Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Απόκτησης Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού

tei_dit_mak_logo

O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΙΔΜ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδ. ΕΔΒΜ20) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 10/9.12.2016 θέμα 10ο, ΑΔΑ: 6ΣΘΛ46914Β-ΝΤΟ, προτίθεται να εντάξει στην παραπάνω Δράση για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-­2017 νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης σε μία θέση ανά μάθημα προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο ΕΛΚΕ ΤΕΙΔΜ προσκαλεί κατόχους διδακτορικού διπλώματος να καταθέσουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για τα μαθήματα τα οποία έχουν οριστεί ανά Τμήμα σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα Μαθημάτων.

α/α

ΤΜΗΜΑ

Μάθημα

Θ

Ε

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ.ΜΑΘ

1

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

ΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΗΣ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

2

ΣΤ

1

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΒΙΟΜΑΖΑΣ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

2

ΣΤ

2

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ

3

3

ΣΤ

3

2

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Βιοτεχνολογία στη Ζωική Παραγωγή

2

2

ΣΤ

4

3

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Εταιρική Διακυβέρνηση

2

ΣΤ

5

Ποσοτικές Μέθοδοι στη Διοίκηση Επιχειρήσεων

3

ΣΤ

6

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ

2

ΣΤ

7

Οπτικός Προγραμματισμός

2

2

ΣΤ

8

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ

Επικοινωνίες και Δημόσιες Σχέσεις στον Τουρισμό

2

ΣΤ

9

Διοίκηση Υπηρεσιών Φιλοξενίας Ι

1

ΣΤ

10

Διοίκηση Συνεδρίων και Εκδηλώσεων

2

ΣΤ

11

Στρατηγικό Μάρκετινγκ στην Ξενοδοχειακή και Τουριστική Βιομηχανία

2

ΣΤ

12

4

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Ψυχολογία

2

ΣΤ

13

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:)

i. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος

0-30

ii. Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/ θεωριών & βιβλιογραφίας

0-20

iii. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης

0-10

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1

0-60

2

Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψηφίας (το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:)

i. Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία (1 μονάδα ανά έτος μέχρι τα 10 έτη)

0-10

ii. Δημοσιεύσεις/ Ανακοινώσεις σε συνέδρια

0-10

iii. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία (1 μονάδα ανά έτος μέχρι τα 10 έτη)

0-10

iv. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα

0-10

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2

0-40

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1&2

0-100

α/α

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1

Αίτηση συμμετοχής ανά πρόταση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας μαθήματος (Παράρτημα Α’)

2

Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος

3

Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Β’)

4

Ευκρινή φωτοτυπία Πιστοποιητικού Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης από Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

5

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

 1. Η Πρόσκληση πραγματοποιείται βάσει της με αρ. πρωτ. 3315/15-03-2016 Πρόσκλησης (κωδ. ΕΔΒΜ20), της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

 2. Οι ωφελούμενοι της δράσης θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα του άρθρου 95 του νόμου 4310/2014 όπως ισχύει.

 3. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.

 4. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συμβαδίζουν με την έναρξη και λήξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων.

 5. Ο ορισμός των μαθημάτων ανά εξάμηνο πραγματοποιήθηκε βάσει Γενικής Συνέλευσης ανά Τμήμα ΤΕΙΔΜ

 6. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης των σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας και των δικαιολογητικών συμμετοχής και της βαθμολογίας αυτών ορίστηκαν ανά μάθημα από τη Γενική Συνέλευση του εκάστοτε Τμήματος. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν – επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών. Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων, καθώς και στις αξιολογήσεις αυτών κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/9.3.1999).. Επιπρόσθετα, διατηρούν το δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) ημερολογιακών ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

 7. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει καταρχήν κάθε φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό εφόσον:

 • δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπο του και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσει για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η Πρότασή του γίνει αποδεκτή,

 • είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος το αντικείμενο του οποίου είναι σχετικό με το μάθημα που αφορά η αίτηση του και:

 • δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Η παρούσα προϋπόθεση πρέπει να πληρείται και κατά την υπογραφή της σύμβασης

 • δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής

Επιπλέον, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.

Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδων εννιακοσίων ογδόντα επτά ευρώ και τεσσάρων λεπτών (2.987,04€) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου/ης, εργοδότη/τριας ή του αναλογούντος ΦΠΑ).

Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από εκείνους που εδρεύουν τα Τμήματα του ΤΕΙΔΜ, πέραν της αμοιβής για το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό τετρακοσίων ευρώ (400,00€) κατ’ ανώτατο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από κατάθεση των σχετικών παραστατικών) για την κάλυψη των δαπανών μετακίνησής του.

 1. Ο/η υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων) δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση του ως άνω πρακτικού στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

 2. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η υλοποίηση του μαθήματος, η οποία πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος.

 3. Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΤΕΙΔΜ ανά Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας έχοντας εξωτερικά την ένδειξη:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙΔΜ

ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……/..-12-2016

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ

Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ του ΤΕΙΔΜ, Κτίριο Διοίκησης του ΤΕΙΔΜ, Κοίλα Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, καθημερινά και ώρες εργασίας ή ταχυδρομικά από Τετάρτη 4 Ιανουαρίου μέχρι τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2017 και ώρα 14:00.

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΤΕΙΔΜ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων, στοιχεία επικοινωνίας των οποίων βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥΔΗ

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.