Ο νέος τραπεζικός κολοσσός! Η Εθνική απέκτησε το 84,53% της Eurobank

-Η συγχώνευση θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι το καλοκαίρι
-Από την επόμενη εβδομάδα θα λειτουργήσει κοινή Επιτροπή των δυο Τραπεζών
-64.369 οι μέτοχοι της Eurobank αποδέχθηκαν την πρόταση της Εθνικής
– Η νέα υπερ-τράπεζα θα εξυπηρετεί καθημερινά περί τα 18 εκατ. πελάτες

Στον όμιλο της Εθνικής Τράπεζας ανήκει και επίσημα πλέον η Eurobank, μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας της προαιρετικής δημόσιας πρότασης και την απόκτηση ποσοστού 84,35% του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Eurobank Ergasias από την Εθνική Τράπεζα.

Συνολικά 64.369 μέτοχοι της Eurobank αποδέχθηκαν τη δημόσια πρόταση της Εθνικής Τράπεζας προσφέροντας συνολικά 466.397.790 μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 84,35% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.

Σε μήνυμά του προς τους εργαζόμενους στην Τράπεζα και τον Όμιλο, ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας, Αλέξανδρος Τουρκολιάς, σημείωσε τα εξής:

“Εθνική Τράπεζα και Eurobank ενώνουν τις δυνάμεις τους και δημιουργούν από κοινού τον μεγαλύτερο τραπεζικό Όμιλο της χώρας, ικανό να ανταποκριθεί επιτυχώς στις προκλήσεις που αντιμετωπίζει το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα.
Με την απόφασή μας να προχωρήσουμε στην υλοποίηση αυτής της στρατηγικής κίνησης, η Τράπεζα θέτει τις βάσεις, προκειμένου να πετύχει την επαρκή και ταχύτατη ανακεφαλαιοποίησή της, την ενίσχυση της ρευστότητας, τον εξορθολογισμό του λειτουργικού κόστους και τη συγκράτηση των επισφαλειών.

Στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις εκείνες, έτσι ώστε να συμβάλουμε στην αποκατάσταση του κλίματος εμπιστοσύνης προς το ελληνικό χρηματοπιστωτικό σύστημα και να προσφέρουμε, μέσω ενός διευρυμένου τραπεζικού Ομίλου, αυξημένες δυνατότητες χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας.

Ο νέος Όμιλος θα διαθέτει ένα ευρύτατο δίκτυο εξυπηρέτησης πελατών στην Ελλάδα και στις βασικές περιφερειακές αγορές της ΝΑ Ευρώπης αντίστοιχα, μέσω του οποίου θα προσφέρονται καθημερινά αναβαθμισμένες υπηρεσίες, σε πάνω από 18 εκατομμύρια πελάτες. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι ο νέος Όμιλος αποκτά ηγετική παρουσία στη ΝΑ Ευρώπη, όπου θα αποτελέσει και έναν από τους κύριους μοχλούς επανεκκίνησης της οικονομίας της περιοχής.

Τα σημαντικά οφέλη που θα προκύψουν από τη συγχώνευση και τη λειτουργική ενοποίηση των δύο οργανισμών, το αμέσως προσεχές διάστημα, μέσω της επίτευξης συνεργειών, της αξιοποίησης των οικονομιών κλίμακας, καθώς και των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων τους θα αποτελέσουν μοχλό ανάπτυξης ενός υγιούς και βιώσιμου επιχειρηματικού Ομίλου, ικανού να συνεχίσει να πρωταγωνιστεί τόσο στην Ελλάδα, όσο και στις χώρες στις οποίες δραστηριοποιείται.

Είμαι πεπεισμένος κι αισιόδοξος ταυτόχρονα, ότι με κοινό όραμα και προοπτική, σε πνεύμα ενότητας, τα στελέχη και των δυο Τραπεζών θα φέρουν εις πέρας μια από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στην ιστορία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Όπως έχω ήδη επικοινωνήσει, η στελέχωση του νέου οργανισμού θα γίνει από εργαζόμενους και των δύο Τραπεζών, με αξιοκρατικά κριτήρια και απόλυτα διαφανή διαδικασία, ώστε να αξιοποιηθούν στο έπακρο η εμπειρία και οι ικανότητες όλων.

Όλοι εσείς, οι εργαζόμενοι στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας, είμαι βέβαιος, θα στηρίξετε αυτό το τόσο σύνθετο και πολύπλοκο εγχείρημα, προκειμένου από κοινού να δημιουργήσουμε μια από τις μεγαλύτερες και πιο δυναμικές Τράπεζες στον Ευρωπαϊκό χώρο, ικανή να πρωτοστατήσει στη διαδικασία ανάκαμψης της χώρας”.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση της Εθνικής Τράπεζας αναφέρει τα εξής:

“1. Στις 5 Οκτωβρίου 2012 (στο εξής η «Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης»), ο Προτείνων υπέβαλε προαιρετική δημόσια πρόταση (στο εξής η «Δημόσια Πρόταση») για την απόκτηση του συνόλου των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών της ανώνυμης τραπεζικής εταιρείας με την επωνυμία «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (στο εξής η «Εταιρεία»), ονομαστικής αξίας 2,22 Ευρώ η κάθε μία (στο εξής οι «Μετοχές»), τις οποίες δεν κατείχε κατά την 5η Οκτωβρίου 2012 σύμφωνα με το Νόμο, με προσφερόμενο αντάλλαγμα νέες κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές του Προτείνοντος  με νέα ονομαστική αξία €1,00 (οι «Νέες Μετοχές») με σχέση 58 Νέες Μετοχές έναντι κάθε 100 προσφερόμενων Μετοχών της Eurobank (στο εξής το «Προσφερόμενο Αντάλλαγμα»).

2. Κατά την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης, οι κοινές ονομαστικές μετά ψήφου μετοχές της Εταιρείας ανέρχονταν σε 552.948.427, ενώ ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα κατείχαν 2.303.659 μετοχές της Εταιρείας, αντιπροσωπεύοντας συνολικά ποσοστό περίπου 0,42% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

3. Στις 10 Ιανουαρίου 2013, το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς (στο εξής η «ΕΚ») ενέκρινε το πληροφοριακό δελτίο του Προτείνοντα σχετικά με τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής το «Πληροφοριακό Δελτίο»). Η περίοδος αποδοχής της Δημόσιας Πρότασης ξεκίνησε στις 11 Ιανουαρίου 2013 και έληξε στις 15 Φεβρουαρίου 2013 (στο εξής η «Περίοδος Αποδοχής»). Ο Προτείνων έλαβε τις εγκρίσεις από τις αρμόδιες  εποπτικές αρχές υπό την αίρεση των οποίων τελούσε η Δημόσια Πρόταση σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο.

4. Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Αποδοχής, 64.369 μέτοχοι της Εταιρείας αποδέχθηκαν νόμιμα και έγκυρα τη Δημόσια Πρόταση (στο εξής οι «Αποδεχθέντες Μέτοχοι») προσφέροντας συνολικά 466.397.790 Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 84,35% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε Μετοχές (στο εξής οι «Προσφερθείσες Μετοχές»). Ο Προτείνων και τα συντονισμένα με αυτόν πρόσωπα δεν απέκτησαν Μετοχές από την Ημερομηνία της Δημόσιας Πρότασης μέχρι και τη λήξη της Περιόδου Αποδοχής.

Μετά την ολοκλήρωση της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο Πληροφοριακό Δελτίο, ο Προτείνων θα κατέχει συνολικά 466.558.809 Μετοχές οι οποίες θα αντιπροσωπεύουν ποσοστό περίπου 84,38% του  καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας που αντιστοιχούν σε Μετοχές. Σε αυτό το ποσοστό δεν συμπεριλαμβάνονται εκείνες οι πρόσθετες Μετοχές που τυχόν αγοράσει ο Προτείνων μέχρι και την ημερομηνία ολοκλήρωσης της ανωτέρω εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης.

5. Στις 20 Φεβρουαρίου 2013 θα συναφθεί σύμβαση για την εξωχρηματιστηριακή μεταβίβαση των Προσφερθεισών Μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 46 του Κανονισμού Σ.Α.Τ. μεταξύ του Προτείνοντος και του προσώπου το οποίο έχει οριστεί και ενεργεί ως πληρεξούσιος των Αποδεχθέντων Μετόχων. Ο Προτείνων, ενεργών ως ανωτέρω, θα προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υποβολή στο ΣΑΤ των απαιτούμενων εγγράφων και δικαιολογητικών για την καταχώριση στο ΣΑΤ της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Προσφερθεισών Μετοχών και για την έγκριση εισαγωγής προς διαπραγμάτευση των Νέων Μετοχών, καθώς και στην καταβολή των τελών καταχώρησης κάθε εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης.

Στις 26 Φεβρουαρίου 2013 οι Προσφερθείσες Μετοχές θα μεταφερθούν από τον Ειδικό Λογαριασμό των Αποδεχθέντων Μετόχων στο Λογαριασμό Αξιών του Προτείνοντος, ενώ οι Νέες Μετοχές θα πιστωθούν στο Λογαριασμό Αξιών της Μερίδας Επενδυτή των Αποδεχθέντων Μετόχων. Ο Προτείνων με νεότερη ανακοίνωσή του θα γνωστοποιήσει την ημέρα έναρξης διαπραγμάτευσης των νέων Μετοχών , που σύμφωνα με το Πληροφοριακό Δελτίο προβλέπεται να  είναι η 27η Φεβρουαρίου 2013″.

newsit.gr

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.