Τροπολογίες που έγιναν δεκτές του Βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης Μίμη Δημητριάδη

dimitriadis_mimis1

Τροπολογίες που έγιναν δεκτές από τον αρμόδιο Υπουργό, στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Χωρικός σχεδιασμός – βιώσιμη ανάπτυξη» μέσω της αναφερόμενης στο Νόμο διαδικασίας, κατέθεσε ο βουλευτής Κοζάνης, Μίμης Δημητριάδης (τις δύο εξ`αυτών, μαζί με άλλους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ).

Συγκεκριμένα, ο συντονιστής του τομέα Οικονομίας, Ανάπτυξης και ΕΣΠΑ της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Μίμης Δημητριάδης, μετά από σχετική συνεννόηση με τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Γιώργο Σταθάκη, ανέλαβε την πρωτοβουλία για την κατάθεση τριών τροπολογιών.

Η πρώτη αφορά την εξαίρεση από την κινητικότητα των αποσπασμένων υπαλλήλων στην νεοσύστατη Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, διότι έτσι εξυπηρετείται καλύτερα η απρόσκοπτη λειτουργία της υπηρεσίας για το κρίσιμο ζήτημα της διαχείρησης του Ιδιωτικού Χρέους.

Οι άλλες δύο συνυπογράφουσες τροπολογίες αφορούν:
A. Την δυνατότητα να συμπεριλαμβάνονται και οι πτυχιούχοι τεχνολογικής εκπαίδευσης στους Γενικούς Γραμματείς Δήμων.
Β. Την καλύτερη εξυπηρέτηση και διευκόλυνση της δημοπράτησης και παραχώρησης των δημοσίων έργων, με κύρια πρόβλεψη να μην απαιτείται η ολοκλήρωση της διαδικασίας απαλλοτρίωσης για να ξεκινά η διαγνωστική αλλά να μπορεί να συντελείται παράλληλα. Ξεπερνιούνται έτσι, προβλήματα που έχει δημιουργήσει η εφαρμογή της προηγούμενης νομοθεσίας και επιτυγχάνεται εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για το Ελληνικό Δημόσιο.

Οι συγκεκριμένες ρυθμίσεις εξασφαλίζουν και ενισχύουν τη διαφάνεια, καθώς επίσης, δίνονται λύσεις σε χρόνια προβλήματα που αποτελούσαν τροχοπέδη στην διασφάλιση του Δημοσίου Συμφέροντος, σχολίασε ο Μίμης Δημητριάδης.

Παρακάτω τα κείμενα των τριών τροπολογιών:

1) Εξαίρεση της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους από τον Ν. 4440/2016
ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Με την προτεινόμενη ρύθμιση σκοπείται η συμπλήρωση του άρθρου 19 του ν. 4440/2016 αναφορικά με τους φορείς που εξαιρούνται του ΕΣΚ, λόγω του γεγονότος ότι η Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους εξυπηρετεί ιδιαίτερες ανάγκες που επιβάλλουν την εξαίρεσή της.
ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ – ΠΡΟΣΘΗΚΗ

Στο άρθρο 19 παρ. 1 του ν. 4440/2016 (ΦΕΚ 224 Α’) προστίθεται νέα περίπτωση (ιβ) ως εξής:
«Στην Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (άρθρο 78 Ν. 4389/2016, ΦΕΚ Α΄94)»

Αθήνα, 21 Δεκέμβρη 2016

Ο προτείνων βουλευτής
Δημήτριος Δημητριάδης

2) Γενικοί Γραμματείς Δήμων πτυχιούχοι Τεχνολογικής Εκπαίδευσης

Α. Αιτιολογική Έκθεση
Η διατύπωση των άρθρων 161 και 163 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) έχει δημιουργήσει, κατά την εφαρμογή του σειρά προβλημάτων λόγω του ότι επιδέχεται διαφορετικές ερμηνείες.

Οι αρμόδιες Διευθύνσεις του Υπουργείου Εσωτερικών διαπίστωσαν το πρόβλημα και εξέδωσαν εγκύκλιο (την υπ. αριθμ. 55/29.12.2010 με τίτλο “Οδηγίες σχετικά με το προσωπικό ειδικών θέσεων των Περιφερειών και των Δήμων της Χώρας”) με υπογραφή του τότε Υφυπουργού Εσωτερικών, στην οποία συμπεριέλαβαν την προτεινόμενη, στην παρούσα τροπολογία, διατύπωση, που απαιτεί πτυχία ή διπλώματα τριτοβάθμιων σχολών, Πανεπιστημιακής (ΠΕ) ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ). Ειδικότερα, οι αναφορές βρίσκονται στις σελίδες 5 και 6 για τους Γενικούς Γραμματείς των Δήμων και τους ειδικούς συμβούλους και τους ειδικούς συνεργάτες, αντίστοιχα.
Οι όροι «Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (Π.Ε.) και Τεχνολογική Εκπαίδευση (Τ.Ε.)», τους οποίους χρησιμοποιεί η Εγκύκλιος 55/29.12.2010 είναι σημαντικό να ισχύσουν αναδρομικά από 29/12/2010, ημερομηνία κατά την οποία, η προαναφερόμενη εγκύκλιος δημοσιεύτηκε.

Οι σαφείς όροι Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση (Π.Ε.) και Τεχνολογική Εκπαίδευση (Τ.Ε.), τους οποίους χρησιμοποιεί η Εγκύκλιος 55/29.12.2010 είναι οι όροι που χρησιμοποιούνται και από το άρθρο 82 του Ν.3584/2007. Αντίστοιχοι όροι χρησιμοποιούνται σε άλλα σχετικά πδ (πχ π.δ. 50/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) για να προσδιοριστούν με ακρίβεια οι σχολές Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης που ανήκουν στις κατηγορίες αυτές (Π.Ε. και Τ.Ε.).
Η διάταξη εισάγεται για να υπάρξει ασφάλεια δικαίου και ενότητα της νομοθεσίας, αλλά και να λυθούν τυχόν ερμηνευτικά θέματα, καθώς η παράλληλη, ισχύς των διαφορετικών διατυπώσεων, όπως των άρθρων 161 και 163 του ν. 3584/2007 και της Εγκυκλίου 55/29.12.2010 δημιουργεί προβλήματα.

Β. Τροπολογία – Προσθήκη
Άρθρο…
1.To τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 161 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«Ο γενικός Γραμματέας πρέπει να κατέχει πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε.), όπως προβλέπεται στο άρθρο 82.»
2. Η περ. (β) της παρ. 3 του άρθρου 163 του ν. 3584/2007 (Α’ 143) αντικαθίσταται ως εξής:
«β. πτυχίο ή δίπλωμα σχολής Πανεπιστημιακής ή Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Π.Ε. ή Τ.Ε.), όπως προβλέπεται στο άρθρο 82.»
3. Η παρ. 1 και 2 ισχύουν από 29/12/2010.

Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016
Οι προτείνοντες βουλευτές

Πρατσόλης Αναστάσιος
Δημητριάδης Δημήτρης
Θελερίτη Μαρία
Σταμπουλή Αφροδίτη

3) Τροποποιήσεις του Ν. 4412/2016 (Α΄147) και του Ν. 4413/2016 (Α’ 148).

Α. Αιτιολογική Έκθεση
Με την παρ. 1 της προτεινόμενης διάταξης σκοπείται η εξοικονόμηση χρόνου και κόστους για το ελληνικό δημόσιο κατά τη δημοπράτηση δημόσιων έργων και έργων παραχωρήσεων, κατά τρόπο ώστε η εκκίνηση της διαγωνιστικής διαδικασίας να είναι μόνο επιτρεπτή, εφόσον έχει προχωρήσει σημαντικά η δικαστική διαδικασία των απαλλοτριώσεων, ώστε ο χρόνος που θα απαιτηθεί έως τη συντέλεσή τους, να συμπίπτει κατά το δυνατόν χρονικά με την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Επιπλέον, εισάγεται και μία πρόσθετη προϋπόθεση σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας και προ της κοινοποίησης της κατακυρωτικής στον προσωρινό ανάδοχο δεν έχουν εξασφαλιστεί επαρκή μέτωπα εργασίας, ώστε με την υπογραφή της σύμβασης κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχή να είναι δυνατή η έναρξη των εργασιών και η πρόοδος αυτών, σύμφωνα με τα συμβατικά τεύχη. Συγκεκριμένα, προβλέπεται, για τους ανωτέρω λόγους και με εξαίρεση τα έργα, που έχουν υπαχθεί στη διαδικασία του 7Α του Ν.2882/2001, η κατακυρωτική απόφαση να μην κοινοποιείται στον ανάδοχο και η αναθέτουσα να αναμένει την άρση αυτών (έστω και μερική) των εμποδίων κατ΄ανώτατο διάστημα μέχρι 6 μήνες. Μετά την παρέλευση αυτού είναι επιτρεπτή η κοινοποίηση της κατακυρωτικής.
Με την παρ.2 σκοπείται η αποφυγή περιττού γραφειοκρατικού φόρτου και περιττής επιβάρυνσης των συμμετεχόντων στους διαγωνισμούς για προσκόμιση της σειράς των νομιμοποιητικών τους εγγράφων ως μέρος του περιεχομένου του φακέλου των δικαιολογητικών
Με την παρ.3 σκοπείται η αποσαφήνιση του ύψους του οφειλόμενου παραβόλου για τους προϋπολογισμούς διαγωνισμών άνω των 60.000 Ευρώ και μέχρι των ορίων των οδηγιών, το οποίο προσδιορίζεται κατ’ ανώτατο όριο στα 600 ευρώ και
Με την παρ.4 αντικαθίσταται η φράση, που αφορά στις μελέτες από την υφιστάμενη πρόβλεψη για «άτοκη προκαταβολή» σε «έντοκη προκαταβολή» για την ενότητα δικαίου, σύμφωνα με την περιπτ. δ) της παρ.1 του άρθρου 72 του παρόντος, στο οποίο γίνεται μνεία για έντοκη προκαταβολή για τις δημόσιες προμήθειες και για τα δημόσια έργα.

Β. Τροπολογία – προσθήκη
1. Το τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 49 του Ν. 4412/16 (Α΄ 147) και το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 29 του Ν.4413/2016 (Α΄148) αντικαθίσταται ως εξής:
«Προϋπόθεση για την εκκίνηση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης έργου ή σύμβασης παραχώρησης έργου αποτελεί να έχει συζητηθεί ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου η αίτηση προσωρινού ή οριστικού καθορισμού αποζημίωσης ή η αίτηση παροχής άδειας πραγματοποίησης εργασιών κατά τις διατάξεις του άρθρου 7Α του Ν.2882/2001 (Α΄17), όπως ισχύει ή να έχει εκδοθεί η απόφαση επίταξης και να έχει εγκριθεί το οικείο πρακτικό ζημιών των απαλλοτριούμενων ακινήτων. Πλην, των έργων που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του άρθρου 7Α του Ν.2882/2001 (Α΄17), όπως ισχύει, σε κάθε άλλη περίπτωση η απόφαση κατακύρωσης της περ. γ) της παρ.3 του άρθρου 105 του παρόντος δεν κοινοποιείται στον προσωρινό ανάδοχο, αν δεν εξασφαλίζονται επαρκή μέτωπα εργασίας για την εκκίνηση της εκτέλεσης του έργου. Η κατά το προηγούμενο εδάφιο μη κοινοποίηση στον ανάδοχο της απόφασης κατακύρωσης δεν μπορεί να υπερβεί τους έξι (6) μήνες»
2. Οι υποπεριπτώσεις γγ) και δδ) της περίπτωσης β) του άρθρου 93 του Ν.4412/2016 (Α΄147) καταργούνται.
3. Στο τέλος της παραγράφου 12 του άρθρου 376 του Ν.4412/2016 (Α΄147) προστίθεται εδάφιο ως εξής: «Ειδικά για τις συμβάσεις άνω των 60.000 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α., το, κατά το άρθρο 127 του παρόντος, ύψος του παραβόλου υπέρ του Δημοσίου δεν υπερβαίνει τα 600 ευρώ.
4. Στην περίπτωση (α) της παρ.2 του άρθρου 187 του Ν.4412/2016 (Α’ 147) η φράση “άτοκη προκαταβολή” αντικαθίσταται από τη φράση “έντοκη προκαταβολή”
Αθήνα, 20 Δεκεμβρίου 2016
Οι προτείνοντες βουλευτές:
Θελερίτη Μαρία
Δημητριάδης Δημήτρης

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.