Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 30 θέσεων ανειδίκευτου προσωπικού με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου

 

Το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας ενδιαφέρεται για την πρόσληψη τριάντα (30) εκτάκτων ημερομισθίων ανειδίκευτων εργατών, με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών των Ορυχείων & Κλάδων του.

Υπηρεσία Έδρα

Υπηρεσίας

Ειδικότητα Διάρκεια Σύμβασης Αριθμός Ατόμων
Διεύθυνση

Λιγνιτικού

Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

230 χιλ.

Κοζάνης

Πτολεμαΐδας

Εργάτης

Εργάτρια (Y E)

60 Ημερομίσθια 30

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να καλύψουν τις παραπάνω θέσεις, να υποβάλλουν την ειδική έντυπη Αίτηση Υπεύθυνη Δήλωση, υποβάλλοντας συνημμένα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν τα δηλωθέντα στην αίτηση στοιχεία τους, ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα Γραφεία της Υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση: ΔΕΗ Α.Ε.ΙΛΙΓΝΙΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ, 230 χιλ. – Κοζάνης – Πτολεμαΐδας, τ.Θ. 21, Τ.Κ. 502 ΟΟ – ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ, υπόψη των αρμοδίων υπαλλήλων κας Σεβεντεκίδου Βαλασίας (τηλέφωνο επικοινωνίας 24630 52275) και κας Παλόγλου Μαρίας (τηλέφωνο επικοινωνίας 24630 52251).

Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από 24.05.2023 ημέρα Τετάρτη μέχρι και 02.06.2023 ημέρα Παρασκευή.

Για τη ΔΕΗ

Αντώνιος Νίκου

Διευθυντής

Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας

Συνημμένα : – Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση

Έντυπο Δικαιολογητικών

Κριτήρια Επιλογής

230 χιλ. Π.Ε.Ο.                +30 24630 52595

Κοζάνης –

Πτολεμαΐδας Τ.Θ. 21, Τ.Κ. 50200 dei.gr

ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.

ΑΙΤΗΣΗ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ για πρόσληψη ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 60 ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΠΡΟΣ:                                                                        Αρ. πρωτΙλου αίτησης:

(Συμπληρώνεται απο τη ΔΕΗ)

 1. Προσωπικά στοιχεία Υποψηφίου.
 2. ΣτοιχείαΙιδιότητες του υποψηφίου που μοριοδοτούνται.

Ο υποψήφιος πρέπει να δηλώσει τις ιδιότητες που διαθέτει στα αντίστοιχα πεδία της αίτησης προκειμένου να μοριοδοτηθεί για τα κριτήρια αυτά.

1. ΑΝΕΡΓΟΣ                     ]                            ] Επιλογή με [Χ]
2. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ Αριθ. Μηνών [ ]
3. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ Αριθ. ανηλίκων τέκνων
4. ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ασκών κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνουΙτέκνων ] ΕΠΙλ0″ με ΕΧ]

Αριθ. τέκνων

5. ΕΤΗΣΙΟ ΕΙΣΟΔΗΜΑ  
6. ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ] Επιλογή με (Χ]

Αριθ. τέκνων

 1. Κατάλογος συνημμένων δικαιολογητικών:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που αναφέρονται σε αυτή την αίτηση-δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από τις διατάξεις τηςπαρ. 6 του άρθρ. 22 του Ν. 1599/1986, δηλαδή: «Οποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Επίσης εάν ο υπαίτιος alJTd)V των πράξεων σΚόΠξΙ)ξ να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι ΙΟ ετών», δηλώνω ότι:

Όλα τα στοιχεία της αίτησής μου είναι ακριβή και αληθή. Σε περίπτωση ανακρίβειας γνωρίζω ότι θα έχω τις συνέπειες που προβλέπονται από τις διατάξεις του Ν. 1599/1986.

Ημερομηνία:  ..20..

ΟΛΗ Υποψήφιος/α

Υπογραφή

[Συμπληρώνεται από το φορέα πρόσληψης]

 

ΕΝΤΥΠΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΏΝ

ΑΙΤΗΣΗ

 1. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ (Φωτοτυπία και από τις 2 όψεις)
 2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΜΟΝΙΜΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ (2 ΜΗΝΩΝ)
 3. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΕΦΟΡΙΑΣ (ΤΑΧΙΣ ΝΕΤ, ΤΕΛΕΥΤΑΙΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ)
 4. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (ΟΑΕΔ – 5 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΜΕΡΕΣ Απο ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)
 5. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ)
 6. ΑΣΠΕ (ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΥΣ) – 2 ΜΗΝΩΝ,

ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ)

 1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ • ΔΗΛΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΖΥΓΙΟ Ή ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ Ή ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ

(ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ, ΕΝΗΛΙΚΟ ΩΣ 25 ΕΤΩΝ)

ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΓΟΝΕΑ ΜΟΝΟΓΟΝΕϊΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (Υπεύθυνη Δήλωση)

. ασκώ εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τουΙ-των τέκνουΙ-ων μου μέχρι της ενηλικίωσης του(ς).

(Χωρίς γάμο ή Σύμφωνο)

δεν έχω εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε μου έχει αφαι εθεί.

 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Α.Ι ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Για την κάλυψη των θέσεων προσωπικού με σύμβαση εργασίας 60 ημερομισθίων προτάσσονται οι υποψήφιοι μόνιμοι κάτοικοι του Νομού Κοζάνης στον ΟΠΟί0 εδρεύει η Υπηρεσιακή μονάδα για την οποία προκηρύσσονται οι θέσεις.

Σε περίπτωση μη κάλυψης των θέσεων από υποψηφίους μόνιμους κατοίκους του Νομού Κοζάνης, οι θέσεις καλύπτονται από υποψηφίους όμορων Νομών ή Νησιών.

Α.2 ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΟ ΚΡΙΤΗΡΙΟ

Οι υποψήφιοι, που έχουν ετήσιο ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα ανεξάρτητα από το εάν είναι έγγαμοι ή άγαμοι ή χήροι ή διαζευγμένοι, μοριοδοτούνται ως εξής:

 • Με μικρότερο ή ίσο των 5.000 ευρώ ετησίως με 250 μόρια
 • Με μεγαλύτερο των 5.000 ευρώ και μικρότερο ή ίσο των 7.000 ευρώ με 180 μόρια
 • Με μεγαλύτερο των 7.000 ευρώ και μικρότερο ή ίσο των 10.000 ευρώ με 100 μόρια
 • Με υψηλότερο των 10.000 ευρώ με Ο μόρια

Α.3 ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ

Μοριοδοτείται o συνεχόμενος χρόνος εγγεγραμμένης ανεργίας ως εξής .

 • Από 1 μήνα και μέχρι 6 μήνες ανεργίας 50 μόρια
 • Από 6 μήνες έως 12 μήνες ανεργίας προσαυξάνεται κατά 20 μόρια ανά μήνα ανεργίας
 • Από 12 μήνες έως και 18 μήνες και επιπλέον των μορίων της 12μηνης ανεργίας επιπρόσθετα 150 μόρια (ήτοι 320 μόρια)
 • Από 18 μήνες έως 24 μήνες ανεργίας και επιπλέον των μορίων της 18μηνης ανεργίας επιπρόσθετα 200 μόρια (ήτοι 520 μόρια)

Οι υποψήφιοι που συμμετέχουν στη διαδικασία επιλογής χωρίς να συμπληρώνουν μήνα ανεργίας δεν μοριοδοτούνται στο εν λόγω κριτήριο.

Α.4 ΠΟΛΥΤΕΚΝΙΚΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑ

Ο πολύτεκνος γονέας μοριοδοτείται με 50 μόρια ανά τέκνο.

Α.5 ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΗΛΙΚΩΝ ΤΕΚΝΩΝ

Τα ανήλικα τέκνα μοριοδοτούνται με 30 μόρια ανά τέκνο μέχρι τα δύο (2) τέκνα και από τα τρία (3) τέκνα και πλέον η μοριοδότηση διαμορφώνεται στα 50 μόρια ανά επιπρόσθετο ανήλικο τέκνο.

Α.6 ΓΟΝΕΑΣ ΜΟΝΟΓΟΝΕΙΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ οι υποψήφιοι που έχουν την ιδιότητα του γονέα μονογονεϊκής οικογένειας μοριοδοτούνται με 50 μόρια ανά τέκνο.

Α.7 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ οι έγγαμοι ή διαζευγμένοι ή χήροι υποψήφιοι μοριοδοτούνται με 50 μόρια, ενώ οι άγαμοι δεν μοριοδοτούνται.

οι υποψήφιοι κατατάσσονται σε πίνακα βάσει του συνολικού αριθμού μορίων ΠΟΙ] συγκεντρώνουν σύμφωνα με τα παραπάνω κριτήρια.

Σε περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική μοριοδότηση προηγείται αυτός που έχει υψηλότερη μοριοδότηση στο κριτήριο αριθμός ανήλικων τέκνων, ακολουθεί αυτός που έχει υψηλότερη μοριοδότηση στο εισοδηματικό κριτήριο και έπεται ο έχων υψηλότερη μοριοδότηση στο κριτήριο του χρόνου ανεργίας.

 1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Σε κάθε μια από τις παρακάτω περιπτώσεις για την εφαρμογή των κριτηρίων μοριοδότησης απαιτείται:

Για την απόδειξη της ιδιότητας του μόνιμου κατοίκου Νομού απαιτείται .

Βεβαίωση μόνιμης κατοικίας πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερη των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης) του οικείου Δήμου σύμφωνα με το άρθρο 279 του N. 3463/2006 (A’ Ι 14) και το άρθρο 58 του N. 4305/2014 (ΦΕΚ 237W31.10.2014), με την οποία βεβαιώνεται ότι ο ενδιαφερόμενος είναι μόνιμος κάτοικος τοπικού διαμερίσματος, δημοτικής ενότητας , δήμου, Νομού.

Για την απόδειξη του εισοδηματικού κριτηρίου απαιτείται

Επικυρωμένο αντίγραφο του πλέον πρόσφατου εκκαθαριστικού σημειώματος της Εφορίας από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή ΚΕΠ ή εκτύπωση του προαναφερθέντος εκκαθαριστικού σημειώματος που χορηγείται μέσω του συστήματος TAXIS ΝΕΤ, χωρίς περαιτέρω διαδικασία επικύρωσής του. Ελλείψει εκκαθαριστικού σημειώματος, επικυρωμένο αντίγραφο της τελευταίας δήλωσης εισοδήματος.

Για την απόδειξη του χρόνου ανεργίας απαιτείται:

Πρόσφατη βεβαίωση χρόνου εγγεγραμμένης ανεργίας από τον ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας δεν πρέΠξΙ να απέχει περισσότερο από πέντε (5) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων. Ο υποψήφιος πρέπει να είναι άνεργος έως και την ημερομηνία έκδοσης της ανωτέρω βεβαίωσης. Αποκλείεται η απόδειξη της ανεργίας με υποβολή της κάρτας ανεργίας ή με υπεύθυνη δήλωση.

Για την απόδειξη της πολυτεκνικής ιδιότητας απαιτείται .

Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου δήμου ή κοινότητας στα δημοτολόγια των οποίων είναι γραμμένοι ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου [(ΟΠΣΕΔ-ΚΥΑ 7228/2014 (ΦΕΚ 457/τ.ΒΊ25-2-2Ο14)], πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων) συνοδευόμενο από πιστοποιητικό της Ανώτατης Συνομοσπονδίας Πολυτέκνων Ελλάδος (ΑΣΠΕ) (N. 4316/2014-ΦΕΚ 270/24.12.2014Π.Α’).

Για την απόδειξη των κριτηρίων της οικογενειακής κατάστασης και του αριθμού ανήλικων τέκνων απαιτείται: Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου από τον οικείο Δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Από το εν λόγω πιστοποιητικό Ιβεβαίωση θα πρέπει να προκύπτει ότι ο υποψήφιος είναι έγγαμος ή χήρος ή διαζευγμένος καθώς και o αριθμός των ανήλικων τέκνων του.

Για την απόδειξη του Γονέα μονογονεϊκής οικογένειας, ο οποίος ασκεί εν τοις πράγμασι και κατ’αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα τέκνουΙων απαιτείται:

Πιστοποιητικό του οικείου δήμου στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ή βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης που χορηγείται από τα ΚΕΠ μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Εθνικού Δημοτολογίου, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία έναρξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων). Από το εν λόγω πιστοποιητικό θα πρέπει να ΠΡΟΚύΠΤξΙ ότι o ενδιαφερόμενος έχει ένα (1) τουλάχιστον ανήλικο τέκνο ή ενήλικο ηλικίας έως είκοσι πέντε (25) ετών.

Για την απόδειξη του εν λόγω κριτηρίου εκτός του ως άνω πιστοποιητικού απαιτείται επιπλέον οποιοδήποτε δικαιολογητικό που εκδόθηκε από αρμόδια δημόσια αρχή της ημεδαπής ή αλλοδαπής από το οποίο να προκύπτει η Ιδιότητα του γονέα ασκεί κατ’αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα αυτού. Ειδικότερα .

α. Περίπτωση χηρείας του μονογονέα ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον του άλλου γονέα:

Από το ως άνω ΠΙσΤΟΤΤOΙηΤΙΚό οικογενειακής κατάστασης του δήμου πρέπει να προκύπτει η κατάσταση χηρείας ή κηρύξεως αφάνειας κατά νόμον του άλλου γονέα. Το τέκνο αυτό δεν πρέπει να έχει υιοθετηθεί από επόμενο σύζυγο του μονογονέα. Αν από το ανωτέρω πιστοποιητικό δεν προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα τότε πρέπει να συνυποβληθεί η σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου. Για την περίπτωση κηρύξεως αφάνειας απαιτείται πλέον του ως άνω πιστοποιητικού και αντίγραφο δικαστικής απόφασης περί κηρύξεως σε αφάνεια σε συνδυασμό με το κατά νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της.

Αν κατά την ημερομηνία της αίτησης πρόσληψης το τέκνο είναι ενήλικο και ηλικίας έως και 25 ετών πρέπει από τα παραπάνω έγγραφα να προκύπτει η κατάσταση χηρείας του μονογονέα ή αφάνειας του άλλου γονέα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου.

β. Περίπτωση διαζυγίου ή ακυρώσεως γάμου ή λύσης του συμφώνου συμβίωσης ή διάστασης των γονέων:

Αντίγραφο δικαστικής απόφασης περί ανάθεσης της γονικής μέριμνας κατ’ αποκλειστικότητα στον ένα γονέα ή αντίγραφο Πρακτικού κοινής συμφωνίας των γονέων θεωρημένο από’ το αρμόδιο δικαστήριο με το ΟΠΟίΟ ανατέθηκε η άσκηση γονικής μέριμνας σε έναν από τους δύο γονείς.

γ. Περίπτωση έκπτωσης του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή αφαίρεσης γονικής μέριμνας λόγω κακής άσκησης:

Αντίγραφο δικαστικής απόφασης συνοδευόμενης από το νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της από την οποία να προκύπτει η έκπτωση του άλλου γονέα από την άσκηση της γονικής μέριμνας ή αφαίρεσή της από τον άλλο γονέα λόγω κακής άσκησης.

δ. Περίπτωση υιοθεσίας τέκνου:

Αντίγραφο δικαστικής απόφασης υιοθεσίας τέκνου από ένα μόνο γονέα συνοδευόμενης από το νόμο πιστοποιητικό τελεσιδικίας της. Σε περίπτωση που από το πιστοποιητικό ή τη βεβαίωση οικογενειακής κατάστασης προκύπτει η υιοθεσία του τέκνου μέχρι την ενηλικίωση του παρέλκει η υποβολή της σχετικής δικαστικής απόφασης.

ε. Περίπτωση ανικανότητας του άλλου γονέα για άσκηση γονικής μέριμνας:

Αντίγραφο δικαστικής απόφασης από την οποία να προκύπτει ο λόγος της αδυναμίας άσκησης της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα ή οιοδήποτε έγγραφο δημόσιας αρχής από το οποίο να προκύπτει o πραγματικός λόγος αδυναμίας άσκησης της γονικής μέριμνας από τον άλλο γονέα π.χ. εγκλεισμός, δικαστική συμπαράσταση λόγω ψυχικής ή διανοητικής διαταραχής ή σωματικής αναπηρίας.

στ. Περίπτωση απόκτησης τέκνου χωρίς γάμο ή σύμφωνο συμβίωσης γονέων:

Υπεύθυνη δήλωση της μητέρας ότι δεν έχει εκπέσει της γονικής μέριμνας ούτε της έχει αφαιρεθεί η άσκησή της. Σε κάθε από τις ως άνω περιπτώσεις που το τέκνο είναι ενήλικο ηλικίας έως και 25 ετών, απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του μονογονέα ότι ασκούσε εν τοις πράγμασι και κατ’ αποκλειστικότητα τη γονική μέριμνα αυτού για ορισμένο χρονικό διάστημα μέχρι την ενηλικίωση του τέκνου.

ΒΠ     Φωτοαντίγραφο των δύο όψεων του ατομικού δελτίου ταυτότητας.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Η αίτηση πρέπει να συμπληρώνεται με μεγάλη προσοχή και με ακρίβεια των στοιχείων του κάθε υποψηφίου για την σωστή καταχώρηση και μοριοδότηση.

Στην Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση να δηλώνει ο κάθε υποψήφιος αν έχει απασχοληθεί στη ΔΕΗ Α.Ε., με οποιαδήποτε σχέση εργασίας (π.χ. σύμβαση έργου, ημερομίσθιος Κ.α., εκτός πρακτικής άσκησης) κατά το τελευταίο έτος, καθώς και τα χρονικά διαστήματα που απασχολήθηκε.

Σημειώνεται ότι απαγορεύεται η επαναπρόσληψη ατόμων που έχουν απασχοληθεί στο παρελθόν με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου (60 ημερομίσθια), πριν παρέλθουν 12 μήνες από τη λήξη της προηγούμενης απασχόλησής τους στη ΔΕΗ.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.