Κοινοβουλευτική ερώτηση του Γιώργου Ντζιμάνη για το ωράριο και τις συνθήκες απασχόλησης των καθηγητών των δημοτικών ωδείωνΣύμφωνα με τη νομοθεσία, τα δημοτικά ωδεία είναι εκπαιδευτικά ιδρύματα και το ωράριο απασχόλησης για κάθε διδάσκοντα δεν μπορεί να είναι ανώτερο από 30 ώρες εβδομαδιαίως (άρθρο 14 παρ. 2 του Β.Δ. 16/1966). Ειδικώς δε για το Κρατικό Ωδείο Θεσσαλονίκης, το εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησης ρυθμίζεται με βάση την υπ’ αριθμ. ΚΑΤΕΧΝ/Δ/3967/163/15-3-1990 απόφαση του Υπουργού Πολιτισμού, καθοριζόμενο σε 17 ώρες ομαδικών μαθημάτων ή σε 13 μαθητές για τα ατομικά μαθήματα, μειούμενο κατά μία ώρα ανά δύο εξαετίες υπηρεσίας.

Ομοίως, για τους εκπαιδευτικούς της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προβλέπεται ειδικό ωράριο απασχόλησης (άρθ. 13 παρ. 7 και άρθ. 14 παρ. 13 του ν.\ 1566/1985). Το ίδιο ωράριο απασχόλησης ισχύει και στους μουσικούς εκπαιδευτικούς των μουσικών σχολείων. Επίσης, στην ιδιωτική εκπαίδευση (φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών) το εβδομαδιαίο ωράριο πλήρους απασχόλησης καθορίζεται στις 21 ώρες κατ’ αντιστοιχία με το ωράριο των εκπαιδευτικών της δημόσιας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (άρθ. 30 παρ. 3 του ν. 4415/2016).

Παρότι οι καθηγητές των δημοτικών ωδείων ανήκουν στο εκπαιδευτικό προσωπικό δεν εφαρμόζεται ως προς αυτούς το ωράριο απασχόλησης που ισχύει για τους εκπαιδευτικούς.

Αντίθετα, υποχρεούνται να απασχολούνται με εβδομαδιαίο ωράριο 40 ωρών, αν και τα άρθ. 14 παρ. 2 του β.δ. 16/1966 και το άρθ. 41 περ. γ του ν. 3979/2011 καθιερώνουν ρητά εξαίρεση από το εβδομαδιαίο ωράριο των 40 ωρών. Με τον τρόπο αυτό οι καθηγητές των δημοτικών ωδείων, εξομοιώνονται παρανόμως ως προς το ωράριο απασχόλησής τους με το
διοικητικό προσωπικό του Δημοσίου, των ΟΤΑ και των λοιπών ΝΠΔΔ. Μάλιστα, ο εβδομαδιαίος χρόνος απασχόλησης παραμένει σταθερός για όλους τους καθηγητές των δημοτικών ωδείων, ανεξαρτήτως των ετών υπηρεσίας τους, αντίθετα με ό,τι ισχύει για το εκπαιδευτικό προσωπικό, για το οποίο οι ώρες διδασκαλίας συναρτώνται με τα έτη υπηρεσίας, μειώνονται δε όσο αυξάνονται τα έτη υπηρεσίας. Γι’ αυτό πολλοί μουσικοί που εργάζονται σε δημοτικά ωδεία της χώρας έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη ζητώντας να
αναγνωριστεί ως εβδομαδιαίο ωράριο απασχόλησής τους οι 30 ώρες, όπως δηλαδή ορίζει ο νόμος, και να υπολογιστεί το ωρομίσθιό τους (στις περιπτώσεις μουσικών που απασχολούνται με καθεστώς μερικής απασχόλησης) με βάση τις 30 αντί τις 40 ώρες την εβδομάδα, αιτήματα που έχουν ήδη γίνει δεκτά από τα δικαστήρια (βλ. ενδεικτικά, ΕφΘεσ 1933/2012, ΜονΠρωτΚατερ 158/2010).

Ειδικώς δε για τους καθηγητές των δημοτικών ωδείων που εργάζονται με μειωμένο ωράριο θα πρέπει να επισημανθεί ότι με το άρθ. 8 του ν. 4368/2016 τους παρασχέθηκε το δικαίωμα να ζητήσουν την αύξηση του ωραρίου τους μέχρι το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης, με αντίστοιχη αύξηση των πάσης φύσεως αποδοχών τους. Παρά ταύτα, τα οικεία διοικητικά συμβούλια αρνούνται έως σήμερα σε πλείστες περιπτώσεις να αυξήσουν το ωράριο απασχόλησης, απορρίπτοντας τις σχετικές αιτήσεις των ενδιαφερομένων, ενώ
προσλαμβάνουν προσωπικό της ίδιας ειδικότητας με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, καταστρατηγώντας έτσι το νόμο. Σε πολλές περιπτώσεις οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι, προκειμένου να βρουν διέξοδο και να αυξήσουν το εισόδημά τους, ζητούν άδεια για να απασχοληθούν σε ιδιωτικά ωδεία και να συμπληρώσουν έτσι τις ώρες διδασκαλίας, άδεια την οποία τα υπηρεσιακά συμβούλια αρνούνται να χορηγήσουν, επικαλούμενα τις διατάξεις του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθ. 31 του ν. 3528/2007), οδηγώντας τους εργαζόμενους σε επαγγελματικό και οικονομικό αδιέξοδο.

Επειδή η διαμόρφωση του εβδομαδιαίου ωραρίου πλήρους απασχόλησης για τους καθηγητές των δημοτικών ωδείων σε 40 ώρες αντίκειται στο νόμο και στο σκοπό θέσπισης του ειδικού ωραρίου απασχόλησης αυτής της κατηγορίας εργαζόμενων (εκπαιδευτικό προσωπικό).

Επειδή περαιτέρω η διαμόρφωση του εβδομαδιαίου ωραρίου σε 40 ώρες προκαλεί σημαντική διαφορά στον καθορισμό του ωρομισθίου των καθηγητών των δημοτικών ωδείων που εργάζονται με μερική απασχόληση, καθώς ως βάση υπολογισμού του ωρομισθίου τίθεται το εβδομαδιαίο ωράριο των 40 ωρών αντί των 30 ωρών.

Επειδή στον Υπαλληλικό Κώδικα δεν υπάρχει ειδική πρόβλεψη για την άσκηση ιδιωτικής δραστηριότητας με αμοιβή από τους εργαζομένους με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης.

Ερωτώνται οι κ.κ. Υπουργοί:

1. Προτίθενται να προχωρήσουν σε νομοθετική ρύθμιση, προκειμένου για τους καθηγητές των δημοτικών ωδείων να εφαρμόζεται το ωράριο απασχόλησης που ισχύει για το εκπαιδευτικό προσωπικό της χώρας;

2. Προτίθενται να προχωρήσουν στην μετατροπή των συμβάσεων εργασίας των καθηγητών των δημοτικών ωδείων από μερικής σε πλήρους απασχόλησης, για να εξαλειφθούν οι δυσμενείς επιπτώσεις που περιγράφονται παραπάνω και σε διαφορετική περίπτωση:

3. Σε ποιες ενέργειες προτίθενται να προβούν προκειμένου να αποκατασταθεί η νομιμότητα για τους καθηγητές των δημοτικών ωδείων μερικής απασχόλησης, οι οποίοι αιτούνται την αύξηση του ωραρίου τους σε πλήρους απασχόλησης, βάσει του άρθ. 8 του ν. 4368/2016, αλλά το αίτημά τους απορρίπτεται χωρίς νόμιμο λόγο; Εξετάζουν το ενδεχόμενο τροποποίησης του σχετικού άρθρου του Υπαλληλικού Κώδικα (άρθ. 31 του ν. 3528/2007), προκειμένου να προβλέπεται εξαίρεση από την απαγόρευση άσκησης ιδιωτικού έργου στις περιπτώσεις εργαζόμενων που απασχολούνται με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου μερικής απασχόλησης;

Οι ερωτώντες Βουλευτές

Ντζιμάνης Γεώργιος
Αντωνίου Χρήστος
Αυλωνίτου Ελένη
Βαρδάκης Σωκράτης
Γάκης Δημήτριος
Γεννιά Γεωργία
Γεωργοπούλου – Σαλτάρη Ευσταθία (Έφη)
Γκαρά Αναστασία
Γκιόλας Ιωάννης
Εμμανουηλίδης Δημήτριος
Θεοφύλακτος Ιωάννης
Καββαδία Ιωαννέτα (Αννέτα)
Καραγιάννης Ιωάννης
Καρασαρλίδου Ευφροσύνη (Φρόσω)
Κασιμάτη Ειρήνη (Νίνα)
Κατσαβριά – Σιωροπούλου Χρυσούλα
Κοζομπόλη Παναγιώτα
Μανιός Νικόλαος
Μεϊκόπουλος Αλέξανδρος
Μηταφίδης Τριαντάφυλλος
Μιχελογιαννάκης Ιωάννης
Μπαλλής Συμεών
Μπαλωμενάκης Αντώνιος
Μπάρκας Κωνσταντίνος
Ουρσουζίδης Γεώργιος
Πάλλης Γεώργιος
Πάντζας Γεώργιος
Παπαδόπουλος Νικόλαος
Παυλίδης Κωνσταντίνος
Ρίζος Δημήτριος
Ριζούλης Ανδρέας
Σαρακιώτης Ιωάννης
Σέλτσας Κωνσταντίνος
Σκουρολιάκος Παναγιώτης (Πάνος)
Σκούφα Ελισσάβετ (Μπέττυ)
Σπαρτινός Κωνσταντίνος
Στέφος Ιωάννης
Στογιαννίδης Γρηγόριος
Συρίγος Αντώνιος
Τσιρώνης Ιωάννης
Τσόγκας Γεώργιος
Ψυχογιός Γεώργιος

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.