Αλλαγές στον Κώδικα Μεταθέσεων της ΕΛ.ΑΣ. – Τι προβλέπει το νέο Προεδρικό Διάταγμα

Δημοσιεύτηκε σήμερα στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως το Π.Δ. 88/2019, το οποίο τροποποιεί διατάξεις που αφορούν οργανωτικά ζητήματα αστυνομικών Υπηρεσιών και θέματα προσωπικού Ελληνικής Αστυνομίας.

Δείτε ολόκληρο το Προεδρικό Διάταγμα:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

«Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 178/2014 ‘‘Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας’’ (Α’ 281)

Άρθρο 1

1. Οι υποπεριπτώσεις θθ’ και ιι’ της περίπτωσης β’ της παραγράφου 2 του άρθρου 1 του π.δ. 178/2014 αντικαθίστανται και προστίθεται υποπερίπτωση ιαια’, ως εξής:

«θθ. η Διεύθυνση Υγειονομικού,

ιι. η Διεύθυνση Οικονομικής Επιθεώρησης,

ιαια. η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας.».

2. Οι περιπτώσεις α’ και β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1 του π.δ. 178/2014 αντικαθίστανται, ως εξής:

«α. οι Διευθύνσεις Διαχείρισης και Ανάλυσης Πληροφοριών, Εσωτερικών Υποθέσεων, Αντιμετώπισης Ειδικών Εγκλημάτων Βίας, Εγκληματολογικών Ερευνών, Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος, Οικονομικής Αστυνομίας και η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας,

β. η Γενική Διεύθυνση Προστασίας Επισήμων και Ευπαθών Στόχων και η Διεύθυνση Ειδικών Αστυνομικών Δυνάμεων από τον Υπαρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας».

3. Μετά το άρθρο 35 του π.δ. 178/2014 προστίθεται άρθρο 35Α, ως εξής:

«Άρθρο 35Α Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας Η Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας, η οποία λειτουργεί σε επίπεδο Διεύθυνσης, εδρεύει στην Αττική και έχει ως αποστολή:

α. την ασφάλεια του προσώπου του Προέδρου της Δημοκρατίας και των μελών της οικογένειάς του που συνοικούν με αυτόν, καθώς και της κατοικίας του και των χώρων και εγκαταστάσεων της Προεδρίας της Δημοκρατίας,

β. την προσωπική ασφάλεια όσων έχουν διατελέσει Πρόεδροι της Δημοκρατίας μετά την 9-6-1975,

γ. την ασφάλεια των αρχηγών Κρατών και των προσωπικοτήτων ξένων Κρατών που επισκέπτονται επίσημα τη Χώρα κατόπιν προσκλήσεως του Προέδρου της Δημοκρατίας.

Η οργάνωση και λειτουργία της εν λόγω Υπηρεσίας καθορίζεται από τις διατάξεις του π.δ/τος 261/2001 (Α’/ 187).».

4. Οι περιπτώσεις ια’ και ιβ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του π.δ. 178/2014 αντικαθίστανται, ως εξής:

«ια. εγκρίνει τη χορήγηση των αδειών των Αντιστρατήγων Αστυνομίας, των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1, καθώς και του Διευθυντή του Επιτελικού Γραφείου Αρχηγού και

ιβ. κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο των Υπηρεσιών της περίπτωσης α’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1.».

5. Οι περιπτώσεις β’ και γ’ της παραγράφου 1 του άρθρου 44 του π.δ. 178/2014 αντικαθίστανται, ως εξής:

«β. εγκρίνει τη χορήγηση των αδειών των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1, καθώς και του Διευθυντή του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων,

γ. κατευθύνει, εποπτεύει και ελέγχει το έργο του Ενιαίου Συντονιστικού Κέντρου Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων και των Υπηρεσιών της περίπτωσης β’ της παραγράφου 3 του άρθρου 1.».

6. Η περίπτωση α’ της παραγράφου 1 και η παράγραφος 7 του άρθρου 26 του π.δ. 178/2014, καταργούνται.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’

«Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 100/2003 ‘‘Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και λοιπές μετακινήσεις αστυνομικού προσωπικού’’ (Α’ 94)»

Άρθρο 2

1. Η παράγραφος 2 του άρθρου 7 του π.δ. 100/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες τοποθετούνται υποχρεωτικά και δεν μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 12, για τα πρώτα δύο (2) έτη από την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Αστυφυλάκων σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης και Μεταγωγών Δικαστηρίων, πλην των Επιτελείων αυτών, καθώς και σε Αστυνομικά Τμήματα και Αστυνομικούς Σταθμούς. Μετά την παρέλευση δύο (2) ετών δύναται να μετατίθενται σε Αστυνομικά Τμήματα, Αστυνομικούς Σταθμούς, Τμήματα Τροχαίας, Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης, Τμήματα Αλλοδαπών, Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, Τμήματα και Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, καθώς και σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης, Μεταγωγών Δικαστηρίων και Αστυνόμευσης Αερολιμένα, πλην των Επιτελείων αυτών. Εξαιρούνται από τον προαναφερόμενο χρονικό περιορισμό και δύνανται να αποσπώνται όσοι υποβάλουν αίτημα απόσπασης για τους λόγους που αναφέρονται στην περίπτωση η’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος ή εφόσον οι ίδιοι ή τα μέλη της οικογενείας τους πάσχουν από δυσίατο νόσημα, όπως αυτό ορίζεται στην αριθμ. Υ1/Γ.Π./οικ. 16884 από 12-10-2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’ 1386), όπως ισχύει και επιπλέον η οικογένεια τους δεν αριθμεί περισσότερα των δύο μελών πλην των πασχόντων. Οι σοβαροί λόγοι υγείας, ο θάνατος ή το δυσίατο νόσημα αφορούν αποκλειστικά την οικογένεια, τους γονείς ή τα αδέλφια των ιδίων. Η αίτηση του ενδιαφερομένου υποβάλλεται στην υπηρεσία του και σε περίπτωση δυσίατου νοσήματος απαιτείται η έκδοση σχετικής γνωμάτευσης από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση ιε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος. Για τους λόγους της περίπτωσης η’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) μήνες ακόμη, ενώ στην περίπτωση δυσίατου νοσήματος μέχρι έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για έξι (6) ακόμη μήνες, χωρίς να υφίσταται δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης. Η απόσπαση αποφασίζεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι νεοεξερχόμενοι Αστυφύλακες δύνανται να τοποθετούνται στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες του τόπου συμφερόντων τους, με την προϋπόθεση ότι οι προκηρυχθείσες θέσεις των τακτικών μεταθέσεων δεν καλύφθηκαν. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τις τοποθετήσεις στην περιοχή της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής.»

2. Η παράγραφος 6 του άρθρου 7 του π.δ. 100/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«6. Τα Συμβούλια Μεταθέσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, τοποθετούν αυτούς που κατανέμονται σ’ αυτές, σε κενές θέσεις των υφιστάμενων Διευθύνσεών τους, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 1 του παρόντος, αφού προηγουμένως έχει γίνει η ονομαστική επιλογή των νεοεξερχομένων αστυφυλάκων, κατ’ εφαρμογή υπηρεσιακών κριτηρίων, από τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Μεταγωγών Δικαστηρίων και Άμεσης Δράσης Αττικής και Θεσσαλονίκης, στις οποίες οι ανωτέρω τοποθετούνται κατ’ εξαίρεση. Η επιλογή αυτή γίνεται από Επιτροπή που αποτελείται από τέσσερις (4) ανώτερους Αξιωματικούς: έναν (1) της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων, έναν (1) της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων, έναν (1) της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, έναν (1) της Σχολής Αστυφυλάκων (του οικείου Τμήματος Δοκίμων Αστυφυλάκων) και έναν (1) Υγειονομικό Αξιωματικό.»

3. Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του π.δ. 100/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Ο αριθμός των κενών οργανικών θέσεων που θα πληρωθούν από τους νεοεξερχόμενους Υπαστυνόμους Β’, κατά Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και Θεσσαλονίκης, καθώς και κατά Αστυνομικό Τμήμα των Διευθύνσεων Αστυνομίας των Γενικών Περιφερειακών Αστυνομικών Διευθύνσεων Χώρας, καθορίζεται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας. Για τον υπολογισμό των εν λόγω κενών θέσεων λαμβάνονται υπόψη οι κενές οργανικές θέσεις που προκύπτουν: α) μετά το πέρας των τακτικών μεταθέσεων και β) μετά την έκδοση αποφάσεων επί των αιτήσεων ακύρωσης ή τροποποίησης των διαταχθεισών μεταθέσεων. Λαμβάνεται επίσης υπόψη η μη ύπαρξη επιλαχόντων επιθυμούντων μετάθεση και περιλαμβανομένων στον οικείο πίνακα μεταθέσεων. Για τον υπολογισμό των ως άνω κενών θέσεων δεν λαμβάνονται υπόψη οι κενές θέσεις που δεν προκηρύχθηκαν στο πλαίσιο των τακτικών μεταθέσεων, με εξαίρεση τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής. Η προαναφερόμενη απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους μέσω της Σχολής Αξιωματικών.»

4. Η παράγραφος 2 του άρθρου 8 του π.δ. 100/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«2. Οι νεοεξερχόμενοι Υπαστυνόμοι Β’ τοποθετούνται υποχρεωτικά και δεν μετακινούνται για οποιοδήποτε λόγο, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4 του άρθρου 12, για τα πρώτα δύο (2) έτη από την αποφοίτησή τους από τη Σχολή Αξιωματικών σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης και Μεταγωγών Δικαστηρίων, πλην των Επιτελείων αυτών, καθώς και σε Αστυνομικά Τμήματα και Αστυνομικούς Σταθμούς. Μετά την παρέλευση δύο (2) ετών δύναται να μετατίθενται σε Αστυνομικά Τμήματα, Αστυνομικούς Σταθμούς, Τμήματα Τροχαίας, Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Τμήματα Διαχείρισης Μετανάστευσης, Τμήματα Αλλοδαπών, Τμήματα Συνοριακής Φύλαξης, Προαναχωρησιακά Κέντρα Κράτησης Αλλοδαπών, Τμήματα και Υποδιευθύνσεις Ασφαλείας, καθώς και σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Αστυνομικών Επιχειρήσεων, Άμεσης Δράσης, Μεταγωγών Δικαστηρίων και Αστυνόμευσης Αερολιμένα, πλην των Επιτελείων αυτών. Εξαιρούνται από τον προαναφερόμενο χρονικό περιορισμό και δύνανται να αποσπώνται όσοι υποβάλουν αίτημα απόσπασης για τους λόγους που αναφέρονται στην περίπτωση η’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος ή εφόσον οι ίδιοι ή τα μέλη της οικογενείας τους πάσχουν από δυσίατο νόσημα, όπως αυτό ορίζεται στην αριθμ. Υ1/ Γ.Π./οικ. 16884 από 12-10-2001 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας (Β’/1386), όπως ισχύει και επιπλέον η οικογένεια τους δεν αριθμεί περισσότερα των δύο μελών πλην των πασχόντων. Οι σοβαροί λόγοι υγείας, ο θάνατος ή το δυσίατο νόσημα αφορούν αποκλειστικά την οικογένεια, τους γονείς ή τα αδέλφια των ιδίων. Η αίτηση του ενδιαφερομένου υποβάλλεται στην υπηρεσία του και σε περίπτωση δυσίατου νοσήματος απαιτείται η έκδοση σχετικής γνωμάτευσης από την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας, σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην περίπτωση ιε’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 του παρόντος. Για τους λόγους της περίπτωσης η’ της παραγράφου 2 του άρθρου 19 η διάρκεια της απόσπασης μπορεί να είναι μέχρι δύο (2) μήνες με δυνατότητα παράτασης για δύο (2) μήνες ακόμη, ενώ στην περίπτωση δυσίατου νοσήματος μέχρι έξι (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης για έξι (6) ακόμη μήνες, χωρίς να υφίσταται δυνατότητα υποβολής νέας αίτησης. Η απόσπαση αποφασίζεται από τον Αρχηγό της Ελληνικής Αστυνομίας.

Οι νεοεξερχόμενοι Υπαστυνόμοι Β’ δύνανται να τοποθετούνται στις προαναφερόμενες Υπηρεσίες του τόπου συμφερόντων τους, με την προϋπόθεση ότι για την περιοχή μετάθεσης του τόπου συμφερόντων τους, κατά τις τακτικές μεταθέσεις του έτους αποφοίτησής τους, προκηρύχθηκαν κενές θέσεις προς κάλυψη και οι θέσεις αυτές δεν καλύφθηκαν. Η προϋπόθεση αυτή δεν απαιτείται για τις τοποθετήσεις στις περιοχές μετάθεσης των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης.»

5. Η παράγραφος 5 του άρθρου 8 του π.δ. 100/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«5. Τα Συμβούλια Μεταθέσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, τοποθετούν τους Υπαστυνόμους Β’, που κατανέμονται σ’ αυτές σε κενές θέσεις των υφιστάμενων Διευθύνσεών τους, με βάση τα κριτήρια που καθορίζονται στην προηγούμενη παράγραφο, αφού προηγουμένως έχει γίνει η ονομαστική επιλογή) των νεοεξερχομένων Υπαστυνόμων Β’, κατ’ εφαρμογή υπηρεσιακών κριτηρίων, από τις Διευθύνσεις Αστυνομικών Επιχειρήσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης, Μεταγωγών Δικαστηρίων και Άμεσης Δράσης, στις οποίες οι ανωτέρω τοποθετούνται κατ’ εξαίρεση. Η επιλογή γίνεται από επιτροπή που αποτελείται από τέσσερις (4) ανώτερους Αξιωματικούς: έναν (1) της Διεύθυνσης Αστυνομικών Επιχειρήσεων, έναν (1) της Διεύθυνσης Μεταγωγών Δικαστηρίων, έναν (1) της Διεύθυνσης Άμεσης Δράσης, έναν (1) της Σχολής Αξιωματικών και έναν (1) Υγειονομικό Αξιωματικό. Στη συνέχεια, τα Συμβούλια Μεταθέσεων των Διευθύνσεων των Γενικών Αστυνομικών Διευθύνσεων Αττικής και Θεσσαλονίκης τοποθετούν αυτούς σε κενές θέσεις των Υπηρεσιών τους, με βάση τα κριτήρια της προηγούμενης παραγράφου.»

6. Το άρθρο 10 του π.δ. 100/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«Οι επανακατατασσόμενοι, οι επανερχόμενοι καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ενεργό Υπηρεσία, οι μετατασσόμενοι σε Υπηρεσία Γραφείου ή ειδικών καθηκόντων, καθώς και οι προσλαμβανόμενοι αστυνομικοί ειδικών καθηκόντων, τοποθετούνται με απόφαση του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας, με υπηρεσιακά και κοινωνικά κριτήρια. Όσοι από τους μετατασσόμενους σε υπηρεσία γραφείου τοποθετήθηκαν σε άλλη περιοχή μετάθεσης κατ’ εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου και στη συνέχεια επανέρχονται στην ενεργό υπηρεσία, τοποθετούνται υποχρεωτικά σε υπηρεσία της ίδιας περιοχής μετάθεσης στην οποία υπηρετούσαν κατά το χρόνο μετάταξής τους σε υπηρεσία γραφείου.».

7. Το άρθρο 11 του π.δ. 100/2003 αντικαθίσταται ως εξής:

«Άρθρο 11

Προσφυγή

Οι τοποθετούμενοι δικαιούνται όπως, εντός ανατρεπτικής προθεσμίας τριών (3) ημερών από την επομένη της κοινοποίησης της διαταγής τοποθέτησης, υποβάλουν προσφυγή ενώπιον του αποφασίσαντος την τοποθέτηση οργάνου, με αίτημα την τροποποίηση αυτής. Η υποβολή προσφυγής έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα και η απόφαση του οργάνου κοινοποιείται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας.».

8. Η περίπτωση ι’ της παραγράφου 1 του άρθρου 17 του π.δ. 100/2003, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«ι. Για μεταθέσεις από και προς τις αναφερόμενες στις περιπτώσεις γ’ και δ’ του άρθρου 4 του παρόντος Υπηρεσίες. Οι μετατιθέμενοι των προαναφερόμενων περιπτώσεων τοποθετούνται σε Υπηρεσίες της περιοχής μετάθεσης από την οποία μετατέθηκαν.»

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

«Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 211/2005 “Τοποθετήσεις, μεταθέσεις, αποσπάσεις και μετακινήσεις συνοριακών φυλάκων και ειδικών φρουρών” (Α’ 254)»

Άρθρο 3

Η παράγραφος 1 του άρθρου 7 του π.δ. 211/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής:

«1. Οι ειδικοί φρουροί τοποθετούνται με διαταγή του Αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας σε Υπηρεσίες των Διευθύνσεων Άμεσης Δράσης και Μεταγωγών Δικαστηρίων, Αστυνομικά Τμήματα και Τμήματα Αστυνομικών Επιχειρήσεων, εκτός της περιοχής μετάθεσης στην οποία υπάγεται ο τόπος συμφερόντων τους, με εξαίρεση τις περιοχές της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής και Θεσσαλονίκης. Οι τοποθετήσεις γίνονται με τη διαδικασία των επόμενων παραγράφων.»

Άρθρο 4

Έναρξη ισχύος

Η ισχύς του παρόντος διατάγματος αρχίζει από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Στον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη αναθέτουμε τη δημοσίευση και εκτέλεση του παρόντος διατάγματος.

Αθήνα, 20 Αυγούστου 2019

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας

ΠΡΟΚΟΠΙΟΣ Β. ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ

Οι Υπουργοί

Προστασίας του Πολίτη

ΜΙΧΑΗΛ ΧΡΥΣΟΧΟΪΔΗΣ

Υφυπουργός Προστασίας του Πολίτη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ

Από το policenet.gr

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.