Εντάξεις έργων αποκατάστασης Ιερών Ναών σε Λιβαδερό και Βλάστη Κοζάνης

870.500 € για την αποκατάσταση του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λιβαδερού. 

Την ένταξη του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ» προϋπολογισμού 870.500 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 (Πρόσκληση  116, δράση «‘Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης») εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης στην Οικονομική Επιτροπή της 22ης Δεκεμβρίου. 

    Πρόκειται για τον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Λιβαδερού και χρονολογείται το έτος 1858 μεταβυζαντινού ρυθμού με ξύλινη στέγη αποτελούμενη από τρία κλίτη και γυναικωνίτη. Είναι χαρακτηρισμένος ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και προστατεύεται από τις διατάξεις του νόμου για την «Προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της πολιτιστικής κληρονομιάς»

    Το έργο αποτελείται από δύο υποέργα:

 1. Στο πρώτο υποέργο με τίτλο «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ» με π/υ 330.500,00€ (με ΦΠΑ) το οποίο θα υλοποιηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Κοζάνης με την εγκεκριμένη μελέτη συμβατικών τευχών  πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες:
 • Αποκατάσταση των αρμολογημάτων της εξωτερικής όψης στην αρχική τους μορφή, όπου αυτό απαιτείται.
 • Επισκευή των εξωτερικών ξυλοδεσιών (σενάζ), όπου αυτές είναι διαβρωμένες και εργασίες συντήρησης στο σύνολο αυτών από εξειδικευμένους συντηρητές.
 • Αφαίρεση πλήρως της επικάλυψης και της στέγης με ενίσχυση των ζευκτών συμπληρώνοντας το πέτσωμα και μονωτικό υλικό από ελαστομερές ασφαλτόπανο με πλήρη αποκατάσταση της αρχικής μορφής της στέγης και αποκατάσταση της ουρανίας. 
 • Έλεγχος του ξύλινου σενάζ στη στέγη, με την προοπτική να αντικατασταθεί σε περίπτωση διαβρώσεως του τμήματος αυτού.
 • Η υλοποίηση συμβατών ενισχύσεων του ξύλινου φορέα του ναού, εφόσον προκύψει αναγκαιότητα κατόπιν σχετικού ελέγχου και σε θετική δε περίπτωση κατόπιν σχετικής έγκρισης της Διεύθυνσης Αναστήλωσης Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Μνημείων.
 • Ειδικά για την σχετικά μεγάλη ρωγμή, θα αποκατασταθεί με λιθοσυρραφή. Θα τοποθετηθούν βλήτρα χιαστί με ρητίνη και τα σφραγίσματα των οπών θα γίνουν με το ίδιο υλικό του αρμολογήματος, αφού γεμισθεί η ρωγμή με αριάνι τσιμέντου.
 • Πλήρης επισκευή και μερική αντικατάσταση του δαπέδου του γυναικωνίτη.
 • Επισκευή και συντήρηση της σκάλας του γυναικωνίτη.
 • Συμπλήρωση του επιχρίσματος των ξύλινων υποστυλωμάτων με ταυτόχρονη αντικατάσταση όσων πήχεων είναι χαλασμένες.
 • Βαθύ αρμολόγημα του κωδωνοστασίου και επισκευή του αρμολογήματος με την ίδια τεχνοτροπία του υπάρχοντος όπου απαιτείται.
 • Αντικατάσταση των ξύλινων τραβερσών του κωδωνοστασίου οι οποίες είναι κατεστραμμένες.
 • Αποκατάσταση του τσατμά πάνω από τη νότια τοξοστοιχία σύμφωνα με τη λεπτομέρεια.
 • Κατασκευή ντρενάζ (drainage) περιμετρικά του Ι.Ναού, με την παρουσία επιβλέποντος του ΥΠΠΟΑ.
 • Υδροβολή με ελεγχόμενη μικρή πίεση των όψεων του Ναού πριν την αποκατάσταση για καθαρισμό των όψεων και μετά την αποκατάσταση τυχόν επεμβάσεων στο αρμολόγημα της όψης.
 • Απομάκρυνση του ρολογιού της ΔΕΗ.

 

 1. Στο δεύτερο υποέργο με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΏΝ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΙ ΞΥΛΟΓΛΥΠΤΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ, ΦΟΡΗΤΩΝ ΕΙΚΟΝΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΩΝ  ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ  ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ» με π/υ 540.000,00€ (με ΦΠΑ) τις εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης και θα υλοποιηθεί από την Δ/νση Συντήρησης Αρχαίων και Νεωτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού απολογιστικά και με αυτεπιστασία και βάσει των προβλεπομένων στην εγκεκριμένη μελέτη συντήρησης τοιχογραφιών, τέμπλου, φορητών εικόνων, άμβωνα και επισκοπικού θρόνου, πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες :
 • Εργασίες προστασίας και ανάδειξης μνημείων : Περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών , ξύλινων στοιχείων, φορητών εικόνων, υλικά συντήρησης – εργαλεία, μεταφορές εικόνων , έξοδα προσωπικού και μισθοδοσία.
 • Έρευνα – Τεκμηρίωση – Πληροφόρηση : Περιλαμβάνει ενημερωτικά πόστερς και φυλλάδια
 • Λοιπές Εργασίες : Περιλαμβάνει προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και ηλεκτρονικών μέσων.

Τέλος να επισημάνουμε πως για το έργο εγκρίθηκε και η προγραμματική σύμβαση  με συμβαλλόμενους: 

1) Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως φορέας υλοποίησης  του 2ου υποέργου 

2) Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως φορέας υλοποίησης  του 1ου υποέργου και 

 3) Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο  της Ενορίας του  Ι.Ν Αγίου Νικολάου Λιβαδερού της Ιεράς Μητρόπολης Σερβίων-Κοζάνης, ως κύριος του έργου και φορέας λειτουργίας αυτού. 


834.000 € για την αποκατάσταση του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Βλάστης 

Την ένταξη του Έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΙΕΡΟΥ ΝΑΟΥ ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΒΛΑΣΤΗΣ» προϋπολογισμού 834.000 € στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014-2020 (Πρόσκληση  116, δράση «‘Έργα ανάδειξης πολιτιστικής κληρονομιάς και λειτουργικής τους δικτύωσης») εισηγήθηκε ο Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Κοζάνης Γρηγόρης Τσιούμαρης στην Οικονομική Επιτροπή της 22ης Δεκεμβρίου. 

Ο Ιερός Ναός του Αγίου Νικολάου Βλάστης αποτελεί Παρεκκλήσι του Ιερού Ενοριακού Ναού Αγίου Μάρκου Βλάστης. Είναι ναός μεταβυζαντινός, τρίκλιτος χωρίς τρούλο, που περιστοιχίζεται από ψηλό πέτρινο περίβολο. Εσωτερικά τα τρία κλίτη χωρίζονται με κίονες που φέρουν κιονόκρανα κορινθιακού ρυθμού, ενώ υπάρχει και γυναικωνίτης. Ο ναός θεωρείται σημαντικός , τόσο για την χρονολογία κτίσης του, που τοποθετείται στα 1761, όσο και για το ξυλόγλυπτο τέμπλο του , το οποίο μεταφέρθηκε από τη Μοσχόπολη το 1769. Αποτελεί μνημείο και προστατεύεται από τις διατάξεις του Αρχαιολογικού νόμου 3028/2002 « Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς»

Το έργο αποτελείται από δύο υποέργα:

1) Το 1ο υποέργο με τίτλο « Επείγουσες στερεωτικές και  αναστηλωτικές εργασίες στον Ιερό Ναό Αγίου Νικολάου Βλάστης» με π/υ 334.000,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) το οποίο θα υλοποιηθεί από την Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας  Κοζάνης σύμφωνα με την αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/702484/79688/6803/11-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΕ6Ο4653Π4-Ω36) Υ.Α., με εγκεκριμένη μελέτη συμβατικών τευχών . 

 Στο ανωτέρω έργο  πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες:

 • Καθαίρεση κεραμιδιών
 • Αποξήλωση της λίθινης διαπλάτυνσης της νοτιοδυτικής γωνίας
 • Κατασκευή τοιχίου ενίσχυσης νοτιοδυτικής γωνίας της θεμελίωσης και επίστρωση με λίθινες πλάκες
 • Καθαίρεση επιχρισμάτων στο εσωτερικό του Ι. Ναού υπό την εποπτεία συντηρητή
 • Αναδόμηση με χρήση λίθινων κλειδιών της νοτιοδυτικής γωνίας στο εσωτερικό του Ι. Ναού
 • Βαθιά αρμολόγηση των τοίχων εσωτερικά του Ι. Ναού, με αντικατάσταση του υπάρχοντος κονιάματος σε βάθος έως 8 εκ.
 • Καθολική εφαρμογή συμβατών ενεμάτων υπό ελεγχόμενη πίεση για την σφράγιση των ρηγματώσεων των τοίχων και την ομογενοποίηση του εσωτερικού των λιθοδομών, με παράλληλη διασφάλιση της ακεραιότητας των τοιχογραφιών
 • Ενίσχυση δαπέδου γυναικωνίτη με μερική αντικατάσταση σανίδων και πατόξυλων και κατασκευή νέου ξύλινου πλαισίου για την μείωση του μήκους των πατόξυλων
 • Επανεπίχριση των τοίχων στο εσωτερικό του Ι. Ναού
 • Κατασκευή δύο νέων ξύλινων πλαισίων εσωτερικά του Ι. Ναού, ενός σε επαφή με τον Βόρειο και ενός σε επαφή με τον Νότιο τοίχο.
 • Ενίσχυση της στέγης με μερική αντικατάσταση ξύλινων στοιχείων του παραμένοντα οργανισμού, με τοποθέτηση νέων αμειβόντων, νέων διαγωνίων, νέων ποταμών και νέων εγκάρσιων συνδέσμων χωρίς να μεταβληθεί το ύψος και ο όγκος της στέγης.
 • Τοποθέτηση νέου πετσώματος από ξυλεία καστανιάς
 • Τοποθέτηση επί του πετσώματος υγρομονωτικής μεμβράνης
 • Τοποθέτηση μεταλλικών ελκυστήρων για την σύνδεση των απέναντι τοίχων στο εσωτερικό του Ι. Ναού.
 • Απομάκρυνση νεώτερων πλακιδίων και Αποκατάσταση αρχικής μορφής δαπέδου στο εσωτερικό του ναού
 • Καθαίρεση περιμετρικού θρανίου εξωτερικά του ναού
 • Καθαίρεση υφιστάμενων στεγάστρων στη βόρεια πλευρά του ναού

2) Το 2ο υποέργο με τίτλο «Συντήρηση τοιχογραφιών, τέμπλου , φορητών εικόνων, άμβωνα και επισκοπικού θρόνου του Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου Βλάστης Κοζάνης» με π/υ  500.000,00 € (συμπεριλαμβανομένου  ΦΠΑ) θα υλοποιηθεί από την Δ/νση Συντήρησης Αρχαίων και Νεοτέρων Μνημείων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού απολογιστικά και με αυτεπιστασία, σύμφωνα με τον Ν. 3028/2002, τον Ν. 4412/2016 και το ΠΔ 24/2019 (ΦΕΚ 39/Α/4-3-2019) «Μελέτη και Εκτέλεση Αρχαιολογικών Έργων» και βάσει των προβλεπομένων στην εγκεκριμένη μελέτη συντήρησης τοιχογραφιών, τέμπλου, φορητών εικόνων, άμβωνα και επισκοπικού θρόνου και στους όρους που τίθενται στην αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΑΒΜΜ/702484/79688/6803/11-12-2020 (ΑΔΑ: ΩΕ6Ο4653Π4-Ω36) Υ.Α.

Στο ανωτέρω έργο  πρόκειται να γίνουν οι εξής εργασίες:

 1. Εργασίες προστασίας και ανάδειξης μνημείων: Περιλαμβάνει εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών, ξύλινων στοιχείων, εικόνων, προμήθεια υλικών συντήρησης – εργαλείων, μεταφορά αντικειμένων προς την έδρα της ΔΣΑΝΜ και αντίστροφα, έξοδα μετακινήσεων και μισθοδοσία ΙΔΟΧ προσωπικού. Αναλυτικότερα:
 • Εργασίες συντήρησης τοιχογραφιών

Οι εργασίες που θα εκτελεστούν αφορούν σε:

α) Στερέωση υποστρώματος 

β) Στερέωση ζωγραφικού στρώματος

γ) Αφαίρεση επικαλύψεων

δ) Καθαρισμός αιθάλης

ε) Καθαρισμός αλάτων

στ) Συμπληρώσεις

ζ) Αισθητική αποκατάσταση

 • Εργασίες συντήρησης ξύλινων στοιχείων

Το ξυλόγλυπτο τέμπλο παρουσιάζει μηχανικές παραμορφώσεις, φθορά από ξυλοφάγα έντομα, ρωγμές, επικαθίσεις και νεότερες προσθήκες.

Οι επεμβάσεις συντήρησης που θα εκτελεστούν είναι:

α) Απεντόμωση

β) Στερέωση

γ) Καθαρισμός

δ) Εφαρμογή προστατευτικού βερνικιού

 

Ο Επισκοπικός θρόνος και ο Άμβωνας παρουσιάζουν φθορά από ξυλοφάγα έντομα, ρωγμές, επικαθίσεις, επιζωγραφήσεις και απολέπιση του χρωματικού στρώματος

Οι εργασίες συντήρησής του αφορούν:

α) Στερέωση ζωγραφικής επιφάνειας 

β) Στερέωση ξύλινου φορέα 

γ) Καθαρισμός ξύλινων επιφανειών

δ) Καθαρισμών ζωγραφικής επιφάνειας

ε) Αφαίρεση επιζωγραφίσεων 

στ) Απεντόμωση

ζ) Αισθητική αποκατάσταση

η) Εφαρμογή προστατευτικού βερνικιού

 

 • Εργασίες συντήρησης φορητών εικόνων

Οι προτάσεις συντήρησης εξειδικεύονται κατά περίπτωση. Γενικά προτείνονται:

α) Αφαίρεση αφιερωμάτων

β) Καθαρισμός βερνικιού

γ) Στερέωση ζωγραφικής επιφάνειας

δ) Στερέωση ξύλινου φορέα

ε) Ξυλουργικές εργασίες συγκόλλησης, συμπλήρωσης κλπ

στ) Απεντόμωση

ζ) Αισθητική αποκατάσταση

 1. Έρευνα – Τεκμηρίωση – Πληροφόρηση : Περιλαμβάνει ενημερωτικά πόστερς και φυλλάδια
 2. Λοιπές Εργασίες : Περιλαμβάνει προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας και ηλεκτρονικών μέσων 

Τέλος να επισημάνουμε πως για το έργο εγκρίθηκε και η προγραμματική σύμβαση  με συμβαλλόμενους: 

 1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού ως φορέας υλοποίησης  του 2ου υποέργου 
 2. Την Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας ως φορέας υλοποίησης  του 1ου υποέργου και 
 3. Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο  της Ενορίας του  Ι.Ν Αγίου Μάρκου Βλάστης της Ι.Μ Σισανίου και Σιατίστης ως Κύριος του έργου.

3 σχόλια στο άρθρο “Εντάξεις έργων αποκατάστασης Ιερών Ναών σε Λιβαδερό και Βλάστη Κοζάνης

 1. Μα ειναι δυνατον!υπαρχει λιγη λογικη;
  Βρισκομαστε στο ματι του κυκλωνα,μεσα στην λαιλαπα του κορονοιου,ο κοσμος στεναζει,υποφερει,κλειστηκε στα σπιτια του,κλειστηκε στην φτωχεια του,στον πονο του και ερχεστε εσεις και μοιραζετε χρηματα ,χιλιαδες ευρω,για να κολλησετε τις καμπανες και να κλεισετε τις τρυπες,απο ντουβαρια και τα κεραμιδια!
  Ολοι αγαπαμε την Εκκλησια του χωριου μας,που αντεχει στο πεισμα των καιρων και των αιωνων!
  Σεβομαστε τα ιερα της φυλης μας,αλλα τωρα προηγουνται τα αμεσα και κατοπιν τα εμμεσα!
  Ακου 8 0 0.000 €
  Υπαρχουν ανθρωποι πληγωμενοι,βασανισμενοι,ανθρωποι χωρις ηλεκτρικο,μαθητες χωρις ταμπλετ,γονεις χωρις χαρτζιλικι για τα παιδια τους και ερχεσαι εσυ!Ω! εσυ και ως Ντειβιντ Κοπερφιλντ,βγαζεις απι την μανικι σου χιλιαδες ευρω!800.000 ευρω!
  Απο που τα δινεις αυτα τα λεφτα;λεφτα ζυμωμενα με τον ιδρωτα και την κουραση εργαζομενων ανθρωπων!
  Και μη μου πεις οτι ειναι απο την ευρωπη χρηματα!
  Απο την στιγμη που πεινανε και υποφερουν ανθρωποι,να δωθουν σ αυτους τους ανθρωπους!!!
  Μια ζωη ραγιαδες στην ευρωπη!
  Στην ευρωπη οι μαθητες δεν κανουν μαθημα στα καφενεια για να εχουν ιντερνετ,ουτε κοβουν το ρευμα στους μαθητες για να μην εχουν ιντερνετ!
  Τετοια λεφτα να μη τα παρετε!
  Αλλα τα παιρνετε με ανακυβιστησεις!!
  Και που τα δινετε τα χρηματα;εσεις οι δεξιοι της δεξιας του μητσοτακη;στους δεξιους της δεξιας,του κυριου, του χρηματος και οχι του Θεου!!
  Σε φανταζομαι σαν τον γερο Λαδα του Καζαντζακη,σαν τον Σκρουτζ( επικαιρος) να καθεσαι μεσα στο ζεστο σου ομως γραφειο και να τριβεις τα χερακια σου και να μετρας πενταροδεκαρες,να μετρας ψηφαλακια!
  Τα δινεις εκει που θα παρεις!
  Ανταποδοτικα τελη!
  Παιρνεις ψηφαλακια και εσυ κολλας κεραμιδια ξωκκλησιών!!!
  Δυο φορες πονηρια!
  Μια για να παρεις ψηφους και δευτερον για να παρεις συγκεκριμενους ψηφους,απ ολους της δεξιας της δεξιας της υποκρισιας και της επαιτειας!!
  Προσεξε στο μετρημα,μηπως με τις ψηφους των ζώντων υπολογιζεις και τις ψηφους των τεθνεώντων,λογω κορονοιου!
  Αν ηξεραν στην ευρωπη πως τα λεφτα τους,τα δινεις για ανταποδοτικα οφελη,για φθηνους ψηφοθηρικους λογους,θα σας ελεγα ολους τους υποτακτικους και διαχρονικους ραγιαδιστες,τι θα παίρνατε…
  Για δυο εξωκκλησια δινεις εναμισυ εκατομμυριο ευρω!!
  Για κανονικες εκκλησιες ποσα;
  Βρε δεν πατε καλα!
  Μετα τον κορονοιο,μετα την καταστροφη της οικονομιας απο τους α(χ)ριστους της αχρηστειας,οι ανθρωποι θα σας παρουν με τις πετρες,απο τα ντουβαρια που ανακαινιζετε και αναδομειτε!!
  Ακου εκατομμυρια ευρω!
  Πονταρετε στην ρουλεττα,το μαυρο χρωμα,της αρνησης και των ψεκασμενων,χαιδευετε δεσποτικες ραβδους και ασπαζεστε επιγονατια για να παρετε μια θεσουλα,ενα αξιωμα για να εξασφαλιστε τα δικα σας και απο κει και περα…γαια πυρι μειχθητω…
  Δεκαπεντε χιλιαδες ταμπλετ ειναι αυτα τα λεφτα
  Χιλιες εξακοσιες υποτροφιες των χιλιων ευρω για φοιτητες της περιοχης!
  Τοση υποταγη,τοση υποκρισια!
  Δεν σου μενει τωρα,να σε προχειρισει και καποιος δεσποτικος σε υποδιάκονο και εσυ να κρατας το “χερνιβοξεστον” για να του νιψεις τα χερια!
  Οι πολιτικοι που ειναι πεχλιβανοι και παλικαρια μαζευουν ψηφους με τον νου,την γνωση και το δίκιο και οχι με δεφτερια που εχουν γραμμενα ονοματα ανθρωπων που δουλεια τους ειναι να ζητιανευουν στην διαχρονια!!
  Προηγουνται οι ανθρωποι και επονται τα ντουβαρια…
  Αυτο ομως δεν μπορουν να το καταλαβουν τα….ντουβαρια!
  Υπαρχουν αιθουσες σχολειων,που οι μαθητες μαζευουν τα θρανια στην μια πλευρα του τοιχου,για να μην σταζουν τα κεραμιδια πανω στα βιβλια τους και στα ρουχακια τους!!
  Και εσεις…..
  Αυτα τα ξερουν στην ευρωπη,απ οπου ερχονται τα λεφτα;
  Αν τα γνωριζαν,δεν θα εδιναν λεφτα,τωρα που στεναζει το συμπαν,υποφερει ο κοσμος ολος,για να κλεισετε τις τρυπες απο το καμπαναριο και τρυπες απο τα χαγιατια!!
  Δυο πραγματα στολιζουν και ομορφαινουν το καθε χωριο: η Εκκλησια και το Σχολειο!!!
  Τα καθρεφτακια σου σε Ιθαγενεις πριν γεννηθουν οι Κοζανιτες και η Κοζανη!!
  Καλά Χριστούγεννα και Καλη Πρωτοχρονιά χωρίς κορονοιό και ραγιαδισμό

 2. Υστερογραφο!!
  Το πιο σκληρο προσωπο της ε.ε. ειναι η μερκελ και η πολιτικη της!
  Αυτη η μερκελ που μας αγαπαει πολυ!τοσο πολυ!
  Αν ηξερε πως στην Πτελεμαιδα που παραγεται ολη η ηλεκτρικη ενεργεια της Χωρας,υπαρχει εστω μια οικογενεια χωρις ρευμα,θα εστελνε αυτα τα λεφτα για τα φαγωμενα καμπαναρια και για τα ξεβαμμενα κεραμιδια;
  Αν απαντησεις,εχεις δικαιωμα να γινεις οχι μονο προεδρος Τ.Ο ενος χωριου,αλλα και ουρσουλα φον ντερ λαιεν,δηλαδη προεδρος ε.ε.!!
  ε.ε: ευρωπαικη ενωση

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.