Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές που λειτουργούν στα πλαίσια θρησκευτικών επετειακών εορτών – εκδηλώσεων του Δήμου Βοΐου

Έχοντας υπόψη:

  • Τις διατάξεις του Ν. 4849/2021 (Ρυθμίσεις για το υπαίθριο εμπόριο κ.λ.π.).
  •  Την υπ’ αριθμ. 286/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει εγκριθεί ο κανονισμός λειτουργίας  θρησκευτικών – επετειακών εμποροπανηγύρεων και άλλων, όπου καθορίζονται ο χώρος διενέργειας της αγοράς, η χρονική διάρκειά της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.
  • Την υπ’ αριθμ. 89/2022 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται τα αντίστοιχα τέλη και οι χώροι.

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στην υπαίθρια αγορά .

Οι θέσεις δραστηριοποίησης καθορίζονται στον παρακάτω πίνακα: 

α/α Ημερομηνία Εορτή Διάφορα Καλλιτεχνήματα Καντίνες Φορητή

έψηση

1 Κινητή γιορτή(40ημέρες μετά το Πάσχα)  ΑΝΑΛΥΨΕΩΣ

(κινητή γιορτή )

4 2 2 2
2 25-ΙΟΥΛΙΟΥ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 8 2 1 2
3 6-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΑΝΟΡΑ  8+4 2 1 2
4 14-15 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ ΚΟΙΜΗΣΗ ΘΕΟΤΟΚΟΥ Σιάτιστα 10 διανέμονται ανάλογα με την ζήτηση  2 1 4
5 22-ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 9ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ 5 2 3 3
6   ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΟΥΧΩΝ  Από 2 – 5 σε κάθε κοινότητα ανάλογα με την ζήτηση  Μέχρι  2 σε κάθε κοινότητα  Μέχρι 2 σε κάθε κοινότητα  Μέχρι 2 σε κάθε κοινότητα 
7 Οι ημέρες ορίζονται βάση  προγράμματος του Δήμου για κάθε Τ.Κ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ Από 2 – 5 σε κάθε κοινότητα ανάλογα με την ζήτηση Μέχρι 2 σε κάθε κοινότητα Μέχρι 2 σε κάθε κοινότητα Μέχρι 2  σε κάθε κοινότητα

Οι θέσεις στο 5 & 6 θα βρίσκονται στον εξωτερικό χώρο, όπου θα πραγματοποιούνται οι εκδηλώσεις ή σε χώρο των εκδηλώσεων και για τον εορτασμό των πολιούχων σε κοινόχρηστους  χώρους, όπου μπορούν να αναπτυχθούν εάν ο χώρος δεν ενδείκνυται  για τέτοιου είδους  χρήση, ο Δήμος έχει το δικαίωμα να αρνηθεί την τοποθέτησή τους. 

Α. Πωλητές που διαθέτουν  βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο, μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 4849/2021 και τα άρθρα 1 και 2 της αριθμ. 21049 απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων (ΦΕΚ 981 Β/3-3-2022).

Β.  Άδεια παραγωγού πωλητή και επαγγελματία πωλητή που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές.

Γ. Άδεια δραστηριοποίησης στο στάσιμο ή πλανόδιο εμπόριο.

Δ. Άδεια χειροτέχνη-καλλιτέχνη.

να δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής για τη διάθεση των εμπορευμάτων τους στο πλαίσιο των υπαίθριων αυτών αγοράς.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:

α. Φωτοαντίγραφο της άδειας τους,

β. Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν,

έως  19/7/2022 και ώρα 13.00.

γ. Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986).

Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας.

 Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις  21/07/2022 στα γραφεία της Δ.Κ. Σιάτιστας και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την έγκριση συμμετοχής τους στην υπαίθρια αγορά. Οι υπαίθριες αγορές έχουν διάρκεια 24 ώρες. Από την παραμονή κάθε εορτής και ώρα 17.00 έως την ημέρα εορτασμού και ώρα 16.59.

Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 160/2022 αποφ. Οικονομικής Επιτροπής και αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:

ΘΕΣΗ    
Πώλησης διαφόρων προϊόντων 12 ευρώ/μέτρο  
Είδη λαϊκής τέχνης –καλλιτεχνήματα κτλ 12 ευρώ/μέτρο  
Φορητή έψηση- Καντίνες 12 ευρώ/μέτρο  

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στο διάγραμμα .


Πρόσκληση συμμετοχής σε υπαίθριες αγορές, Α΄ εμποροπανήγυρη έτος 2022 Τ.Κ Τσοτυλίου.  

Έχοντας υπόψη:

  • Το άρθρο 33-38 του Ν. 4849/2021 υπαίθριας αγοράς με αφορμή τις θρησκευτικές εορτές .
  • Την υπ’ αριθμ. 286/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει εγκριθεί ο κανονισμός λειτουργίας  θρησκευτικών – επετειακών εμποροπανηγύρεων  και άλλων, όπου εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της αγοράς αυτής, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.
  • Την υπ’ αριθμ. 95/2022  απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται  οι χώροι.
  • Την υπ’ αριθμ.  192/2022  απόφαση του Οικονομικής  Επιτροπής , με την οποία καθορίζονται τα αντίστοιχα τέλη .

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις υπαίθριες αγορές που απεικονίζονται στον παρακάτω πίνακα:

α/α Hμερομηνία Εορτή Διάφορα Είδη διατροφής Καλλιτεχνήματα Καντίνες  
1 22-23  Ιουλίου A’

Εμποροπανήγυρη 

100 6 10

3

 

Επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 1 του ισχύοντος κανονισμού,  100  θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων, 6 θέσεις είδη διατροφής, 10 θέσεις καλλιτεχνήματα, 3 καντίνες.  

Ειδικότερα:

Στο χώρο της Πλατείας Συντριβανίου και κατά μήκος των οδών Ερμού, Δημοτικού Σχολείου, Ελ. Βενιζέλου, Κολοκοτρώνη & Παπαγιάννη, που εφάπτεται στην Πλατεία Μουριάς.

Μπορούν να συμμετέχουν στην εμποροπανήγυρη σύμφωνα με το άρθρο 37 του Ν.4849/2021: 

Α. Σε ποσοστό 75% πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης ετήσιας διάρκειας στις βραχυχρόνιες αγορές. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 4849/21 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την ΚΥΑ 61408/20-6-22 (ΦΕΚ 3132 τ. β΄).

Β. Σε ποσοστό 10%, πωλητές αδειούχους λαϊκών αγορών (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ) .

Γ. Σε ποσοστό 10%, αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου (με άδεια η οποία βρίσκεται σε ισχύ) με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα προϊόντα,

Δ. Σε ποσοστό 5%, σε κατόχους άδειας χειροτέχνη – καλλιτέχνη

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού 

α. Αίτηση, υπόδειγμα της οποίας βρίσκεται στο παράρτημα, στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως το είδος της θέσης (καντινών ή μικρών ειδικών, ή χαλιών, ή γενικών) της εμποροπανήγυρης που επιθυμούν να λάβουν.

β.Φωτοαντίγραφο της άδειας τους, με εμφανή τα στοιχεία του αδειούχου και της θεώρησης.

γ. Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται στο παράρτημα).

Σε περίπτωση ελλιπών δικαιολογητικών η αίτηση θα απορρίπτεται αυτόματα.

Οι αιτήσεις μπορούν να γίνουν έως 15 Ιουλίου  2022 ημέρα Παρασκευή , μόνο ηλεκτρονικά.

στο e-mail: info@voio.gr ή danoglou@voio.gr

Τα τέλη έχουν καθορισθεί με σχετική απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και είναι:

Για όλες τις θέσεις προς 5,00 ευρώ ανά τρέχον μέτρο. 

Τονίζουμε ότι θα πραγματοποιηθεί έλεγχος για την ύπαρξη τυχόν οφειλών στο Δήμο Βοΐου. Η ύπαρξη βεβαιωμένων οφειλών αποτελεί λόγο απόρριψης της συμμετοχής. 

Υποβληθέντα δικαιολογητικά : 

  1. Αίτηση – συμμετοχής (χορηγείται από το Δήμο) στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν και τα μέτρα .
  2. ΥΔ (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
  3. Φωτοαντίγραφο -Άδεια υπαίθριου εμπορίου(λαϊκής αγοράς –στάσιμου εμπορίου, πλανόδιο εμπορίου κλπ) ή βεβαίωση δραστηριοποίησης  υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας

  Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων που υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιουλίου στα γραφεία του Δημοτικού Καταστήματος Τ.Κ Σιάτιστας  και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την έγκριση συμμετοχής τους στην υπαίθρια αγορά.

Αιτήσεις που έχουν υποβληθεί πριν από την απόφαση του Δ.Σ ισχύουν. 

Η εμποροπανήγυρη έχει διάρκεια 48 ώρες , από Παρασκευή 22.07.2022 και ώρα 8:00  έως Σάββατο 23.07.2022 και ώρα 20:00.  

Οι εκθετήριοι πάγκοι  έχουν μήκος  6,00μ.*3,00 . Θα απέχουν μεταξύ τους με απόσταση (1) ενός μέτρου  ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.  

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν Α΄ Εμποροπανήγυρη 2022 Τ.Κ Τσοτυλίου να υποβάλλουν έγκαιρα τα δικ/κα τους. 

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στο διάγραμμα .

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.