«Κοζάνη Τόπος να Ζεις»: Οι προγραμματικές θέσεις για την Διοίκηση και τα Οικονομικά του Δήμου ΚοζάνηςΧρέη, σπατάλες στην οικονομική διαχείριση. Σήμερα πληρώνουμε τις αποτυχημένες πολιτικές μιας χρεοκοπημένης διοίκησης.
Αδιαφάνεια στην διοίκηση και στην οικονομική διαχείριση
Ανορθολογική αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού
Έλλειψη σύγχρονων μεθόδων διοίκησης, αξιολόγησης και στοχοθεσίας
Πελατειακές σχέσεις, μικροεξυπηρετήσεις, προσλήψεις ημετέρων
Έλλειψη διαβούλευσης με την κοινωνία, τους πολίτες και τους φορείς
Περιορισμένη συμμετοχή των πολιτών στην επεξεργασία των πολιτικών και στην λήψη αποφάσεων
Ελλιπής εξυπηρέτηση των πολιτών

Η Δημοτική Κίνηση ‘Κοζάνη-Τόπος να ζεις’ προτείνει έναν υγιή σύγχρονο, συμμετοχικό και  Φιλικό προς τους πολίτες  Δήμο Κοζάνης

Στόχοι:
Οικονομική εξυγίανση
Σύγχρονη Οργάνωση των Υπηρεσιών με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των
πόρων του Δήμου (Ανθρώπινων & Οικονομικών)
Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών
Αειφόρος και βιώσιμη διαχείριση
Συμμετοχική διαχείριση και κοινωνικός έλεγχος
Καλύτερη εξυπηρέτηση του πολίτη

Απαραίτητα για την υλοποίηση των στόχων μας είναι

Για τα οικονομικά του Δήμου Κοζάνης
Συνέχιση της προσπάθειας για εξυγίανση των Οικονομικών του Δήμου Κοζάνης.
Ορθολογική αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου με στόχο την αύξηση των εσόδων του Δήμου, αλλά και τον περιορισμό της ενοικίασης ακινήτων για την στέγαση των Δημοτικών Υπηρεσιών.
Ανεξάρτητη, από πιέσεις και εξαρτήσεις, λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας με στόχο την βεβαίωση και την  είσπραξη των εσόδων του Δήμου.
Επανεξέταση όλων των κωδικών των δαπανών με στόχο τον περιορισμό τους εκεί που παρατηρούνται σπατάλες και κυρίως κωδικών που αφορούν σε δημόσιες  σχέσεις, εορτές, τηλεφωνικές συνδιαλέξεις, κ.λ.π.
Επιδίωξη μείωσης των ανταποδοτικών τελών, μέσω ορθολογικότερης διαχείρισης στον Δημοτικό Ηλεκτροφωτισμό και την καθαριότητα.  χωρίς  να παραβιάζεται η αρχή της ανταποδοτικότητας,
Ο Τοπικός Πόρος  να γίνει οικονομικό εργαλείο αποκλειστικά για την υλοποίηση του στρατηγικού σχεδίου(όταν αυτό υπάρξει)  για την μεταλιγνιτική περίοδο και την προστασία του περιβάλλοντος.
Πράσινες Προμήθειες – Πράσινα υλικά στα Δημοτικά έργα.

Εσωτερική Οργάνωση του Δήμου- Αξιοποίηση νέων τεχνολογιών
Ανεξαρτησία του υπηρεσιακού μηχανισμού του Δήμου από παρεμβάσεις των αιρετών. Οι αιρετοί θα έχουν ως αρμοδιότητα την χάραξη της στρατηγικής, την υποστήριξη, αλλά και τον έλεγχο των υπηρεσιών που εποπτεύουν.
Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικών Υπηρεσιών με στόχο την διόρθωση λαθών του προηγούμενου ΟΕΥ, αλλά και βελτιώσεις εκεί όπου απαιτείται. Στόχος ένας σφιχτός Ο.Ε.Υ που θα δημιουργεί οργανικές μονάδες ικανές να  ανταποκρίνονται στις ανάλογες αρμοδιότητες
Εκπόνηση κανονισμών λειτουργίας για κάθε οργανική μονάδα από τους προϊσταμένους κάθε διεύθυνσης,  κανονισμών και καθηκοντολογίου για κάθε θέση από τους προϊσταμένους κάθε τμήματος  
Επανεξέταση από μηδενική βάση όλων των θέσεων ειδικών συμβούλων με προτεραιότητα την αξιοποίηση  του μόνιμου προσωπικού του Δήμου. Σε περιπτώσεις που κρίνεται απαραίτητη η  πρόσληψη ειδικών συνεργατών θα γίνεται με ανοιχτές και όχι φωτογραφικές διαδικασίες.  
Εγκατάσταση και εφαρμογή συστήματος ελέγχου ποιότητας των υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης – Λειτουργία γραφείου ποιότητας. Στόχος, εντός της επόμενης θητείας η απόκτηση πιστοποιητικού ποιότητας των εσωτερικών υπηρεσιών του Δήμου κατά ISO 9001:2008, όπως συμβαίνει ήδη σε πολλούς δήμους της χώρας. Σύσταση ομάδας ποιότητας που θα αναλάβει τον σχεδιασμό όλων των διαδικασιών του Δήμου και θα διαχειρίζεται θέματα ποιότητας.
Αναδιάρθρωση του προσωπικού με μετακινήσεις υπαλλήλων ανάλογες με τις ανάγκες της κάθε υπηρεσίας.
Αξιολόγηση υπηρεσιών με μοναδικό στόχο την βελτιστοποίηση της απόδοσης των υπηρεσιών του Δήμου.
Εφαρμογή σύγχρονου Δημόσιου Μάνατζμεντ με χρήση σύγχρονων μεθόδων Διοίκησης, όπως η Διοίκηση Μέσω Στόχων. Στοχοθεσία με συμμετοχικό τρόπο και σε συνεργασία με το προσωπικό.
Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών για την εξυπηρέτηση των πολιτών.
Στέγαση κάθε υπηρεσίας σε ενιαίο χώρο, με αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας του Δήμου και δημοτικών καταστημάτων πρώην Δήμων, αφού σε πολλές υπηρεσίες παρατηρείται χωροταξική πολυδιάσπαση που αναστέλλει την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών.
Επιχειρησιακός Σχεδιασμός ως αναπτυξιακό εργαλείο! Εκκίνηση της διαδικασίας εκπόνησης,  με συμμετοχικές διαδικασίες, του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού με τρόπο που θα τον καθιστά  ουσιαστικό εργαλείο μεσοπρόθεσμου προγραμματισμού και δεν θα τον αντιλαμβάνεται ως μια τυπική υποχρέωση έναντι του νόμου.
Προετοιμασία για την νέα προγραμματική περίοδο 2014 – 2020. Κατάρτιση των αιρετών, αλλά κυρίως των στελεχών του Δήμου για τον τρόπο λειτουργίας των νέων κανονισμών των Ευρωπαϊκών Ταμείων  της νέας προγραμματικής περιόδου. Προετοιμασία έργων και δράσεων για το ΣΕΣ 2014-2020 με στόχο την καινοτομία, την έρευνα, την ενεργειακή αποδοτικότητα, την απασχόληση. Ενίσχυση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης.
Προώθηση της Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας. Δημιουργία, σε συνεργασία και με άλλους φορείς, μηχανισμού ενημέρωσης και υποστήριξης κοινωνικών συνεταιριστικών επιχειρήσεων.
Συγκρότηση των επιτροπών του Δήμου και των συμβουλίων των νομικών προσώπων με κριτήριο τις ικανότητες, την εμπειρία  και την γνώση τού κάθε αντικειμένου και όχι την διατήρηση της πλειοψηφίας της παράταξης.
Συμπαραστάτης του Δημότη και της Επιχείρησης. Θεωρώντας τον θεσμό του Συμπαραστάτη του Δημότη απαραίτητο για την ομαλή  σχέση δήμου- δημότη, σε αντίθεση με την υπάρχουσα δημοτική αρχή, θα επιδιώξουμε να εκλεγεί πρόσωπο κοινής αποδοχής.

Ενημέρωση και συμμετοχή των πολιτών
Διαφάνεια και κοινωνικός έλεγχος στα οικονομικά του Δήμου. Κάθε πολίτης ή κάθε φορέας θα έχει την δυνατότητα να ζητά και να λαμβάνει στοιχεία για τα οικονομικά του Δήμου.
Δημοσιοποίηση σε απλή και κατανοητή μορφή των οικονομικών στοιχείων του Δήμου.
Συνεχής παρακολούθηση μέσω διαδικτύου της πορείας του προϋπολογισμού του Δήμου.
Εκπόνηση του ετήσιου Προϋπολογισμού με αξιοποίηση συμμετοχικών διαδικασιών.
Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων συμμετοχικών διαδικασιών στην λειτουργία της επιτροπής διαβούλευσης, η οποία  επί της ουσίας δεν λειτούργησε ποτέ.
Συμμετοχικός προϋπολογισμός. Ένα μέρος του προϋπολογισμού που προτείνουμε, εκπονείται με συμμετοχικό τρόπο.  Αφορά κυρίως το κομμάτι των ελαστικών δαπανών του Δήμου και ιδιαίτερα τις δαπάνες για έργα.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.