Πρόσληψη προσωπικού από τη νέα Ψυχογηριατρική Εταιρία «Ο Νέστωρ» που ανοίγει στην ΚοζάνηΈχοντας υπόψη:
1. Τη με αριθμ.1900/ 13.06.2019 Απόφαση Ένταξης της Πράξης με τίτλο «Διασύνδεση Ειδικού Κέντρου Ημέρας για πάσχοντες από άνοια-Alzheimer της Ψυχογηριατρικής Εταιρίας Νέστωρ με μονάδες Ο.Τ.Α. (Κ.Α.Π.Η.-Κ.Η.Φ.Η.) στην Κοζάνη» με Κωδικό ΟΠΣ 5045474 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Μακεδονία 2014-2020»

2. Τη νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία των Μ.Ψ.Υ., με φορείς Ν.Π.ΙΔ.Δ (Ν. 2716/199 και λοιπή εκτελεστική νομοθεσία ).

Η Ψυχογηριατρική Εταιρεία «Ο Νέστωρ», Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία, για την επέκταση των υπηρεσιών της για τη Διασύνδεση Ειδικού Κέντρου Ημέρας για πάσχοντες από άνοια-Alzheimer, με μονάδες Ο.Τ.Α. (Κ.Α.Π.Η.-Κ.Η.Φ.Η.) στην Κοζάνη που θα υλοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» {άξονας προτεραιότητας: 10 « Προώθηση της κοινωνικής ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και κάθε διάκρισης (ΕΚΤ)»}, ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ/ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ», το οποίο συγχρηματοδείται από το
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (Ε.Κ.Τ) σύμφωνα με

α) με την υπ’αριθμ.πρωτ 546/15.02.2019 Πρόσκληση του Περιφερειάρχη Δυτικής Μακεδονίας (Κωδικός πρόσκλησης: 83, Κωδ. Ολοκλ. Στρατ. Χωρ. Αναπτ.: Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:3538, Έκδοση :1/0, ΑΔΑ: ΨΖΟ67ΛΨ-ΧΚ1) και β) την υπ’αριθμ. Γ3β/Γ.Π.οικ.16581/01.03.2019 απόφαση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Υγείας περί έγκρισης από άποψη σκοπιμότητας της διασύνδεσης Κέντρων Ημέρας για πάσχοντες από άνοια-Alzheimer που θα αναπτυχθούν από ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με μονάδες των Ο.Τ.Α (ΚΑΠΗ -ΚΗΦΗ) και με βάση την από 11-11-2019 απόφαση της Διαχειρίστριας της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ»,

ΚΑΛΕΙ ΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΝΑ ΕΚΔΗΛΩΣΟΥΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ:

Η πρόκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος και το αναλυτικό τεύχος της προκήρυξης με την αίτηση συμμετοχής θα βρίσκονται αναρτημένες:
– στην ιστοσελίδα της Ψυχογηριατρικής Εταιρείας «Ο Νέστωρ»: www.nstr.gr ή www.nstr.gr/espa

Η παρούσα θα κοινοποιηθεί στην Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται το ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ από τα γραφεία της εταιρείας Iωάννου Δροσοπούλου 22, 112 57 Αθήνα και από την ιστοσελίδα.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ
Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να καταθέτουν την αίτηση υποψηφιότητάς τους με τα δικαιολογητικά όπως αναλυτικά προσδιορίζονται στο Αναλυτικό Τεύχος Προκήρυξης , αυτοπροσώπως στα γραφεία του φορέα στη διεύθυνση Iωάννου Δροσοπούλου 22, 112 57 Αθήνα ή ταχυδρομικά με την ένδειξη
«ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤO ΠΛΑΙΣΙO ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΜΕ ΚΩΔ ΟΠΣ 5044930 ΤΗΣ ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΙΡΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ» ΣΤΟ Ν.ΚΟΖΑΝΗΣ»

Η φόρμα της αίτησης συμμετοχής βρίσκεται στο αναλυτικό τεύχος προκήρυξης που είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του φορέα www.nstr.gr ή www.nstr.gr/espa Η διαδικασία εκδήλωσης ενδιαφέροντος αρχίζει την Παρασκευή 15/11/2019 και λήγει τη Δευτέρα 25/11/2019. Οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να αποστέλλουν αιτήσεις μέχρι και τη λήξη της διαδικασίας εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ήτοι Δευτέρα 25/11/2019 (καταληκτική ημερομηνία της παραλαβής από την ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ «Ο ΝΕΣΤΩΡ» ). Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι, μπορούν να επικοινωνούν τις εργάσιμες ημέρες από 10.30 ́- 14.30 ́ στο τηλ. 210-8235050.

Γίνεται ρητή μνεία στο παρόν ότι όλες οι αιτήσεις, τα βιογραφικά σημειώματα και τα σχετικά έγγραφα που θα συνοδεύουν τις αιτήσεις, θα διατηρηθούν στο αρχείο της Εταιρείας μας για έξι (6) μήνες, θα αντιμετωπιστούν με πλήρη εμπιστευτικότητα και σύμφωνα με την πολιτική προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της ΨΥΧΟΓΗΡΙΑΤΡΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ «Ο ΝΕΣΤΩΡ», συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων EU2016/679.

Με ειδική εντολή της
Νομίμου Εκπροσώπου
Μαρίας Μούγια

Δείτε εδώ την Προκήρυξη

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.