Δήλωση υποψηφιότητας του Νικολάου Σαριαννίδη για τη θέση αντιπρύτανη στο ΤΕΙΔΜsarigiannidis_2345656Αγαπητοί συνάδελφοι, συνεργάτες και μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας του ΤΕΙΔΜ, με το κείμενο αυτό θα ήθελα, γνωστοποιώντας τις θέσεις μου, να ζητήσω να συστρατευτούμε στον κοινό αγώνα για το μέλλον του Ιδρύματός μας.

Οι εκλογές αυτές γίνονται σε εξαιρετικά κρίσιμο σημείο για το ΤΕΙΔΜ. Το τοπίο γύρω μας είναι ρευστό, οι κίνδυνοι για το μέλλον του Ιδρύματός μας πολλοί και η αβεβαιότητα μεγάλη. Δεν απαιτείται μόνο σύνεση, αλλά και ικανότητα για λεπτούς χειρισμούς και ετοιμότητα για μάχες σε όλα τα επίπεδα. Μάχες που είμαι έτοιμος να δώσω παίρνοντας δύναμη από την ψήφο σας.

Πιστεύω ότι ο ρόλος και η αποστολή των σύγχρονων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο διεθνές κοινωνικό και οικονομικό περιβάλλον απαιτεί όχι μόνο όραμα και στρατηγικό σχέδιο, αλλά και μια διοίκηση βασισμένη σε αρχές όπως είναι ο σεβασμός στον άνθρωπο, η αξιοκρατία, η δημοκρατία, η δικαιοσύνη και ο εποικοδομητικός διάλογος. Είναι λοιπόν πεποίθησή μου ότι η επιβίωση αλλά και η πρόοδος του Ιδρύματός μας στο απαιτητικό διεθνές περιβάλλον εξαρτάται από την πολύπλευρη και ισορροπημένη ανάπτυξη όλων των συντελεστών που το προσδιορίζουν.

Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι είμαι υπέρ μιας ισότιμης, δημοκρατικής και πλουραλιστικής διοίκησης, δίχως τη λογική της εγκαθίδρυσης σχέσεων εξάρτησης και της ευνοϊκής μεταχείρισης ατόμων ή ομάδων. Κανείς δεν περισσεύει, κανείς δεν μένει στην άκρη, κανείς δεν είναι «δικός μας» κανείς δεν είναι «απέναντί μας».

Συγκεκριμένα, σε:

Οργανωτικό και Διοικητικό επίπεδο. Θεωρώ ότι έχουμε πολύ αξιόλογα και ικανά διοικητικά στελέχη που με την κατάλληλη αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους μπορούν να συμβάλουν στη θεμελίωση του πανεπιστημίου που οραματιζόμαστε. Το διοικητικό προσωπικό αποτελεί τον συνεκτικό κρίκο, αλλά και τη βάση στην οποία θα στηριχθεί η όποια εκπαιδευτική και ερευνητική πολιτική. Συνεπώς η υποστήριξη και ενδυνάμωση του ρόλου του αποτελεί πεμπτουσία και συστατικό στοιχείο ανάπτυξης και επιτυχούς πορείας ενός σύγχρονου πανεπιστημίου.

Εργαστηριακό και Τεχνικό επίπεδο. Εκτιμώ ότι η εξεύρεση πόρων για την ανάπτυξη των κτηριακών και εργαστηριακών υποδομών και εξοπλισμών θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα στο στρατηγικό σχεδιασμό. Όμως, ακόμη μεγαλύτερη αξία και σημασία θα πρέπει να δοθεί στο έμψυχο δυναμικό που στελεχώνει τα εργαστήρια, το οποίο παρά τις χαμηλές αποδοχές προσφέρει πολύωρες και αξιόλογες εκπαιδευτικές και τεχνικές υπηρεσίες με περισσό ζήλο, αλλά και ήθος. Πιστεύω ότι η περεταίρω ενίσχυση και αναβάθμιση του ειδικού τεχνικού και εργαστηριακού προσωπικού, καθώς και η αποκατάσταση της σχετικής μισθολογικής αδικίας θα πρέπει να είναι στους διεκδικητικούς σκοπούς και προθέσεις του εκπαιδευτικού μας ιδρύματος.

Εκπαιδευτικό επίπεδο. Η βελτίωση και ανάπτυξη των εκπαιδευτικών μεθόδων και δραστηριοτήτων πρέπει να αποτελεί κορωνίδα της πολιτικής του Ιδρύματος. Τα προγράμματα σπουδών, οι μέθοδοι διδασκαλίας, η χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων, τα προγράμματα κινητικότητας κλπ είναι καθοριστικοί παράγοντες για την επίτευξη της αποστολής ενός σύγχρονου εκπαιδευτικού ιδρύματος, καθώς κεντρικό ρόλο στη λειτουργία όλου αυτού του πολυεπίπεδου οργανισμού – ιδρύματος πρέπει να έχει ο φοιτητής. Ιδιαίτερα στην σημερινή εποχή της κρίσης η προαγωγή του ήθους και του ύφους και η εν τέλει διαμόρφωση ενεργών πολιτών είναι ζωτικότατης σημασίας για την επιβίωση, εξέλιξη και πρόοδό μας. Επιπλέον, η συνεισφορά μας στην πρόκληση αυτή μπορεί να πάρει ακόμη μεγαλύτερη διάσταση εάν συνυπολογίσουμε και τις υπόλοιπες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, όπως είναι τα προγράμματα μεταπτυχιακών σπουδών, τα συνέδρια, τα σεμινάρια, οι διαλέξεις και γενικότερα οτιδήποτε μπορεί να χαρακτηριστεί δια βίου εκπαίδευση.

Ερευνητικό επίπεδο. Το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας βρίσκεται σε ένα σταυροδρόμι και για να εκπληρώσει την αποστολή του είναι απαραίτητο να ενισχύσει το ερευνητικό του προφίλ. Παρά το γεγονός της αξιόλογης ερευνητικής προσπάθειας πολλών συναδέλφων και μάλιστα δίχως την υποβοήθηση και υποστήριξη του θεσμού των υποψηφίων διδακτόρων, είναι απαραίτητο αυτή να ενισχυθεί, είτε με τη βελτίωση των ερευνητικών υποδομών, είτε με την παροχή άλλων κινήτρων που θα προάγουν την ερευνητική αριστεία. Επιπλέον, ο στρατηγικός σχεδιασμός πρέπει να ενθαρρύνει την ανάπτυξη των διεπιστημονικών ερευνητικών ομάδων, την επιμόρφωση, την κινητικότητα, την διοργάνωση συνεδρίων και οτιδήποτε γενικότερα μπορεί να συνεπικουρήσει την ερευνητική δημιουργία.

Οικονομικό, Κοινωνικό και Πολιτιστικό επίπεδο. Τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα οφείλουν να ανταποκρίνονται και στις ευρύτερες αναπτυξιακές και κοινωνικές ανάγκες της χώρας, έχοντας ως εργαλείο τη διάχυση της γνώσης και την αξιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας. Αρκετές από τις δράσεις πολλών συναδέλφων ανταποκρίνονται σε ευρύτερες ανάγκες της κοινωνίας (π.χ. περιβάλλον, οικονομία), όμως εκτιμώ ότι αποτελούν αποσπασματικές ενέργειες, ενώ θα έπρεπε να ενταχθούν σε ένα συνολικό στρατηγικό σχέδιο και να υποστηρίζονται με συντονισμένες ενέργειες και επαφές με όλους τους φορείς της πολιτείας (υπουργεία, περιφέρεια, δήμοι, άλλοι τοπικοί ιδιωτικοί και δημόσιοι φορείς).

Σχετικά με το επίκαιρο και καίριο θέμα της μετεξέλιξης και συγχώνευσης των ΤΕΙ η θέση μου είναι ότι έχει ήδη χαθεί πολύτιμος χρόνος, καθώς άλλα ΤΕΙ έχουν ήδη προχωρήσει σε διαδικασίες και συγκεκριμένες συζητήσεις. Η νέα διοίκηση θα πρέπει βάσει σχεδίου που θα έχει προκύψει με ανοιχτές συλλογικές δημοκρατικές διαδικασίες και με τη μέγιστη συναίνεση σε επίπεδο Σχολών και Τμημάτων να έρθει σε επαφή με το Πανεπιστήμιο και να διαπραγματευθεί με γνώμονα ασφαλώς όχι μόνο το συμφέρον μιας μερίδας καθηγητών ή μόνο των καθηγητών, αλλά την προοπτική όλου του οργανισμού (φοιτητών, καθηγητών, διοικητικών, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ) λαμβάνοντας σε κάθε περίπτωση υπόψη και τη συμβολή των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στην βιώσιμη περιφερειακή ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να τοποθετηθώ και για τα περιφερειακά τμήματα, τα οποία όχι μόνο θα πρέπει να διατηρηθούν, αλλά και να ενισχυθούν, θέση την οποία είχα και υπηρέτησα και ως πρόεδρος του τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής στο συλλογικό όργανο της ΣΔΟ. Το σύγχρονο πανεπιστήμιο που οραματιζόμαστε πρέπει να έχει ισχυρές ακαδημαϊκές μονάδες σε πολλά επιστημονικά πεδία και να μην χαρακτηρίζεται από συρρίκνωση και συγκεντρωτισμό. Άλλωστε τα περιφερειακά τμήματα αποτελούν πνοή ζωής για τις πόλεις και τις περιοχές που εδρεύουν, ολοκληρώνοντας την αποστολή του Ιδρύματός μας αναφορικά με την βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή.

Αγαπητοί συνάδελφοι και συνεργάτες,
Δεν μπορώ να μην επισημάνω για μια ακόμα φορά την κρισιμότητα των καιρών. Μπορούμε όμως να δυναμώσουμε τη θέση όλων μας και του Ιδρύματός μας γενικότερα, αρκεί να έχουμε τη διάθεση να διεκδικήσουμε δυναμικά όσα μας αξίζουν. Το μικρό σε μέγεθος Ίδρυμά μας μπορεί να γίνει μεγάλο σε ιδέες, σε επιτεύγματα, σε προσφορά στην κοινωνία. Ευελπιστώντας σε μια αμοιβαία επωφελή συνεργασία όλων μας σε όλα τα επίπεδα, ζητώ τη στήριξή σας στην υποψηφιότητά μου.

8 σχόλια στο άρθρο “Δήλωση υποψηφιότητας του Νικολάου Σαριαννίδη για τη θέση αντιπρύτανη στο ΤΕΙΔΜ

 1. Συναδελφε , η εργωδης πολυετής σου προσπαθεια είθε να ευδοκιμήσει.
  Ο κοσμητωρ και φίλος σου

 2. Δεν πιστευω οτι καποιος που “φροντιζε” παντα να τα εχει καλα με την εκαστοτε διοικηση του παρελθοντος και λογω αυτου μεσα σε πολυ λιγα χρονια χωρις να εχει διδακτορικο αρχικα, εφτασε να γινει καθηγητης! Το ΤΕΙΔΜ θελει αλλαγες και αυτες μπορουν να γινουν μονο απο εναν πραγματικα ικανο και επαναστατη αλλα με ιδανικη ατεκμαρτη παιδεια!!

  1. κανεις δεν έχει διδακτορικο αρχικά.
   ΔΕν γενιόμαστε μαυτο.
   Αυτο αποκταται με κόπους και θυσίες ετών.

   Δημητριος Θεμιστοκλης

   1. Κοπους και θυσιες; εξαρταται απο που το πηρες σε ποσα χρονια και τι προφιλ ερευνητικο εχεις..γιατι το προφιλ του συγκεκριμενου ειναι επιφανειακο οπως και των περισσοτερων στα τει.

 3. Το κείμενο θα ήταν καλό εάν ήταν αληθινό. Δυστυχώς για όποιον ξέρει τι συμβαίνει στο ΤΕΙ είναι παντελώς ψευτικό γιατί απέχει από την πραγματικότητα και τα ήθη τόσο του συγκεκριμένου προσώπου, όσο και πολλών άλλων εκεί.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.