Επιμορφωτικά Προγράμματα της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών τα οποία υλοποιούνται στην Κοζάνη

ΕΤΗΣΙΟ ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ»
ΕΝΑΡΞΗ: ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2019

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: «Διοίκηση και Διαχείριση Σχολικών Μονάδων».

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα απευθύνεται σε: o Εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων Α’/βάθμιας, Β’/βάθμιας Εκπαίδευσης (Δημόσιας και Ιδιωτικής), αλλά και μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Δ.ΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ) o Διευθυντές και υποψήφιους Διευθυντές Σχολικών Μονάδων o Υποψήφια ή και ενεργά στελέχη της εκπαίδευσης
o Άτομα που επιθυμούν να ενταχθούν στο χώρο της διοίκησης της εκπαίδευσης o Αναπληρωτές θέλουν μόρια για το σύστημα διορισμών o Απόφοιτους ΑΕΙ που ενδιαφέρονται για τη θεματολογία του προγράμματος

Στόχος του επιμορφωτικού προγράμματος είναι:
Να προετοιμάσει τους εκπαιδευτικούς για την ανάληψη θέσης Στελέχους της Εκπαίδευσης, τόσο με την απόκτηση γνώσεων Διοίκησης Εκπαιδευτικών Μονάδων, όσο και με τις κατάλληλες δεξιότητες για την αποτελεσματική διεκπεραίωση του έργου τους ως στελέχη της εκπαίδευσης. Με την ολοκλήρωση του προγράμματος, οι επιμορφούμενοι/ες θα είναι σε θέση να: o Κατανοούν τις έννοιες «Διοίκηση» και «Ηγεσία», καθώς και τη φιλοσοφία τους o Γνωρίζουν τα μοντέλα Σχολικής Διοίκησης
o Αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά, τις προσδοκίες και τις ανάγκες των εκπαιδευτικών ως εργαζομένων και του ρόλου του Διευθυντή/Ηγέτη o Προγραμματίζουν, σχεδιάζουν και εφαρμόζουν πλάνο ανάπτυξης των εκπαιδευτικών o Υιοθετούν και εφαρμόζουν αποτελεσματικά μοντέλα εκπαιδευτικής αξιολόγησης

Μοριοδότηση επιμορφωτικού προγράμματος:
2 μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών [Νόμος 4589/2019, κεφ. Ε’ (ΦΕΚ 13Α’) και επίσης ΦΕΚ 12/τ. Προκ. ΑΣΕΠ/24-4-2019)]

0,5 Μόρια στη διαδικασία επιλογής στελεχών εκπαίδευσης [Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , Άρθρο 24, περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)]
0,5 μόρια στους Διευθυντές [(Νόμος 4547 (ΦΕΚ Α’ 102/12.06.2018 , άρθρο 24, περίπτωση ββ και άρθρο 21, α)]
Το πρόγραμμα μοριοδοτείται με τα μέγιστα μόρια (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1151/29-03-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. Κ1/49931 και θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.)»
Το πρόγραμμα μοριοδοτείται με τα μέγιστα μόρια (2) σύμφωνα με το ΦΕΚ (Αρ. Φύλλου 1151/29-03-2018) και με απόφαση υπ’ Αριθμ. Κ1/49934 και θέμα: «Κριτήρια και Μοριοδότηση για την επιλογή Διευθυντών και Υποδιευθυντών στα Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Δ.Ι.Ε.Κ.)».
10 μόρια για διορισμούς εκπαιδευτικών ΤΕ και ΔΕ (Νόμος 4589/2019 (Α’ 13), άρθρο 57, περ. α’)

Διάρκεια και Μεθοδολογία Υλοποίησης
Η διάρκεια του επιμορφωτικού προγράμματος είναι 400 ώρες μικτής εκπαίδευσης, από το Σεπτέμβριο 2019 έως τον Απρίλιο 2020 (Οκτώ μήνες, που νοείται ετήσια επιμόρφωση).
Οι ώρες αυτές κατανέμονται ως εξής:
120 ώρες διά ζώσης διδασκαλία
220 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω e-πλατφόρμας
60 ώρες προετοιμασία, εκπόνηση και αξιολόγηση εργασιών-δραστηριοτήτων

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο το μήνα, 10:00-14:00.

Πόλεις διεξαγωγής: Κοζάνη

Έναρξη: Σεπτέμβριος 2019 (Θα υπάρξει νέα ενημέρωση για την ακριβή ημερομηνία του 1ου μαθήματος)

Θεματικές Ενότητες
Αρχές της διοίκησης στην εκπαίδευση
Ηγεσία στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον
Ειδικά Θέματα στη Διοίκηση και Ηγεσία Εκπαιδευτικών Μονάδων
Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονάδων και Συστημάτων
Η Διάσταση του Φύλου στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον
Ο/Η Εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της σχολικής τάξης
Ο/Η Εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της σχολικής μονάδας
Ο/H Εκπαιδευτικός ως επαγγελματίας
Στρατηγικός Σχεδιασμός Εκπαιδευτικών Μονάδων
Διασφάλιση Ποιότητας των Εκπαιδευτικών Μονάδων
Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού στην Εκπαίδευση
Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση
Τεχνικές Επικοινωνίας και Διαχείρισης Συγκρούσεων στο Εκπαιδευτικό Περιβάλλον Εποπτεία προγράμματος: Φιλντίσης Παναγιώτης (Αντιπρόεδρος Ε.Ε.Φ.)

Κόστος: 620 € (Με προκαταβολή εγγραφής 100 € και το υπόλοιπο ποσό σε δόσεις μέχρι τον Απρίλιο 2020)

Ισχύουν ειδικές τιμές και εκπτώσεις για: α) τους φυσικούς μέλη της ΕΕΦ (με πληρωμένη τη συνδρομή 2019) [570 €], β) για όσους παρακολουθούν παράλληλα και άλλο σεμινάριο της ΕΕΦ [550 €], γ) καθώς και για πολύτεκνους, άνεργους, ΑμεΑ, κλπ.

Με την επιτυχή ολοκλήρωση του Σεμιναρίου θα δοθεί Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές επικοινωνήστε τηλεφωνικά με τη Γραμματεία της ΕΕΦ :
Πάλλας Χρήστος : 6970480806

** Για εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορείτε επίσης να στείλετε email στο kozanieef@gmail.com σημειώνοντας το ονοματεπώνυμο σας και απαραίτητα ένα τηλέφωνο επικοινωνίας.
Μπορείτε να ενημερώνεστε για τις εκδηλώσεις και δράσεις της Ένωσης Ελλήνων Φυσικών, από την ιστοσελίδα της: www.eef.gr


ΕΤΗΣΙΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 500 ΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών στο πλαίσιο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και των μελών της συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της στον τομέα της Εξειδίκευσης στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ.

Υλοποιεί εκ νέoυ στην Κοζάνη Ετήσια Εξειδίκευση στην Ειδική Αγωγή 500 ωρών!!!

Στη διαδικασία υλοποίησης του προγράμματος περιλαμβάνονται:

Εισηγήσεις, Εισήγηση για Νέες Τεχνολογίες στην Ειδική Αγωγή, Πρακτική άσκηση σε δομές , Συμμετοχή σε συνέδριο, e-learning (ασύγχρονη παρακολούθηση μέσα από διαδικτυακή πλατφόρμα), παροχή Λογισμικού, Αξιολόγηση των επιμορφούμενων για την πιστοποίηση των σπουδών

Στο τέλος του προγράμματος θα δοθεί ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗΣ στην ΕΙΔΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ από Δημόσιο Φορέα (Πανεπιστήμιο Αιγαίου).

Τόπος Διεξαγωγής: ΚΟΖΑΝΗ
Έναρξη εγγραφών: Σεπτέμβριος 2019
Έναρξη Μαθημάτων: Σεπτέμβριος 2019
Λήξη Μαθημάτων: Απρίλιος 2020

ΤΙΜΗ: 660 € (Έκπτωση σε Ανέργους, ΑμεΑ)

Σκοπός του σεμιναρίου είναι όλοι οι εκπαιδευτικοί, το ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό, το ειδικό βοηθητικό προσωπικό και όλοι οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσουν τη γνώση και τα εφόδια τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο ώστε μπορέσουν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο δύσκολο έργο τους.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ: τηλ 6948833092 Ντοβόλη Γιώτα
e-mail: kozanieef@gmail.com


«ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: Ετερότητα, αποδοχή, ένταξη και σχολείο»

Η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με τα Προγράμματα Δια Βίου Μάθησης του Πανεπιστήμιου Αιγαίου, που υλοποιούνται για το ακαδημαϊκό έτος 2019-20 στο πλαίσιο του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ) του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προσφέρουν το ετήσιο επιμορφωτικό πρόγραμμα μεικτής μάθησης με θέμα: «Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Ετερότητα, αποδοχή, ένταξη και σχολείο».

Τo Επιμορφωτικό Σεμινάριο απευθύνεται:
Σε εκπαιδευτικούς που εργάζονται στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
Σε Στελέχη της Διοίκησης
Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι ενδιαφέρονται να εργαστούν στους τομείς της Εκπαίδευσης και της Διά Βίου Μάθησης
Σε πτυχιούχους οι οποίοι εργάζονται ή σκοπεύουν να εργαστούν σε Κέντρα Παροχής Κοινωνικής Φροντίδας ή σε Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις
Σε πτυχιούχους ΑΕΙ οι οποίοι έχουν επιστημονικό ενδιαφέρον για τα αναφερόμενα γνωστικά πεδία

Σκοπός: Η σχολική ένταξη των προσφύγων στο εκπαιδευτικό σύστημα είναι σκόπιμο να υποστηριχθεί από εξειδικευμένο διδακτικό προσωπικό, το οποίο αφενός θα είναι ενημερωμένο σχετικά με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους και αφετέρου θα μπορεί να ανταποκριθεί στις ιδιαίτερες ανάγκες τους. Ιδιαίτερα χρήσιμη είναι η εξοικείωση με τις μεθόδους διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, καθώς και με τις διδακτικές πρακτικές σε πολυπολιτισμικό περιβάλλον.

Στόχος: Βελτίωση και ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων που πρέπει να διαθέτουν τόσο οι έμπειροι εκπαιδευτές όσο και οι νέοι, προκειμένου να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις των Προγραμμάτων Ένταξης και Εκπαίδευσης Προσφύγων, εντός και εκτός σχολικού περιβάλλοντος.

Διάρκεια: 400 ώρες με 180 ώρες διά ζώσης διδασκαλία – 140 ώρες εξ αποστάσεως με μέθοδο ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης- 80 ώρες παρουσίαση και εκπόνηση εργασίας

Ημέρες και ώρες διεξαγωγής σεμιναρίου: Ένα Σαββατοκύριακο κάθε μήνα από το Σεπτέμβριο έως και τον Απρίλιο 2020.

Πόλη Διεξαγωγής: Κοζάνη
*Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Η επιτυχής παρακολούθηση και ολοκλήρωση του σεμιναρίου οδηγεί στην απόκτηση Πιστοποιητικού Επιμόρφωσης εγκεκριμένου από το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

Θεματικές Ενότητες
Έννοια, περιεχόμενο και μοντέλα διαχείρισης της πολυπολιτισμικότητας/διαφορετικότητας στο ελληνικό σχολείο
Δημογραφική πραγματικότητα, Πληθυσμιακές μεταβολές και η Εκπαίδευση των προσφύγων και των μεταναστριών/ών
Ευρωπαϊκές και Εθνικές Εκπαιδευτικές Πολιτικές διαχείρισης της πολιτισμικής ετερότητας
Ο ρόλος του σχολείου στη διαχείριση της ετερότητας
Η αξιοποίηση μαθημάτων όπως η ιστορία ή/και τα μαθηματικά ως εργαλεία διαπολιτισμικής αγωγής
Διαπολιτισμικές δεξιότητες της/του εκπαιδευτικού
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ή ως ξένης.
Διαπολιτισμική Εκπαίδευση και Φύλο
Οικογενειακό περιβάλλον και σχολικές επιδόσεις σε πολυπολιτισμικές Σχολικές Μονάδες
Η αξιολόγηση στη διαπολιτισμική εκπαίδευση

Κόστος :550 € για μη μέλη της ΕΕΦ
:450 € για όσους παρακολουθούν παράλληλα άλλο επιμορφωτικό σεμινάριο της ΕΕΦ και για ανέργους

Για περισσότερες ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ:
Γιώτα Ντοβόλη, τηλ: 6948833092 (ώρες 17:00-21:00).
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν τα πλήρη στοιχεία τους ,
e-mail, ονοματεπώνυμο και τηλέφωνο υποχρεωτικά με e-mail στο: kozanieef@gmail.com


Νέος κύκλος μαθημάτων γραφής & ανάγνωσης Τυφλών Braille

Νέο κύκλο μαθημάτων γραφής & ανάγνωσης Τυφλών Braille υλοποιεί για άλλη μία φορά η Ένωση Ελλήνων Φυσικών σε συνεργασία με την Α.Μ.Κ.Ε. Σιαμπανόπουλος, ο Κοζανίτης στην πόλη της Κοζάνης.

Τα μαθήματα υλοποιούνται δύο φορές την εβδομάδα από εξειδικευμένη εκπαιδεύτρια (Καθημερινές και Σαββατοκύριακο προς εξυπηρέτηση των επιμορφούμενων) και η πρακτική εκμάθησης γίνεται σε Γραφονμηχανές Τύπου Perkins. Μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων οι επιμορφούμενοι συμμετέχουν σe εξετάσεις του Κ.Ε.Α.Τ. Θεσσαλονίκης, ώστε να τους χορηγηθεί η πιστοποίηση επάρκειας, η οποία και αναγνωρίζεται από τις δημόσιες δομές της εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ.: 694 88 33 092 – Ντοβόλη Γιώτα

Έναρξη Μαθημάτων : OΚΤΏΒΡΙΟΣ 2019

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.