Αιτήσεις για διευκόλυνση τμηματικής καταβολής των οφειλών τους προς το Δήμο ΚοζάνηςΑπό το Δήμο Κοζάνης ανακοινώνεται ότι από τη Δευτέρα 27 Μαΐου 2013  και στο εξής οι οφειλέτες του Δήμου, που έχουν οικονομική αδυναμία,  μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις  προς την Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου  για να τους χορηγηθεί διευκόλυνση για τμηματική καταβολή των οφειλών τους προς το Δήμο.

Συγκεκριμένα με την απόφαση 274/25-04-2013 του Δημοτικού Συμβουλίου ΑΔΑ: ΒΕΝ3ΩΛΠ-ΧΞ8 , που ελήφθη σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 170 του Δ.Κ.Κ
(νόμος 3463/2006)

Α) Για την εξέταση των προϋποθέσεων χορήγησης διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής απαιτούνται:
α) Η υποβολή αίτησης εκ μέρους του οφειλέτη ή συνυπόχρεου προσώπου(χορηγείται από την υπηρεσία) , που θα περιγράφει αναλυτικά τους λόγους της οικονομικής αδυναμίας και τις οφειλές που θέλει να διευκολυνθεί –ληξιπρόθεσμες και μη – με την συνυποβολή φακέλου που θα περιέχει κατά περίπτωση:
•Αντίγραφα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος Ε1-Ε2 και   των εκκαθαριστικών σημειωμάτων φόρου εισοδήματος των τριών τελευταίων ετών  (από την υποβολή της αίτησης)
Ειδικά οι επιχειρήσεις συνυποβάλλουν και:
•Αντίγραφα των εντύπων Ε3-Ε5-Φ1-010
•Αντίγραφα ισολογισμών των τριών τελευταίων ετών (από την υποβολή της αίτησης), στους οποίους θα εμπεριέχεται και η έκθεση ελέγχου ορκωτού ελεγκτή
•Πρόσφατο δευτεροβάθμιο ισοζύγιο με το αντίστοιχο του προηγούμενου έτους
 και
•Οποιοδήποτε άλλο στοιχείο έχει προσκομισθεί από τον αιτούντα, προκειμένου να τεκμηριωθεί η οικονομική του αδυναμία
β) η καταβολή παραβόλου υπέρ του Δήμου σε ποσοστό πέντε τοις χιλίοις (5‰) επί της οφειλής χωρίς προσαυξήσεις  για την οποία ζητείται η διευκόλυνση, που δεν μπορεί να υπερβεί τα χίλια (1.000) ευρώ.

Β) Έννοια οφειλής –παύση προσαυξήσεων –απώλεια διευκόλυνσης
Ως οφειλή  για τη χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής  θεωρείται  το συνολικό βεβαιωμένο ποσό συν τις νόμιμες προσαυξήσεις κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης .
Από την στιγμή που θα εκδοθεί απόφαση ένταξης στην διευκόλυνση, και ρυθμιστούν οι δόσεις παύουν να επιβάλλονται προσαυξήσεις .
Σε περίπτωση όμως, που κάποιος οφειλέτης χάσει την διευκόλυνση, λόγω μη καταβολής τριών συνεχόμενων δόσεων, οι προσαυξήσεις επιβάλλονται εκ νέου από την ημερομηνία εκείνη, στο ποσό που απομένει αφαιρουμένου του ποσού των πληρωμένων δόσεων

Γ) Έκδοση απόφασης  -προκαταβολή  και δόσεις

Με την έκδοση -εκ μέρους του αρμοδίου δημοτικού οργάνου- της απόφασης για τη χορήγηση  της διευκόλυνσης προκαταβάλλεται το δέκα τοις εκατό (10%) της συνολικής οφειλής . Εάν το 10% της προκαταβολής υπολείπεται των εκατό ευρώ (100) € τότε προκαταβάλλονται εκατό ευρώ(100)€.  
Το υπόλοιπο καταβάλλεται  σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις με μέγιστο αριθμό δόσεων τις τριάντα έξι (36).

Δ) Κατώτατο όριο μηνιαίας δόσης  είναι εκατό ευρώ (100 €)

Ε) Ο μέγιστος  αριθμός χορηγούμενων διευκολύνσεων για την ίδια οφειλή είναι τρεις διευκολύνσεις

ΣΤ) Μοναδικό κριτήριο που θα λαμβάνεται υπόψη  από το αρμόδιο όργανο για την εξέταση του αιτήματος διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής των οφειλών αποτελεί η
η οικονομική αδυναμία που θα διαπιστώνεται από την αξιολόγηση  των υποβληθέντων  δικαιολογητικών.

Ζ) Ευεργετήματα στον οφειλέτη λόγω συμμόρφωσης σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής χρεών
Η χορήγηση διευκόλυνσης τμηματικής καταβολής και η συμμόρφωση σε αυτή παρέχει στους  οφειλέτες  τα ακόλουθα ευεργετήματα:
1) Καθιστά τους οφειλέτες ενήμερους για τα χρέη προς τον Δήμο και χορηγείται σε
αυτούς αποδεικτικό ενημερότητας για κάθε χρήση, με την προϋπόθεση ότι έχουν καταβληθεί όλες οι δόσεις της διευκόλυνσης μέχρι την ημερομηνία χορήγησης του αποδεικτικού το οποίο θα έχει ισχύει για ένα μήνα .
2) Αναστέλλει τη λήψη ή την εκτέλεση κάθε μέτρου σε βάρος του οφειλέτη, με την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 20 του ν.2648/1998 ή άλλων ειδικών διατάξεων.
3) Οφειλή που έχει υπαχθεί σε πρώτη διευκόλυνση τμηματικής καταβολής και ο οφειλέτης είναι απόλυτα συνεπής στην καταβολή των δόσεων αυτής, απαλλάσσεται  του συνόλου των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής που επιβαρύνουν την τελευταία δόση της διευκόλυνσης, που δεν μπορεί να υπερβαίνουν σε ποσοστό το σαράντα τοις εκατό (40%) των συνολικών προσαυξήσεων της οφειλής.    
4) Σε περίπτωση αιτήματος εφάπαξ εξόφλησης του συνόλου των ληξιπρόθεσμων οφειλών, όπως αυτό έχει διαμορφωθεί την ημέρα υποβολής της αίτησης και πληρωμής αυτών, εκπίπτεται ποσοστό σαράντα τοις εκατό (40%) των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής, που αναλογούν στο ποσό αυτό. Στην εφάπαξ εξόφληση,  περιλαμβάνονται υποχρεωτικά και οι οφειλές που έχουν υπαχθεί σε διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, για τις υπόλοιπες οφειλόμενες δόσεις αυτής. Η ίδια έκπτωση ισχύει και για τις περιπτώσεις της εφάπαξ εξόφλησης των υπολειπόμενων δόσεων κατά τη διάρκεια ισχύος διευκόλυνσης.
5) Από τις ρυθμίσεις της παρούσας απόφασης εξαιρούνται οι οφειλές από συμβάσεις (πάσης φύσεως μισθώματα  από εκμίσθωση ακινήτων και κινητών πραγμάτων του Δήμου)
       
Γραφείο Τύπου
Δήμου Κοζάνης

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.