Νέες θέσεις σε 8μηνα της ΔΕΗ σε Κοζάνη και Φλώρινα – Δείτε αναλυτικά

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά  Τριακοσίων πενήντα δύο (352) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Κοζάνης, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. –  Κοζάνης και συγκεκριμένα των θέσεων που ακολουθούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

 

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσιακή

Μονάδα

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

101

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)

8μήνες

70

102

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)

8μήνες

15

103

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)

8μήνες

12

104

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)

8μήνες

10

105

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Εργων (Προωθητήρων  ή    Φορτωτών)

8μήνες

18

106

ΛΚΔΜ

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων)

8μήνες

9

107

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Τεχνικοί Ορυχείων

8μήνες

72

108

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)

8μήνες

20

109

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτρονικοί)

8μήνες

3

110

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Οχημάτων)

8μήνες

6

111

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές

8μήνες

25

112

ΛΚΔΜ

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Βοηθοί Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές

8μήνες

20

113

ΛΚΔΜ

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Οδηγοί Χωματουργικών Οχημάτων

8μήνες

12

114

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Οδηγοί  Γεωργικών Ελκυστήρων

8μήνες

2

115

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)

8μήνες

3

116

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Χειριστής Μηχ/των Τεχνικών Έργων Σάρωθρο (Σκούπα)

8μήνες

1

117

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΕ Τοπογράφοι  Μηχανικοί

8μήνες

2

118

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΕ   Πολιτικοί  Μηχανικοί

8μήνες

2

119

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΕ   Μηχανολόγοι  Μηχανικοί

8μήνες

2

120

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί  Τ.Ε

8μήνες

3

121

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Τεχνικοί Ορυχείων

(Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)

8μήνες

15

122

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ

Δ.Ε.

Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων με καδοτροχό

8μήνες

30

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  18 ετών έως 65 να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που  επιλέγουν.

Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν  όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μια από τις θέσεις  καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων  αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί  στη ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και στο χώρο ανακοινώσεων  Νομαρχίας Κοζάνης & Φλώρινας καθώς και στους Δήμους & Δ.Δ. που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (συμπληρωμένη με πλήρη δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης) κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες με έναρξη την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον Τοπικό τύπο ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΛΚΔΜ και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών ήτοι από 09.12.2013  μέχρι και 18.12.2013

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι Ενδιαφερόμενοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να έχουν μαζί τους και τα πρωτότυπα των ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ.

Πληροφορίες δίδονται από τους: Δημήτριο Μπαλτζή τηλ. 24630/52284, 24630/52317 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630/52228.

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου,  συνολικά  Εξήντα έξι (66) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Λιγνιτικού Κέντρου Δυτικής Μακεδονίας, για το Νομό Φλώρινας, που εδρεύει στο 7 χιλ. Πτολ. – Κοζάνης, για τις θέσεις που ακολουθούν.

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσιακή

Μονάδα

Έδρα υπηρεσίας

Ειδικότητα

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

131

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων &

Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες)

8μήνες

9

132

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων &

Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές)

8μήνες

5

133

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων &

Εξοπλισμού (Τεχνίτες Ιμάντων)

8μήνες

5

134

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων

 (Προωθητήρων  ή Φορτωτών)

8μήνες

4

135

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών

Εργων (Καθολικών Εκσκαφέων)

8μήνες

2

136

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Τεχνικοί Ορυχείων

8μήνες

7

137

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων &

Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες)

8μήνες

4

138

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων &

Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων)

8μήνες

4

139

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές

8μήνες

6

140

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Βοηθοί, Οδηγοί Μηχανοδηγοί Χειριστές

8μήνες

4

141

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Ηλεκτροτεχνικοί  Εγκαταστάσεων &

Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες Εναερίων Δικτύων)

8μήνες

1

142

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΠΕ                                                                            Τοπογράφοι   Μηχανικοί

8μήνες

1

143

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Πτυχιούχοι Τοπογράφοι Μηχανικοί  Τ.Ε

8μήνες

1

144

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Τεχνικοί Ορυχείων

(Αυτοκινούμενη κινητή Επιτήρηση)

8μήνες

5

145

Λ.Κ.Δ.Μ.

Ν. ΦΛΩΡΙΝΑΣ

Δ.Ε.

Χειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων

μηχανημάτων με καδοτροχό

8μήνες

8

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από  18 ετών έως 65 να έχουν την υγεία και την φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της θέσης που  επιλέγουν.

Λεπτομέρειες για τα δικαιολογητικά που θα πρέπει να καταθέσουν  όσοι επιθυμούν να επιλεγούν για μια από τις θέσεις  καθώς και τα κριτήρια επιλογής των προσλαμβανομένων  αναφέρονται στην ανακοίνωση που θα αναρτηθεί  στη ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και στο χώρο ανακοινώσεων  Νομαρχίας Κοζάνης & Φλώρινας καθώς και στους Δήμους & Δ.Δ. που αναφέρονται στην προκήρυξη.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στα γραφεία της υπηρεσίας μας ΔΕΗ/ΛΙΓΝΙΤΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ αυτοπροσώπως ή με νόμιμο εκπρόσωπο, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή (συμπληρωμένη με πλήρη δικαιολογητικά, στα γραφεία της υπηρεσίας μας στην ακόλουθη διεύθυνση ΔΕΗ ΑΕ/Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας 7ο χιλ. Πτολ/δος – Κοζάνης) κατά τις εργάσιμες ημέρες  και ώρες με έναρξη την επόμενη της τελευταίας δημοσίευσης στον Τοπικό τύπο ή της ανάρτησής της στον πίνακα ανακοινώσεων του ΛΚΔΜ και εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών ήτοι από 09.12.2013 μέχρι και  18.12.2013

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Οι Ενδιαφερόμενοι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ πρέπει να έχουν μαζί τους και τα πρωτότυπα των ΤΙΤΛΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ & ΑΔΕΙΩΝ.

Πληροφορίες δίδονται από τους: Δημήτριο Μπαλτζή τηλ. 24630/52284, 2463/052317 & Ευθυμία Κουτσιάδου τηλ. 24630/52228.

ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΗ

ΟΛΓΑ Ε. ΚΟΥΡΙΔΟΥ

Διευθύντρια ΛΚΔΜ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.