Η εισήγηση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης Γ. Ντζιμάνη για τη Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

ntzimanis_vouli2

Ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Ντζιμάνης Γεώργιος, τοποθετήθηκε ως Εισηγητής, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, στην Ολομέλεια, του Σχεδίου Νόμου «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», στις 21/07/2016.

Η Εισήγησή του είναι η ακόλουθη:

«Κύριε πρόεδρε, κύριε υπουργέ κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εισάγεται σήμερα στην Ολομέλεια της βουλής προς ψήφιση το σχέδιο νόμου “ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας υπουργείου εθνικής άμυνας”.
Το σχέδιο νόμου, έχει ως στόχο:
Πρώτον τη ρύθμιση βασικών αναγκών οργάνωσης και δομής των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ) μέσω της σύστασης νέων Υπηρεσιών και της συγχώνευσης άλλων.
Δεύτερον τη ρύθμιση ζητημάτων ασφαλείας και εξοπλιστικής επάρκειας των ΕΔ.
Τρίτον τη βελτίωση σημαντικού αριθμού ρυθμίσεων σταδιοδρομικής φύσεως, ιεραρχίας, εξέλιξης και υπηρεσιακής αξιοποίησης στελεχών των ΕΔ.
Το σύνολο των ρυθμίσεων συνεισφέρει στην επαύξηση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας των ΕΔ, τη βελτίωση των όρων εργασίας του προσωπικού τους, καθώς και τη διαμόρφωση των προϋποθέσεων συνεργασίας με τους λοιπούς φορείς του Δημοσίου.
Το σχέδιο νόμου διαρθρώνεται σε επτά κεφάλαια:

Το πρώτο κεφάλαιο του νόμου περιλαμβάνει 4 άρθρα (1-4), με τα οποία καταργούνται, μετά από ένα στάδιο μετάβασης δύο ετών, οι υφιστάμενες Σχολές υπαξιωματικών της ΠΑ, και δημιουργείται μία ενιαία Σχολή Μονίμων Υπαξιωματικών Αεροπορίας (Σ.Μ.Υ.Α.). Σύμφωνα με το σχεδιασμό στη Σ.Μ.Υ.Α προβλέπεται να λειτουργούν και οι τρεις κατευθύνσεις κατ’ αντιστοιχία προς τις ειδικεύσεις των Σχολών που καταργούνται.
Η νέα Σχολή θα ενταχθεί στην ανώτερη βαθμίδα της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, η διάρκεια της θα είναι τριετής, και οι απόφοιτοί της θα ονομάζονται Μόνιμοι Σμηνίες.
Με τη ρύθμιση αυτή επιχειρείται η αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης στους υπαξιωματικούς της ΠΑ, η εξοικονόμηση προσωπικού, υλικών και οικονομικών πόρων, η ενότητα διοικήσεως καθώς και η ανάπτυξη ενιαίου πνεύματος για τους Υπαξιωματικούς της ΠΑ.

Το δεύτερο κεφάλαιο του νόμου περιλαμβάνει 4 άρθρα (5-8), με τα οποία ρυθμίζεται η σύσταση και η λειτουργία μιας νέας Υπηρεσίας στο (ΓΕΕΘΑ) της ΜΟ.Μ.ΚΑ, η οποία θα έχει ως σκοπό αφενός τη συνεργασία με φορείς του ευρύτερου δημοσίου τομέα για την εκπόνηση μελετών και την κατασκευή έργων διά της χρησιμοποίησης μέσων και προσωπικού των ΕΔ, και αφετέρου το συντονισμό των ως άνω μέσων και του προσωπικού για την εκπλήρωση των αναλαμβανόμενων έργων και μελετών.
Το αναλαμβανόμενο έργο αναμένεται να διευκολύνει την εκτέλεση έργων τοπικού ενδιαφέροντος, ιδίως σε παραμεθόριες και απομακρυσμένες περιοχές, όπου καθίσταται δυσχερές να εκπληρώνονται βασικές ανάγκες της τοπικής κοινωνίας μέσω της ιδιωτικής πρωτοβουλίας.
Επίσης, η ΜΟΜΚΑ δύναται να συμπεριληφθεί στα σχέδια πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, και σε εξαιρετικές περιπτώσεις επείγουσας εθνικής ανάγκης κατόπιν σχετικής απόφασης του ΚΥ.Σ.ΕΑ., να αναλάβει την εκπόνηση μελετών ή/και την εκτέλεση έργων.

Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει 8 άρθρα (9-16), με τα οποία ρυθμίζεται η σύσταση και η λειτουργία μιας νέας Υπηρεσίας στο ΥΠ.ΕΘ.Α της (ΥΠ.Α.Α.Π.Ε.Δ.) υπηρεσίας αξιοποίησης ακίνητης περιουσίας των ενόπλων δυνάμεων, η οποία θα αναλάβει ρόλο οικονομικοτεχνικής και νομικής υποστήριξης, με αποκλειστική αρμοδιότητα τη βέλτιστη αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των τριών Ταμείων των ΕΔ που δεν χρησιμοποιείται για στρατιωτικούς σκοπούς, ήτοι του Ταμείου Εθνικής Άμυνας (Τ.ΕΘ.Α.), του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας (Τ.Α.Α.) και του Ταμείου Εθνικού Στόλου (Τ.Ε.Σ.) προς όφελος των ενόπλων δυνάμεων και των στελεχών τους, καθώς και των ακινήτων των Μετοχικών Ταμείων του Στρατού (Μ.Τ.Σ.),του Ναυτικού (Μ.Τ.Ν.) και της Αεροπορίας (Μ.Τ.Α.) προς όφελος των μετόχων τους. Η αξιοποίηση γίνεται με ηλεκτρονικό δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμό.

Σκοπός της ρύθμισης είναι ο διαρκής χαρακτήρας των οικονομικών εισροών που θα προκύπτουν από την εκμετάλλευση της αξίας των ακινήτων για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των ΕΔ, και όχι η εφάπαξ αξιοποίηση τους και η συνακόλουθη απογύμνωση των Ταμείων από τα περιουσιακά τους στοιχεία.
Με τις ρυθμίσεις του κεφαλαίου αυτού επιδιώκεται η οργάνωση της διαχείρισης των ίδιων οικονομικών πόρων του ΥΠ.ΕΘ.Α. με το βέλτιστο δυνατό τρόπο.
Η δημιουργία της νέας ευέλικτης Υπηρεσίας συνεπάγεται τη διατήρηση των Ταμείων στα οποία έγινε μνεία ανωτέρω και όχι την κατάργηση και συγχώνευση τους σε ένα νέο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, το Ενιαίο Ταμείο Εθνικής Άμυνας (Ε.Τ.Ε.Α.) όπως είχε προβλεφθεί με το άρθρο 18 του ν. 4250/2014 (Α’ 74).

Το τέταρτο κεφάλαιο περιλαμβάνει 14 άρθρα (17-30), με τα οποία ρυθμίζονται ζητήματα σταδιοδρομικής φύσεως, υπηρεσιακής εξέλιξης, μετατάξεων, μεταθέσεων, ιεραρχίας και υπηρεσιακής αξιοποίησης κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού των ΕΔ, με σκοπό τη βέλτιστη διαχείριση του προσωπικού αυτού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του Στρατού Ξηράς, του Πολεμικού Ναυτικού και της Πολεμικής Αεροπορίας. Μεγάλο μέρος των διατάξεων αφορά σε τροποποιήσεις του ν. 3883/2010, (Α’ 167), ο οποίος αποτελεί το βασικό νόμο περί σταδιοδρομίας και εξέλιξης των αξιωματικών των ΕΔ, καθώς και των διατάξεων εκείνων του ν.2439/1996 (Α’ 219), που σήμερα εξακολουθούν να ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού. Επίσης σημαντικό μέρος των διατάξεων του κεφαλαίου αυτού αφορούν στην τροποποίηση του ν. 324/1976, (Α’ 127) που αποτελεί το ειδικό νομικό πλαίσιο που διέπει τους αξιωματικούς ειδικής μονιμότητας χειριστές ιπτάμενων μέσων των ΕΔ. Το σύνολο των διατάξεων κατατείνει στον εξορθολογισμό των όρων υπηρεσιακής εξέλιξης, ιεραρχίας και υπηρεσιακής αξιοποίησης του προσωπικού των ΕΔ, σύμφωνα με τις ανάγκες των Γενικών Επιτελείων.

Σημαντική ρύθμιση στο κεφάλαιο αυτό είναι το άρθρο 17 με το οποίο καθορίζεται το όριο θητείας του Α/ΓΕΕΘΑ και των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των Κλάδων σε τρία και δυο χρόνια αντίστοιχα με δυνατότητα παράτασης ενός έτους. Αυτό συμβάλει στην αδιατάρακτη εκπλήρωση των καθηκόντων και της αποστολής της στρατιωτικής ηγεσίας των ΕΔ, μέσα σε εύλογα σταθερό χρονοδιάγραμμα για την επαρκή εκπόνηση και υλοποίηση του σχεδιασμού τους.
Το πέμπτο κεφάλαιο περιλαμβάνει 4 άρθρα (31-34), με τα οποία ρυθμίζονται ζητήματα σύναψης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών ή έργων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας.

Συγκεκριμένα, με το άρθρο 31, ρυθμίζονται θέματα των συμβάσεων εν συνεχεία υποστήριξης (FOS) και επέρχεται νομοθετική αλλαγή που αφορά στον ορισμό των Γενικών Επιτελείων των κλάδων των ΕΔ, αντί της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ως αρμόδιων για τη διενέργεια όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για τη σύναψη και την εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, των οποίων η εκτιμώμενη αξία εκτός ΦΠΑ είναι κατώτερη του ποσού του κατώτατου ορίου από το οποίο εφαρμόζεται η νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με τη ρύθμιση αυτή, τα Γενικά Επιτελεία διευκολύνονται ως προς την ικανοποίηση των οικείων αναγκών προμήθειας αμυντικού υλικού και παροχής υπηρεσιών των τριών κλάδων των ΕΔ ώστε να λειτουργούν ακώλυτα, υπό καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής ετοιμότητας. Περαιτέρω, εξασφαλίζεται η απαιτούμενη ευελιξία, προκειμένου να ικανοποιούνται άμεσα και αποτελεσματικά οι εν λόγω ανάγκες, χωρίς να καταστρατηγούνται οι αρχές της διαφάνειας και ορθολογικής διαχείρισης του κρατικού προϋπολογισμού.

Με το άρθρο 32 επέρχεται σημαντική καινοτομία που εξυπηρετεί την ταχύτητα στην υλοποίηση των διαδικασιών προμήθειας αμυντικού υλικού, με την ανάθεση, εκ του νόμου, στους Αρχηγούς των Γενικών Επιτελείων των κλάδων των ΕΔ, της αρμοδιότητας για τη λήψη απόφασης ενεργοποίησης των εντεταγμένων στο Τριετές Κυλιόμενο Πρόγραμμα Προμηθειών Αμυντικού Υλικού υποπρογραμμάτων, σύμφωνα με τις Οδηγίες της ΕΕ
Προς εξασφάλιση της απαιτούμενης διαφάνειας ορίζεται περαιτέρω ότι για τα υποπρογράμματα αυτά ενημερώνεται, ανά εξάμηνο, η αρμόδια Κοινοβουλευτική Επιτροπή της Βουλής.

Επιπλέον, με τα άρθρα 33 και 34 εισάγονται ρυθμίσεις:
για την απόδοση στο ΥΠ.ΕΘ.Α. του προϊόντος συμβιβασμού με αντισυμβαλλόμενους προμηθευτές στρατιωτικού εξοπλισμού και για την απλοποίηση και επιτάχυνση της προβλεπόμενης από το άρθρο 107 του ν. 3978/2011 διαδικασίας αξιοποίησης  του στρατιωτικού εξοπλισμού ο οποίος χαρακτηρίζεται ως μη επιχειρησιακά αναγκαίος.

Το έκτο κεφάλαιο περιλαμβάνει 11 άρθρα (35-45) με τα οποία ρυθμίζονται επιμέρους ζητήματα ενδιαφέροντος του ΥΠ.ΕΘ.Α, σημαντικότερα από τα οποία είναι:
α. Η εξασφάλιση της βιωσιμότητας των Ειδικών Λογαριασμών των κλάδων των ΕΔ και η αποφυγή γενικότερα της δημιουργίας ελλειμμάτων,
β. Η προσωρινή επαναφορά της εποπτείας της λειτουργίας του Οικοδομικού Συνεταιρισμού Μονίμων Αξιωματικών Ελληνικού Στρατού (ΟΣΜΑΕΣ) από το Υπουργείο Οικονομικών, στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, για ένα με δύο χρόνια, προς επίλυση χρόνιων ζητημάτων.
γ. Η εναρμόνιση του τρόπου παρακράτησης αποδοχών των στρατιωτικών που περιήλθαν σε αυτοδίκαιη αργία, κατ’ αναλογία προς τα ισχύοντα για τους δημοσίους υπαλλήλους,
δ. Η ρύθμιση θεμάτων  της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου του ΥΠ.ΕΘ.Α., καθώς και της αρμοδιότητας παρακολούθησης των πειθαρχικών διαδικασιών των ΕΔ που ασκείται από το Σώμα Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (Σ.Ε.Ε.Δ.Δ.).
ε. Η επέκταση της υφιστάμενης δυνατότητας σύναψης προγραμματικών συμφωνιών συνεργασίας με τα Πανεπιστήμια για τη διοργάνωση κοινών μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών, σεμιναρίων, ανταλλαγών φοιτητών και για κάθε άλλη συναφή δραστηριότητα, εκτός από την Ανωτέρα Διακλαδική Σχολή Πολέμου και τη Σχολή Εθνικής Άμυνας και στις Σχολές Ανώτατης Τεχνικής Εκπαίδευσης του Στρατού Ξηράς του άρθρου 4 του ν. 1394/1983 (Α’ 125).
στ. Η ρύθμιση στρατολογικών θεμάτων.
ζ. Η αναβάθμιση της Σχολής Αεροπορίας Στρατού του Στρατού Ξηράς.
θ. Παροχή δυνατότητας και σε εν ενεργεία ανθυπασπιστές και υπαξιωματικούς των ΕΔ να διδάσκουν σε εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Το έβδομο κεφάλαιο, αποτελούμενο από 4 άρθρα (46-49) περιλαμβάνει ορισμένο αριθμό εξουσιοδοτικών διατάξεων για την έκδοση κανονιστικών πράξεων, με τις οποίες θα ρυθμίζονται ειδικά και ειδικότερα ζητήματα των προηγούμενων κεφαλαίων, καθώς επίσης τις μεταβατικές και τις καταργητικές διατάξεις και τις διατάξεις έναρξης ισχύος του νόμου.

Επιπλέον με την τροπολογία σχετικά με την ίδρυση συνδικαλιστικών οργανώσεων στις Ε.Δ. γίνεται εφαρμογή της υπ’ αριθμ. 3/2012 απόφασης της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου και επέκταση του Ν. 1264/1982. Με την τροποποίηση αυτή υλοποιείται η υποχρέωση της Πολιτείας να στηρίξει έμπρακτα τη διακλαδική συλλογική έκφραση των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και την προστασία του ατομικού και κοινωνικού τους δικαιώματος να συστήσουν και να συμμετάσχουν ενεργώς σε οργανώσεις προστασίας των επαγγελματικών τους συμφερόντων, στα πλαίσια των δημοκρατικών θεσμών (χωρίς παράλληλο δικαίωμα απεργίας).
Κατ’ αυτόν τον τρόπο η πολιτεία εξασφαλίζει την ελευθερία έκφρασης, αλλά και την αντιπροσωπευτικότητα των εν ενεργεία στρατιωτικών, και θέτει εκείνους τους αναγκαίους περιορισμούς, ώστε η δραστηριότητα να μην υπερβεί τα όρια που προσδιορίζονται από τις ιδιομορφίες, την αποστολή και ιδιαίτερα τον εθνικό, κοινωνικό και υπερκομματικό χαρακτήρα των Ενόπλων Δυνάμεων, αλλά και να εξασφαλισθεί η αυτονόητη υποχρέωση απαρέγκλιτης τήρησης της πειθαρχίας και κάθε απορρήτου που σχετίζεται με την άμυνα και την εθνική ασφάλεια της Χώρας και με τρόπο που να σέβεται την οργανωτική ιεραρχική δομή και την επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα των Ενόπλων Δυνάμεων.

Άλλωστε, οι υπηρετούντες στις ένοπλες δυνάμεις δεν αποτελούν ειδική κατηγορία Ελλήνων πολιτών και απολαμβάνουν  όλων, ανεξαιρέτως, των ατομικών δικαιωμάτων που προβλέπονται από το Σύνταγμα για όλους τους Έλληνες, με τους θεμιτούς από το Σύνταγμα περιορισμούς.
Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι με το παρόν Σχέδιο Νόμου:
Επιτυγχάνεται Οικονομία Κλίμακας στις ΕΔ και αναβαθμίζεται και ενοποιείται η εκπαίδευση των Υπαξιωματικών της ΠΑ.
Αναδεικνύεται ο κοινωνικός ρόλος των ΕΔ.
Αξιοποιείται η περιουσία των ταμείων των ΕΔ.
Τακτοποιούνται χρονίζοντα ζητήματα των στελεχών όσον αφορά υπηρεσιακά θέματα.
Καθορίζεται η θητεία των Αρχηγών των Επιτελείων και του Α/ΓΕΕΘΑ, με σκοπό την απρόσκοπτη εκπόνηση, ανάπτυξη και υλοποίηση του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού.
Δημιουργείται η απαιτούμενη ευελιξία ώστε να υπάρχει αδιάκοπη υποστήριξη στρατιωτικού εξοπλισμού και να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ΕΔ.
Επιδιώκεται η βιωσιμότητα των Ειδικών Λογαριασμών και η αλληλεγγύη των γενεών των ασφαλισμένων προσώπων.
Καταπολεμείται η γραφειοκρατία και η διαφθορά στο εσωτερικό των ΕΔ.
Εκδημοκρατίζονται περεταίρω οι Ε.Δ.

Εν κατακλείδι είναι ένα σχέδιο νόμου που αντιμετωπίζει τα σημεία των καιρών και θέτει υγιείς βάσεις για τη σύγχρονη λειτουργία των ΕΔ. Νομίζω ότι η υπερψήφιση του θα ήταν επωφελής για τη χώρα μας και για το αξιόμαχο των Ε.Δ.

ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βουλευτής Κοζάνης – Σ.Υ.Ρ.Ι.Ζ.Α.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.