Enterprise Europe Network: Ένα μεγάλο δίκτυο στην υπηρεσία των μικρών επιχειρήσεωνΘέλετε να βρείτε συνεργάτες για την επιχείρησή σας στο εξωτερικό;
Θέλετε να ενημερωθείτε για ευρωπαικά προγράμματα, για χρηματοδοτήσεις, για νομοθεσία, για εκθέσεις και εμπορικές αποστολές;
Θέλετε να συμβάλλετε, λέγοντας τη γνώμη σας, στη διαμόρφωση πολιτικών για τις επιχειρήσεις;

Αν ΝΑΙ τότε το Δίκτυο Enterprise Europe Network μπορεί να αποδειχθεί πολύτιμος σύμμαχος!

Η ταυτότητα του Δικτύου

Το Enterprise Europe Network είναι το μεγαλύτερο Ευρωπαϊκό Δίκτυο Υποστήριξης των επιχειρήσεων της ΕΕ. Ξεκίνησε τη λειτουργία του στις αρχές του 2008, ως «προϊόν» συνένωσης δύο επιτυχημένων δικτύων, των Ευρωπαϊκών Κέντρων Πληροφόρησης (Euro Info Centres) και των Κέντρων Προώθησης Καινοτομίας (Innovation Relay Centres) που παρείχαν υπηρεσίες στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις από τη δεκαετία του 1980.
Σήμερα το Δίκτυο “Enterprise Europe Network” αποτελείται από 70 κοινοπραξίες σε συνολικά πάνω από 600 οργανισμούς σε 52 χώρες (κράτη μέλη της ΕΕ, μέλη του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, υποψήφια μέλη και τρίτες χώρες).
Υπηρεσίες
Ευρωπαϊκή πληροφόρηση
Επιχειρηματικές συνεργασίες
Kαινοτομία & Mεταφορά τεχνολογίας
Ερευνητικές συνεργασίες
Χρηματοδότηση
Υπηρεσίες προς ΕΕ

Η ταυτότητα της ελληνικής κοινοπραξίας Enterprise Europe Network-Hellas

Στο δίκτυο Enterprise Europe Network – Hellas συμμετέχουν 12 οργανισμοί κατανεμημένοι σε όλη την ελληνική επικράτεια, οι οποίοι δραστηριοποιούνται σε θέματα επιχειρηματικότητας, καινοτομίας, μεταφοράς τεχνολογίας και διεθνούς συνεργασίας. Οι φορείς αυτοί είναι:

1. Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ)
2. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Θεσσαλίας και Κεντρικής Ελλάδος (ΣΒΘΚΕ)
3. Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Αθήνας (ΒΕΑ)
4. Επιμελητήριο Αρκαδίας
5. Επιμελητήριο Ιωαννίνων
6. Επιμελητήριο Καβάλας
7. Σύνδεσμος Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών (ΣΕΒ)
8. Σύνδεσμος Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ)
9. Δίκτυο ΠΡΑΞΗ / Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας (ΙΤΕ)
10. Επιμελητήριο Ηρακλείου
11. Εταιρεία Βιομηχανικής Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης και  Εργαστηριακών Δοκιμών, Πιστοποίησης και Ποιότητας ΑΕ (ΕΒΕΤΑΜ)
12. Αναπτυξιακή Δυτικής Μακεδονίας ΑΕ (ΑΝΚΟ)

Επίσης, με το δίκτυο συνεργάζονται πολλοί τοπικοί φορείς, δημόσιοι & ιδιωτικοί, όπως ακαδημαϊκά ιδρύματα, σύνδεσμοι επιχειρήσεων, κλαδικοί φορείς, κ.α. δημιουργώντας ένα ισχυρό πλέγμα συνεργειών προς όφελος των επιχειρήσεων.

Η ΑΝΚΟ – ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ μέλος του Enterprise Europe Network-Hellas

Η ΑΝΚΟ είναι η μοναδική ελληνική αναπτυξιακή εταιρεία που συμμετέχει στο δίκτυο Enterprise Europe Network – Hellas και αποτελεί ένα σημαντικό περιφερειακό μηχανισμό πληροφόρησης.

Από το 2008 έως σήμερα το Enterprise Europe Network στην ΑΝΚΟ έχει αναδειχθεί σ’ ενα σημαντικό μηχανισμό πληροφόρησης που καλύπτει όλη την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας και που συχνά ξεπερνάει τα “όρια” της περιφέρειας παρέχοντας ενημέρωση μέσω ενός ευέλικτου δικτυακού εργαλείου, το site www.anko-eunet.gr στο οποίο είναι εγγεγραμμένοι 1.217 χρήστες (users), από όλη την Ελλάδα.

“Καλή πρακτική” σε ευρωπαικό επίπεδο!
Τον Απρίλιο του 2012 η Γενική Διεύθυνση Επιχειρήσεων & Βιομηχανίας αναδεικνύει σε καλή πρακτική (good practice) του Δικτύου “Enterprise Europe Network” το site του ΕΕΝ στην ΑΝΚΟ με τίτλο «Πρόσβαση των ΜΜΕ στην πληροφόρηση σε «πραγματικό χρόνο» αναγνωρίζοντας την ευελιξία και την αποτελεσματικότητα του για τις επιχειρήσεις.

Παράλληλα, στο διάστημα λειτουργίας του Δικτύου στην ΑΝΚΟ τα στελέχη του ΕΕΝ έχουν απαντήσει σε περισσότερα από 3.000 ερωτήματα που καλύπτουν ένα ευρύ θεματικό πεδίο με έμφαση στις χρηματοδοτήσεις, τα ευρωπαϊκά προγράμματα και τις επιχειρηματικές ευκαιρίες.

Προώθηση της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων

Αξιοποιώντας τη Βάση Επιχειρηματικών Συνεργασιών (Business Cooperation Database) που έχει στη διάθεσή του το δίκτυο Enterprise Europe Network οι επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να καταχωρούν το προφίλ τους και να αναζητούν επιχειρηματικούς συνεργάτες σε όλη την ΕΕ καθώς και σε τρίτες χώρες, διατηρώντας την εμπιστευτικότητα των στοιχείων τους. Η Βάση αυτή αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο προώθησης της εξωστρέφειας των μικρών επιχειρήσεων που ενδιαφέρονται να προωθήσουν τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους σε άλλες χώρες ενώ παράλληλα επιχειρηματικά προφίλ καταχωρούν και οι ξένες επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται να βρουν συνεργάτες στην Ελλάδα.

Διοργάνωση και συμμετοχή σε brokerage events & company missions

Το Δίκτυο διοργανώνει και συμμετέχει σε διεθνείς εκδηλώσεις μεσιτείας, όπου στο πλαίσιο, συνήθως, μιας διεθνούς εμπορικής έκθεσης πραγματοποιούνται (προκαθορισμένες) επιχειρηματικές συναντήσεις μεταξύ ελληνικών & ξένων εταιρειών με στόχο τη συνεργασία. Σημαντικά αποτελέσματα έχουν επιτευχθεί στο πλαίσιο σημαντικών ευρωπαικών εκθέσεων, όπως η ANUGA στη Γερμανία, η Sial στο Παρίσι, η CEBIT στη Γερμανία, κλπ. Η αποτελεσματικότητα των επαφών αυτών αποδεικνύεται με την υπογραφή “εταιρικών συμφωνιών (partnership agreements)” στις οποίες περιγράφεται και ο ρόλος του Δικτύου και με ποιο τρόπο συνέβαλε στην επίτευξη συμφωνίας.

Υποστήριξη συμμετοχής των επιχειρήσεων σε ευρωπαικά προγράμματα
Οι μικρομεσαίες και ιδιαίτερα οι πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν εύκολα ευρωπαϊκά προγράμματα έρευνας και καινοτομίας. Το Δίκτυο ΕΕΝ βοηθά, καθημερινά, τις επιχειρήσεις να αντιληφθούν τη φιλοσοφία και τους στόχους των προγραμμάτων της ΕΕ (π.χ. 7o ΠΠ, Eco-Innovation, LIfe, κλπ) και συχνά τις στηρίζουν στη διαδικασία υποβολής προτάσεων ή φακέλων υποψηφιότητας π.χ. για ανοιχτές προσκλήσεις δημοσίων συμβάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες στα παρακάτω στοιχεία επικοινωνίας.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Α.Ε. – ΑΝΚΟ
Μέλος του Ευρωπαϊκού Δικτύου
«Enterprise Europe Network – Hellas»
Φον Καραγιάννη 1-3
50100 Κοζάνη
Τηλ.: +30 24610 24022
Φαξ: +30 24610 49210
E-mail: info@anko-eunet.gr

Web Sites: http://www.anko-eunet.gr/
http://www.enterprise-hellas.gr/

Το Enterprise Europe Network – Hellas είναι το μεγαλύτερο δίκτυο ολοκληρωμένης επιχειρηματικής υποστήριξης στην Ελλάδα αποτελούμενο από βιομηχανικούς συνδέσμους, ερευνητικά και τεχνολογικά ιδρύματα, εμπορικά και βιομηχανικά επιμελητήρια και καταξιωμένους φορείς στο χώρο της καινοτομίας και των ΜΜΕ.

Το Enterprise Europe Network – Hellas, μέλος του αντίστοιχου πανευρωπαϊκού δικτύου, παρέχει υπηρεσίες διεθνούς επιχειρηματικής συνεργασίας, ενημέρωσης για Ευρωπαϊκές πολιτικές, υπηρεσίες για την καινοτομία και τη μεταφορά τεχνολογίας καθώς και υπηρεσίες για την ενθάρρυνση της συμμετοχής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στα Ευρωπαϊκά προγράμματα για Έρευνα και Τεχνολογία.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.