7. Αξιολόγηση της Επιτροπής Συνέντευξης (25%).
8. Μέσος όρος βαθμολογίας στα παρακάτω μαθήματα (10%):
Διοίκηση Επιχειρήσεων
Marketing
Οικονομικά
Στατιστική
              Η αξιολόγηση των υποψηφίων φοιτητών , που έχουν προσκομίσει εμπρόθεσμα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά γίνεται σε τρεις φάσεις:
Α’ Φάση Προκριματική:
            Η Συντονιστική Επιτροπή (Σ.Ε.) ελέγχει όλα των απαιτούμενα δικαιολογητικά και διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει διευκρινιστικά στοιχεία σχετικά με τα δικαιολογητικά που έχουν κατατεθεί ή / και να ζητήσει την πιστοποίηση γνώσεων που θεωρούνται απαραίτητες για την παρακολούθηση του ΠΜΣ.
Β’ Φάση:
Στη συνέχεια, η Σ.Ε. του Π.Μ.Σ. διαμορφώνει την κατάταξη των υποψηφίων με την κατάρτιση σχετικού πίνακα και την προωθεί στην  Ειδική Διατμηματική Επιτροπή (Ε.Δ.Ε.) προς επιλογή των φοιτητών. Ο κατάλογος των επιτυχόντων ανακοινώνεται στη Γραμματεία του Τμήματος Διεθνούς Εμπορίου με σχετικό πρωτόκολλο ανάρτησης. Οι υποψήφιοι μεταπτυχιακοί φοιτητές μπορούν να υποβάλλουν τις ενστάσεις τους σε διάστημα εντός 5 εργάσιμων ημερών.
 Γ Φάση:
               Μετά την εξέταση των ενστάσεων η Ε.Δ.Ε καταρτίζει τον τελικό πίνακα αξιολόγησης. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι καλούνται να απαντήσουν γραπτώς, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, αν αποδέχονται ή όχι την ένταξη τους στο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών. Η μη απάντηση από επιλεγέντα υποψήφιο, μέσα στην παραπάνω προθεσμία, ισοδυναμεί με άρνηση αποδοχής. Εφόσον υπάρξουν αρνήσεις, η Γραμματεία ενημερώνει τους αμέσως επόμενους στη σειρά αξιολόγησης από το σχετικό κατάλογο επιτυχίας. Η όλη διαδικασία επιλογής και εγγραφής υποψηφίων θα ολοκληρωθεί στα τέλη του Οκτωβρίου 2014.  
              Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά από 1-7-2014 έως 22-10-2014 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη γραμματεία του Προγράμματος  Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΠΜΣ-MBA), ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά) του νέου κτιριακού συγκροτήματος του ΤΕΙ στην Καστοριά, καθώς και στη γραμματεία των  Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας  στην Κοζάνη.
     Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier στην ακόλουθη διεύθυνση Γραμματεία του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στην Διοίκηση Επιχειρήσεων (ΠΜΣ-MBA),   ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (Καστοριά), Περιοχή Φούρκα, 52100 Καστοριά.
          Πληροφορίες: Στην Καστοριά, στην κα Δαρβίδου Κωνσταντία, τηλ.: 2467087181, 2467087195, 2467087060 (e.mail:   darvidou@kastoria.teikoz.gr)  9.00 έως 12.00    και  στην Κοζάνη,  στον κο Κάγκαρη  Αναστάσιο στο τηλ. 2461068204  (e.mail : akagkaris@teiwm.gr) από  9.00 έως 15.00    και στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις του ΤΕΙ–ΔΜ: http://www.teiwm.gr/ και http://kastoria.teikoz.gr/mba/ .

Ο Πρόεδρος του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας,

Δρ. Ασημόπουλος  Νικόλαος
Καθηγητής

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.