Θέσεις και Προτάσεις για το νομικό πλαίσιο των Γεωργικών Φάρμακων, των Λιπασμάτων και του Πολλαπλασιαστικού Υλικού

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Γεωπόνων (ΠΟΣΓ) και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Επαγγελματιών Γεωπόνων (ΠΟΣΕΓ), στη συνάντηση εργασίας που διοργάνωσαν στην Αθήνα στις 14/06/2013, σχετικά με το υπό διαμόρφωση νομικό πλαίσιο για τα Γεωργικά Φάρμακα, τα Λιπάσματα και το Πολλαπλασιαστικό Υλικό, κατέληξαν στις παρακάτω θέσεις -προτάσεις.

1.      ΕΜΠΟΡΙΑ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΑΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Ν.4152/2013

1. Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για την άσκηση εμπορίας λιπασμάτων και παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, υποχρεούται να απασχολεί υπεύθυνο επιστήμονα πλήρους απασχόλησης, σε κάθε σημείο εμπορίας των λιπασμάτων και του πολλαπλασιαστικού υλικού και σε κάθε επιχείρηση παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού σε κάθε σημείο εμπορίας των λιπασμάτων. Οι πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων και παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, όπως οι κατηγορίες των επιχειρήσεων προσδιορίζονται στη Σύσταση αριθ. 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής (L124/36/20.5.2003), δύνανται να απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα μερικής απασχόλησης. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που θα εκδοθεί εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου, καθορίζεται κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης.

Διαπίστωση. Ο ασκών την εμπορία των λιπασμάτων, την παραγωγή και την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού απασχολεί,
·        υπεύθυνο επιστήμονα πλήρους απασχόλησης, σε κάθε σημείο εμπορίας των λιπασμάτων και του πολλαπλασιαστικού υλικού και σε κάθε επιχείρηση παραγωγής πολλαπλασιαστικού υλικού σε κάθε σημείο εμπορίας των λιπασμάτων, με πλήρη η μερική στις πολύ μικρές επιχειρήσεις απασχόληση.

Παραδοχές
·        Ο όρος «επιστήμη» δηλώνει το σύστημα απόκτησης γνώσης με βάση την επιστημονική μεθοδολογία που βασίζεται στην επιστημονική έρευνα, στην οργάνωση και ταξινόμηση της αποκτώμενης με αυτόν τον τρόπο γνώσης.
·        Ο όρος «επιστήμονας» έχει αναφορά εξ’ορισμού μόνο στους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
·        Ο όρος «ισοτιμία» έχει επίσης αναφορά στους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
o       Οδηγία 89/48/ΕΟΚ. Σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών.
o       Π.Δ.165/2000 (ΦΕΚ149/28.6.00). Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Παραδοτέα εντός 3μήνου.
·        Προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που θα καθορίζει  κάθε θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας περίπτωσης. Ουσιαστικά να προσδιορίσουμε τον υπεύθυνο επιστήμονα και τον τρόπο απασχόλησης.

2. Οι επιχειρήσεις εμπορίας λιπασμάτων και παραγωγής και εμπορίας πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών απασχολούν υπεύθυνο επιστήμονα, τα προσόντα του οποίου καθορίζονται στις αποφάσεις του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων που εκδίδονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 4 παράγραφοι 2 και 7 του ν. 1565/1985 (A΄ 164) και των άρθρων 5 παρ. 6 και 15 παρ. 2 του ν. 1564/1985 (Α΄ 164). Οι ως άνω επιχειρήσεις δύνανται να απασχολούν ως υπεύθυνο επιστήμονα και προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην
εμπορία λιπασμάτων και στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον άνθρωπο, την υγεία των φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος. Με προεδρικό διάταγμα, μετά από πρόταση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, που θα εκδοθεί εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου καθορίζονται το πρόγραμμα, ο φορέας, η διάρκεια της εκπαίδευσης του προσωπικού αυτού, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

Διαπιστώσεις. Ο ασκών την εμπορία των λιπασμάτων, την παραγωγή και την εμπορία του πολλαπλασιαστικού υλικού απασχολεί,
·        υπεύθυνο επιστήμονα και
·        ως υπεύθυνο επιστήμονα προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο στην εμπορία λιπασμάτων και στην παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον άνθρωπο, την υγεία των φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος.
·        Η αναφορά στο «επίπεδο ασφάλειας» καταδεικνύει ότι η άσκηση της δραστηριότητας πρέπει να γίνει από επιστήμονα, δηλαδή απόφοιτο τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που έχει την κατάλληλη εκπαίδευση και κατά συνέπεια το απαιτούμενο υπόβαθρο να κατανοήσει τις επιπτώσεις στον άνθρωπο, στα έμβια όντα και στο περιβάλλον.
·        Ο ειδικός επιστήμονας θα πρέπει να επικαιροποιεί τις γνώσεις του και να παρακολουθεί τις εξελίξεις σε κάθε πτυχή άσκησης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.
·        Η εκπαίδευση του προσωπικού προφανώς αναφέρεται σε επιμόρφωση για επικαιροποίηση γνώσεων.
·        Με βάση τις προηγούμενες διαπιστώσεις ένας απόφοιτος δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (school level) δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον ειδικό επιστήμονα ακόμη και με επιμορφωση λόγω έλλειψης του απαραίτητου σύνθετου υπόβαθρου γνώσεων.
·        Δεν προσδιορίζεται το είδος της εκπαίδευσης, το οποίο θα καθορίσει το επίπεδο του φορέα και την χρονική διάρκεια.
·        Δεν προσδιορίζεται ο τρόπος διασφάλισης της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης.

Παραδοχές
·        Ο όρος «επιστήμη» δηλώνει το σύστημα απόκτησης γνώσης με βάση την επιστημονική μεθοδολογία που βασίζεται στην επιστημονική έρευνα, στην οργάνωση και ταξινόμηση της αποκτώμενης με αυτόν τον τρόπο γνώσης.
·        Ο όρος «επιστήμονας» έχει αναφορά μόνο στους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
·        Ο όρος «ισοτιμία» έχει επίσης αναφορά στους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
o       Οδηγία 89/48/ΕΟΚ. Σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών.
o       Π.Δ.165/2000 (ΦΕΚ149/28.6.00). Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Παραδοτέα εντός 3μήνου.
·        Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Α.) για τα προσόντα του υπεύθυνου επιστήμονα.
·        Προεδρικό διάταγμα, με το οποίο καθορίζονται το πρόγραμμα, ο φορέας, η διάρκεια της εκπαίδευσης του προσωπικού αυτού, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την εφαρμογή της παρούσας παραγράφου.

3. Πρόσωπα ισότιμα εκπαιδευμένα σε άλλα κράτη μέλη της Ε.Ε. για την εμπορία λιπασμάτων και την παραγωγή και εμπορία πολλαπλασιαστικού υλικού φυτικών ειδών, ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον άνθρωπο, την υγεία των φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος, δύνανται να απασχολούνται ως υπεύθυνοι επιστήμονες στις ως άνω επιχειρήσεις.

Παραδοχές
·        Ο όρος ισοτιμία έχει επίσης αναφορά στους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
o       Οδηγία 89/48/ΕΟΚ. Σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών.
o       Π.Δ.165/2000 (ΦΕΚ149/28.6.00). Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

2.      ΕΜΠΟΡΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Ν.4152/2013
4. Η παράγραφος 13 του άρθρου 35 του ν. 4036/2012 (Α΄ 8) τροποποιείται ως εξής:
«13. Ως υπεύθυνοι επιστήμονες ορίζονται γεωπόνοι πτυχιούχοι (ΑΕΙ) και από τους πτυχιούχους (ΤΕΙ) ό,τι ορίζεται στα σχετικά άρθρα του π.δ. 109/1989, της ημεδαπής ή πτυχιούχοι αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους − μέλους της Ε.Ε. ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός Ε.Ε. με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας.
Με απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων μετά από εισήγηση της Συντονιστικής Εθνικής Αρχής του άρθρου 3 παράγραφος 1, που θα εκδοθεί εντός τριμήνου από την έναρξη ισχύος του παρόντος νόμου, καθορίζονται οι διαδικασίες συμπληρωματικής κατάρτισης και ανάκλησης της δυνατότητας εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ.
Πρόσωπα ισότιμα εκπαιδευμένα σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. για την εμπορία γεωργικών φαρμάκων, ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον άνθρωπο, την υγεία των φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος, δύνανται να απασχολούνται ως υπεύθυνοι επιστήμονες στις ως άνω επιχειρήσεις.»

Διαπίστωση. Ο ασκών την εμπορία των γεωργικών φαρμάκων απασχολεί,
·        Ως υπεύθυνο επιστήμονα γεωπόνο πτυχιούχο (ΑΕΙ) και από τους πτυχιούχους (ΤΕΙ) ό,τι ορίζεται στα σχετικά άρθρα του π.δ. 109/1989, της ημεδαπής ή πτυχιούχοι αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους − μέλους της Ε.Ε. ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός Ε.Ε. με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας
·        ως υπεύθυνο επιστήμονα προσωπικό ισότιμα εκπαιδευμένο σε άλλα κράτη – μέλη της Ε.Ε. για την εμπορία γεωργικών φαρμάκων, ώστε να διασφαλίζεται το ίδιο επίπεδο ασφάλειας για τον άνθρωπο, την υγεία των φυτών και των ζώων και την προστασία του περιβάλλοντος, δύνανται να απασχολούνται ως υπεύθυνοι επιστήμονες στις ως άνω επιχειρήσεις.

Παραδοχές
·        Ως υπεύθυνοι επιστήμονες ορίζονται γεωπόνοι πτυχιούχοι (ΑΕΙ) και από τους πτυχιούχους (ΤΕΙ) ό,τι ορίζεται στα σχετικά άρθρα του π.δ. 109/1989, της ημεδαπής ή πτυχιούχοι αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών άλλου κράτους − μέλους της Ε.Ε. ή ισότιμου πτυχίου ή διπλώματος αντίστοιχων ειδικοτήτων σχολών χωρών εκτός Ε.Ε. με βάση την αρχή της αμοιβαιότητας.
·        Ο όρος ισοτιμία έχει επίσης αναφορά στους αποφοίτους της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
o       Οδηγία 89/48/ΕΟΚ. Σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών.
o       Π.Δ.165/2000 (ΦΕΚ149/28.6.00). Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας με ένα γενικό σύστημα αναγνώρισης των διπλωμάτων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης που πιστοποιούν επαγγελματική εκπαίδευση ελάχιστης διάρκειας τριών ετών, σύμφωνα με την οδηγία 89/48/ΕΟΚ του Συμβουλίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

Παραδοτέα εντός 3μήνου.
·        Απόφαση του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (Υ.Α.) με την οποία καθορίζονται οι διαδικασίες συμπληρωματικής κατάρτισης και ανάκλησης της δυνατότητας εμπορίας γεωργικών φαρμάκων, σε εφαρμογή της Οδηγίας 2009/128/ΕΚ

Συμπεράσματα
·        Ο ν. 4152/2013 έχει αναφορά στον υπεύθυνο επιστήμονα και αυτό αφορά μόνο στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
·        Η ανάληψη ευθύνης αφορά μόνο την τριτοβάθμια εκπαίδευση (C111/2008).
·         Πουθενά ο ν. 4152/2013 δεν βάζει προς συζήτηση αυτό που ζητάει η τρόϊκα, δηλαδή την αντιστοίχηση οποιασδήποτε γνώσης ή επαγγελματικών προσόντων που αποκτώνται με ταχύρυθμη εκπαίδευση.
·        Οποιαδήποτε διαφοροποίηση από τα παραπάνω δεν προβλέπεται πουθενά, ούτε στην Εθνική ούτε στην Ευρωπαϊκή νομοθεσία. Η διαφοροποίηση από τα παραπάνω για να γίνει πρέπει να αλλάξει η Εθνική και η Ευρωπαϊκή νομοθεσία.
·        Καμία αναφορά στον ν. 4152/2013 δεν γίνεται για «ειδικούς με ταχύρυθμη εκπαίδευση» ως πωλητές.
·        Εφόσον θέλουμε να εντάξουμε στην διαδικασία και «ειδικούς πωλητές», αυτούς πρέπει να τους αναζητήσουμε μέσα από τους αποφοίτους της δευτεροβάθμιας γεωργικής εκπαίδευσης.
·        Η έννοια του «ειδικού πωλητή», εφόσον επιλεγεί πρέπει να οριστεί.
·        Ακόμα και για τους «ειδικούς πωλητές» πρέπει να εξασφαλίζεται το «επίπεδο ασφάλειας» και η ποιότητα της παρεχόμενης υπηρεσίας.

3.      ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ, ΤΩΝ ΖΩΟΤΡΟΦΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»
«Άρθρο 36α
Ηλεκτρονική συνταγογράφηση
1. Θεσπίζεται η ηλεκτρονική συνταγογράφηση των γεωργικών φαρμάκων, ως απαραίτητη διαδικασία για την προμήθεια των φυτοπροστατευτικών προϊόντων από τους επαγγελματίες χρήστες αυτών από φυσικά ή νομικά πρόσωπα που κατέχουν άδεια συνταγογράφησης, στις καλλιέργειες, που καθορίζονται, σύμφωνα με την Υπουργική απόφαση της παρ. 1, περίπτωση ν, του άρθρου 50.
2. Απαγορεύεται να έχουν άδεια συνταγογράφησης τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία είναι και διανομείς γεωργικών φαρμάκων ή έχουν οποιαδήποτε σχέση εργασίας με διανομέα γεωργικών φαρμάκων ή είναι υπάλληλοι της αρμόδιας αρχής για τη διενέργεια πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων ελέγχων στην ηλεκτρονική συνταγογράφηση.
Θέσεις
·        Προηγείται (ή προαπαιτείται) η εφαρμογή και η αξιολόγηση της ηλεκτρονικής καταγραφής.
·        Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση μπορεί να είναι το επόμενο βήμα μετά την εφαρμογή και την αξιολόγηση της ηλεκτρονικής καταγραφής.
·        Επομένως δεν τεκμηριώνεται γιατί πρέπει να καθιερωθεί η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αυτή την χρονική περίοδο.
·        Η συνταγογράφηση δεν μπορεί να λειτουργήσει με αποκλεισμούς.
·        Κανένας Γεωπονικός Φορέας δεν έχει προτείνει, ούτε δεν έχει τοποθετηθεί επισήμως υπέρ της συνταγογράφισης σε αυτή την ιδιαίτερη για την χώρα και τον αγροτικό τομέα, χρονική συγκυρία.
·        Ότι κυκλοφορεί ως πρόταση από Γεωτεχνικούς φορείς εμπεριέχει το στοιχείο της υστεροβουλίας για την δημιουργία δεσπόζουσας θέσης στην διαδικασία της γεωργικής παραγωγής.
·        Αυτού του είδους οι πρακτικές οδήγησαν το προηγούμενο διάστημα, τον αγροτικό τομέα σε αστοχίες και τους φορείς που τις αξιοποίησαν σε ειδικούς της ανυποληψίας.

Κύριε Υπουργέ,
Κύριε Αναπληρωτή Υπουργέ,
Κύριε Γενικέ Γραμματέα,
Επειδή τα θέματα που παραπάνω παρουσιάζουμε είναι πολύ σημαντικά για την αγροτική ανάπτυξη και την υποστήριξη της αγροτικής παραγωγής,  
Για το λόγο αυτό, Ζητάμε μία άμεση συνάντηση, προκειμένου με σαφήνεια και περισσότερες λεπτομέρειες να σας παρουσιάσουμε τις απόψεις μας.

Για την ΠΟΣΓ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Δ. ΣΟΦΟΛΟΓΗΣ
    
Για την ΠΟΣΕΓ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
Ε. ΙΑΚΩΒΑΚΗΣ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.