Η ένσταση του σκηνοθέτη Ορέστη Τάτση σχετικά με την πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης

Του Ορέστη Τάτση του Ιωάννη, κατοίκου Αθηνών

ΚΑΤΑ

Της απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου περί της από 26.6.2020 ανάρτησης των αποτελεσμάτων της αξιολογικής βαθμολόγησης ως προς την πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης βάσει της από 22.5.2020 υπ’ αριθμ. 38/20 οικείας προκήρυξης.

Κοινοποιούμενη:

  1. Στον Υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, Διεύθυνση Παραστατικών Τεχνών και Κινηματογράφου, Τμήμα Θεάτρου (email: tmthch@culture.gr).
  2. Στον Υπουργό Εσωτερικών, ο οποίος κατοικοεδρεύει στην Αθήνα.
  3. Στην Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
  4. Στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας, Δ/νση Διοίκησης, Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών προσώπων Κοζάνης, ΖΕΠ Κοζάνης, Τ.Κ. 50100.
  5. Στον Δήμο Κοζάνης, όπως νομίμως εκπροσωπείται.
  6. Εισαγωγή.

Με την από 26.6.2020 απόφαση του Συμβουλίου Σας αναρτήθηκε ο πίνακας οριστικών αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για την πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης, ο οποίος προκηρύχθηκε δυνάμει της από 22.5.2020 οικείας απόφασης. Η παραπάνω απόφαση κατά το μέρος που περιλαμβάνονται σε αυτή τα αποτελέσματα της διαγωνιστικής διαδικασίας βάσει της παραπάνω προκήρυξης είναι προδήλως άκυρη καθ’ ο μέρος δεν τηρήθηκε ο ουσιώδης τύπος της διαδικασίας σύνταξης και τήρησης πρακτικού περί της διεξαγωγής της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων, είτε αυτοτελές είτε ενσωματωμένο στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου. Στο παραπάνω κρίσιμο πρακτικό θα έπρεπε μεταξύ άλλων βάσει της πάγιας νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας να αναφέρεται, έστω και συνοπτικά, το περιεχόμενο της συνέντευξης και, περαιτέρω, να εκφέρεται εξατομικευμένη για κάθε υποψήφιο κρίση ως προς την αξιολόγηση της παρουσίας του από τα μέλη του εν λόγω Συμβουλίου και, ειδικότερα, για την προσωπικότητά του και την εν γένει ικανότητά του αναφορικά με την άσκηση των καθηκόντων του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Πέραν της πρόδηλης ως άνω πλημμέλειας η προκήρυξη του ως άνω διαγωνισμού δεν εμφανίζεται αναρτημένη στον ιστότοπο του ΚΗΜΔΗΣ, ούτε στη Διαύγεια κατ’ ευθεία παράβαση όρου της από 22.5.2020 προκήρυξης και των οικείων διατάξεων περί δημοσιότητας.

Τέλος και σε κάθε περίπτωση δεν μπορούμε παρά να αναδείξουμε την εύλογη και ειλικρινή απορία μας αναφορικά με αυτή καθ’ εαυτή τη διαγωνιστική διαδικασία επιλογής και τις ενέργειες του Συμβουλίου Σας, οι οποίες κατατείνουν ευθέως στην πλήρη κατάργηση και βάναυση παραβίαση των αρχών της αξιοκρατίας, της ισότητας και της ίσης προσβάσεως στις δημόσιες θέσεις, τις οποίες καθιερώνει το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Συντάγματος. Οι πλημμέλειες δε της προσβαλλόμενης απόφασης είναι τέτοιας έντασης και σημασίας ώστε να μην παρέχεται οποιοδήποτε περιθώριο θεραπείας τους πέραν της άμεσης ανάκλησης της προσβαλλόμενης με νεότερη απόφαση Σας.

  1. Προσβαλλόμενη Πράξη.

Την 26.6.2020 εστάλη ηλεκτρονικό μήνυμα (Email) από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης με το ΟΠΟΊΟΥ μας γνωστοποιήθηκε το αποτέλεσμα της αξιολογικής βαθμολόγησης για την θέση του Καλλιτεχνικού Διευθυντή του Δη.Πε.Θε. Κοζάνης. Όπως προκύπτει από την παραπάνω πράξη μετά

την καταμέτρηση της βαθμολογίας των μελών του Δ.Σ. προέκυψαν τα παρακάτω αποτελέσματα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ
Α/Α ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
1 Λεωνίδας Παπαδόπουλος 28
2 Αθανάσιος Ζέρβας 28,3
3 Βασίλης Μυριανθόπουλος 41,1
4 Ορέστης Τάτσης 26,1
5 Μαρία Τσιμά 28,7
6 Γεωργία Ατζολετάκη 30,2
7 Παναγιώτης Βασιλειάδης 40,9
8 Παρασκευάς Μαντόιτουλος 36
9 Χριστίνα Γυφτάκη 27,7
10 Χρηστός Σουγάρης 33,4
11 Δημήτρης Βαμβακίδης 27,9
12 Κυριακή Στρατάκη 28,4
13 Σταύρος Παρχαρίδης 27,9
14 Ρουμπινή Μοσχοχωρίτη 34,8
15 Στυλιανός Αμανατίδης 26,8

 

Επειδή συνεπώς συμμετείχαμε στον παραπάνω διαγωνισμό για την πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης καθώς επίσης και στην διαδικασία της προφορικής συνέντευξης, έχουμε συνεπώς πρόδηλο έννομο συμφέρον ως προς την άσκηση της παρούσας ένστασης για τους παρακάτω λόγους, οι οποίοι εκτός των άλλων ερείδονται επί πάγιας νομολογίας του Συμβουλίου της Επικρατείας και των Διοικητικών Δικαστηρίων, αιτούμεθα από το Συμβούλιο Σας να ανακαλέσει την προσβαλλόμενη απόφαση του περί πλήρωσης της θέσης του καλλιτεχνικού Διευθυντή άλλως και σε κάθε περίπτωση αιτούμεθα την ακύρωση της με απόφαση των φορέων, οι οποίοι ασκούν την εποπτεία του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης και στους οποίους η παρούσα επίσης κοινοποιείται.

  1. Λόγοι ανάκλησης-ακύρωσης.

Οι παρακάτω λόγοι ανάκλησης άλλως ακύρωσης της προσβαλλόμενης πράξης πέραν από προδήλως βάσιμοι αναδεικνύουν κρίσιμα νομικά και ουσιαστικά ζητήματα ως προς τις πράξεις του Συμβουλίου Σας; πολλώ δε μάλλον εφόσον ληφθεί υπόψη ότι αποκλειστικός σκοπός λειτουργίας του ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης δεν είναι άλλος

από την προώθηση του Πολιτισμού εν γένει, επιτελεί συνεπώς μία συνταγματικά κατοχυρωμένη υποχρέωση του Κράτους[I].

 
 

3.1. Παραβίαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας σύνταξης και τήρησης πρακτικού περί της διεξαγωγής της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων.

Στα πλαίσια της επιλογής Καλλιτεχνικού Διευθυντή, βάσει μεταξύ άλλων των όσων προβλέφθηκαν στην από 22.5.2020 Προκήρυξη, ο ως άνω Διευθυνής θα πρέπει α διαθέτει εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών, παράλληλα δε να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες, δηλαδή θα πρέπει να διαθέτει πέραν της εμπειρίας του και κρίσιμα περαιτέρω ποιοτικά χαρακτηριστικά που άπτονται σε αυτή καθ’ εαυτή την προσωπικότητα του. Πέραν τούτου ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής ενός θεάτρου εξ’ ορισμού θα πρέπει να έχει πρόδηλες ηθικές πυξίδες και δημιουργικές ικανότητες; οι οποίες τον καθιστούν κατάλληλο να διευθύνει καλλιτέχνες. Για τον λόγο αυτό επιβάλλεται κατά την διαγωνιστική διαδικασία της συγκεκριμένης θέσης η ενδελεχής και επισταμένη προφορική συνέντευξη των υποψηφίων.

Εν προκειμένω η διαδικασία προφορικής συνέντευξης για την πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή εγείρει βάσιμες αμφιβολίες και καχυποψία δεδομένου ότι οι υποψήφιοι, μεταξύ άλλων και εμείς, κληθήκαμε για συνέντευξη μόλις δύο (2) μέρες πριν την διεξαγωγή της. Ειδικότερα η κλήση για συνέντευξη έλαβε χώρα με τηλεφωνική επικοινωνία την 18 Ιουνίου, η προφορική δε συνέντευξη ορίστηκε να πραγματοποιηθεί στην Κοζάνη την 20 Ιούνιο (ημέρα Σαββάτο). Εξάλλου η προφανής σύντμηση της ευλογης προθεσμίας για προετοιμασία των υποψηφίων ασφαλώς και δεν δικαιολογείτο από υπέρτερους λόγους δημοσίου συμφέροντος που άπτονται της λειτουργίας του ΔΗΠΕΘΕ και επέβαλαν την άμεση και χωρίς προετοιμασία των υποψηφίων διεξαγωγή της συνέντευξης.

Εν πάση περιπτώσει η συνέντευξη πράγματι έλαβε χώρα την 20 Ιουνίου, το Συμβούλιο Σας έθεσε τα σχετικά ερωτήματα πέραν δε τούτου δεν τηρήθηκε οποιοδήποτε πρακτικό της συνέντευξης για κανέναν από τους υποψηφίους ούτε άλλωστε εξέφρασαν τα μέλη του Συμβουλίου Σας εξατομικευμένη γνώμη πάνω στα ζητήματα της συνέντευξης για καθένα από εμάς. Η παραπάνω παράλειψη καθιστά εξ’ αρχής άκυρη την προκείμενη διαγωνιστική διαδικασία για τους παρακάτω λόγους.

Επειδή το άρθρο 30 ίου Ν. 4479/2017 ορίζει ότι «Οί καλλιτεχνικοί διευθυντές των Δημοτικών Περιφερειακών Θεάτρων της χώρας (ΔΗΠΕΘΕ) δύνανται να προσλαμβάνονται ανεξαρτήτως κατοχής τίτλου συγκεκριμένης εκπαιδευτικής βαθμίδας, εξαιρουμένης της ΥΕ εκπαιδευτικής βαθμίδας. Για τις θέσεις αυτές επιλέγονται πρόσωπα αναγνωρισμένου κύρους που έχουν ιδιαιτέρως διακριθεί στο χώρο του θεάτρου. Προσλήψεις καλλιτεχνικών διευθυντών που τυχόν έλαβαν χώρα πριν την έναρξη ισχύος του παρόντος, θεωρούνται νόμιμες».

Επειδή εξάλλου όπως ορίζεται στο άρθρο 8Β της από 5.11.2018 Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης, η οποία υπεγράφη μεταξύ της Υπουργού Πολιτισμού, της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, του Δήμου Κοζάνης και του ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ Κοζάνης, νομίμως εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο το Δ.Σ. Ευθύμιο Λιάκο με διάρκεια έως 31.12.2020 «Ο Καλλιτεχνικός Διευθυντής προσλαμβάνεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Νόμου 4479/2017. Πρέπει να είναι πρόσωπο εγνωσμένου κύρος προερχόμενο από το χώρο του θεάτρου με αναγνωρισμένη προσφορά και επαγγελματική εργασία στο θέατρο και να έχει μία από τις εξής ιδιότητες: Σκηνοθέτης, ηθοποιός, θεατρολόγος, θεατρικός συγγραφέας, κριτικός θεάτρου, συνθέτης ή χορογράφος, μεταφραστής θεατρικών έργων, σκηνογράφος, ενδυματολόγος. Να διαθέτει τουλάχιστον δετή επαγγελματική εμπειρία στην οργάνωση και διεύθυνση θεατρικών παραγωγών, παράλληλα δε να έχει διοικητικές και οργανωτικές ικανότητες (…) Η επιλογή του Διευθυντή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. μετά από δημόσια προκήρυξη που δημοσιεύεται εκτός του τοπικού Τύπου και σε μία εφημερίδα της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και κοινοποιείται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Η πρόσληψη του Διευθυντή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΗ.ΚΕ.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. μετά από σύμφωνη γνώμη του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού. Σε περίπτωση τεκμηριωμένης διαφωνίας του Υπουργού Πολιτισμού και αναπομπής το Διοικητικό Συμβούλιο προχωρεί στην επιλογή άλλου προσώπου από τους υποψήφιους της ίδιας προκήρυξης ή προβαίνει σε νέα προκήρυξη κατά τη κρίση του. Ο Υπουργός Πολιτισμού μπορεί να αναπέμφει την πρόσληψη του Διευθυντή άπαξ (…)».

Επειδή όπως έχει κριθεί, οι αρχές της ισότητας και της ίσης προσβάσεως στις δημόσιες θέσεις; τις οποίες καθιερώνει το άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 του Συντάγματος, αποτελούν συνταγματικό κανόνα που επιβάλλει την ομοιόμορφη μεταχείριση των προσώπων που τελούν υπό τις αυτές ή παρόμοιες συνθήκες. Ο κανόνας αυτός δεσμεύει τα συντεταγμένα όργανα της πολιτείας και ειδικότερα τόσο τον κοινό νομοθέτη κατά την ενάσκηση της νομοθετικής λειτουργίας όσο ασφαλώς και την Διοίκηση. Η παραβίαση των συνταγματικών αυτών αρχών ελέγχεται από τα δικαστήρια, ώστε να διασφαλίζεται η πραγμάτωση του κράτους δικαίου και η ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας εκάστου με ίσους όρους.

Περαιτέρω, η αρχή της αξιοκρατίας, η οποία απορρέει από το άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος, υπαγορεύει όπως η πρόσβαση σε δημόσιες θέσεις και αξιώματα γίνεται με κριτήρια που συνάπτονται με την προσωπική αξία και ικανότητα των ενδιαφερομένων για την κατάληψή τους (ΣτΕ 1205/2015, 959, 1539, 1997/2015 Ολομέλεια, 3584/2013 επταμελής, 2756/2011, 2462/2010 επταμελής, 2396/2004 Ολομέλεια κ.ά.).

Επειδή εξάλλου, όπως έχει κριθεί παγίως από το Συμβούλιο της Επικρατείας ως εγγύηση τηρήσεως των συνταγματικών αρχών της ισότητας και της αξιοκρατίας και, ειδικότερα, της ελεύθερης προσβάσεως και σταδιοδρομίας κάθε Έλληνα στις δημόσιες θέσεις κατά τον λόγο της προσωπικής του αξίας και ικανότητας (άρθρο 4 παράγραφοι 1 και 4 και άρθρο 5 παράγραφος 1 του Συντάγματος), της διαφάνειας (άρθρο 103 παράγραφος 7 του Συντάγματος), που κατά την έννοιά της, καταλαμβάνει σε κάθε περίπτωση την διαδικασία επιλογής υποψηφίων για δημόσια θέση, καθώς και του κράτους δικαίου (άρθρο 25 παράγραφος 1 του Συντάγματος), επί διαδικασίας με επιλογή υποψηφίων κατόπιν αξιολογήσεως των ουσιαστικών προσόντων και της προσωπικότητάς τους. επιβάλλεται να προκύπτουν από τα στοιχεία του Φακέλου η διενεργηθείσα από το αρμόδιο όργανο σχετική κρίση και τα δεδομένα εν όψει των οποίων αυτή εξηνέχθη.

Ειδικότερα στην περίπτωση κατά την οποία προβλέπεται ότι η αξιολόγηση της προσωπικότητας, της ικανότητας και της εν γένει καταλληλότητας για την άσκηση των καθηκόντων διενεργείται μέσω συνεντεύξεως των υποψηφίων, πρέπει να τηρείται πρακτικό στο οποίο να αναφέρεται, έστω συνοπτικά, το περιεχόμενο της συνεντεύξεως με μνεία των ερωτήσεων που υποβλήθηκαν από το αρμόδιο όργανο και των απαντήσεων που δόθηκαν από τους υποψήφιους. Περαιτέρω πρέπει να εκφέρεται εξατομικευμένη για κάθε υποψήφιο κρίση από το αρμόδιο όργανο ως προς την αξιολόγηση της παρουσίας του και, ειδικότερα, για την προσωπικότητά του και την εν γένει ικανότητά του να ασκεί τα κρίσιμα καθήκοντα που απαιτούν ανάλογες ικανότητες και προσόντα (επί διευθυντικών στελεχών, όπως εν προκειμένω του Καλλιτεχνικού Διευθυντή: ευχέρεια προγραμματισμού, συντονισμού, αναλήψεως πρωτοβουλιών, λήψεως αποτελεσματικών αποφάσεων και διαχειρίσεως κρίσεων). Με την αιτιολόγηση της αναφερθείσας κρίσεως σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου αφενός εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αμερόληπτης και αξιοκρατικής κρίσεως και αφετέρου καθίσταται γνωστή στους υποψήφιους και ελέγξιμη από τον ακυρωτικό δικαστή, εν όψει του κατά το άρθρο 20 παράγραφος 1 του Συντάγματος δικαιώματος παροχής έννομης προστασίας και του άρθρου 95 παράγραφος 1 εδάφιο α’ του Συντάγματος περί κατοχυρώσεως της αιτήσεως ακυρώσεως ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, η αξιολόγηση των υποψηφίων κατά την σχετική διαδικασία (ΣτΕ 2162/2014, 3766/2012 επταμελής, 148/2011 επταμελής, 3052, 3058/2009 Ολομέλεια κ.ά.)·

Επειδή υπό το ίδιο πρίσμα όπως κρίθηκε με την ΣΤΕ 2330/2017 σε κάθε περίπτωση διενέργειας από τη Διοίκηση συνέντευξης υποψηφίων για διορισμό επιβάλλεται από την αρχή του κράτους δικαίου, καθώς και από ρητές διατάξεις του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας (ν. 2690/1999-Α’ 45, άρθρα 15 παρ. 4, 17 παρ. 1 και 2), να καταγράφεται στο οικείο πρακτικό ή την απόφαση, έστω και συνοπτικά, το περιεχόμενο της συνέντευξης με αναφορά στα τεθέντα ερωτήματα και τις δοθείσες απαντήσεις, καθώς και να εκφέρεται εξατομικευμένη κρίση για την προσωπικότητα και την ικανότητα του υποψηφίου να ασκεί ορισμένα καθήκοντα (βλ. ΣΤΕ 699/2017, 865/2016 επτ., 917/2014 επτ., Ολομ. 3052/2009).

 

Επειδή συνακόλουθα, από τις ως άνω διατάξεις και την πάγια νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας συνάγεται ότι η επιλογή του Καλλιτεχνικού Διευθυντή γίνεται από το Διοικητικό Συμβούλιο ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ μεταξύ των εχόντων τα τυπικά προσόντα που υποβάλλουν αίτηση. Το Διοικητικό Συμβούλιο ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ, πριν επιλέξει τον καταλληλότερο για άσκηση των καθηκόντων Καλλιτεχνικό Διευθυντή, υποχρεουται, να καλέσει σε προφορική συνέντευξη τους υποψήφιους, περί της οποίας πρέπει να συντάσσεται, ως ουσιώδης τύπος της διαδικασίας. πρακτικό περί της διεξαγωγής της προφορικής συνέντευξης των υποψηφίων. είτε αυτοτελές είτε ενσωματωμένο στην απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, στο οποίο να αναφέρεται, έστω και συνοπτικά, το περιεχόμενο της συνέντευξης και, περαιτέρω, να εκφέρεται εξατομικευμένη για κάθε υποψήφιο κρίση ως προς την αξιολόγηση της παρουσίας του από τα μέλη του εν λόγω Συμβουλίου και, ειδικότερα, για την προσωπικότητά του και την εν γένει ικανότητά του αναφορικά με την άσκηση των καθηκόντων του Καλλιτεχνικού Διευθυντή.

Επειδή πέραν των ανωτέρω η προσβαλλόμενη πράξη για τους ίδιους λόγους δεν είναι επαρκώς και ειδικά αιτιολογημένη κατά παράβαση του άρθρου 17 παρ. 2 Ν. 2690/1999, βάσει του οποίου η αιτιολογία πρέπει να είναι σαφής ειδική και επαρκής. Δεδομένου όμως ότι ελλείπει το σχετικό πρακτικό προφορικής συνέντευξης και οι ειδικότερες αξιολογικές κρίσεις των μελών του Συμβουλίου Σας ανά υποψήφιο, η αιτιολογία της πράξης όχι μόνον είναι ανεπαρκείς αλλά αυτή είναι επί της ουσίας ανύπαρκτη.

Επειδή στην προκείμενη περίπτωση ο ουσιώδης αυτός τύπος της διαδικασίας όχι μόνον δεν τηρήθηκε αλλά περαιτέρω η ίδια η διαδικασία έθεσε επιπλέον πρακτικά εμπόδια στους υποψηφίους ενόψει της απαράδεκτης και όλως αναιτιολόγητης σύντμησης της εύλογης προθεσμίας προετοιμασίας μας.

Επειδή τέλος η πλημμέλεια αυτή θεραπεύεται πλέον μόνον με την ανάκληση εκ μέρους Σας της σχετικής παράνομης απόφασης επί των αποτελεσμάτων του κάθε υποψηφίους, ανάκληση η οποία όσον αφορά σε μη νόμιμες ενέργειες της Διοίκησης λαμβάνει χώρα οποτεδήποτε για τους λόγους αυτούς αιτούμεθα την άμεση ανάκληση άλλως ακύρωση της προσβαλλόμενης απόφασης.

Επειδή ωστόσο σε περίπτωση κατά την οποία δεν ανακαλέσετε άμεσα, όπως οφείλετε να πράξετε, την ως άνω πράξη του Συμβουλίου Σας αιτούμεθα την διενέργεια ελέγχου από τους κρατικούς φορείς που ασκούν την διοικητική εποπτεία του ΔΗΠΕΘΕ, και την ακύρωση της προσβαλλόμενης πράξης με δική τους οριστική απόφαση.

  1. Μη τήρηση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας περί της δημοσίευσης της από 22.5.2020 προκήρυξης.

Πέραν των ανωτέρω προδήλως βάσιμων ισχυρισμών μας, ως προς την δημοσίευση της συναφούς από 22.5.2020 προκήρυξης σημειώνουμε ότι αυτή δεν εμφαίνεται αναρτημένη στους οικείους ιστότοπους ΚΗΜΔΗΣ και Διαύγεια, κατά παράβαση του όρου «Δ» της προκήρυξης, όπου ρητά ορίζεται ότι «η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην πλατφόρμα των Εθνικών Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) αναρτάται στη Διαύγεια και κοινοποιείται στο Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού και στην ιστοσελίδα ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης».

Επειδή από την έρευνα που πραγματοποιήσαμε τουλάχιστον στην παραπάνω πλατφόρμα με εκδότρια αρχή το ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης δεν εμφανίζεται η οικεία προκήρυξη, με συνέπεια ο διαγωνισμός για την πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή να πάσχει εξ’ αρχής ακυρότητας. Σε περίπτωση που πράγματι έχετε αναρτήσει την προκήρυξη αιτούμεθα να μας προσκομίσετε την σχετική βεβαίωση από τον αρμόδιο φορέα.

Επειδή οι διαδικασίες πλήρωσης θέσεων των φορέων του δημόσιου τομέα, οφείλουν να διασφαλίζουν τις αρχές της ίσης ευκαιρίας συμμετοχής, της αντικειμενικότητας, της αξιοκρατίας, της δημοσιότητας και της διαφάνειας.

Επειδή εν πάση περιπτώσει δεν νοείται στο τομέα του Πολιτισμού να υφίσταται η παραμικρή υπόνοια αναξιοκρατίας, δεδομένου του κοινωνικού πρωτίστως σκοπού του αλλά και της συνταγματικής κατοχύρωσης της προαγωγής του ως ρητή υποχρέωση της Πολιτείας.

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ ΑΙΤΟΥΜΑΙ

Την άμεση ακύρωση άλλως ανάκληση της απόφασης ίου Διοικητικού Συμβουλίου περί της από 26.6.2020 ανάρτησης των αποτελεσμάτων της αξιολογικής βαθμολόγησης ως προς την πλήρωση της θέσης του Καλλιτεχνικού Διευθυντή ΔΗΠΕΘΕ Κοζάνης βάσει της από 22.5.2020 υπ’ αριθμ. 38/20 οικείας προκήρυξης, της οποίας έλαβα γνώση με ηλεκτρονική αλληλογραφία την 29.6.2020 άλλως και σε περίπτωση άρνησης του Συμβουλίου Σας,

Την ακύρωση της ίδιας ως άνω εκτελεστής διοικητικής πράξης από τους αρμόδιου εποπτικούς φορείς στους οποίους η παρούσα κοινοποιείται.

 
 

Goody’s Burger House Κοζάνης | Υπηρεσία delivery και take away για τις αγαπημένες σας γεύσεις
Ταμειακές Μηχανές στην Κοζάνη | Πώληση και τεχνική υποστήριξη ταμειακών μηχανών από τη Webtouch
Δημιουργίες Like a Dream | Τα πάντα για τον στολισμό ενός ονειρεμένου γάμου και βάφτισης
Kaplanoglou Photography | Νέα πακέτα γάμου και βάφτισης για τις ανάγκες και απαιτήσεις σας

 

 
 
 

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.