Συνεδριάζει την Πέμπτη 20 Απριλίου το Δημοτικό Συμβούλιο Κοζάνης- Τα θέματα της ημερήσιας διάταξης

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 74 του Ν.4555/2018 (ΦΕΚ 133/19-07-2018 τ.Α΄) Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι», και το  Άρθ. 67, παρ.5 & 167, παρ.1 του Ν 3852/2010, όπως έχουν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του αρθ. 184, παρ. 1 και παρ.2 του Ν 4635/2019, καθώς και το άρθρο 78 του ν.4954/2022 «Λήψη αποφάσεων συλλογικών οργάνων ΟΤΑ ά βαθμού και διοικητικών συμβουλίων εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το διάστημα ισχύος των μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορωνοϊού CIVID-19» σας παρακαλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης, στο «ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ» κτήριο του Δήμου Κοζάνης Χαρισίου Μούκα & Κοβεντάρων, στην Κοζάνη, την Πέμπτη 20-4-2023 και ώρα 19:30 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων.

 

Η συνεδρίαση  πραγματοποιείται διά ζώσης, (τηρουμένων όλων των εν ισχύ υγειονομικών μέτρων)  και μέσω τηλεδιάσκεψης παράλληλα.

 

                        

                            ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.     Έγκριση σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Progressive lighthouse districts serving as green district Gate towards Leadership in Sustainability (ProLight)» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02»

Εισηγήτρια: κ. Ελπίδα Κουϊμτζίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

2.     Η κατάσταση των σχολικών κτηρίων του Δήμου και η ανάγκη πραγματοποίησής προσεισμικού ελέγχου.

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

3.     Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΝΔΩΡΑΣ) ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ.

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

4.     Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΠΡΑΣΙΝΟΥ- ΑΝΑΔΑΣΩΣΕΙΣ ΣΕ ΟΙΚΙΣΜΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ.

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

5.     Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΕΑΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

6.     Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

7.     Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης για την  «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ   ΤΟΥ ΛΙΑΠΕΙΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» Σύμβαση με αριθμ. πρωτ. 31852/24-10-2022

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

8.     Έγκριση ή μη θεώρησης ετήσιων πιστοποιητικών εμπειρίας δημοσίων έργων για καταχώρησή τους στο ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε.

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

9.     Έγκριση χορήγησης παράτασης του χρόνου σύνταξης της μελέτης «Διαμόρφωση ανατολικού τμήματος Πάρκου Αγίου Δημητρίου»

Εισηγήτρια: κ. Νούλα Τουμπουλίδου, Αντιδήμαρχος Κοζάνης.

10.  Έγκριση Διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πτελέας.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 

11.  Έγκριση Διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Πετρανών.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 

12.  Έγκριση Διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Ανθοτόπου.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 

13.  Έγκριση Διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Αγ. Χαραλάμπους.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 

14.  Έγκριση Διενέργειας Δημοπρασίας για την εκμίσθωση καλλιεργήσιμης γης στην Κοινότητα Αλωνακίων.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης 

15.  Λήψη απόφασης εκ νέου περί έγκρισης διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωση Δημοτικών εκτάσεων εμβαδού 169.951,51 τ.μ. και 66.959,21, η οποία εμπίπτει στο  419Δ χερσολείβαδο κοινότητας Σιδερών, για εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ισχύος 19 MW.

Εισηγητής: κ. Ιωάννης Μυροφορίδης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης  

16.  Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  του έργου με θέμα: «Αιολικός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ισχύος 27,3MW, στη θέση “Ντρισινίκος” Δ.Ε. Αιανής, Βεντζίου & Σιάτιστας, Δήμων Κοζάνης, Γρεβενών, Βοΐου, Π.Ε. Κοζάνης & Π.Ε. Γρεβενών», με φορέα του έργου την GREEN VELOCITY 4 I.K.E.

 Εισηγητής: κ. Μιλτιάδης Μαγγιρίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

17.  Γνωμοδότηση για έγκριση ή μη της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων  του έργου με θέμα: «Σταθμοί Αποθήκευσης Ηλεκτρικής Ενέργειας με χρήση Συσσωρευτών Αποθήκευσης στις θέσεις «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 1» μέγιστης ισχύος έγχυσης/απορρόφησης 250 MW και εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας 1000 MWh και «ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑ 2» μέγιστης ισχύος έγχυσης/απορρόφησης 100 MW και εγγυημένης (ωφέλιμης) χωρητικότητας 200 MWh, εντός του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ)» με φορέα του έργου  την ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Μ.Α.Ε

 Εισηγητής: κ. Μιλτιάδης Μαγγιρίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

18.  Εξέταση πρότασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης για καταβολή αποζημίωσης Προέδρου του διοικητικού συμβουλίου της Επιχείρησης.

Εισηγητής: κ. Λάζαρος Μαλούτας, Δήμαρχος Κοζάνης.

19.  Ορισμός ελεγκτών του υποχρεωτικού διαχειριστικού ελέγχου για το έτος 2022 της Κοινωφελούς Επιχείρησης Κοινωνικής Πρόνοιας και Μέριμνας του Δήμου Κοζάνης.

Εισηγητής: κ. Ιερεμίας Δαβιδόπουλος, Πρόεδρος Δ.Σ. της Επιχείρησης.

20.  Καθορισμός θέσεων και έγκριση θρησκευτικών επετειακών εμποροπανηγύρεων  έτους 2023 πέριξ του ΙΝ Αγίου Κωνσταντίνου.

Εισηγητής: κ. Δημήτριος Παφύλης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

21.  Τροποποίηση της με αρ.πρωτ. 24416/9-8-2022 σύμβασης με αντικείμενο «Συντήρηση χώρων πρασίνου ΔΕ Κοζάνης (ομάδα Β)

Εισηγητής: κ. Μιλτιάδης Μαγγιρίδης, Αντιδήμαρχος Δήμου Κοζάνης.

22.  Έγκριση χορήγησης οικονομικών ενισχύσεων σε άπορους δημότες.

Εισηγητής: κ. Γρηγόριος Τζουμερκιώτης, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

23.  Συμπλήρωση της αριθμ. 58/2023 Α.Δ.Σ. που αφορά «Γνωμοδότηση για την τροποποίηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της Ζώνης Ενεργού Πολεοδομίας (Ζ.Ε.Π.) και συγκεκριμένα για την προσθήκη χρήσης ειδικής πολεοδομικής λειτουργίας στο Ο.Τ. 4» για την ανέγερση Ιερού Ναού.

Εισηγητής: κ. Βασίλειος Γκούμας, Αντιδήμαρχος Κοζάνης

  Αιτήσεις – έγγραφα – ανακοινώσεις
 

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου μεταδίδεται ζωντανά στο κανάλι του YouTube. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να την παρακολουθήσουν με αναζήτηση ΑΙΘΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΚΟΒΕΝΤΑΡΕΙΟ.

Μέχρι την ημέρα της συνεδρίασης και ώρα 15:00 μπορείτε να επισκεφθείτε το Γραφείο της Γραμματείας Δημοτικού Συμβουλίου για να ενημερωθείτε σχετικά.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

 

 

ΜΑΡΚΟΣ ΦΛΩΡΟΣ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.