Δήμος Κοζάνης: Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου

 

Σας προσκαλώ σε τακτική συνεδρίαση διά ζώσης τη Δευτέρα 16 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 13:00, στο Γραφείο Δημάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α), όπως ισχύει, για συζήτηση και λήψη απόφασης πάνω στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης :

1. Έγκριση ή μη του από 22.12.2022 Πρακτικού ΙΙΙ της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ), Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη και κατακύρωση εκτέλεσης για τις «Υπηρεσίες Παιδιάτρου», προϋπολογισμού 13.860,00 ευρώ.

2. Έγκριση ή μη του από 23.12.2022 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) για τις «Υπηρεσίες Γιατρού Εργασίας στο Δήμο Κοζάνης», προϋπολογισμού 14.553,70 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 213/2022- Λήψη απόφασης.

3. Έγκριση ή μη της αριθμό 64/2022 (ΑΔΑ:9ΥΔ1ΟΚΨΕ-3ΚΠ) απόφασης Δ.Σ. του ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Οργανισμός Αθλητισμού – Πολιτισμού – Νεολαίας Δήμου Κοζάνης» περί έγκρισης της 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. έτους 2022.
4. Έγκριση ή μη για τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 2104/01.02.2021 σύμβασης με την εταιρεία «ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 264.100,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%. και αριθμό μελέτης 87/2020. (Ομάδες 3,5,9,12,13,18 & 22).

5. Έγκριση ή μη για τροποποίηση της με αριθμ. πρωτ. 2220/02.02.2020 σύμβασης με την εταιρεία «ΒΕΡΡΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ» για την «Προμήθεια Ανταλλακτικών Μεταφορικών Μέσων Δήμου Κοζάνης» προϋπολογισμού 224.364,56 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24%. και αριθμό μελέτης 87/2020. (Ομάδες 1,2,4,6,7,8,10,11,14,15,16,17,19,20,21,25,26,28,29,30,31 & 32).

6. Έγκριση ή μη κίνησης εκτός ορίων ΠΕ των με αριθμό κυκλοφορίας α) ΚΗΙ 8526, β) ΚΗΗ 5448 και γ) ΚΗΗ 6537 οχημάτων του Δήμου για το 2023.
7. Έγκριση ή μη θεώρησης ετήσιων Πιστοποιητικών Μητρώων Εργοληπτικών Επιχειρήσεων Δημοσίων Έργων (ΜΗ.Ε.Ε.Δ.Ε) ενός (1) έργου.

8. Έγκριση ή μη του δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση Κοιμητηρίων στην Κοινότητα Ρυμνίου ΔΕ Αιανής», προϋπολογισμού 89.500,00 ευρώ με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 124/2021.

9. Έγκριση ή μη του δεύτερου (2ου) Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του έργου με τίτλο «Βελτίωση αντιπλημμυρικών & οδικών υποδομών οικισμών ΔΕ Αιανής», προϋπολογισμού 97.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 144/2020.

10. Έγκριση ή μη Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου με τίτλο «Διαμόρφωση περιοχής γηπέδου & λοιπών χώρων ΤΚ Πρωτοχωρίου» προϋπολογισμού 51.612,90 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 89/2020
11. Έγκριση ή μη τρίτης (3ης) παράτασης της συνολικής προθεσμίας αποπεράτωσης του έργου με τίτλο «Αναβάθμιση πρασίνου – αναδασώσεις σε οικισμούς του Δήμου», προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 26/2021, για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών, ήτοι έως 30.03.2023.

12. Έγκριση ή μη του από 21.12.2022 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια (ΜΙΝΙΒUS) χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα», προϋπολογισμού 269.948,00 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 57/2022.

13. Έγκριση ή μη του από 17.11.2022 Πρακτικού Ι της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔΔ) εκτέλεσης της προμήθειας με τίτλο «Προμήθεια Μουσειολογικού Εξοπλισμού Κέντρου Περιβαλλοντικής Ενημέρωσης Λίμνης Πολυφύτου στην Αιανή», προϋπολογισμού 117.800,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%.

14. Έγκριση ή μη των τεχνικών προδιαγραφών, του τρόπου εκτέλεσης, τον καθορισμό των όρων δημοπράτησης και τη Συγκρότηση Επιτροπής Διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου με τίτλο «Συντήρηση τμημάτων Ε.Ο. επί των οδών Λαρίσης & Κ. Καραμανλή στην πόλη της Κοζάνης», προϋπολογισμού 930.000,00 με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 206/2022.
15. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Θεσσαλονίκη στις 04.12.2022.
16. Έγκριση ή μη του 09.01.2023 Πρακτικού Ελέγχου Κατάθεσης των Δικαιολογητικών του προσωρινού μειοδότη της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών Προμηθειών και Γενικών Υπηρεσιών, για τη «Μίσθωση και αποκομιδή απορριμματοκιβωτίων με συμπίεση (press container)», προϋπολογισμού 14.582,40 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελέτης 90/2022.

17. Καθορισμός όρων διακήρυξης δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης Ε= 4.126,00 τ.μ., εντός του με αριθμό 1930στ χερσολίβαδου, της Κοινότητας Πολυμύλου του Δήμου Κοζάνης, για ανέγερση σταυλικών εγκαταστάσεων.
18. Έγκριση ή μη υποβολής αιτήματος πρόσληψης τακτικού προσωπικού έξι (6) θέσεων κλάδου ΔΕ Δημοτικής του Δήμου Κοζάνης.
19. Έγκριση ή μη σύναψης σύμβασης μίσθωσης έργου, στο πλαίσιο υλοποίησης της δράσης με τίτλο «Progressive lighthouse districts serving as green district Gate towards Leadership in Sustainability (ProLight)» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα του HORIZON-CL4-2021-RESILIENCE-02»
20. Έγκριση ή μη γενόμενης μετακίνησης του Δημάρχου κ. Μαλούτα Λάζαρου στην Αθήνα στις 11.01.2023.
21. Εξειδίκευση ή μη πίστωσης ποσού 2.000,00 ευρώ με ΦΠΑ 24%, για δαπάνες δεξιώσεων – εθνικών και τοπικών εορτών.
22. Έγκριση ή μη πρόσληψης ασκούμενου δικηγόρου για δώδεκα (12) μήνες στο Δήμο Κοζάνης.
23. Συγκρότηση επιτροπών του Δήμου Κοζάνης για την παρακολούθηση και παραλαβή προμηθειών και Υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α΄) για το έτος 2023.
24. Έγκριση ή μη υποβολής πρότασης για ένταξη στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα (Ε.Α.Π) 2012-2016 τριών (3) έργων με φορέα υλοποίησης το Δήμο Κοζάνης.
25. Έγκριση ή μη της πρώτης (1ης) παράτασης (με αναθεώρηση) της συνολικής προθεσμίας του έργου για την «Φύτευση Κοινοχρήστων χώρων Νέου οικισμού Κλείτου» προϋπολογισμού 206.088,31 ευρώ μαζί με ΦΠΑ 24% και αριθμό μελετών 214 & 215/2020, για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) συν δώδεκα (12) μηνών, ήτοι έως 25.05.2024.
26. Έγκριση ή μη του τρόπου εκτέλεσης, του καθορισμού όρων διακήρυξης και Συγκρότηση Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού, για την «Προμήθεια, εγκατάσταση, παραμετροποίηση και λειτουργία ενός ολοκληρωμένου συστήματος μίσθωσης ηλεκτρικών ποδηλάτων για τον Δήμο Κοζάνης», προϋπολογισμού 372.000,00 ευρώ μαζί με Φ.Π.Α. 24%, και αριθμό μελέτης 175/2022.
27. Έγκριση ή μη πρώτης (1ης) υποχρεωτικής τροποποίησης – αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εσόδων – δαπανών οικ. έτους 2023.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.