39 θέσεις για την υλοποίηση του Έργου Λειτουργίας νέας δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον Πεντάλοφο ΒοΐουΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2018

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
στο πλαίσιο του ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΣΥΛΟΥ,
ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΑΞΗΣ, 2014-2020,
ΕΙΔΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 – «ΑΣΥΛΟ» ΚΑΙ ΕΘΝΙΚΟΣ ΣΤΟΧΟΣ 1 –
«ΥΠΟΔΟΧΗ / ΑΣΥΛΟ»,
ΤΙΤΛΟΣ ΔΡΑΣΗΣ: «Λειτουργία νέας δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον οικισμό Πεντάλοφο»
Κωδικός ΟΠΣ (MIS) 5029372

Ο ΔΗΜΟΣ ΒΟΪΟΥ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28/τ.Α΄/3-3-1994), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 25 του Ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224/τ.Α΄/2-12-2016).

Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.

Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54/τ.Α΄/14-3-2012).

Τις διατάξεις του Ν.4314/2014 «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο Ελληνικό Δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/ 23.12.2014).

Τις διατάξεις της παρ.5 του άρθρου 14 του Ν. 4403/2016 (ΦΕΚ 125/τ.Α’/7-7-2016).

Την υπ΄ αριθμ. 82350/3-8-2016 (ΦΕΚ 2451/τ.Β’/9-8-2016) Υπουργική Απόφαση «Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου των Εθνικών Προγραμμάτων των Ταμείων Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης (ΤΑΜΕΕ/AMIF) και Εσωτερικής Ασφάλειας (ΤΕΑ/ISF) για την προγραμματική περίοδο 2014-2020».

Τον Oδηγό εφαρμογής & λειτουργίας δομών φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων έκδοσης «Νοέμβριος 2017» της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης.

Την με αριθμ. πρωτ. 1649/Φ38/08-12-2017 (ΑΔΑ: Ω4ΙΔ465ΧΙ8-ΟΥΠ) Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων (Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π.) – (Κωδικός Πρόσκλησης: 019), για την υποβολή προτάσεων στο Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, Ειδικός Στόχος «1-Άσυλο», με τίτλο «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων».

Την υπ’ αριθμ. 60/21-03-2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου, περί έγκρισης υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση 019 Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης Ειδικός Στόχος «1-Άσυλο» με τίτλο «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων».

Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 10332/26-07-2018 αίτημα χρηματοδότησης του Δήμου Βοΐου στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, στον Ειδικό Στόχο 1-«ΑΣΥΛΟ», Εθνικό Στόχο 1-«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», για τη δράση με τίτλο «Λειτουργία νέας δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον οικισμό Πεντάλοφο».

Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 2003/Φ.38/27-09-2018 της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. με θέμα: «Χρηματοδότηση/Επιδότηση της Δράσης ‘‘Επιχορήγηση Δήμου Βοΐου για την υλοποίηση του έργου ‘‘Λειτουργία νέας δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον οικισμό Πεντάλοφο’’ με Κωδικό ΟΠΣ 5029372 από το Εθνικό Πρόγραμμα Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, 2014-2020».

Την υπ’ αριθμ. 2831/2018 (Αρ. πρωτ. 13863/01-10-2018) απόφαση Δημάρχου Δήμου Βοΐου, με θέμα: «Απόφαση υλοποίησης με ίδια μέσα του Έργου ‘‘Εργασίες διαρρύθμισης κτιρίου Μαθητικής Εστίας Πενταλόφου για την δημιουργία νέας δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων και λειτουργία για ένα έτος’’ της Δράσης ‘‘Νέα Δομή Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον οικισμό Πεντάλοφο’’ με κωδικό ΟΠΣ (ΜΙΣ): 5029372».

Την υπ΄αριθμ. πρωτ.: 2078/Φ.38/03-10-2018 Συμφωνία Επιδότησης Δράσης της Ε.Υ.ΣΥ.Δ.Τ.Α.Μ.Ε.Τ.Ε.Α.Α.Π. με θέμα: «Ένταξη της Δράσης ‘‘Επιχορήγηση Δήμου Βοΐου για την υλοποίηση του έργου ‘‘Λειτουργία νέας δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον οικισμό Πεντάλοφο’’».

Την υπ’ αριθμ. 199/06-09-2018 (ΑΔΑ:7ΔΦΥΩ97-80Δ) (ορθή επανάληψη 03-12-2018) απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Βοΐου, περί έγκρισης προσωπικού που θα συμμετέχει στη δομή Φιλοξενίας ασυνόδευτων ανήλικων στον οικισμό Πενταλόφου».

Την υπ’ αριθμ. πρωτ. 16915/20-11-2018 (ορθή επανάληψη) βεβαίωση του Τμήματος Προϋπολογισμού και Λογιστηρίου του Δήμου Βοΐου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης καθώς και την υπ΄ αριθμ. πρωτ. 15292/23-10-2018 (ορθή επανάληψη) βεβαίωση Δημάρχου περί κάλυψης της δαπάνης δημοσίευσης της εν λόγω ανακοίνωσης από το Δήμο Βοΐου και όχι από το Πρόγραμμα.

Τα υπ΄αριθμ. πρωτ. 17029/22-11-2018, 17052/23-11-2018 και 17128/27-11-2018 έγγραφα του Γραφείου Προγραμματισμού Δήμου Βοΐου περί υποβολής συμπληρωματικών δικαιολογητικών που αφορούν το έργο «Λειτουργία νέας δομής φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον οικισμό Πεντάλοφο».

Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 2739/Φ.38/29-11-2018 έγγραφο της Ειδικής Υπηρεσίας Συντονισμού και Διαχείρισης Προγραμμάτων Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης και Ταμείου Εσωτερικής Ασφάλειας και άλλων πόρων του Υπουργείου Οικονομίας & Ανάπτυξης με θέμα:«Διατύπωση σύμφωνης γνώμης επί των απαιτούμενων αλλαγών στο Σχέδιο Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα και στο Τεχνικό Δελτίο Πράξης για την δράση με τίτλο ‘‘Λειτουργία νέας Δομής Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων στον οικισμό Πεντάλοφο’’ και Κωδικό ΟΠΣ 5029372».

Τον τροποποιημένο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας Δήμου Βοΐου της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης (ΦΕΚ 3223/τ.Β΄/15-09-2017).

Το υπ΄αριθμ. πρωτ. 17672/04-12-2018 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) έγγραφο του Δήμου Βοΐου περί παροχής διευκρινίσεων ως προς την διαμόρφωση των προσόντων της παρούσας Ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τριάντα εννέα (39) ατόμων για την υλοποίηση του Έργου “Λειτουργία νέας δομής φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στον οικισμό Πεντάλοφο”, με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5029372 στο πλαίσιο του Εθνικού Προγράμματος Ταμείου Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης, στον Ειδικό Στόχο 1-«ΑΣΥΛΟ», Εθνικό Στόχο 1-«ΥΠΟΔΟΧΗ/ΑΣΥΛΟ», Ειδική Δράση «Επιχορήγηση Φορέων για τη Λειτουργία Δομών Φιλοξενίας Ασυνόδευτων Ανηλίκων» στο Δήμο Βοΐου, που εδρεύει στον Πεντάλοφο Ν. Κοζάνης και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β).

Δείτε εδώ όλη την προκήρυξη

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.