Εισήγηση του Περιφερειάρχη στο 1οΑναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Αγαπητές φίλες και φίλοι,
    Εν μέσω των σαρωτικών αλλαγών που βιώνει το σύνολο των χωρών του ευρωπαϊκού νότου, εν μέσω του επαναπροσδιορισμού της πολιτικής συνοχής από την πλευρά της  Ευρωπαϊκής Ένωσης και εν μέσω μιας κλιμακούμενης οικονομικής κρίσης που έχει οδηγήσει και συνεχίζει να οδηγεί το σύνολο των Ελλήνων σε συνθήκες οικονομικής και κοινωνικής εξαθλίωσης,
καλούμαστε σήμερα να δρομολογήσουμε την πλέον ουσιαστική συζήτηση για το αναπτυξιακό, κοινωνικό και πολιτικό μέλλον της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας και παράλληλα να δώσουμε μια ολοκληρωμένη απάντηση στην αναπτυξιακή στασιμότητα.
    Ας μην γελιόμαστε.
    Οι στιγμές που διέρχεται η χώρα και κατ’ επέκταση η περιφέρειά μας  είναι κρίσιμες. Οι πολιτικές συνοχής διαγράφονται υπό την πίεση άσκησης ασφυκτικής δημοσιονομικής πολιτικής. Οι γενικές αναπτυξιακές προοπτικές και ειδικότερα οι προοπτικές προώθησης της επιχειρηματικότητας και της απασχόλησης βάλλονται από τις δέσμες μέτρων που οδηγούν σε υψηλά ποσοστά ανεργίας.
    Από την πλευρά της, η Ευρώπη αντιμετωπίζει συνθήκες αναπτυξιακής  ύφεσης και δυσοίωνο οικονομικό κλίμα, αυξανόμενες ανισότητες και αυξανόμενη δυσπιστία από τους πολίτες της, παράλληλα  με ένα  υψηλό κοινωνικό κόστος που νομοτελειακά προσδιορίζει τις τρέχουσες πολιτικές αναπροσαρμογές.
    Παρά ταύτα, καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση στα κράτη – μέλη και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια πιο ανταγωνιστική οικονομία με περισσότερες θέσεις εργασίας.
    Αγαπητές φίλες και φίλοι,
    Εάν προσπαθήσουμε να κάνουμε μια στοιχειώδη αποτίμηση των παρεμβάσεων της τρέχουσας Προγραμματικής περιόδου, θα διαπιστώσουμε ότι ελάχιστη σχέση έχει με το αναπτυξιακό όραμα όπως αυτί διατυπώθηκε το 2007: «Δημιουργία μιας βιώσιμης, ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονομίας με έντονο εξωστρεφή προσανατολισμό και εσωτερική, οικονομική, κοινωνική, χωρική και διοικητική συνοχή».
    Ο προσανατολισμός του συγκεκριμένου αναπτυξιακού οράματος στηρίχθηκε στην ανάδειξη του ρόλου της περιφέρειας, κυρίως, ως κόμβου ενέργειας και μεταφορών προσπαθώντας να διαμορφώσει ένα διακριτό ρόλο για την Δυτική Μακεδονία στο ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον και στον  ευρύτερο γεωγραφικό χώρο.  
    Προσπαθήσαμε και προσπαθούμε να ικανοποιήσουμε τις προσδοκίες των πολιτών της Δυτικής Μακεδονίας.
    Η ολοκλήρωση (σε μεγάλο βαθμό) των υποδομών προσπελασιμότητας, περιβάλλοντος, παιδείας, πολιτισμού και υγείας – πρόνοιας απετέλεσε βασική προτεραιότητα του Επιχειρησιακού μας Προγράμματος 2007 – 2013.
    Όμως, τα διαρθρωτικά προβλήματα της περιφερειακής οικονομίας, παραμένουν και ενισχύονται πλέον, από τα υψηλά ποσοστά ανεργίας (29,2% με μέσο όρο χώρας 27,2% – Ιανουάριος 2013).
    Αγαπητές φίλες και φίλοι,
    Λαμβάνοντας υπ’ όψη όλες τις τρέχουσες παραμέτρους, καθώς και τις προτεραιότητες που τίθενται σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό Επίπεδο (Στρατηγική «Ευρώπη 2020»), γίνεται  κατανοητό ότι η Δυτική Μακεδονία  χρειάζεται ένα νέο αναπτυξιακό πρότυπο προσανατολισμένο σε επενδύσεις βασισμένες σε νέες τεχνολογίες και στην καινοτομία που θα αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της  περιοχής.
    Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων και νέων θέσεων εργασίας θα πρέπει να βασίζεται στην υιοθέτηση μιας «Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης» (Smart Specialization Strategy) που βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Ευρώπης και συνιστά μια ατζέντα οικονομικού μετασχηματισμού βασισμένη: στα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, στην κρίσιμη μάζα, στην συλλογική ηγεσία και στην συνδεσιμότητα, προωθώντας  την ανάπτυξη επικεντρώνοντας στην αξιοποίηση και ανάδειξη των τοπικών χαρακτηριστικών κάθε περιφέρειας.
    Γίνεται λοιπόν, κατανοητό ότι, ο αναπτυξιακός σχεδιασμός για την προγραμματική περίοδο 2014 – 2020 θα πρέπει να απαντά κατά προτεραιότητα στα κρίσιμα ζητήματα που αφορούν στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, στην καταπολέμηση της ανεργίας και στην προστασία – ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και της ιστορικής – πολιτιστικής κληρονομιάς με όρους έξυπνης, διατηρήσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης.
    Αγαπητές φίλες και φίλοι,
    Το Αναπτυξιακό Όραμα της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας για τη νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 – 2020 αποτυπώνεται συνοπτικά στο μήνυμα:

«Δημιουργία μιας διατηρήσιμης ανταγωνιστικής περιφερειακής οικονομίας με βιώσιμες θέσεις εργασίας και κοινωνική συνοχή»

    και συνίσταται στις ακόλουθες προτεραιότητες:
1.  Αύξηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας σε ανταγωνιστικό επίπεδο με έμφαση στην κλαδική και χωροθετημένη εξειδίκευση, στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, στην καινοτομία, στην ποιότητα και στον εξαγωγικό προσανατολισμό, με βασικούς άξονες :
Την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, των επιχειρήσεων του γεωργικού τομέα (για το ΕΓΤΑΑ),  της αλιείας και των υδατοκαλλιεργειών,
Την προώθηση της Αγροτικής Ανάπτυξης και ενίσχυση της συμβολής της στην περιφερειακή οικονομία,
Την ενίσχυση της πρόσβασης, χρήσης και ποιότητας των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών,
Την ενίσχυση της έρευνας, της τεχνολογικής ανάπτυξης και της καινοτομίας,
Την προώθηση των βιώσιμων μεταφορών και απομάκρυνση των σημείων συμφόρησης σε σημαντικά δίκτυα υποδομών,
2.  Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής η οποία απειλείται από την πολύ υψηλή ανεργία, μέσω δράσεων στήριξης της απασχόλησης, καταπολέμησης της φτώχειας και ενίσχυσης της κοινωνικής οικονομίας και των υποδομών στήριξης αυτών των δράσεων (παιδείας, υγείας, πρόνοιας), με βασικούς άξονες :
Την προώθηση της απασχόλησης και υποστήριξη της κινητικότητας των εργαζομένων,
Την προώθηση της κοινωνικής ένταξης και της καταπολέμησης της φτώχειας,
Τις επενδύσεις στην εκπαίδευση, τις δεξιότητες και στη δια βίου μάθηση,
Την βελτίωση της θεσμικής επάρκειας και της αποτελεσματικής Δημόσιας Διοίκησης,
3.  Προστασία – ανάδειξη – αξιοποίηση των περιβαλλοντικών και πολιτιστικών πόρων στο πλαίσιο της φέρουσας ικανότητάς τους, η οποία μπορεί να συμβάλλει στη διεύρυνση των δυνατοτήτων παραγωγής και απασχόλησης, με βασικούς άξονες :
Την ενίσχυση της μετάβασης προς την οικονομία χαμηλών εκπομπών ρύπων σε όλους τους τομείς,
Την προώθηση της προσαρμογής στις κλιματικές αλλαγές, της πρόληψης και της διαχείρισης του κινδύνου,
Την προστασία του περιβάλλοντος και προώθηση της αποδοτικότητας των φυσικών  πόρων,
4.  Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στα αστικά κέντρα και στην ύπαιθρο  
    Στο πλαίσιο της μεγιστοποίησης της αποτελεσματικότητας των παρεμβάσεων προβλέπεται η εφαρμογή στοχευμένων δράσεων μέσα από ολοκληρωμένες παρεμβάσεις στα αστικά – ημιαστικά κέντρα που θα αναδεικνύουν τον υποστηρικτικό και προωθητικό αναπτυξιακό τους ρόλο και ολοκληρωμένες χωρικές παρεμβάσεις στην ύπαιθρο (παραλίμνιες και ορεινές περιοχές), οι οποίες θα διασφαλίζουν την απαιτούμενη ποιότητα ζωής των κατοίκων και την παραμονή τους στην περιοχή. Τα ολοκληρωμένα προγράμματα θα βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα και θα ενισχύουν το βιώσιμο χαρακτήρα του ρόλου των περιοχών αυτών.
    
    Αγαπητές φίλες και φίλοι,
    Όπως πολύ ορθά διαπιστώνετε, καλούμαστε πλέον να δώσουμε ένα διαφορετικό όραμα στη Δυτική Μακεδονία. Ένα όραμα με άξονα την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση σε πλήρη ταύτιση με το περιβάλλον (φυσικό και ανθρωπογενές) που τόσο βίαια έχει υποβαθμιστεί τις τελευταίες 10ετίες.
    Το όραμα αυτό θα πρέπει να συμβαδίζει με τη νέα στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αφορά και προσδιορίζει την οικονομική ανάπτυξη: Έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς.
    Ευχαριστώ.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.