Απόρριψη αίτησης ακυρώσεως των «ενεργειακών Δήμων» κατά της Υπουργικής Αποφάσεως που ρυθμίζει την κατανομή και τη διάθεση του τοπικού πόρουΑξιότιμε κ. Περιφερειάρχα.

Σας αποστέλλουμε με χαρά την απόφαση 58/2015 του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία απορρίπτεται στο σύνολό της η αίτηση ακυρώσεως των «ενεργειακών Δήμων» κατά της Υπουργικής Αποφάσεως που ρυθμίζει την κατανομή και τη διάθεση του τοπικού πόρου (άρθρο 20 του ν. 2446/1996). Συγκεκριμένα, με την ανωτέρω δικαστική απόφαση απορρίπτεται το σύνολο των ισχυρισμών των αιτούντων περί του παρανόμου και δη αντισυνταγματικού χαρακτήρα της ως άνω ρυθμίσεως για την κατανομή και τη διάθεση του τοπικού πόρου και γίνεται δεκτό το σύνολο των ισχυρισμών που είχαμε προβάλλει εκ μέρους της Περιφερείας σας με την παρέμβασή μας. Σημειώνεται ότι το Δικαστήριο ακυρώνει μόνον –και μάλιστα εξετάζοντας αυτεπαγγέλτως το ζήτημα- την πρόβλεψη της εν λόγω Υπουργικής Αποφάσεως που καθορίζει τον τρόπο κάλυψης των αμοιβών των μελών της προβλεπόμενης Επιτροπής Παρακολούθησης. Το ζήτημα αυτό ουδόλως ασφαλώς ενδιαφέρει την Περιφέρεια, ούτε επηρεάζει τον τρόπο κατανομής και διάθεσης του τοπικού πόρου.

Κατόπιν των ανωτέρω, οι ρυθμίσεις της Υπουργικής Αποφάσεως που αφορούν την κατανομή και τη διάθεση του τοπικού πόρου εξακολουθούν να διατηρούν την ισχύ τους και να εφαρμόζονται, κριθείσες από το Δικαστήριο ως νόμιμες.   

Με φιλικούς χαιρετισμούς

ΔΡ. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

Αριθμός 58/2015
ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ Β΄
Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του την 1η Οκτωβρίου 2014 με την εξής σύνθεση: Φ. Αρναούτογλου, Αντιπρόεδρος, Πρόεδρος του Β΄ Τμήματος, Ν. Μαρκουλάκης, Ε. Νίκα, Ι. Γράβαρης, Εμμ. Κουσιουρής, Σύμβουλοι, Ειρ. Σταυρουλάκη, Β. Μόσχου, Πάρεδροι. Γραμματέας ο Ι. Μητροτάσιος, Γραμματέας του Β΄ Τμήματος.
Για να δικάσει την από 22 Απριλίου 2013 αίτηση:

των : 1) Δήμου Αμυνταίου, που εδρεύει στο Αμύνταιο Φλωρίνης (οδός Γρ. Νικολαΐδη αρ. 2), ο οποίος παρέστη με τους δικηγόρους: α) Κωνσταντίνο Ραρρή (Α.Μ. 112 Δ.Σ. Φλώρινας), β) Βασίλειο Παριανό (Α.Μ. 17916) και γ) Αγγελική Σκουτέρη (Α.Μ. 20725), που τους διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο, 2) Δήμου Εορδαίας, που εδρεύει στην Πτολεμαΐδα Κοζάνης (οδός 25ης Μαρτίου αρ. 8), 3) Δήμου Κοζάνης, που εδρεύει στην Κοζάνη (Πλ. Νίκης αρ. 1), οι οποίοι παρέστησαν με τους δικηγόρους: α) Βασίλειο Παριανό (Α.Μ. 17916) και β) Αγγελική Σκουτέρη (Α.Μ. 20725), στους οποίους δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2014 για τη νομιμοποίησή τους, 4) Δήμου Μεγαλόπολης, που εδρεύει στη Μεγαλόπολη Αρκαδίας (οδός Παπαναστασίου αρ. 30), ο οποίος παρέστη με τους δικηγόρους: α) Βασίλειο Παριανό (Α.Μ. 17916) και β) Αγγελική Σκουτέρη (Α.Μ. 20725), που τους διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο και 5) Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «ΔΙΚΤΥΟ ΔΗΜΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΙΓΝΙΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και με το διακριτικό τίτλο «ΔΙΚΤΥΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΔΗΜΩΝ», που εδρεύει στην Τοπική Κοινότητα Φιλώτα Δήμου Αμυνταίου Φλωρίνης, η οποία παρέστη με τους δικηγόρους: α) Βασίλειο Παριανό (Α.Μ. 17916) και β) Αγγελική Σκουτέρη (Α.Μ. 20725), στους οποίους δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2014 για τη νομιμοποίησή τους,
κατά του Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ο οποίος παρέστη με τον Δημήτριο Κανέλλη, Πάρεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους,
και κατά των παρεμβαινόντων : 1) Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, που εδρεύει στα Σέρβια Κοζάνης, 2) Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, που εδρεύει στην Κοζάνη, 3) Περιφέρειας Πελοποννήσου, που εδρεύει στην Τρίπολη Αρκαδίας, οι οποίοι παρέστησαν με το δικηγόρο Απόστολο Παπακωνσταντίνου (Α.Μ. 25904), στον οποίο δόθηκε προθεσμία μέχρι τις 17 Οκτωβρίου 2014 για τη νομιμοποίησή του και 4) Δήμου Βοΐου, που εδρεύει στην πόλη της Σιάτιστας, ο οποίος παρέστη με το δικηγόρο Σπύρο Μπαλατσούκα (Α.Μ. 389 Δ.Σ. Κοζάνης), που τον διόρισε με ειδικό πληρεξούσιο.
 
Με την αίτηση αυτή οι αιτούντες επιδιώκουν να ακυρωθούν: 1) η υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/6.2.2013 απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και 2) κάθε άλλη σχετική πράξη ή παράλειψη της Διοικήσεως.
Η εκδίκαση άρχισε με την ανάγνωση της εκθέσεως της εισηγήτριας, Συμβούλου Ε. Νίκα.
Κατόπιν το δικαστήριο άκουσε τους πληρεξούσιους του 1ου και του 4ου των αιτούντων και δικηγόρους των λοιπών αιτούντων που παρέστησαν, οι οποίοι ανέπτυξαν και προφορικά τους προβαλλόμενους λόγους ακυρώσεως και ζήτησαν να γίνει δεκτή η αίτηση, τον πληρεξούσιο του 4ου παρεμβαίνοντος και δικηγόρο των λοιπών παρεμβαινόντων που παρέστησαν και τον αντιπρόσωπο του Υπουργού, οι οποίοι ζήτησαν την απόρριψή της.

Μετά τη δημόσια συνεδρίαση το δικαστήριο συνήλθε σε διάσκεψη σε αίθουσα του δικαστηρίου κ α ι
Α φ ο ύ μ ε λ έ τ η σ ε τ α σ χ ε τ ι κ ά έ γ γ ρ α φ α
Σ κ έ φ θ η κ ε κ α τ ά τ ο Ν ό μ ο

1. Επειδή, για την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως από τους αιτούντες Δήμους, αλλά και την αστική εταιρία «Δίκτυο Δήμων περιοχών Παραγωγής Λιγνιτικής Ενέργειας», καταβλήθηκε παράβολο (υπ’ αριθμ. 1292055 και 3552995/2013 ειδικά έντυπα παραβόλου).

2. Επειδή, με την αίτηση αυτή ζητείται η ακύρωση της υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/6.2.2013 αποφάσεως του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής με θέμα «Κατανομή, Διάθεση και Καταβολή του Τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών περιοχών παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ Β΄ 400/22.2.2013) που εκδόθηκε κατ’ επίκληση του άρθρου 20 του ν. 2446/1996 «Περί επιβολής τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγή Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς» (ΦΕΚ Α’ 276).

3. Επειδή, η υπόθεση εισάγεται προς συζήτηση ενώπιον της επταμελούς συνθέσεως του Β΄ Τμήματος με την από 12.6.2013 πράξη του Προέδρου του λόγω σπουδαιότητος (άρθρο 14 παρ. 5 π.δ/τος 18/1989, ΦΕΚ Α΄ 8).

4. Επειδή, οι διατάξεις του προαναφερθέντος άρθρου 20 του ν. 2446/1996 αναφέρονται στην επιβολή τέλους επί του κύκλου εργασιών της Δημόσιας Επιχειρήσεως Ηλεκτρισμού (Δ.Ε.Η.) προς χρηματοδότηση έργων στους Νομούς Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, η δε προσβαλλομένη κανονιστική υπουργική απόφαση, εκδοθείσα κατ’ εξουσιοδότηση της διατάξεως της παρ. 3 του αυτού άρθρου, αναφέρεται στην κατανομή, διάθεση και καταβολή του τέλους αυτού. Συνεπώς, αρμοδίως εισάγεται η κρινομένη αίτηση στο Β’ Τμήμα, σύμφωνα με την διάταξη της παρ. 1 περίπτ. α΄ του άρθρου 2 του π.δ. 361/2001 “Κατανομή σε Τμήματα των υποθέσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας” (ΦΕΚ Α’ 244), όπως αυτό ισχύει μετά το π.δ. 334/2003 (ΦΕΚ Α’ 285), η οποία ορίζει ότι «Στο Β΄ Τμήμα του Συμβουλίου της Επικρατείας υπάγονται: 1. Η εκδίκαση των αιτήσεων ακυρώσεως κατά πράξεων που αφορούν στην εφαρμογή της νομοθεσίας: α) των φόρων, τελών και συναφών δικαιωμάτων του Δημοσίου, των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης…» (πρβλ ΣτΕ 2469-71/2008 Ολομ., επίσης 3504/2009 Ολομ.).

5. Επειδή, κατά την διάταξη του άρθρου 72 παρ. 1 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄ 87), η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου, που είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της οικονομικής λειτουργίας του, έχει, μεταξύ άλλων, και τις ακόλουθες αρμοδιότητες: «ιγ) αποφασίζει για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων, ιδ) … ιε) αποφασίζει για την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και για την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, σε όσους δήμους, είτε δεν έχουν προσληφθεί δικηγόροι, με μηνιαία αντιμισθία, είτε αυτοί που έχουν προσληφθεί δεν έχουν δικαίωμα να παρίστανται σε ανώτατα δικαστήρια …». Εξ άλλου, κατά την διάταξη του άρθρου 58 παρ. 1 εδαφ. α΄ του ιδίου νόμου, ο δήμαρχος εκπροσωπεί τον δήμο στα δικαστήρια και σε κάθε δημόσια αρχή. Αντίστοιχες είναι οι ρυθμίσεις για τις Περιφέρειες που αποτελούν ήδη τον δεύτερο βαθμό Τοπικής Αυτοδιοικήσεως. Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 159 παρ. 1 περ. δ΄ του ν. 3852/2010, ο Περιφερειάρχης εκπροσωπεί την Περιφέρεια δικαστικώς και εξωδίκως, κατά δε το άρθρο 176 παρ. 1 του ιδίου νόμου, η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας είναι αρμόδια, μεταξύ άλλων, και για «ι) την απόφαση για την άσκηση όλων των ενδίκων βοηθημάτων και των ενδίκων μέσων» καθώς και «ιγ) την πρόσληψη πληρεξουσίου δικηγόρου και την ανάκληση της πληρεξουσιότητάς του, όταν δεν έχει προσληφθεί δικηγόρος με πάγια αντιμισθία ή ο προσληφθείς δεν έχει δικαίωμα παράστασης στο δικαστήριο που είναι διάδικος η περιφέρεια. …». Από τις ως άνω διατάξεις σε συνδυασμό με εκείνες του άρθρου 27 του π.δ/τος 18/1989 περί πληρεξουσιότητας συνάγεται ότι για την έγκριση ασκήσεως ενδίκου βοηθήματος ή μέσου εκ μέρους Δήμου ή Περιφερείας αρκεί η προσκόμιση της προβλεπομένης, αντιστοίχως, στα άρθρα 72 παρ. 1 περ. ιγ΄ και 176 παρ. 1 περ. ι του ν. 3852/2010 αποφάσεως της οικείας οικονομικής επιτροπής. Για τη νομιμοποίηση, όμως, του δικηγόρου που παρίσταται ως πληρεξούσιος Δήμου ή Περιφερείας κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση ενδίκου βοηθήματος ή μέσου στο Συμβούλιο της Επικρατείας η απόφαση αυτή της Οικονομικής Επιτροπής δεν αρκεί, αλλά πρέπει και ο Δήμαρχος ή ο Περιφερειάρχης, ως νόμιμος εκπρόσωπος, αντιστοίχως, του Δήμου ή της Περιφερείας, να του παράσχει την αναγκαία πληρεξουσιότητα είτε με προφορική δήλωσή του στο ακροατήριο είτε με συμβολαιογραφικό πληρεξούσιο ή, άλλως, με έγγραφο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 96 παρ. 2 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας.

6. Επειδή, εν προκειμένω, κατά την συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο ως πληρεξούσιοι των πέντε αιτούντων παρέστησαν οι υπογράφοντες το δικόγραφο της κρινομένης αι τήσεως δικηγόροι Βασ. Παριανός και Αγγ. Σκουτέρη, ειδικώς δε για τον Δήμο Αμυνταίου παρέστη και ο δικηγόρος Κων. Ραρρής. Οι ως άνω ζήτησαν προθεσμία για τη νομιμοποίησή τους, η οποία και τους χορηγήθηκε, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του κωδ. π.δ/τος 18/1989, όπως η παράγραφος αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 1 παρ. 13 του ν. 1968/1991 (ΦΕΚ Α΄ 150). Ως την λήξη της χορηγηθείσης προθεσμίας (17.10.2014), νομιμοποιήθηκε, σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, ο παραστάς για τον Δήμο Αμυνταίου Κων. Ραρρής, ενώ οι δικηγόροι Βασ. Παριανός και Αγγ. Σκουτέρη που παρέστησαν για το σύνολο των αιτούντων νομιμοποιήθηκαν μόνον ως προς τους Δήμους Αμυνταίου και Μεγαλόπολης. Ο Δήμος Εορδαίας, δεν προσκόμισε εντός της δοθείσης προθεσμίας έγγραφο παροχής πληρεξουσιότητας από τον Δήμαρχο και, ως εκ τούτου, κατά τα ανωτέρω, θεωρείται ότι δεν παρέστη νομίμως κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση, όμως είχε προσκομίσει την υπ’ αριθμ. 406/26.9.2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του, που ενέκρινε την άσκηση της υπό κρίση αιτήσεως, η οποία, συνεπώς, παραδεκτώς ασκείται από την άποψη αυτή. Αντιθέτως, ως προς τον Δήμο Κοζάνης και την αστική εταιρία με την επωνυμία «Δίκτυο Δήμων Περιοχών Παραγωγής Λιγνιτικής Ενέργειας», που δεν προσκόμισαν κανένα σχετικό νομιμοποιητικό στοιχείο, η κρινομένη αίτηση πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 27 του π.δ/τος 18/1989, όπως αυτό ισχύει, να απορριφθεί ως απαράδεκτη.

7. Επειδή, στην δίκη παρεμβαίνουν με χωριστά δικόγραφα ο Δήμος Βοΐου, ο Δήμος Σερβίων-Βελβεντού, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας. Κατά την επ’ ακροατηρίου συζήτηση ο υπογράφων το δικόγραφο της παρεμβάσεως του Δήμου Βοΐου δικηγόρος Σπύρος Μπαλατσούκας, παραστάς ως πληρεξούσιος του εν λόγω Δήμου, και ο υπογράφων τα δικόγραφα των λοιπών παρεμβάσεων δικηγόρος Απ. Παπακωνσταντίνου, ο οποίος παρέστη ως πληρεξούσιος των λοιπών παρεμβαινόντων, ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για τη νομιμοποίησή τους, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 27 του κωδ. π.δ/τος 18/1989, όπως αυτή ισχύει. Δοθέντος, όμως, ότι είχαν προσκομισθεί από αυτούς, αντιστοίχως, η υπ’ αριθμ. 167/29.9.2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Σερβίων-Βελβεντού, η υπ’ αριθμ. 679/30.4.2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφερείας Πελοποννήσου και η υπ’ αριθμ. 1754/16.10.2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφερείας Δυτικής Μακεδονίας, που ενέκριναν την άσκηση των αντιστοίχων παρεμβάσεων, οι εν λόγω παρεμβάσεις παραδεκτώς ασκήθηκαν από την άποψη αυτή.

8. Επειδή, οι εκ των αιτούντων νομιμοποιηθέντες Δήμοι Αμυνταίου, Μεγαλόπολης και Εορδαίας, στους οποίους λειτουργούν θερμικοί λιγνιτικοί σταθμοί της ΔΕΗ, και διατίθενται κονδύλια που προκύπτουν από το επιβαλλόμενο βάσει του ν. 2446/2006 τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς, με έννομο συμφέρον ασκούν την υπό κρίση αίτηση αμφισβητώντας από κοινού τη νομιμότητα των ρυθμίσεων της προσβαλλομένης κατά το μέρος που με αυτή τμήμα των ανωτέρω κονδυλίων διατίθεται στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας καθώς και σε δήμους των ιδίων νομών, στους οποίους δεν λειτουργούν τέτοιοι σταθμοί, υποστηρίζοντας ότι τα κονδύλια αυτά έπρεπε να διατεθούν αποκλειστικά σ’ αυτούς. Εξ άλλου, ο Δήμος Βοΐου, ο Δήμος Σερβίων-Βελβεντού, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και η Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, στους οποίους κατανέμονται με την προσβαλλομένη απόφαση ποσοστά από το προϊόν επιβολής του επιδίκου τέλους, με έννομο συμφέρον παρεμβαίνουν υπέρ του κύρους της προσβαλλομένης αποφάσεως.

9. Επειδή, με το άρθρο 20 του ν. 2446/1996 «Περί επιβολής τέλους Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ηλεκτρικού Ρεύματος από Λιγνιτικούς Σταθμούς ορίσθηκαν τα εξής: «1. Επιβάλλεται Τέλος Ανάπτυξης Βιομηχανικών Περιοχών Παραγωγής Ρεύματος από τους θερμικούς λιγνιτικούς σταθμούς των Νομών Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, ποσοστού 0,4% επί του κύκλου εργασιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού. Τα κονδύλια που θα προκύψουν από την επιβολή του παραπάνω τέλους θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας περιβάλλοντος των Νομών Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας. 2. Τα ως άνω κονδύλια θα κατατίθενται σε Ειδικό Λογαριασμό που θα τηρείται από τη Δ.Ε.Η. Με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης καθορίζονται τα όργανα διαχείρισης, ο τρόπος ανάληψης και διάθεσης των κονδυλίων του παραπάνω Ειδικού Λογαριασμού και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για τη λειτουργία του Λογαριασμού αυτού. 3. Επίσης με απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης συγκροτείται επιτροπή από εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης, των τοπικών περιφερειακών αρχών των Νομών Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, της Δ.Ε.Η. και των Υπουργείων Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημόσιων Έργων, έργο της οποίας θα είναι η κατανομή των ως άνω κονδυλίων που θα γίνεται αναλογικά, σύμφωνα με την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας, από τους θερμικούς λιγνιτικούς σταθμούς που λειτουργούν στους Νομούς Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας». Εξ άλλου, με το ν. 3852/2010 ορίστηκε ότι οι δήμοι και οι περιφέρειες συγκροτούν τον πρώτο και δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ οι Αποκεντρωμένες Διοικήσεις συγκροτούνται ως ενιαίες μονάδες για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες του κράτους (Μέρος Α). Σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 1 του νόμου αυτού, οι δήμοι είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν τον πρώτο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης, στην δε παράγραφο 2 του ιδίου άρθρου, όπου παρατίθενται οι συνιστώμενοι ανά νομό πρωτοβάθμιοι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, προβλέπονται, μεταξύ άλλων, τα εξής: «1…3. ΝΟΜΟΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι : 1…3 Δήμος Γορτυνίας με έδρα τη Δημητσάνα αποτελούμενος από τους δήμους α. Δημητσάνης β. Ηραίας γ. Λαγκαδίων δ. Τρικολώνων ε. Κοντοβαζαίνης στ. Τροπαίων ζ. Κλείτορος και η. Βυτίνας, οι οποίοι καταργούνται. 4. Δήμος Μεγαλόπολης με έδρα τη Μεγαλόπολη αποτελούμενος από τους δήμους α. Μεγαλόπολης β. Γόρτυνος και γ. Φαλαισίας, οι οποίοι καταργούνται…27. ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ Α Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι : 1. Δήμος Κοζάνης με έδρα την Κοζάνη και ιστορική έδρα την Αιανή αποτελούμενος από τους δήμους α. Κοζάνης β. Αιανής γ. Ελιμείας δ. Δημητρίου Υψηλάντη ε. Ελλησπόντου, οι οποίοι καταργούνται. 2. Δήμος Βοΐου με έδρα τη Σιάτιστα και ιστορική έδρα τη Νεάπολη αποτελούμενος από τους δήμους α. Σιάτιστας β. Νεάπολης γ. Τσοτυλίου δ. Ασκίου και την κοινότητα Πεντάλοφου, οι οποίοι καταργούνται. 3. Δήμος Εορδαίας με έδρα την Πτολεμαΐδα αποτελούμενος από τους δήμους α. Πτολεμαΐδας β. Βερμίου γ. Μουρικίου δ. Αγίας Παρασκευής και την κοινότητα Βλάστης, οι οποίοι καταργούνται. 4. Δήμος Σερβίων – Βελβεντού με έδρα τα Σέρβια αποτελούμενος από τους δήμους α. Σερβίων β. Καμβουνίων γ. Βελβεντού και την κοινότητα Λιβαδερού, οι οποίοι καταργούνται…47 ΝΟΜΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ Α. Συνιστώνται οι κατωτέρω δήμοι: 1. Δήμος Φλώρινας με έδρα τη Φλώρινα αποτελούμενος από τους δήμους α. Κάτω Κλεινών β. Μελίτης γ. Περάσματος και δ. Φλώρινας, οι οποίοι καταργούνται. 2. Δήμος Αμυνταίου με έδρα το Αμύνταιο με ιστορική έδρα το Νυμφαίο αποτελούμενος από τους δήμους α. Αετού β. Αμυνταίου γ. Φιλώτα και τις κοινότητες α. Βαρικού β. Λεχόβου γ. Νυμφαίου, οι οποίοι καταργούνται. 3. Δήμος Πρεσπών με έδρα το Λαιμό αποτελούμενος από το δήμο Πρεσπών και την κοινότητα Κρυσταλλοπηγής, οι οποίοι καταργούνται….». Στη συνέχεια, στο άρθρο 2, υπό τον τίτλο «Συγκρότηση δήμων» ορίζεται ότι «Η εδαφική περιφέρεια του κάθε δήμου που συνιστάται με τον παρόντα νόμο αποτελείται από τις εδαφικές περιφέρειες των συνενούμενων Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.). Οι εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν τις δημοτικές ενότητες του νέου δήμου και φέρουν το όνομα του πρώην δήμου ή της κοινότητας…». Περαιτέρω, στο άρθρο 3 τιτλοφορούμενο «Σύ σταση και συγκρότηση περιφερειών» ορίζονται τα ακόλουθα: «1. Οι περιφέρειες είναι αυτοδιοικούμενα κατά τόπο νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και αποτελούν το δεύτερο βαθμό τοπικής αυτοδιοίκησης. 2. Οι περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές…3. Συνιστώνται οι εξής περιφέρειες: α…γ. Η περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Γρεβενών, Καστοριάς, Κοζάνης και Φλώρινας. Έδρα της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας είναι η Κοζάνη. Κάθε νομός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας….. ι. Η περιφέρεια Πελοποννήσου, η οποία περιλαμβάνει τους Νομούς Αργολίδος, Αρκαδίας, Κορινθίας, Λακωνίας και Μεσσηνίας. Έδρα της περιφέρειας Πελοποννήσου είναι η Τρίπολη. Κάθε νομός αποτελεί και περιφερειακή ενότητα και κάθε πρωτεύουσα νομού είναι έδρα της αντίστοιχης περιφερειακής ενότητας….».

10. Επειδή, κατ’ εξουσιοδότηση της προαναφερθείσης διατάξεως του άρθρου 20 του ν. 2446/1996 εκδόθηκε, ύστερα από προηγούμενες ανάλογες υπουργικές αποφάσεις, η προσβαλλομένη απόφαση του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, με την οποία ρυθμίστηκε εκ νέου η κατανομή, η διάθεση και η καταβολή του τέλους ανάπτυξης βιομηχανικών περιοχών παραγωγής ηλεκτρικού ρεύματος, μετά την θέση σε ισχύ της παρ. 2 του άρθρου 40 του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α΄ 70), με την οποία το ανωτέρω τέλος αναπροσαρμόστηκε σε ποσοστό 0,5% επί του κύκλου εργασιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, και αφού ελήφθη υπ’ όψη «η ανάγκη αξιοποίησης του προαναφερομένου τέλους στο πλαίσιο ολοκληρωμένης προσπάθειας ανάπτυξης σύμφωνα με το νέο χάρτη της Αυτοδιοίκησης, όπως προέκυψε από το πρόγραμμα Καλλικράτης» (προοίμιο προσβαλλομένης αριθμ. 8). Ειδικότερα, στο άρθρο 1 της προσβαλλομένης ορίζεται ότι «1. … Η κατανομή των κονδυλίων που προκύπτουν από την επιβολή του Τέλους στις Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, γίνεται αναλογικά προς την παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια από τους θερμικούς Λιγνιτικούς Σταθμούς των ανωτέρω περιοχών. 2. Η Επιτροπή Κατανομής … διενεργεί την κατανομή των κονδυλίων που προέρχονται από το Τέλος, σύμφωνα με τη μεθοδολογία διάθεσης που αναφέρεται στο άρθρο 2 της παρούσας απόφασης …. και ειδοποιεί τη Δ.Ε.Η. Α.Ε. να καταθέσει στους τρεις (3) Ειδικούς Λογαριασμούς που τηρεί, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3 της παρούσης, τα αναλογούντα ποσά. …». Περαιτέρω στο άρθρο 2 καθορίζεται η μεθοδολογία διάθεσης των κονδυλίων εκάστου ειδικού λογαριασμού ως εξής: «1. Τα κονδύλια που κατανέμονται σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα διατίθενται ως εξής: α) Για την Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας: i) Ποσοστό 50% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, διατίθεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. ii) Ποσοστό 46% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας διατίθεται στον ενεργειακό Δήμο του Νομού Αρκαδίας, που είναι ο Δήμος Μεγαλόπολης. iii) Ποσοστό 4% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Αρκαδίας, διατίθεται στον όμορο του ενεργειακού, μη ενεργειακό Δήμο, που είναι ο Δήμος Γορτυνίας. β) Για την Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης: i) Ποσοστό 50% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, διατίθεται στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας. ii) Ποσοστό 39% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, διατίθεται στους ενεργειακούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, δηλαδή στους Δήμους Κοζάνης και Εορδαίας. Η κατανομή του ποσού στους ενεργειακούς Δήμους γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2. iii) Ποσοστό 11% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, διατίθεται στους όμορους των ενεργειακών, μη ενεργειακούς Δήμους, Σερβίων-Βελβεντού και Βοΐου. … ). γ) Για την Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας: i) Ποσοστό 50% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, διατίθεται στην Περιφέρεια Δυτ. Μακεδονίας. ii) Ποσοστό 46% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας διατίθεται στους ενεργειακούς Δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας, δηλαδή στους Δήμους Φλώρινας και Αμυνταίου. Η κατανομή του ποσού στους ενεργειακούς Δήμους γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στη παράγραφο 2. ii) Ποσοστό 4% του συνολικού ποσού που αντιστοιχεί στην Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, διατίθεται στον όμορο των ενεργειακών, μη ενεργειακό Δήμο, που είναι ο Δήμος Πρεσπών. 2. Τα κονδύλια του κάθε Ειδικού Λογαριασμού που αναλογούν, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου, στους ενεργειακούς Δήμους, κατανέμονται σ’ αυτούς ως εξής: α) Κατά ποσοστό 25% ισόποσα. β) Κατά ποσοστό 25%, ανάλογα με την καθαρή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια στα όρια εκάστου Δήμου της οικείας Περιφερειακής Ενότητας. … γ) Κατά ποσοστό 25%, ανάλογα με το εμβαδό των εκτάσεων που βρίσκονται στα όρια εκάστου Ο.Τ.Α και χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της λειτουργίας των ορυχείων (ΔΕΗ και ιδιωτών) και για τις εγκαταστάσεις των λιγνιτικών σταθμών και οι οποίες προέρχονται από αναγκαστική απαλλοτρίωση, απευθείας αγορά ή παραχώρηση. … δ) Κατά ποσοστό 25%, ανάλογα με τον αριθμό των κατοίκων όλων των ενεργειακών Δήμων κάθε Περιφερειακής Ενότητας, σύμφωνα με τα στοιχεία της τελευταίας διαθέσιμης απογραφής πληθυσμού της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (Ελληνικής Στατιστικής Αρχής). 3. Η παραπάνω μεθοδολογία κατανομής κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού για τους ενεργειακούς και μη Δήμους, δύναται να χρησιμοποιηθεί και για τον προσδιορισμό του συνολικού χρηματικού ποσού που αναλογεί σε ευρύτερες περιοχές περισσοτέρων του ενός Ο.Τ.Α. Το άθροισμα των αναλογούντων χρηματικών ποσών στους Ο.Τ.Α., που ανήκουν σε συγκεκριμένη γεωγραφική ενότητα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για έργα και ενέργειες που εξυπηρετούν τις αναπτυξιακές προτεραιότητες της ευρύτερης περιοχής». Περαιτέρω στο άρθρο 3 ορίζεται ότι από τα ποσά που αναλογούν στις τρείς Περιφερειακές Ενότητες και κατατίθενται από την Δ.Ε.Η. Α.Ε. στους τρείς Ειδικούς Λογαριασμούς, που συστήνονται για το σκοπό αυτό, διατίθενται στους δικαιούχους, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 2, και χρηματοδοτούνται οι ετήσιοι προϋπολογισμοί των προβλεπόμενων στο άρθρο 4 Ειδικών Αναπτυξιακών Προγραμμάτων (ΕΑΠ) των δικαιούχων. Σύμφωνα με το άρθρο 4 της προσβαλλομένης τα Ειδικά Αναπτυξιακά Προγράμματα (ΕΑΠ) αφορούν σε συγκεκριμένα έργα υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 20 του ν. 2446/2006, καταρτίζονται με ευθύνη των οικείων Περιφερειών, εγκρίνονται από το Περιφερειακό Συμβούλιο της αντίστοιχης Περιφέρειας μετά από υποβολή σχεδίου, το οποίο συντάσσεται ύστερα από επεξεργασία των προτάσεων μεταξύ άλλων της αυτοδιοίκησης α’ και β’ βαθμού και της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ). Για κάθε Περιφέρεια συντάσσεται ένα ΕΑΠ με διακριτούς προϋπολογισμούς και, εφ’ όσον κρίνεται σκόπιμο, προτεραιότητες για κάθε Περιφερειακή Ενότητα. Η επεξεργασία, η αξιολόγηση και η ιεράρχηση των έργων γίνεται από την Επιτροπή Παρακολούθησης των ΕΑΠ, η οποία υποβάλλει εισήγηση προς το Περιφερειακό Συμβούλιο το οποίο με απόφασή του εντάσσει τα έργα στο πρόγραμμα λαμβάνοντας υπ’ όψη, μεταξύ άλλων, τις διατάξεις του ν. 2446/1996. Προτεραιότητα δίνεται στις άμεσα πληττόμενες περιοχές ύστερα από αξιολόγηση και των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που προέκυψαν ή θα προκύψουν στις γειτνιάζουσες περιοχές. Εξ άλλου, η υλοποίηση των τεχνικών έργων του ΕΑΠ γίνεται ανάλογα με τον φορέα υλοποίησης από τις τεχνικές υπηρεσίες των Περιφερειών ή των Δήμων (άρθρο 6). Τα χρηματικά ποσά που αφορούν εργασίες που έχουν ήδη εκτελεστεί και πιστοποιηθεί καταβάλλονται από τον Ειδικό Λογαριασμό της οικείας Περιφερειακής Ενότητας που τηρεί η ΔΕΗ ΑΕ στους φορείς υλοποίησης και, περαιτέρω, με αποφάσεις των αρμοδίων οργάνων των τελευταίων, στους αναδόχους (άρθρο 7 παρ. 1).

11. Eπειδή, το προπαρατεθέν άρθρο 20 του ν. 2446/1996, που προέβλεψε την επιβολή του επιμάχου τέλους επί του κύκλου εργασιών της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού, καθόρισε συγ χρόνως τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται το προϊόν της επιβαρύνσεως, ήτοι την χρηματοδότηση έργων υποδομής, αναπτύξεως και προστασίας του περιβάλλοντος στους Νομούς, και ήδη Περιφερειακές Ενότητες, Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, στις εδαφικές περιφέρειες των οποίων λειτουργούν οι θερμικοί λιγνιτικοί σταθμοί της ΔΕΗ. Με την ίδια διάταξη ορίσθηκε ότι η κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των τριών Νομών/Περιφερειακών Ενοτήτων θα γίνεται αναλογικά, σύμφωνα με την παραγωγή ηλεκτρικής ενεργείας από τους θερμικούς λιγνιτικούς σταθμούς που λειτουργούν στους εν λόγω Νομούς/Περιφερειακές Ενότητες, ανατέθηκε δε στον Υπουργό η συγκρότηση Επιτροπής με αρμοδιότητα την κατανομή των ως άνω κονδυλίων βάσει του ως άνω θεσπιζομένου κριτηρίου της παραγομένης από τους θερμικούς λιγνιτικούς σταθμούς των Νομών/Περιφερειακών Ενοτήτων Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας ηλεκτρικής ενεργείας. Επιπροσθέτως παρεσχέθη στον ίδιο Υπουργό εξουσιοδότηση να καθορίσει όργανα διαχειρίσεως, τρόπο αναλήψεως και διαθέσεως των αντιστοίχων κονδυλίων και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια για την λειτουργία του λογαριασμού, στον οποίο θα συγκεντρώνεται το ποσό από την επιβολή του τέλους. Συνεπώς, ο νομοθέτης, εξειδικεύοντας και υλοποιώντας την επιταγή του άρθρου 24 παρ. 1 του Συντάγματος, που επιβάλλει στο Κράτος την υποχρέωση προς λήψη προληπτικών ή κατασταλτικών μέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος, θέσπισε το επίδικο τέλος, αποβλέποντας, κατά την ρητώς διατυπωθείσα βούλησή του, στην χρηματοδότηση έργων περιβαλλοντικής αποκαταστάσεως και κοινωνικοοικονομικής αναπτύξεως στους Νομούς/Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, στις διοικητικές περιφέρειες των οποίων λειτουργούν με επιβαρυντικές για το περιβάλλον επιπτώσεις οι θερμικοί λιγνιτικοί σταθμοί της Δ.Ε.Η.. Περαιτέρω, καθόρισε το κριτήριο κατανομής του προϊόντος της επιβαρύνσεως αυτής της Δ.Ε.Η. μεταξύ των τριών ως άνω νομών (που είναι η ποσότητα της παραγομένης από τους θερμικούς λιγνιτικούς σταθμούς των εν λόγω Νομών/Περιφερειακών Ενοτήτων ηλεκτρικής ενεργείας) καθώς και το όργανο της τοιαύτης κατανομής, την Επιτροπή, δεν προσδιόρισε, όμως, τους φορείς, οι οποίοι θα διαχειρίζονται τα σχετικά κονδύλια εντός κάθε Νομού, πολλώ δε μάλλον, δεν όρισε ως δικαιούχους της χρηματοδοτήσεως συγκεκριμένους Δήμους των ως άνω Νομών. Ως εκ τούτου, η απορρέουσα από την ανωτέρω διάταξη δέσμευση της Διοικήσεως αφορά μεν τον προορισμό των κονδυλίων, το όργανο και το κριτήριο κατανομής τους μεταξύ των τριών Νομών, όχι, όμως, και τον καθορισμό -βάσει της παρασχεθείσης με την παράγραφο 2 του ως άνω άρθρου εξουσιοδοτήσεως- των οργάνων διαχειρίσεως και του τρόπου περαιτέρω διαθέσεως των ήδη κατανεμημένων ανά Νομό κονδυλίων.

12. Επειδή, εξ άλλου, με το ν. 3852/2010 επήλθε συνολική αναδιάρθρωση του οργανωτικού σχήματος της τοπικής αυτοδιοικήσεως, η οποία είχε ως συνέπεια, μεταξύ των άλλων, την κατάργηση των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων και την θεσμοθέτηση των Περιφερειών, ως οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως δευτέρου βαθμού που περιλαμβάνουν τις εδαφικές περιφέρειες των καταργουμένων Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, υποδιαιρούνται δε σε Περιφερειακές Ενότητες, οι οποίες, στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και Δυτικής Μακεδονίας, που ενδιαφέρουν εν προκειμένω, ταυτίζονται με τις εδαφικές περιφέρειες των αντιστοίχων Νομών. Με το νόμο αυτό, σύμφωνα με την σχετική αιτιολογική έκθεση, οι Περιφέρειες είναι αυτές που αναλαμβάνουν κατά βάση τις αρμοδιότητες και τους πόρους των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων που καταργούνται, η δε περιφερειακή αυτοδιοίκηση «γίνεται ο βασικός πυλώνας του αναπτυξιακού προγραμματισμού, ενώ κομβικός καθίσταται ο ρόλος της ως προς τα έργα και τις υποδομές». Έτσι, αν και οι Δήμοι αναλαμβάνουν ευρύ φάσμα αρμοδιοτήτων στους τομείς εκτέλεσης έργων, οι Περιφέρειες ανέλαβαν το σύνολο των αρμοδιοτήτων που αφορούν τον αναπτυξιακό περιφερειακό προγραμματισμό, στον δε τομέα των έργων τους ανετέθησαν αρμοδιότητες που αφορούν την κατασκευή, συντήρηση και ανακαίνιση οδών, οι οποίες ασκούντο από την κρατική Περιφέρεια και τις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις, καθώς και ο σχεδιασμός, η μελέτη, η κατασκευή και συντήρηση συγκοινωνιακών, αντιπλημμυρικών, κτιριακών, ηλεκτρομηχανολογικών και λιμενικών έργων, η εκπόνηση κυκλοφοριακών μελετών, η αντιμετώπιση θεμάτων οδικής κυκλοφορίας καθώς και η διαχείριση ειδικών έργων περιφερειακού επιπέδου (βλ. άρθρο 186 ν. 3852/2010).

13. Επειδή, εν όψει των ανωτέρω, ο λόγος ακυρώσεως, με τον οποίο προβάλλεται ότι η μεθοδολογία του άρθρου 2 της προσβαλλομένης αποφάσεως περί διαθέσεως των κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού έχει τεθεί καθ’ υπέρβαση της παρασχεθείσης εξουσιοδοτήσεως είναι απορριπτέος, διότι στηρίζεται στην εσφαλμένη εκδοχή ότι η δοθείσα εξουσιοδότηση περιορίζετο στην συγκρότηση Επιτροπής, που μόνη αυτή θα κατένειμε τα κονδύλια, και μάλιστα με αποκλειστικό κριτήριο για την εν λόγω κατανομή την παραγομένη ηλεκτρική ενέργεια από τους λειτουργούντες στους Νομούς Κοζάνης, Φλώρινας και Αρκαδίας θερμικούς λιγνιτικούς σταθμούς. Όμως, με τις προπαρατεθείσες διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2446/2006 δεν ανετέθη στον αρμόδιο Υπουργό μόνον η συγκρότηση Επιτροπής προς κατανομή του προϊόντος του τέλους μεταξύ των τριών Νομών, όπως εσφαλμένως υπολαμβάνουν οι αιτούντες, αλλά του παρεσχέθη και εξουσιοδότηση για τον καθορισμό των οργάνων διαχειρίσεως των αναλογούντων σε κάθε Νομό κονδυλίων, του τρόπου αναλήψεως και περαιτέρω διαθέσεως αυτών. Συνεπώς, η ύπαρξη της Επιτροπής του άρθρου 20 παρ. 3 του ν. 2446/1996 και η αποκλειστική αρμοδιότητά της προς κατανομή των κονδυλίων μεταξύ των Νομών δεν εκώλυαν την κανονιστικώς δρώσα Διοίκηση να προβεί -με την εκδιδομένη βάσει της ως άνω εξουσιοδοτήσεως κανονιστική απόφασή της- σε ειδικότερες ρυθμίσεις για την περαιτέρω διάθεση των ήδη κατανεμημένων σε κάθε Νομό κονδυλίων, όπως οι θεσπισθείσες με το άρθρο 2 της προσβαλλομένης αποφάσεως. Επίσης απορριπτέος είναι και ο λόγος περί αντιθέσεως της προσβαλλομένης αποφάσεως προς την προβλεπομένη από την εξουσιοδοτική διάταξη μέθοδο κατανομής των κονδυλίων. Τούτο δε διότι η προσβαλλομένη, ορίζοντας στο άρθρο 1 αυτής ότι η κατανομή των κονδυλίων, που προκύπτουν από την επιβολή του τέλους στις Περιφερειακές Ενότητες Φλώρινας, Κοζάνης και Αρκαδίας, γίνεται αναλογικά προς την παραχθείσα ηλεκτρική ενέργεια από τους θερμικούς λιγνιτικούς σταθμούς των ανωτέρω περιοχών, ακολουθεί την ρύθμιση της εξουσιοδοτικής διατάξεως και δεν παραβιάζει το θεσπιζόμενο από το νόμο κριτήριο αναλογικής κατανομής μεταξύ των Νομών, οι δε ειδικότερες ρυθμίσεις της για την περαιτέρω κατανομή των αναλογούντων σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα κονδυλίων μεταξύ πλειόνων φορέων, δεν αντίκεινται στο ως άνω σύστημα κατανομής του άρθρου 20 του ν. 2446/1996, υπό τον εξυπακουόμενο όρο, που τίθεται άλλωστε και ρητώς στο άρθρο 4 της προσβαλλομένης, ότι τα εντός εκάστης Περιφερειακής Ενότητας κατανεμόμενα περαιτέρω ποσά προορίζονται, ανεξαρτήτως του εκάστοτε φορέως υλοποιήσεως, για την εκτέλεση έργων υποδομής, ανάπτυξης και προστασίας του περιβάλλοντος αποκλειστικώς εντός της εδαφικής περιφερείας του αντιστοίχου Νομού, αποκλειομένης της εκμεταλλεύσεως αυτών για σκοπούς άλλους από τον ανωτέρω. Εξ άλλου, η προβλεπομένη από το ως άνω άρθρο διάθεση του προϊόντος του επιδίκου τέλους σε επίπεδο όχι Δήμου αλλά Νομού, άνευ ειδικοτέρου προσδιορισμού των φορέων υλοποιήσεως των σχετικών έργων, δεν μπορεί να θεωρηθεί, εν όψει της ισχύουσας κατανομής αρμοδιοτήτων μεταξύ οργανισμών τοπικής αυτοδιοικήσεως, ότι είναι ρύθμιση ακατάλληλη για την επίτευξη του προαναφερθέντος συνταγματικώς θεμιτού σκοπού της περιβαλλοντικής αποκαταστάσεως των βαρυνομένων από την λειτουργία των θερμικών λιγνιτικών σταθμών περιοχών ούτε, εξ άλλου, υπερακοντίζει τον σκοπό αυτό, η δε περαιτέρω αξιολόγηση της ουσιαστικής ορθότητας της επιλογής αυτής του νομοθέτη εκφεύγει του ακυρωτικού ελέγχου. Επομένως, η προσβαλλομένη απόφαση, προβλέποντας την κατανομή των κονδυλίων του Νομού σε φορείς άλλους από τους ενεργειακούς δήμους, στις εδαφικές περιφέρειες των οποίων βρίσκονται οι επιβαρύνοντες σταθμοί (Περιφέρειες, μη ενεργειακοί Δήμοι), παρέμεινε εντός των ανωτέρω συνταγματικώς θεμιτών, κατ’ αρχήν, επιλογών του νομοθέτη, και, συνεπώς, οι λόγο ι, με τους οποίους προβάλλεται ότι οι ρυθμίσεις της αυτές ετέθησαν καθ’ υπέρβαση και κατά παράβαση της εξουσιοδοτικής διατάξεως και αντίκεινται στο άρθρο 24 παρ. 1 του Συντάγματος, πρέπει να απορριφθούν ως αβάσιμοι.

14. Επειδή, προβάλλεται ακόμη ότι τα θεσπιζόμενα στην παρ. 2 του άρθρου 2 της προσβαλλομένης αποφάσεως κριτήρια κατανομής μεταξύ των ενεργειακών δήμων κάθε Περιφερειακής Ενότητας των κονδυλίων που τους αναλογούν δεν ευρίσκουν έρεισμα στην εξουσιοδοτική διάταξη. Ο λόγος, όμως, αυτός, ανεξαρτήτως του εννόμου συμφέροντος προβολής του εκ μέρους των αιτούντων Δήμων, και μάλιστα του Δήμου Μεγαλόπολης, μόνου ενεργειακού Δήμου στο Νομό Αρκαδίας, είναι, πάντως, απορριπτέος ως αβάσιμος, διότι τα θεσπιζόμενα κριτήρια κατανομής, αναγόμενα στην παραγομένη ηλεκτρική ενέργεια στα όρια κάθε Δήμου, στις εκτάσεις αυτού που χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη της λειτουργίας ορυχείων και τις εγκαταστάσεις των θερμικών λιγνιτικών σταθμών, καθώς και τον αριθμό των κατοίκων, είναι συναφή με το αντικείμενο που ρυθμίζουν και τελούν σε συμφωνία με τον επιδιωκόμενο από την εξουσιοδοτική διάταξη σκοπό.

15. Επειδή, τέλος, με την κρινομένη αίτηση πλήττονται οι διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 5 της προσβαλλομένης αποφάσεως σχετικά με το ύψος των αμοιβών των μελών και των άλλων λειτουργικών δαπανών της Επιτροπής Παρακολούθησης, που προβλέπεται ότι δεν μπορούν να υπερβαίνουν το 2% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΑΠ, καθώς και το ύψος της αμοιβής τυχόν προσλαμβανομένου Συμβούλου Διαχείρισης, που ορίζεται ότι δεν μπορεί να υπερβαίνει 1,5% του συνολικού προϋπολογισμού του ΕΑΠ. Οι αιτούντες προβάλλουν ότι οι ρυθμίσεις αυτές έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα οριζόμενα στο άρθρο 17 του ν. 3205/2003, όπως αυτό αντικαταστάθηκε από το άρθρο 7 του ν. 3833/2010, που διέπει τα των αμοιβών των μελών των συλλογικών οργάνων εν γένει του Δημοσίου των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α.
Ανεξαρτήτως του βασίμου του ανωτέρω προβαλλομένου λόγου, σε κάθε περίπτωση, οι ως άνω ρυθμίσεις της προσβαλλομένης αποφάσεως, αναγόμενες σε ζήτημα μη συνδεόμενο με τον καθορισμό είτε των οργάνων είτε της διαδικασίας διαθέσεως και διαχειρίσεως των κονδυλίων του Ειδικού Λογαριασμού, αλλά ούτε με αυτήν ταύτην την λειτουργία του λογαριασμού αυτού, δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εμπίπτουν στο εύρος της παρασχεθείσης εξουσιοδοτήσεως και, για τον λόγο αυτό, αυτεπαγγέλτως εξεταζόμενο, οι ως άνω πληττόμενες διατάξεις πρέπει να ακυρωθούν ως τεθείσες καθ’ υπέρβαση εξουσιοδοτήσεως.

Δ Ι Α Τ Α Υ Τ Α
Απορρίπτει την υπό κρίση αίτηση ως προς τον Δήμο Κοζάνης και την Αστική Εταιρία «Δίκτυο Δήμων Περιοχών Παραγωγής Λιγνιτικής Ενέργειας», κατά το αιτιολογικό.
Δέχεται κατά το μέρος αυτό τις παρεμβάσεις.
Διατάσσει την κατάπτωση του παραβόλου.
Δέχεται εν μέρει, κατά το αιτιολογικό, την αίτηση ως προς τους λοιπούς αιτούντες και την απορρίπτει κατά λοιπά.
Ακυρώνει τις διατάξεις των παραγράφων 4 και 5 του άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. Δ5/ΗΛ/Β/Φ.5.179/οικ.2284/6.2.2013 αποφάσεως του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, κατά το αιτιολογικό.
Απορρίπτει κατά το μέρος αυτό τις παρεμβάσεις.
Συμψηφίζει την δικαστική δαπάνη μεταξύ των διαδίκων.
Η διάσκεψη έγινε στην Αθήνα στις 20 Οκτωβρίου 2014 και η απόφαση δημοσιεύθηκε σε δημόσια συνεδρίαση της 14ης Ιανουαρίου 2015.
Ο Πρόεδρος του Β’ Τμήματος  Ο Γραμματέας του Β’ Τμήματος
 
Φ. Αρναούτογλου Ι. Μητροτάσιος

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.