Απάντηση του Β. Κωνσταντόπουλου στον Δήμαρχο Σερβίων – Βελβεντού για τα οικονομικά του ΔήμουΚατανοούμε την αγωνία του αντιδημάρχου Οικονομικών κ. Ζυγούρη Φ. και των συμβούλων του, κάνοντας αλχημείες και ακροβατικές υπερβάσεις, να φουσκώσει το χρέος του Δήμου Σερβίων – Βελβεντού, προκειμένου να εξυπηρετήσει τους δικούς του ακατανόητους και ακατονόμαστους σκοπούς .

Α. Η ΑΠΟΨΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΒΙΩΝ-ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

Απαντώντας όμως στην ουσία της ανακοίνωσης της δημοτικής αρχής στα Μ.Μ.Ε. για την σημερινή οικονομική θέση του δήμου, πρέπει να συμφωνήσουμε σε δύο βασικές παραδοχές.

1η παραδοχή
Σύμφωνα με τους ορκωτούς λογιστές αλλά και έγκριτους λογιστές και οικονομολόγους η  πραγματική οικονομική θέση του δήμου ορίζεται ως η διαφορά μεταξύ των συνολικών υποχρεώσεων και του αθροίσματος των διαθεσίμων χρημάτων στο ταμείο και στις τράπεζες και των απαιτήσεων του δήμου.

2η παραδοχή
Τα οικονομικά στοιχεία που θα παρουσιάζονται πρέπει ν’  αντλούνται από το διπλογραφικό σύστημα του δήμου για λόγους αντικειμενικότητας και αξιοπιστίας.
Θυμίζουμε ότι για τα στοιχεία αυτά ενημερώνεται σε μηνιαία βάση το Υπουργείο Εσωτερικών και το Οικονομικό Παρατηρητήριο και για τον λόγο αυτό είναι αδιαμφισβήτητα.

Για την παρουσίαση εκ μέρους μας της πραγματικής σημερινής οικονομικής θέσης του δήμου, χρησιμοποιήθηκαν ο ισολογισμός έναρξης του 2011, η απογραφή στις 31-08-2014 και τα στοιχεία ισολογισμού του 3ου τριμήνου του 2014, με ημερομηνία 30-09-2014.
Ιδιαίτερα τονίζεται ότι τα στοιχεία ισολογισμού του 3ου τριμήνου του 2014 εγκρίθηκαν ομόφωνα από την Οικονομική Επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο της παρούσας δημοτικής περιόδου.

Σύμφωνα με τους πίνακες ισολογισμού του 3ου τριμήνου του 2014 ( 30-09-2014) προκύπτουν τα παρακάτω οικονομικά μεγέθη:

1.ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

-Δάνεια                                                                                            1.647.583,6
    ( Δάνεια που έχουν ληφθεί πριν το 2011, έναρξη
       της δικής μας θητείας)
-Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις                                                    3.623.897,06
   (Υποχρεώσεις προς προμηθευτές, εργολάβους κλπ
      από το 2005 έως το 2014)
……………………………………………………………………………………
                                                             Σύνολο υποχρεώσεων        5.271.480,66 €

2. ΔΙΑΘΕΣΙΜΑ ΚΑΙ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

– Διαθέσιμα                                                                                                1.203.404.,61
  ( Χρήματα διαθέσιμα στο ταμείο του δήμου και στις
     Τράπεζες)
Άμεσα αξιοποιήσιμα διαθέσιμα για την                    810.000
                πληρωμή υποχρεώσεων
-Απαιτήσεις                                                                                                1.751.659,24                                                                      
   ( Αφορούν οφειλές των πολιτών προς το δήμο.
    Οι απαιτήσεις αυτές είναι όλες υποχρεωτικά εισπρακτέες).          
Απαιτήσεις εισπρακτέες σύμφωνα με                    1.401.327,4
τα λογιστικά   πρότυπα ( επισφάλειες 20% )
……………………………………………………………………………………
    Σύνολο άμεσων αξιοποιήσιμων διαθεσίμων και              2.211.327,4 €
                  Εισπρακτέων απαιτήσεων

-Μελλοντικές απαιτήσεις                                                          490.000
  ( Άμεσα εισπρακτέες απαιτήσεις από τις εταιρείες
     ΛΑΡΚΟ Α.Ε, ΛΕΥΚΑ ΟΡΥΚΤΑ,
     Δήμος Κοζάνης  και
      Ευρωπαικό πρόγραμμα SMART)
…………………………………………………………………………………………
                            Σύνολο διαθεσίμων και απαιτήσεων        2.701.327,4 €

3. ΚΑΘΑΡΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΕΣΗ
Αν από τις υποχρεώσεις αφαιρέσουμε τα διαθέσιμα και τις απαιτήσεις τότε
το καθαρό υπόλοιπο των υποχρεώσεων του δήμου στις 30-09-2014, θα είναι :
                        
     5.271.480,66 – 2.701.327,4 = 2.570.153,26 €

Άρα στις 30-09-2014 ο δήμος είχε καθαρό υπόλοιπο υποχρεώσεων ύψους 2.570.153,26 € και όχι 9,0 εκ. € που αναφέρει ο κ. αντιδήμαρχος.
 

Β. Η ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ

Πάνω στα πραγματικά οικονομικά στοιχεία όπως προκύπτουν από τα  στοιχεία ισολογισμού του 3ου τριμήνου του 2014 (με ημερομηνία 30-09-2014), ο κ. αντιδήμαρχος προσθέτει αυθαίρετα και χωρίς επιστημονική τεκμηρίωση οφειλές προκειμένου ν’ αυξήσει τις υποχρεώσεις.
Συνειδητά επίσης αγνοεί τα διαθέσιμα και τις απαιτήσεις, όπως προέκυψαν από τα στοιχεία του ισολογισμού της 30-09-2014.

 Αν και συνυπολογισμός των οφειλών του Νομικού Προσώπου και της Κοινωφελούς Επιχείρησης στις υποχρεώσεις του δήμου δεν δίνει καθαρή εικόνα για τα οικονομικά του, θα προσπαθήσουμε βήμα-βήμα να εξετάσουμε την αυθαίρετη θεώρηση του κ. αντιδημάρχου.

1. ΣΥΜΒΑΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ                                             1.027.028,13 €
     Προβλέπονται οφειλές που θα καταστούν
     υποχρεώσεις σε μελλοντικό χρόνο.
    Αναγνωρίζουμε μόνον την οφειλή της δωρεάς Ζαχαριάδου ύψους……   65.000 €

2.ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΣΥΜΒΑΣΗ                 107.927,08 €
    Δεν αναγνωρίζουμε καμιά οφειλή. Οφειλές που
    δεν έχουν σύμβαση δεν αποτελούν υποχρέωση για
    τον δήμο. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να προσφύγουν
     δικαστικά για την δικαίωσή τους.    ……………………………………..     0,0 €

3. ΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ                                         253.636,64 €
     Από τις εκκρεμείς δικαστικές αποφάσεις που
     Αναφέρθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο περιέχονται
     ήδη στις υποχρεώσεις της 30-09-2014 εκτός της
     περίπτωσης του κ.Ριζόπουλου
     την οποία δεν αναγνωρίζουμε, ως μη γενόμενη.   ………………………      0,0 €

4. ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ                                  231.674,85 €
    Αφορά υποχρεώσεις της Κοινωφελούς Επιχείρησης
    που στην συντριπτική τους πλειοψηφία προέρχονται
    από την εταιρεία ΔΕ.ΤΟΥ.Π.Α.Σ του πρώην δήμου
    Σερβίων. Αναγνωρίζουμε οφειλές ύψους……………………..……      20.097 €

5. ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ                                                    44.583,63 €
    Αναγνωρίζουμε οφειλή    ………………………………………………. 41.000 €

6. ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ                 17.579,00 €
    Υπάρχει αποθεματικό ύψους 32.000 €.
     Πλεόνασμα ταμείου 14.421 €.             ……………………………      -14.421,0 €
   
7. ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ               1.400,0 €
     Δεν αναγνωρίζεται καμιά οφειλή.
     Πλεόνασμα ταμείου 9.000 € που έχει μοιραστεί
     στους διευθυντές των σχολείων.         ……………………………..     -9.000,00 €
    
8.ΕΚΤΑΚΤΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ                            1.981.553,00 €
Κατά την διάρκεια της συζήτησης στο δημοτικό Συμβούλιο υπήρξε ένταση στο θέμα αυτό, όταν ο    κ. αντιδήμαρχος αυθαίρετα πρόσθεσε στις υποχρεώσεις του    δήμου το ποσό με το οποίο είχε επιχορηγηθεί  ο   δήμος από το πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων οφειλών του Υπουργείου Εσωτερικών, θεωρώντας ότι αποτελεί δάνειο.
Η παράταξή μας επέμεινε ότι το ποσό αυτό αποτελεί αυτοτελή επιχορήγηση και δεν θα παρακρατηθεί στο μέλλον σύμφωνα με την ενημέρωση που είχαμε, ενώ η δημοτική αρχή επέμεινε ότι αποτελεί δάνειο και ότι πρέπει να επιστραφεί.
Ερευνήσαμε το θέμα και αποδείχτηκε ότι είχαμε δίκιο.
Σύμφωνα με τον Ν. 4257/2014, άρθρο 52, παράγραφος 1, “ τα ποσά από τις  επιχορηγήσεις των δήμων με τα οποία αποπληρώνονται ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις προς τρίτους εκτός Γενικής Κυβέρνησης, αποτελούν μη επιστρεπτέες επιχορηγήσεις και δεν παρακρατούνται από τα προβλεπόμενα στο άρθρο 27 του ν. 3756/2009 έσοδα εκάστου”.

Άρα ο δήμος δεν θα επιστρέψει τα χρήματα με τα οποία επιχορηγήθηκε από το πρόγραμμα ληξιπρόθεσμων οφειλών του Υπουργείου Εσωτερικών.

Απ’ όλα τα παραπάνω συνάγεται ότι το ύψος των επιπλέον οφειλών που μπορούμε ν’ αναγνωρίσουμε, επιπλέον αυτών  που είναι καταγεγραμμένες στις 30-09-2014 ανέρχεται στο ποσό των 102.676 €.

Με βάση τα παραπάνω οι συνολικές υποχρεώσεις του δήμου κατά την θεώρηση του κ. αντιδημάρχου συμπεριλαμβανομένων όλων των Νομικών Προσώπων του δήμου  ανέρχεται σε :

                         5.271.480,66 + 102.676 = 5.374.156.66 €

και άρα το καθαρό υπόλοιπο των  υποχρεώσεων στις 30-09-2014 θα είναι:

                         5.374.156.66 – 2.701.327,4 = 2.672.829,26 €

Γ. Η ΑΛΗΘΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

Όπως προκύπτει από τα παραπάνω και με τις δύο θεωρήσεις το καθαρό υπόλοιπο των υποχρεώσεων του δήμου δεν ξεπερνά τα 2.7 εκ. ευρώ και δεν είναι 9,0 εκ ευρώ που αναφέρει ο κ. αντιδήμαρχος.
Και όσοι πόνταραν στην διόγκωση του χρέους του δήμου εκτέθηκαν οικτρά.

Κύριοι της πλειοψηφίας

Οι εκλογές τελείωσαν. Οι πολίτες σας όρισαν να διοικήστε αυτό τον τόπο για πέντε χρόνια. Αναλάβετε πρωτοβουλίες και αφήστε τις γκρίνιες για ανούσια και παιδαριώδη θέματα. Η διοίκηση του δήμου έχει τεράστιες δυσκολίες και απαιτεί αφοσίωση στο καθήκον, συνεχή επαγρύπνηση και ατέλειωτες ώρες απασχόλησης. Με μια βόλτα την ημέρα στο δημαρχείο δεν λύνονται τα προβλήματα. Κι όποιος νόμιζε ότι η ενασχόληση με τα κοινά του δήμου θα ήταν ένας υγιεινός περίπατος είναι βαθιά νυχτωμένος.
Η σημερινή μας απάντηση είναι η τελευταία και δεν πρόκειται ξανά ν’ ασχοληθούμε με το θέμα.

Επιτέλους διοικήστε!!!

Σέρβια 06-11-2014  

Β. Κωνσταντόπουλος
Πρώην Δήμαρχος Σερβίων-Βελβεντού

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.