Δήμος Κοζάνης: Προσκλήσεις συμμετοχής σε ενδιαφερόμενους για υπαίθριες αγορές και για δραστηριοποίηση καντίνας – φορητής έψησης για την θερινή περίοδο

Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 38 παρ.1 του Ν4497/13-11-2017
την υπ’ αριθμ. 203/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τη λειτουργία
υπαίθριας αγοράς με αφορμή τις θρησκευτικές εορτές Προφήτη Ηλία, Αγίας Αννας, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Παντελεήμονα, Μεταμόρφωσης του Σωτήρος, Αγίου Νικάνορα.
Την υπ’ αριθμ 413/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την μερική
τροποποίηση της προηγούμενης απόφασης
την υπ’ αριθμ 101/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έχει εγκριθεί ο
κανονισμός λειτουργίας υπαιθρίων αγορών με αφορμή θρησκευτικών – επετειακών εορτών, όπου εμπεριέχονται ο χώρος διενέργειας της αγοράς αυτής, η χρονική διάρκεια της, τα πωλούμενα είδη, ο τρόπος επιλογής και τοποθέτησης των πωλητών, τα καταβαλλόμενα τέλη και ο τρόπος είσπραξης αυτών, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία της αγοράς.
Την υπ’ αριθμ 50/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται τα
αντίστοιχα τέλη.
Με τις σχετικές Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου έχουν εγκριθεί η λειτουργία υπαιθρίων αγορών με αφορμή θρησκευτικές εορτές, με τον καθορισμό θέσεων δραστηριοποίησης αδειούχων υπαιθρίου εμπορίου, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα:

 

α/α ημερομηνία Εορτή διάφορα φορητή έψηση καλλιτεχνήματα Καντίνες
1 20-Ιουλ Προφήτη Ηλία 3 1 2 2
2 25-Ιουλ Αγίας Άννας 1 1 1 0
3 26-Ιουλ Αγίας Παρασκευής Κοζάνης 7 1 2 2
4 26-Ιουλ Αγία Παρασκευή Κρόκου 2 1 1 0
5 26-Ιουλ Αγία Παρασκευή Καρυδίτσας 3 1 1 0
6 26-Ιουλ Αγία Παρασκευή ΤΚ Αγίας Παρασκευής 5 2 1 0
7 27-Ιουλ Αγίου Παντελεήμονα Λευκοπηγής 3 2 1 1
8 6-Αυγ Μεταμόρφωση Σωτηρος 2 1 1 1
9 7-Αυγ Αγίου Νικάνορα 4 1 2 1

Ειδικότερα:
1) στην υπαίθρια αγορά Προφήτη Ηλία Κοζάνης, (20-7)
για τρεις θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, μια θέσης φορητής έψησης, δυο θέσεις καλλιτεχνημάτων και δυο θέσεων καντίνας.
2) Στην υπαίθρια αγορά Αγίας Άννας Κοζάνης,(25-7)
για μια θέση διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, μια θέσης φορητής έψησης, μιας θέσης καλλιτεχνημάτων
3) στην υπαίθρια αγορά Αγίας Παρασκευής Κοζάνης (26-7),
για επτά θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, μια θέσης φορητής έψησης, δυο θέσεις καλλιτεχνημάτων και δυο θέσεων καντίνας.
4) στην υπαίθρια αγορά Αγίας Παρασκευής Κρόκου (26-7),
για δυο θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, μια θέσης φορητής έψησης, μιας θέσης καλλιτεχνημάτων
5) στην υπαίθρια αγορά Αγίας Παρασκευής Καρυδίτσας (26-7),
για τρεις θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, μια θέσης φορητής έψησης, μιας θέσης καλλιτεχνημάτων.
6) στην υπαίθρια αγορά Αγίας Παρασκευής της Τοπ. Κοινότητας Αγίας Παρασκευής (26-7),
για πέντε θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, δυο θέσεων φορητής έψησης, μιας θέσης καλλιτεχνημάτων
7) στην υπαίθρια αγορά Αγίου Παντελεήμονα Λευκοπηγής Κοζάνης,
για δυο θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, δυο θέσεων φορητής έψησης, μια θέση καλλιτεχνημάτων και μιας θέσης καντίνας
8) στην υπαίθρια αγορά Μεταμόρφωσης του Σωτήρος Κοζάνης,
για δυο θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, μιας θέσης φορητής έψησης, μιας θέσης καλλιτεχνημάτων και μιας θέσης καντίνας
9) στην υπαίθρια αγορά Αγίου Νικάνορα Κοζάνης,
για τέσσερις θέσεις διαφόρων εμπορευμάτων επιτρεπομένων σύμφωνα με το άρθρο 5 του ισχύοντος κανονισμού, μιας θέσης φορητής έψησης, μιας θέση καλλιτεχνημάτων και μιας θέσης καντίνας

Καλούμε τους ενδιαφερόμενους εκθέτες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις παραπάνω υπαίθριες αγορές
Α. πωλητές που διαθέτουν όλα τα νόμιμα φορολογικά παραστατικά και δεν είναι αδειούχοι λαϊκών αγορών, πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου, εφόσον διαθέτουν βεβαίωση δραστηριοποίησης υπαίθριου εμπορίου ετήσιας διάρκειας. Η βεβαίωση αυτή εκδίδεται από το Δήμο, μόνιμης κατοικίας του ενδιαφερόμενου σύμφωνα με το άρθρο 40 παρ3 του Ν4497/17. Όσοι επαγγελματίες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση πτώχευσης μπορούν να ζητήσουν θέση στις εν λόγω αγορές, προσκομίζοντας το αντίστοιχο πιστοποιητικό.
Β. πωλητές βιομηχανικών ειδών αδειούχους λαϊκών αγορών και σε κατόχους παραγωγικής άδειας λαϊκών αγορών με αντικείμενο εκμετάλλευσης άνθη, φυτά και μεταποιημένα προϊόντα,
Γ. αδειούχους πλανόδιου ή στάσιμου εμπορίου με αντικείμενο πώλησης από τα επιτρεπόμενα στις αγορές του παρόντος.
να δηλώσουν ενδιαφέρον προκειμένου να τους χορηγηθεί έγκριση συμμετοχής για τη διάθεση των εμπορευμάτων τους στο πλαίσιο των υπαίθριων αυτών αγοράς.
Αντίστοιχα για τις θέσεις διάθεσης ειδών λαϊκής τέχνης, καλλιτεχνημάτων και τα λοιπών χειροτεχνημάτων καλούνται οι αδειούχοι του άρθρου 45.
Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:
α. φωτοαντίγραφο της άδειας τους,
β. αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν,
Για τις υπαίθριες αγορές των εορτών Προφήτη Ηλία, Αγίας Άννας, Αγίας Παρασκευής, Αγίου Παντελεήμονα έως τις 16 Ιουλίου 2018
Για τις υπαίθριες αγορές των εορτών Μεταμόρφωση του Σωτήρος και Αγίου Νικάνορα έως τις 27 Ιουλίου 2018
Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση. Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 17 Ιουλίου για τις επτά πρώτες αγορές και 30 Ιουλίου για τις λοιπές στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την έγκριση συμμετοχής τους στην υπαίθρια αγορά. Οι υπαίθριες αγορές έχουν διάρκεια 24 ώρες. Από την παραμονή της εορτής και ώρα 17.00 έως την ημέρα εορτασμού και ώρα 16.59
Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 50/2018 .ΑΔΣ και αποτυπώνονται στο παρακάτω πίνακα

 

ΥΠΑΙΘΡΙΕΣ ΑΓΟΡΕΣ ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ (24ΩΡΟ) ΕΝΤΟΣ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ ΚΟΖΑΝΗΣ

(Αγία Άννα, Μεταμόρφωση Σωτηρος, Άγιος Νικάνορας)

ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΔΚ ΚΟΖΑΝΗΣ

(Προφήτης Ηλίας, Αγία Παρασκευή)

ΛΟΙΠΟΣ ΔΗΜΟΣ

(Καρυδίτσα, Κρόκος, Λευκοπηγή Αγία Παρασκευή)

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ 12,00 10,00 6,00
ΦΟΡΗΤΕΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΕΨΗΣΗΣ 8,00 5,00 4,00
ΚΑΝΤΙΝΕΣ 20,00 20,00 15,00
ΕΙΔΗ ΛΑΙΚΗΣ ΤΕΧΝΗΣ – ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΗΜΑΤΑ ΚΤΛ 3,00 3,00 3,00

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στο διάγραμμα της σχετικής Απόφασης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Μπιλιώνης Γεώργιος
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός


Πρόσκληση ενδιαφέροντος για δραστηριοποιηση καντίνας – φορητής έψησης για την θερινή περιοδο

Έχοντας υπόψη:
Το άρθρο 40 παρ.7 του Ν4497/13-11-2017
την υπ’ αριθμ. 408/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον καθορισμό θέσεων δραστηριοποίησης καντίνας στο Δημοτικό Κήπο και φορητής έψησης για την εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού κατά την καλοκαιρινή περίοδο μέχρι τέσσερις μήνες.
Την υπ’ αριθμ 50/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με την οποία καθορίζονται τα
αντίστοιχα τέλη.
Καλούμε τους ενδιαφερόμενους που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν στις παρακάτω καθορισμένες θέσεις.

 

1 Καντίνα Στην είσοδο του Δημ .Κήπου, σε θέση στάθμευσης πλησίον της

θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ

2 Φορητή έψηση Πλατεία Νίκης
3 Φορητή έψηση Πλατεια Λασσάνη
4 Φορητή έψηση Μακρυγιάννη, ΟΤ 813- Παιδική Χαρά
5 Φορητή έψηση Δημοτικός Κήπος- Γήπεδο

Κατηγορία Α. αδειούχους πλανοδίου ή στασίμου εμπορίου με αντικείμενο εκμετάλλευσης κινητή καντίνα και φορητή εγκατάσταση έψησης.
Κατηγορία Β. ανέργους που επιθυμούν την αδειοδότηση τους για την παρασκευή και διάθεση πρόχειρων γευμάτων
να δηλώσουν ενδιαφέρον μέχρι τις 10 Ιουλίου, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου.
Οι ενδιαφερόμενοι της κατηγορίας Α πρέπει υποβάλλουν επί ποινή αποκλεισμού:
1. Φωτοαντίγραφο της άδειας τους,
2. Αίτηση στην οποία θα αναγράφεται απαραιτήτως η θέση που επιθυμούν να λάβουν,
Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι (κατηγορία Β) υποβάλλουν
1.Φωτοαντίγραφο δελτίου ανεργίας σε ισχύ,
2.Φωτοαντίγραφο ταυτότητας,
3.Εκκαθαριστικό σημείωμα του τελευταίου οικονομικού έτους,
4.Υπεύθυνη δήλωση, ότι θα προβεί μετά την επιλογή του, στην εκπλήρωση των φορολογικών- υγειονομικών υποχρεώσεων
Για την επιλογή των ανέργων υποψηφίων πωλητών χρησιμοποιείται σαν κριτήριο το οικογενειακό εισόδημα όπως εμφανίζεται στο σχετικό εκκαθαριστικό. Ο υποψήφιος με το χαμηλότερο οικογ. εισόδημα προηγείται. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι καταλαμβάνουν κατά προτεραιότητα τις τέσσερις καθορισμένες θέσεις φορητής έψησης. Αν υπάρχουν υπολειπόμενες διατιθέμενες άδειες αυτές διατίθενται στους αδειούχους φορητής έψησης.
Σημειώνουμε ότι αν ο αριθμός των αιτήσεων κατηγορίας Α υπερβαίνει τον αριθμό των διατιθέμενων αδειών με την παρούσα ανακοίνωση, θα πραγματοποιηθεί δημόσια κλήρωση.
Κλήρωση επίσης θα πραγματοποιηθεί και μεταξύ των επιλεγέντων για τη θέση που θα λάβει ο κάθε ένας. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί στις 11 Ιουλίου στα γραφεία της ΔΤΟΑ (Π. Χαρίση 6- 3ος όροφος) και κατόπιν οι κληρωθέντες θα καταβάλλουν τα τέλη που αναλογούν στο ταμείο του Δήμου, προκειμένου για την άδεια κατάληψης κοινοχρήστου χώρου. Τα τέλη που θα καταβληθούν έχουν καθορισθεί με την 50/2018 ΑΔΣ και είναι 120ευρώ ανά μήνα για τη θέση καντίνας Δημοτικού Κήπου και 40 ευρώ ανά μήνα για τις θέσεις φορητής έψησης. Τα τέλη θα προκαταβάλλονται στο ταμείο του Δήμου μηνιαία.

Οι συμμετέχοντες στην αγορά θα καταλαμβάνουν τις θέσεις όπως ακριβώς απεικονίζονται στο διάγραμμα της σχετικής Απόφασης.

Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης

Μπιλιώνης Γεώργιος
Αγρονόμος & Τοπογράφος Μηχανικός

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.