Πολυτεχνείο, 39 χρόνια μετά: Το ιστορικό των γεγονότωνΗ συζήτηση επανήλθε μετά από πολλά χρόνια σε κάτι ξεχασμένο από την εποχή της χούντας: Υπήρχαν νεκροί στο Πολυτεχνείο; Άλλοι καιροί, άλλα ήθη στην ελληνική Βουλή και η ρητορική των συνταγματαρχών επανήλθε μετά από 39 χρόνια διά στόματος του αρχηγού της Χρυσής Αυγής. Ο Νίκος Μιχαλολιάκος αμφισβητεί ότι σκοτώθηκαν άνθρωποι στο Πολυτεχνείο.

Το «πόρισμα Τσεβά», τα αποτελέσματα, δηλαδή, από την προκαταρτική εξέταση που διενήργησε για τα αιματηρά γεγονότα του Πολυτεχνείου ο εισαγγελέας Δημήτρης Τσεβάς και που κατέθεσε στο Πρωτοδικείο Αθηνών τον Σεπτέμβριο του 1974 όχι μόνο αποδεικνύουν τις δολοφονίες αθώων από την αστυνομία, τη φρουρά του Υπουργείου Δημοσίας Τάξεως το στρατό και κυρίως τους άντρες της ΚΥΠ και της ΕΣΑ που φορούν πολιτικά. Θυμίζουν και σε όσους ήταν εκεί την ατμόσφαιρα εκείνου του απίστευτου τετραημέρου, αλλά και διδάσκουν τη νεώτερη γενιά τους αγώνες των πατεράδων τους για την Δημοκρατία.

Το newsbomb.gr, με αφορμή την Επέτειο του Πολυτεχνείου, ξαναδιάβασε ολόκληρο το Πόρισμα Τσεβά και διάλεξε ορισμένα ενδεικτικά αποσπάσματα που περιγράφουν όλες τις δραματικές στιγμές του τετραημέρου από την Τετάρτη 14 ως το Σάββατο 17 Νοεμβρίου του 1973 (οι ημέρες φέτος συμπίπτουν με εκείνες των ιστορικών γεγονότων):

 
Τετάρτη, 14 Νοεμβρίου

Την 14-11-1973 αι επίφοβοι Γενικοί Συνελεύσεις των σπουδαστών πραγµατοποιούνται νοµίµως. Από 14.00 µέχρι 17.30 ώρας περίπου 3.000 σπουδασταί του Πολυτεχνείου συνέρχονται εις τα κτίρια των Σχολών των και πραγµατοποιούνται Συνελεύσεις των Συλλόγων: Αρχιτεκτόνων, Πολιτικών Μηχανικών, Μηχανολόγων- Ηλεκτρολόγων και Χηµικών Μηχανικών.

[…]

Τας απογευµατινάς ώρας της ιδίας ηµέρας, Τετάρτης 14-11-1973, ρίπτεται υπο τινων σπουδαστών η ιδέα της παραµονής και διανυκτερεύσεώς των εντός του Πολυτεχνείου και συνενούνται µετά των αυτόθι παραµενόντων.

[…]

Νέα πρασπάθεια της Αστυνοµίας δι’ απ’ ευθείας συνεννοήσεως µετ’ εκπροσώπων των σπουδαστών προς ειρηνικήν αποχώρησίν των εκ του Πολυτεχνείου αποτυγχάνει. Οριστικοποιείται ούτω η απόφασις της αυτόθι παραµονής των σπουδαστών και από 22.00 ώρας λαµβάνονται τα πρώτα του εκ των έσω αποκλεισµού των. Ουδέν όµως εκ των έξω η Αστυνοµία πραγµατοποιεί. Αποσύρεται και απρακτεί, οιονεί απαθώς θεωµένη των γιγνοµένων, παρά τον σαφώς διαφαινόµενον κίνδυνον διεισδύσεως στοιχείων ξένων και επιρροών επιβλαβών ασχετων προς τα σπουδαστικά αιτήµατα, µεταξύ του φοιτητικού κόσµου, κίνδυνον, ον αντελήφθησαν ή θα έδει να αντιληφθούν πολυπλεύρως και ουχί µονοµερώς αι υπηρεσίαι πληροφοριών της Αστυνοµίας.

[…]

Εκπρόσωποι των ποικίλων αποχρώσεων της αριστεράς διασταυρούνται µετά πρακτόρων της ΚΥΠ και ανυποψίαστοι αγνοί σπουδασταί συνεργάζονται µετά πρακτόρων µυστικών υπηρεσιών. Και πάντες ούτοι ιδίας έχουν επιδιώξεις, οι οποίοι συµπορεύονται εις την προς ίδιον όφελος αδίστακτον εκµετάλλευσιν του αγνού ιδεαλισµού των νέων (κατάθεσις υπ’ αρ. 176 και µαγνητοταινία). Από του απογεύµατος της Τετάρτης 14- 11- 1973, το καθαρών σπουδαστικών αιτηµάτων φοιτητικόν κίνηµα, µεταλλάσσεται εις πολιτικόν και εκφράζεται ως αντίθεσις προς την κρατούσαν τότε δικτατορίαν.

[…]

Πέμπτη, 15 Νοεμβρίου

Πλήθη λαού κατέρχονται προς το Πολυτεχνείον, αι εκτός αυτού συγκεντρώσεις ογκούνται και αυξάνονται γεωµετρικώς οι εντός αυτού εισερχόµενοι σπουδασταί, αλλά και εργάται.

[…]

Πράκτορες της Κ Υ Π, της Ε Σ Α και άλλων µυστικών υπηρεσιών νοθεύουν την καθαρότητα των φοιτητικών συνθηµάτων δια της διαδόσεος αναρχικών και ανατρεπτικών τοιούτων όπως Κ Κ Ε – Κάτω το Κράτος, Λαοκρατία, ζήτω η σεξουαλική επανάστασις κ.α – (κακότεχνος προβοκάτσια κατά Σιφναίον και ∆ασκαλόπουλον ) και προσπαθούν να εξωθήσουν και παρασύρουν τους σπουδαστάς εις παντοίας πράξεις βίας και δολιοφθορών.

[…]

Εκτός του Πολυτεχνείου η κατάστασις εµφανίζεται περισσότερον έκρυθµος, διότι η ευρύτης των χώρων και η εντεύθεν ελευθερία κινήσεων διευκολύνει τας µαζικάς συγκεντρώσεις και µαχητικάς εκδηλώσεις εις διάφορα σηµεία του κέντρου της πόλεως.

Παρασκευή, 16 Νοεμβρίου

Κατά τας µεσηµβρινάς ώρας πραγµατοποιούνται αι πρώται µεγάλαι πορείαι προς Οµόνοιαν και Πολυτεχνείον δια των µεγάλων αρτηριών. Την 18.00 ώραν µέγα πλήθος διαδηλωτών πορεύεται προς το Σύνταγµα. Ανακόπτεται όµως υπό αστυνοµικών δυνάµεων η πορεία του και εις την συµβολήν των οδών Σταδίου – ∆ραγατσανίου και Κοραή επιχειρείται η βιαία διάλυσις του. Κατά την επανακολουθήσασαν συµπλοκήν ρέει το πρώτον αίµα, διότι υπήρξαν εκατέρωθεν τραυµατίαι. Κατά τινας µάλιστα µαρτυρίας, µη πλήρως εξελεγχθείσας, ετραυµατίσθησαν θανασίµως νεαρά διαδηλώτρια και διαδηλωτής και επυροβολήθη δις Υπαστυνόµος ανεπιτυχώς.

[…]

Περί ώραν 20.30 αρχίζουν αι πρώτοι συγκεντρώσεις και επιθέσεις των διαδηλωτών κατά του επι της συµβολής των οδών Γ. Σεπτεµβρίου και Μάρνη κτιρίου του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως, αίτινες και κατά τρεις διαδοχικάς φάσεις συνεχίζονται µέχρι της 22.30 ώρας. Επιτυγχάνεται αρχικώς η απόκρουσις και διάλυσις των διαδηλωτών δι’ απλών απωθήσεων και χρήσεως αστυνοµικών ράβδων, ως και δακρυγόνων αερίων. Κατά τας τελικάς όµως φάσεις των επιθέσεων τούτων χρήσις πυροβόλων όπλων, τη εντολή του ∆ιοικητού του µικτού Επιτελείου του Υπουργείου Στρατηγού Βαρνάβα. Οι δύο (2) πρώτοι νεκροί εκ του καταλόγου των γνωστών θυµάτων έπεσαν εις τον γύρωθεν χώρον και ακόµη υπήρξαν πολλοί τραυµατίαι.

[…]

Άτοµον εν πολιτική περιβολή, φέρον κόµην µακράν και γενειάδα, εκράτει µακρύκανον πυροβόλον όπλον και ου µόνον ελευθέρως και ανεµποδίστως ως εις οικείον και γνώριµον χώρον, εκινείτο µεταξύ των οργάνων του Υπουργείου ∆ηµοσίας Τάξεως, αλλά και επυροβόλει δια του όπερ έφερε φονικού όπλου εκ διαφόρων σηµείων σηµείων του κτιρίου και από της ταράτσας, αλλά και εκτός αυτού, κατά του πλήθους ή και µεµονωµένων διαδηλωτών προς το Πολυτεχνείον και την οδό Αβέρωφ.

[…]

Από της 20.00 ώρας περίπου ήρχισεν η εντός και εκτός του Πολυτεχνείου ρίψις βοµβίδων δακρυγόνων υπο της Αστυνοµίας, ενώ η ψυχραιµία και η υπευθυνότης είχον εγκαταλείψει πολλά από τα κατώτερα ιδία, όργανα της.

[…]

‘Οτε όµως ήρχισεν η διακοµιδή των πρώτων τραυµατιών, εις το Ρυθµιστικόν Κέντρο Αθηνών η ανθρώπινη βαρβαρότης έδειξε το αληθές προσωπείον της, ηµαύρωσε και διάσυρε πάσαν έννοιαν φιλαλληλίας και ανθρωπισµού. Οι τραυµατίαι δεν απετέλουν εκεί αντικείµενον περιθάλψεως και µερίµνης, αλλά στόχον κανιβαλλικών εκδηλώσεων εκ µέρους ευάρυθµων, εκ των αυτόθι υπηρεσιακώς ευρισκοµένων , αστυνοµικών υπαλλήλων, υπο τας ευλογίας και παροτρύνσεις του τότε διοικητικού ∆ιευθυντού του Νοσοκοµείου, όστις κραδαίνων παρανόµως περίστροφον, υβρίζων και απειλών και βλασφηµών, περιεφέρετο εις τους χώρους του Νοσοκοµείου ενσπείρων τον τρόµον.

[…]

(Μετά από σύσκεψη υπό τον Πρόεδρο της Δημορκατίας διετάχθη η κίνηση προς το Πολυτεχνείο των εξής στρατιωτικών μονάδων:) ς: α) Μίαν διλοχίαν του 28ου συντάγµατος, µε 10-12 τεθωρακισµένα οχήµατα µεταφοράς προσωπικού του Κ Ε Β β) ∆υνάµεις καταδροµών και δη την ∆ιοίκησιν του συντάγµατος Αλεξιπτωτιστών, 1ην και 2αν µοίραν Αλεξιπτωτιστών, τµήµα της Σχολής Αλεξιπτωτιστών µετά τεθωρακισµένων οµοίως οχηµάτων µεταφοράς προσωπικού. γ) Ουλαµούς αρµάτων µάχης του Κ Ε Τ Ο,ανήκοντος πιθανώς εις την 30ην Ε Μ Α.

Σάββατο, 17 Νοεμβρίου

Τελικώς παρετάχθησαν προ του Πολυτεχνείου µε ανηµµένους τους προβολείς και τα πολυβόλα εστραµµένα προς το Πολυτεχνείον. Ερρίπτοντο παρ’ αυτών εκφοβιστικαί βολαί. Επλησίασα Αξιωµατικόν και του είπον ότι ο πυροβολισµός είναι επικίνδυνος δια τους εις τας παρυφάς του Λυκαβηττού και του λόφου Στρέφη κατοικούντας. Μου απάντησε: «Μην ανησυχείς είναι άσφαιρα». Ο ίδιος όµως ακολούθως επείσθη εκ της αποκοπής ηλεκτροφόρων συρµάτων των τρόλεϊ, ότι ήσαν ένσφαιρα!

[…]

Έκτοτε η Αστυνοµία δεν έχει την πρωτοβουλίαν των κινήσεων, αλλ’ ακολουθεί και αι προβλέπουσαι και ρυθµίζουσαι το πρόβληµα της συνεργασίας στρατιωτικών και αστυνοµικών δυνάµεων διατάξεις της κειµένης νοµοθεσίας αγνοούνται και παραβιάζονται.

[…]

Την 02.43 ώραν τάσσεται µικρά, ίσως 15λεπτος προθεσµία εις τους σπουδαστάς δια να εξέλθουν. Μερικοί εκ των εγκλείστων ήρχισαν να απασφαλίζουν την είσοδον και τελικώς το επέτυχαν. Εδυσχεραίνετο όµως η έξοδος διότι όπισθεν της πύλης είχεν τοποθετηθή και ευρίσκετο αυτοκίνητον Μερσεντές. Και ενώ η µεν πρόθεσις των εγκλείστων προς έξοδον είχε καταστή εµφανής, προσπάθεια δε, κατεβάλλετο δια την αποµάκρυνσιν του φράσσοντας την πύλην αυτοκινήτου, ανυπόµονος Ίλαρχος, αυτόθι ιστάµενος απώλεσε την ψυχραιµίαν του και εν οργή ανεφώνησεν : «Τσογλάνια ρεζιλεύετε το στράτευµα….» και αµέσως έδωσε την διαταγήν της εισόδου.

[…]

Το άρµα εκινήθη µετά δυνάµεως, συνεκλόνισε την πύλην, κατέστρεψε τους µαρµάρινους κίονας της εισόδου, συνέτριψε και κατέρριψε την εξώθυραν και ακολούθως κυριολεκτικώς ισοπέδωσεν το προεκτεθέν αυτοκίνητον, εισελθόν εις βάθος 10 περίπου µέτρων εντός του προαυλίου του Πολυτεχνείου. ∆ηµοσιογράφος, επί ενός των κιόνων ευρισκόµενος, κατεκρηµνίσθη µετ’ αυτού εις το έδαφος, τραυµατισθείς ελαφρώς, νεαρός σπουδαστής επί των κιγκλιδωµάτων της πύλης ιστάµενος εκτινάσσεται, άγνωστον που ενώ σιδηρούν αντικείµενον συνθλίβει τους πόδας νεαράς σπουδάστριας.

[…]

Αυτόπτης, δηµοσιογράφος καταθέτει τα εξής: «Προσποιούµενος τον αδιάφορον ρώτησα έναν αστυνοµικόν: Τι έγινε; Πατήσαµε πολλούς; Μου απάντησε: ∆εν βαριέσαι µόνον δυο – τρεις αλήτες».

[…]

Οµάς Αξιωµατικών και άνδρες της δυνάµεως καταδροµών, ακολουθούντες το άρµα εισέρχονται εις το Πολυτεχνείον πυροβολούντες. Έντροµοι και εµβρόντητοι οι σπουδασταί κυριεύονται από την ενώπιον του εσχάτου κινδύνου φοβέραν αγωνίαν. Και άρχεται ακολούθως η έξοδος. Οι εγγύς της κατακρηµνησθείσης πύλης ευρισκόµενοι εξέρχονται πρώτοι. Οι περισσότεροι, όµως, πηδούν εκ των παραθύρων και των κιγκλιδωµάτων. Υπό την πίσην πλήθους ανθρώπων καταρρίπτεται τµήµα των προς την οδόν Στουρνάρα κιγλιδωµάτων. Και δια του δηµιουργηθέντος ανοίγµατος εξέρχονται οι σπουδασταί κατά µάζας. Κατευθύνονται προς όλα τα σηµεία, αποµακρυνόµενοι. Νέον, όµως, δι’ αυτούς αρχίζει µαρτύριον. Ύβρεις κατ’ αυτών εκτοξεύονται και καταδιωκόµενοι βαναύσως κακοποιούνται.

[…]

Και επεισόδια µεταξύ στρατιωτικών και αστυνοµικών λαµβάνουν χώραν εν τη προσπάθεια των πρώτων να προστατεύσουν τους φοιτητάς από το διωκτικόν µένος των άλλων. Αποµακρυνόµενοι, όµως, του Πολυτεχνείου αγωνιώδεις τους αναµένουν εκπλήξεις. Από παντού τους καταδιώκουν και τους κτυπούν. Εις την γωνίαν των οδών Τοσίτσα και Μπουµπουλίνας άνδρες της ΚΥΠ εν πολιτική περιβολή τους κτυπούν ανηλεώς και πυροβολούν κατ’ αυτών.

[…]

Εις τας ταράτσας των γύρω κτιρίων επισηµαίνονται ελεύθεροι σκοπευταί υπό του ιδίου ∆ιευθυντού της Αστυνοµίας να επιτελούν το φονικόν έργων των.

[…]

Μετά τινας ώρας κυρήσσεται ο στρατιωτικός νόµος και νέον ανοίγει κεφάλαιον δολοφονιών και αιµάτων. Αστυνοµικοί πυροβολούν εν ψυχρώ ανύποπτους διαβάτας, ενώ τα επί των κεντρικών αρτηρίων των Αθηνών κινούµενα άρµατα µάχης σκορπίζουν τον θάνατον. Οι επ’ αυτών πυροβοληταί ασκούνται εις την σκοποβολήν επί κινουµένων ανθρωπίνων στόχων.

[…]

Νεαρός Ανθυπίλαρχος, εις τα ανωτέρω περιπολίας των αρµάτων συµµετασχών, εκόµπαζε µεταξύ των συναδέλφων του Αξιωµατικών, δίοτι «πολλούς εγάζωσε και µια κοπέλα την έκοψε στη µέση»!

[…]

Ο επιδιωκόµενος δήθεν ψυχολογικός επηρεασµός µετεβλήθη εις οιονεί στρατιωτικήν επιχείρησιν εις βάρος άοπλων, η προστασία των εξερχόµενων του Πολυτεχνείου σπουδαστών δεν συµβιβάζεται µε τας καταξιώσεις, τους προπηλακισµούς, τους εξευτελισµούς, τας κακοποιήσεις και το όργιον των συλλήψεων.

[…]

Οι νεκροί

Βαρύς υπήρξεν ο φόρος του αίµατος εις νεκρούς και τραυµατίας ο καταβληθείς δια την καταστολήν της εξεγέρσεως του Πολυτεχνείου. Και των µεν τραυµατιών τον αριθµόν, ήγγισε, µετά βεβαιότητας µάλλον, η έρευνα. Ανεξιχνίαστος, όµως, παραµένει εισέτι ο ακριβής αριθµός των νεκρών.

[…]

Επισήµως ανακοινωθέντες νεκροί είναι οι ακόλουθοι:

α) Επισήµως ανακοινωθέντες νεκροί είναι οι ακόλουθοι:

1. ∆ιοµήδης Ιωάννου Κοµνηνλος, ετών 17, µαθητής. Εφονεύθη

εξώθιτου Πολυτεχνείου περί ώρα 22.15΄ της 16.11.73. Βασίµως

πιθανολογείται ότι δράστης του φόνου τούτου είναι ο προεκτεθείς

Συνταγµατάρχης.

2. Βασίλειος Παναγώτου Φαµέλλος, ετών 26. Εφονεύθη εγγύς του

υπουργείου ∆ηµόσιας Τάξεως περί ώρα 22.30΄ της 16.11.1973, βληθείς

προφανώς υπό τίνος των εκ του υπουργείου πυροβολούντων.

3. Toril Engelend, σπουδάστρια, Νορβηγίς. Εφονεύθη εις την πλατείαν

Αιγύπτου περί ώρα 23.30΄ της 16.11.1973 παρ’ αγνώστου δράστου.

4. Γεώργιος Ανδρέου Σαµούρης, σπουδαστής, ετών 22. Εφονεύθη υπ’

αγνώστου εις άγνωστον σηµείον εξ επαφής περί το µεσονύκτιον της

16.11 1973 και το πτώµα του µετεφέρθη και απερρίφθη εις την

διασταύρωσιν των οδών Καλλοδροµίου και Ζωσιµάδων (Κατάθεσις υπ’

αριθµ. 173).

5. Αλέξανδρος Ευστρατίου Σπαρτίδης, ετών 16, µαθητής. Εφονεύθη επί

της οδού Κότσικα (παρόδου Πατησίων) την 10.20 ώραν της

17.11.1973, βληθείς υπό στρατιωτών εκ του κτιρίου του ΟΤΕ.

6. Μάρκος ∆ηµητρίου Καραµάνης, ετών 23. Εφονεύθη ευρισκόµενος εις

την επί της οδού Πατησίων και Αιγύπτου 1 πολυκατοικίαν την 10.30

ώραν της 17.11.1973, βληθείς οµοίως υπό στρατιωτών εκ του κτιρίου

του ΟΤΕ.

7. Βασίλειος Καράκας, Τούρκος υπήκοος, ετών 43. Εφονεύθη εις την

Αιγύπτου περί ώραν 13.00΄ της 17.11.1973, βληθείς υπό στρατιώτου

ευρισκοµένου έµπροσθεν του Ναού του Αγίου Θεράποντος.

8. ∆ηµήτριος Θεοφ. Θεοδώρας, ετων 6. Εφονεύθη επί της οδού

Ορεινής Ταξιαρχίας Ζωγράφου περί ώραν 13.30 της 17.11.1973,

βληθείς υπό στρατιώτου ευρισκοµένου έµπροσθεν του Ναού του Αγίου

Θεράποντος.

9. Βασιλική Φωτίου Μπεκιάρη, ετών 17. Εφονεύθη ευρισκοµένη εις την

ταράτσα της επί της οδού Μεταγένους 8 – Νέος Κόσµος οικίας της περί

ώραν 12.30΄ της 17.11.1973, δεχθείσα εις την κεφαλήν της βλήµα

αδέσποτον άρµατος.

10.Γεώργιος Αλεξάνδρου Γεριτσίδης, ετών 48, εφοριακός υπάλληλος.

Εφονεύθη ευρισκόµενος εν Ν. Λιοσίοις προς εκτέλεσιν υπηρεσίας περί

ώραν 12.15΄ της 17.11.1973 δεχθείς οµοίως βλήµα αδέσποτον

άρµατος µάχης εις την κεφαλήν.

11. Νικόλαος Πέτρου Μαρκούλης, ετών 25. Εφονεύθη παρά την

πλατείαν Βάθης περί ώραν 11.00΄ της 17.11.1973, βληθείς εκ

διερχοµένου άρµατος µάχης.

12. Στυλιανός Αγαµ. Καραγεώργης, ετών 19, εργάτης. Ετραυµατίσθη

θανασίµως επί της οδού Πατησίων, έµπροσθεν του κινηµατογράφου

ΕΛΛΗΝΙΣ, περί ώρα 10.00΄ της 17.11.1973, βληθείς εκ διερχοµένου

άρµατος και απεβίωσεν εις το ΚΑΤ την 30.11.1973.

13. Ανδρέας Στεργίου Κουµπος, ετών 63. Ετραυµατίσθη σοβαρώς

διερχόµενος την οδό Καποδιστρίου περί ώρα 14.00΄ της 18.11.1973,

βληθείς εκ διερχοµένου άρµατος και απεβίωσε εις την 30.1.1974.

14. Μιχαήλ ∆ηµητρίου Μυρογιάννης, ετών 20. Εφονεύθη εις την

διασταύρωσιν των οδών Πατησίων και Στουρνάρα περί ώραν 13.30΄

της 18.11.73, βληθείς δια περιστρόφου εις την κεφαλήν και

15. Κυριάκος ∆ηµητρίου Παντελάκης, ετών 45, δικηγόρος. Ετρυµατίσθη

σοβαρώς επί της οδού Γλάδστωνος περί ώραν 12.40΄ της 18.11.1973,

βληθείς εκ διερχοµένου επι της οδού Πατησίων άρµατος και απεβίωσεν

την 18.12.1973.

β) Νεκροί πλήρως βεβαιωθέντες:

1. Σπύρος Κοντοµάρης, δικηγόρος. Απεβίωσεν τας απογευµατινός ώρας

της 16.11.73 ευρισκόµενος επί της οδού Γεωργίου Σταύρου, συνέπεια

θανατηφόρου επενέργειας των ριπτοµένων της Αστυνοµίας αερίων

(κατάθ. υπ’ αριθµ. 93).

2. Αικατερίνη Αργυροπούλου, ετών 75. Ετραυµατίσθη σοβαρώς ενώ

ευρίσκετο εις την Αγ. Αναργύροις οικίαν της περί ώραν 11.00΄ της

17.11.1973, δεχθείσα αδέσποτον βλήµα άρµατος και απεβίωσεν κατά

µήνα Μάιον 1974 και

3. ∆ηµήτριος Παπαιωάννου, ετών 60, ιδιωτικός υπάλληλος. Απεβίωσεν

την µεσηµβρίαν της 17.11.1973 εκ προσφάτου εµφράγµατος του

µυοκαρδίου κατά την ιατροδικαστικήν έκθεσιν σοβαρώς όµως, υπό της

συζύγου του αµφισβητούµενης και υποστηρίζουσας ότι ο σύζυγος της

απεβίωσεν είτε βληθείς δι’ όπλου, είτε υποστάστάς συγκοπήν εκ των

ριπτοµένων αερίων, καταθεσάσης δε ότι µόνον εις το Νεκροταφείον της

επετράπη να πλησιάσει απλώς και να ατενίσει το πρόσωπον του νεκρού

συζύγου της.

γ) Νεκροί βασίµως προκύπτοντες:

1. Ο ιατρός – χειρούργος Γεώργιος Γρηγοριάδης, µετά λόγου γνώσεως

καταθέτει ότι ο ίδιος προσωπικώς αντελήφθη και διεπίστωσεν ιατρικώς

τον θάνατον (2) δύο αγνώστων νέων, πληγέντων: Του µεν ενός εις την

πλατείαν Βικτωρίας περί ώραν 11.00΄ της 17.11.1973 δια βλήµατος

περιστρόφου υπό Ανθυπασπιστού της Χωροφυλακής ριφθέντος, του δε

ετέρου εις την οδόν Γ’ Σεπτεµβρίου περί ώραν 12.00΄ της 18.11.1973

δια βλήµατος διερχοµένου άρµατος (κατάθ. υπ’ αριθµ. 25).

2. Η µάρτυς Παναγ. Παπακυριακού καταθέτει περί θανάσιµου

τραυµατισµού µικράς κορασίδος ηλικίας 9 περίπου ερών, εις την γωνίαν

των οδών Πατησίων και Κλωναρίδου περί ώραν 14.00΄ της 17.11.1973

εκ βληµάτων διερχοµένου άρµατος, εξ ων και η ιδία ετραυµατίσθη

βαρύτατ (κατάθ. θπ’ αριθµ. 168).

3. Ο φοιτητής Λεωνίδας Ανωµερίτης, καταθέτει περί θανάσιµου

τραυµατισµού νεαράς µαθήτριας, εντός του χώρου του Πολυτεχνείου

ευρισκόµενης, περί ώρα 11.45΄ της 16.11.1973, δια βλήµατος

ριφθέντος εκ του εκτός του Πολυτεχνείου χώρου (κατάθ. υπ’ αριθµ.

32).

4. Ο Φαρµακοποιός Αλέξανδρος Παναγόπουλος καταθέτει ότι, ότε προ

του µεσονυχτίου της Παρασκευής 16.11.1973, επεσκέφθη µετά της

συζύγου του το Πολυτεχνείον προς παροχήν υπηρεσιών εις τους

τραυµατίας και εισήλθεν εις το αυτόθι υπάρχον πρόχειρον ιατρείον,

ιδίοις όµµασιν αντελήφθη την ύπαρξιν (3) τριών εκρών και µιας

γυναικός θανασίµως τραυµατισθείσης, τα τραύµατα των οποίων σαφώς

περιγράφει. Προσθέτει δε ότι εκ µελών της Συντονιστικής Επιτροπής

Φοιτητών έλαβε την πληροφορίαν ότι είχαν και οκτώ (8) εισέτι

νεκρούς, τα πτώµατα των οποίων είχαν τοποθετηθεί και εφυλάσσοντο

εις παρακείµενον χώρον ίνα µη υποπέσουν εις αντίληψιν των

σπουδαστών και προκλήθη πανικός (κατάθ. υπ’ αριθµ. 245).

newsbomb.gr

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.