Προκηρύξεις Μεταπτυχιακών Προγραμμάτων Σπουδών από το ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας – Δείτε αναλυτικάzzutrsujtrsijryski6ydkifp

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

To Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), ΦΕΚ 1328/2-7-2015 με τίτλο:

«Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» –
“Master of Science (MSc) in Welding Engineering and Non Destructive Inspection”.

Η διδασκαλία των μαθημάτων γίνεται σε συνεργασία με:

1) την Ελληνική Εταιρεία Συγκολλήσεων (Hellenic Welding Association) η οποία είναι διαπιστευμένος φορέας για τη διδασκαλία του προγράμματος εκπαίδευσης που οδηγεί, μετά από επιτυχημένη διαδικασία εξετάσεων του Ελληνικού Ινστιτούτου Συγκολλήσεων (WGI), στην απόκτηση του Διεθνώς αναγνωρισμένου Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Μηχανικού Συγκολλήσεων (International Welding Engineer). Το δίπλωμα αναγνωρίζεται διεθνώς και αποτελεί κριτήριο αλλά και απαίτηση για την ασφάλεια και την ποιότητα των κατασκευών, σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο EN ISO 3834 και  ΕΝ 1090.

2) το Ινστιτούτο Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικού Ελέγχου (Welding & NDT Institute). Το Welding & NDT Institute είναι ένα επίσημο εξουσιοδοτημένο εκπαιδευτικό και εξεταστικό κέντρο από τον μοναδικό ελληνικό φορέα πιστοποίησης προσωπικού στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους, την Ελληνική Εταιρία Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ΕΛ.Ε.Μ.Κ.Ε), μέλος της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Μη Καταστροφικών Ελέγχων (EFNDT) και της Διεθνούς Επιτροπής Μη Καταστροφικών Ελέγχων (ICNDT) και διαπιστευμένη από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ).

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ, εκτός από το Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο: «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος» που το παρόν μεταπτυχιακό πρόγραμμα χορηγεί, έχουν τη δυνατότητα να δίνουν εξετάσεις για την απόκτηση του Διεθνούς Μεταπτυχιακού Διπλώματος του Μηχανικού Συγκολλήσεων (International Welding
Engineer) καθώς και Πιστοποιητικών Επιπέδου L2 στους Μη Καταστροφικούς Ελέγχους.

 Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι τέσσερα (4) εξάμηνα εκ των οποίων το 4ο εξάμηνο διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε εξάμηνο αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας.

Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ –ΜSc
http://www.weld-ndt.teiwm.gr/

Οι Αιτήσεις εγγραφής για το ακαδημαϊκό έτος 2017-18, θα κατατίθενται μέχρι τις 22/09/2017 και πρέπει να συνοδεύονται από:
Αίτηση για το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Βιογραφικό Σημείωμα
Αντίγραφο πτυχίου και αναλυτική βαθμολογία
Αναγνώριση βασικού πτυχίου από ΔΟΑΤΑΠ (μόνον σε περίπτωση πτυχίου της αλλοδαπής)
Πιστοποιητικό Αγγλικής Γλώσσας (π.χ. Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, Cambridge, TOEIC, TOEFL, IELTS)
Βεβαίωση προϋπηρεσίας εάν υπάρχει, συστατικές επιστολές
Δημοσιεύσεις (αν υπάρχουν)
2 φωτογραφίες διαβατηρίου και φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας
Η αποστολή των αιτήσεων και δικαιολογητικών μπορεί να γίνει ταχυδρομικά στην παρακάτω διεύθυνση:
Ταχυδρομική Διεύθυνση
ΠΜΣ «Μηχανική Συγκολλήσεων και Μη Καταστροφικός Έλεγχος»
ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ
Υπόψιν Γραμματεία ΜΠΣ Τμ. Μηχ/γων Μηχ/κών & Βιομ/κού Σχεδ/σμού
Κοίλα – Κοζάνης, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

Πληροφορίες:
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με το Διευθυντή ή τη Γραμματεία του παραπάνω μεταπτυχιακού προγράμματος:
Διευθυντής ΠΜΣ
Καθηγητής Δρ. Στέργιος Μαρόπουλος
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ,
Διοικητήριο
Τηλ: 2461 0 68218
e-mail: maropou@teiwm.gr

Γραμματεία ΠΜΣ
Διοικητήριο – Γραμματεία ΜΠΣ
Τμήματος Μηχ/γων Μηχ/κων & Βιομ/κού Σχεδ/σμού ΤΕ
Τηλ: 2461 0 68239
e-mail: weld-ndt@grad.teiwm.gr

Ο Δν/της του ΜΠΣ

Δρ. Μαρόπουλος  Στέργιος
Καθηγητής


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

Τo Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας διοργανώνει το  εγκεκριμένο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ), ΦΕΚ 1328/2-7-2015 με τίτλο:

“Σχεδιασμός Προϊόντων και Συστημάτων”
Master of Science – MSc in Product Design and Systems

Στο ΠΜΣ γίνονται δεκτοί μετά από επιλογή πτυχιούχοι όλων των Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης της ημεδαπής των Τμημάτων Μηχανικών και άλλων Τμημάτων εφαρμοσμένων επιστημών συναφούς γνωστικού αντικειμένου καθώς και ομοταγών Ιδρυμάτων του εξωτερικού, αφού προσκομίσουν ισοτιμία του τίτλου τους από το αρμόδιο όργανο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η καλή γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Το ΠΜΣ απονέμει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (ΜΔΕ) με τίτλο «Σχεδιασμός Προϊόντων και Συστημάτων» και στην Αγγλική γλώσσα «Master of Science (MSc) in Product Design and Systems» σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΦΕΚ έγκρισης του μεταπτυχιακού. Οι τίτλοι Σπουδών του εν λόγω ΠΜΣ απονέμεται από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας.
Η διάρκεια του ΠΜΣ που οδηγεί σε μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης (ΜΔΕ) θα είναι δεκατέσσερις (14) μήνες και κατανέμεται σε τρεις (3) περιόδους εκ των οποίων η 3η διατίθεται για την εκπόνηση της διπλωματικής εργασίας. Κάθε περίοδος αποτελείται από 13 εβδομάδες διδασκαλίας και μίας εξεταστικής εβδομάδας.

Ο αριθμός εισακτέων στο ΠΜΣ – ΜSc ορίζεται για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 σε τριάντα (30) φοιτητές.
Τα δίδακτρα έχουν οριστεί σε 3.000 ευρώ  συνολικά για τις 3 περιόδους του προγράμματος από τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν 1.000€ κατά την εγγραφή στην 1η περίοδο, 1.000€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 2η περίοδο, και 1.000€ κατά την ανανέωση εγγραφής στην 3η περίοδο.
Οι παραδόσεις των μαθημάτων θα γίνονται κατά τις απογευματινές ώρες ώστε να δοθεί η δυνατότητα παρακολούθησης του ΠΜΣ και από εργαζόμενους.
Το Πρόγραμμα Σπουδών είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ΠΜΣ
http://msc-pds.teiwm.gr/

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ
Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση εγγραφής στο ΠΜΣ, στο ειδικό έντυπο της γραμματείας, που περιλαμβάνει και φωτογραφία ταυτότητας.
Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.
Αντίγραφο πτυχίου (με αναγνώριση του ΔΟΑΤΑΠ όπου απαιτείται) με αναλυτική βαθμολογία όλων των ετών.
Δύο (2) συστατικές επιστολές.
Αντίγραφα δημοσιεύσεων (εφόσον υπάρχουν).
Άλλα πτυχία ή/και μεταπτυχιακά Α.Ε.Ι. (εφόσον υπάρχουν).
Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας.
Άλλα πιστοποιητικά (π.χ. επαγγελματικής εμπειρίας) για στοιχεία που αναφέρονται στο βιογραφικό σημείωμα, όπως αυτό αναλύεται στην Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση.
Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας ή του Διαβατηρίου.
Δύο (2) συνολικά φωτογραφίες ταυτότητας.

Τα δικαιολογητικά υποψηφιότητας γίνονται δεκτά μέχρι 21-7-2017 καθημερινά, τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, στη γραμματεία του ΠΜΣ του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών και Βιομηχανικού Σχεδιασμού.
Οι υποψήφιοι μπορούν να στείλουν τα δικαιολογητικά τους με συστημένη επιστολή μέσω ταχυδρομείου ή courier.

Ταχυδρομική Διεύθυνση
ΠΜΣ «Σχεδιασμός Προϊόντων και Συστημάτων»
ΤΕΙ ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ,
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ
Υπόψιν Γραμματεία ΠΜΣ Τμ. Μηχ/γων Μηχ/κών & Βιομ/κού Σχεδ/σμού
Κοίλα – Κοζάνης, 501 00 ΚΟΖΑΝΗ

Πληροφορίες:
Για οποιαδήποτε πληροφορία μπορείτε να επικοινωνείτε με τη Γραμματεία ή το Διευθυντή του μεταπτυχιακού προγράμματος:

Γραμματεία ΠΜΣ
Διοικητήριο – Γραμματεία ΠΜΣ
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ
Τηλ: 2461 0 68239
e-mail: pds@grad.teiwm.gr

Διευθυντής ΜΠΣ
Αναπληρωτής Καθηγητής Κων/νος Κακούλης
Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών & Βιομηχανικού Σχεδιασμού ΤΕ
Κτίριο Αντιρύπανσης
Τηλ: 2461 0 68293
e-mail: kkakoulis@teiwm.gr

Ο Διευθυντής του ΠΜΣ

Κων/νος Κακούλης
Αναπλ. Καθηγητής

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.