Η εισήγηση του Δ.Σ. της ΔΕΥΑΚ για τη διεύρυνση του κοινωνικού τιμολογίου ύδρευσης που εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιοdeiak_banner

Στην Κοζάνη σήμερα 11/01/2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:30 μ.μ. συνήλθε σε συνεδρίαση στα Γραφεία της ΔΕΥΑΚ και στην αίθουσα Συσκέψεων, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑΚ, ύστερα από έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της που δόθηκε στο καθένα μέλος χωριστά, στις 05/01/2018 με αποδεικτικό επίδοσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1069/80 Αρ. 4 παρ. 2.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί από τα έντεκα (11) μέλη βρέθηκαν παρόντα τα οκτώ (8) μέλη ήτοι:

Παρόντες                                               Απόντες

Δημητριάδης Α. Πρόεδρος          Δεληγιάννης Ι. Μέλος
Ιωαννίδης Π. Αντιπρόεδρος       Στάμος Α. »
Δημάκου Θ. Μέλος                          Στημονιάρης Δ. »
Κουτσοσίμος Ε. »
Μπουμπόναρη Ν. »
Νικολάου Ν. » Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Πολωνίδης Ν. »
Τουμπουλίδου Π. »

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης με τα παρακάτω θέματα:

Εισηγούμενος το θέμα αυτό ο Πρόεδρος του Δ.Σ. , γνωρίζει στα μέλη του Δ.Σ. την από 11/01/2018 εισήγησή του στην οποία αναφέρει ότι : Η διοίκηση της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης με την 229/2012 απόφαση της, ενσωμάτωσε στο τιμολόγιο της επιχείρησης, το Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης (Κ.Τ.Υ.), με σκοπό να διευκολύνει τους αδύναμους οικονομικά καταναλωτές για να μπορούν να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους προς αυτήν, δεδομένης της δύσκολης οικονομικής κατάστασης. Στη συνέχεια, η διοίκηση της επιχείρησης με τις αποφάσεις 40/2015 και 223/2016, επιδίωξε να διευκολύνει τη διαδικασία ένταξης στο κοινωνικό τιμολόγιο ύδρευσης και να διευρύνει τον αριθμό των δικαιούχων απ’ τις ευπαθείς ομάδες. Σε όλες τις προηγούμενες αποφάσεις, η διοίκηση της επιχείρησης, επιδίωξε το οικονομικό κόστος που θα επιβάρυνε τη Δ.Ε.Υ.Α.Κ., από την εφαρμογή του Κοινωνικού Τιμολογίου, να είναι σε επίπεδα που δεν θέτουν σε κίνδυνο την εύρυθμη και απρόσκοπτη λειτουργία της, δεδομένων κάθε φορά των συνθηκών και αναγκών της. Για το λόγο αυτό και συνεκτιμώντας τα δεδομένα ότι αφενός το τιμολόγιο της τηλεθέρμανσης είναι πολύ οικονομικότερο από κάθε άλλη επιλογή θέρμανσης και αφετέρου ότι δεν έχουν τη δυνατότητα χρήσης της όλοι οι κάτοικοι του Δήμου Κοζάνης, η διοίκηση της επιχείρησης δεν προχώρησε στην καθιέρωση κοινωνικού τιμολογίου τηλεθέρμανσης.

Στο χρονικό διάστημα εφαρμογής του Κοινωνικού Τιμολογίου ύδρευσης της επιχείρησης έχουν διαπιστωθεί τα εξής:

Από την πρώτη αίτηση ένταξης στο Κ.Τ.Υ. (22/07/2013) έως σήμερα έχουν υποβληθεί 428 αιτήσεις ένταξης σε αυτό.
Σήμερα 318 καταναλωτές είναι ενταγμένοι στο Κ.Τ.Υ., όταν το συνολικό κόστος για την επιχείρηση από 198 ενταγμένους καταναλωτές στο 2016 ανήλθε σε 7.917,95 ευρώ. Το 2016 τα 3/4 των ενταγμένων καταναλωτών περίπου, αφορούσαν την πόλη της Κοζάνης.

Το μέγιστο ετήσιο όφελος του ενταγμένου καταναλωτή στο Κ.Τ.Υ., με το υφιστάμενο τιμολόγιο είναι: για την πόλη της Κοζάνης 80,04€, για τα Τ.Δ. με αποχέτευση και βιολογικό καθαρισμό 108,62€, για τα Τ.Δ. με αποχέτευση χωρίς βιολογικό καθαρισμό 91,66€ και για τα Τ.Δ. χωρίς αποχέτευση 74,69€.
Παρά τη σημαντική διεύρυνση των οικονομικών ορίων ένταξης στο Κ.Τ.Υ., με την 223/2016 απόφαση του Δ.Σ. της επιχείρησης, από 5.000,00€ σε 8.000,00€ (με τις προσαυξήσεις τέκνων και αναπηρίας), δεν παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του αριθμού των ενδιαφερόμενων καταναλωτών. Το συγκεκριμένο γεγονός, δεδομένης της οικονομικής συγκυρίας, πιθανότατα οφείλεται σε έλλειψη ενημέρωσης.

Με την ισχύουσα απόφαση Κ.Τ.Υ. της επιχείρησης, δεν παρέχεται η δυνατότητα σε χαμηλοσυνταξιούχους να υποβάλουν αίτηση ένταξης αν δεν υπάρχει παράλληλα αναπηρία πάνω από 67%, δεδομένου ότι δεν μπορεί να υπάρχει ανεργία.
Με την ισχύουσα απόφαση Κ.Τ.Υ. της επιχείρησης, οι πολύτεκνοι οι οποίοι πληρούν τα εισοδηματικά κριτήρια ένταξης δεν μπορούν να ενταχθούν σε αυτό γιατί έχουν διαφορετικές κλίμακες και δεν έχει προβλεφθεί αντίστοιχο Κ.Τ.Υ..
Η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης, είναι υποχρεωμένη, όπως και κάθε Δ.Ε.Υ.Α., να εναρμονιστεί με την Κ.Υ.Α. με αριθμό 135275/22-05-2017 (γενικοί κανόνες κοστολόγησης και τιμολόγησης υπηρεσιών ύδατος). Πιθανότατα τα νέα τιμολόγια της Δ.Ε.Υ.Α.Κ. να ισχύσουν από 01/01/2019. Το Κ.Τ.Υ., θα πρέπει ως κομμάτι του τιμολογίου ύδρευσης να εναρμονιστεί με την παραπάνω Κ.Υ.Α..

Στο ενδεχόμενο που οι ενταγμένοι στο Κ.Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης αγγίξουν τους 2.000, το κόστος για την επιχείρηση δεν αναμένεται να ξεπεράσει το ποσό των 160.000,00 ευρώ με το ισχύον Κ.Τ.Υ..
Γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω, προτείνετε η βελτίωση του Κ.Τ.Υ., με την επιφύλαξη προσαρμογής του στην Κ.Υ.Α. 135275/22-05-2017, όταν αυτή εφαρμοστεί.
Συγκεκριμένα:
Δικαιούχοι Κ.Τ.Υ.:

Στο Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης εντάσσονται, μετά την υποβολή σχετικού αιτήματος, αποκλειστικά για την κατανάλωση της κύριας κατοικίας τους:

1. Κάτοχοι κάρτας αλληλεγγύης του τμήματος Πρόνοιας του Δήμου Κοζάνης, για την περίοδο ισχύος αυτής, χωρίς κανένα εισοδηματικό ή άλλο κριτήριο.
2. Άνεργοι άνω των έξι (6) μηνών, με ετήσιο πραγματικό εισόδημα έως 6.000,00 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000,00 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κατά 2.000,00 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
3. Συνταξιούχοι, με ετήσιο πραγματικό εισόδημα έως 6.000,00 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000,00 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κατά 2.000,00 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
4. Ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από 67% έως 79% με ετήσιο πραγματικό εισόδημα έως 8.000,00 ευρώ. Ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας από 80% έως 99% με ετήσιο πραγματικό εισόδημα έως 9.000,00 ευρώ. Ανάπηροι με ποσοστό αναπηρίας 100% με ετήσιο πραγματικό εισόδημα έως 10.000,00 ευρώ. Τα παραπάνω όρια εισοδημάτων προσαυξάνονται κατά 2.000,00 ευρώ για τον ή την σύζυγο και κατά 2.000,00 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο. Στο ενδεχόμενο της ύπαρξης και άλλων αναπήρων μελών στην οικογένεια του αιτούντος, το ετήσιο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα προσαυξάνεται, κατά 2.000,00 ευρώ για κάθε ανάπηρο μέλος της οικογένειας, εκτός του αιτούντος, με ποσοστά αναπηρίας από 67% έως 79%, κατά 3.000,00 ευρώ για κάθε ανάπηρο μέλος της οικογένειας, εκτός του αιτούντος, με ποσοστά αναπηρίας από 80% έως 99% και κατά 4.000,00 ευρώ για κάθε ανάπηρο μέλος της οικογένειας, εκτός του αιτούντος, με ποσοστά αναπηρίας 100%.

Για τους ανέργους και συνταξιούχους, οι οποίοι παράλληλα έχουν αναπηρία από 67% έως 79%, το ετήσιο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα προσαυξάνεται κατά 2.000,00 ευρώ για κάθε ανάπηρο μέλος της οικογένειας με αυτά τα ποσοστά αναπηρίας. Για τους ανέργους και συνταξιούχους, οι οποίοι παράλληλα έχουν αναπηρία από 80% έως 99%, το ετήσιο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα προσαυξάνεται κατά 3.000,00 ευρώ για κάθε ανάπηρο μέλος με αυτά τα ποσοστά αναπηρίας. Για τους ανέργους και συνταξιούχους, οι οποίοι παράλληλα έχουν αναπηρία 100%, το ετήσιο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα προσαυξάνεται κατά 4.000,00 ευρώ για κάθε ανάπηρο μέλος της οικογένειας με αυτό το ποσοστό αναπηρίας.

Προϋπόθεση για την ένταξη του αιτούντος στο Κ.Τ.Υ., είναι η μη ύπαρξη οφειλών ή αν υπάρχουν, αυτές να είναι ρυθμισμένες και η ρύθμιση να τηρείται. Καταναλωτές οι οποίοι έχουν ενταχθεί στο Κ.Τ.Υ., με προηγούμενες αποφάσεις, στο ενδεχόμενο που με την εφαρμογή της παρούσας θα πρέπει να απενταχθούν, παραμένουν σε αυτό έως την εναρμόνιση της παρούσας με την Κ.Υ.Α. 135275/22-05-2017, υπό την προϋπόθεση της μη ύπαρξης οφειλών ή της τήρησης αποπληρωμής των ρυθμισμένων οφειλών αν υπάρχουν τέτοιες.

Αίτηση ένταξης – δικαιολογητικά – διαδικασία:

Η αίτηση για την ένταξη τους στο Κ.Τ.Υ., την οποία θα πρέπει να υποβάλουν οι καταναλωτές, θα συνοδεύεται:
Με αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού ύδρευσης, προκειμένου να πιστοποιείται ο κωδικός καταναλωτή και η διεύθυνση κατοικίας. Ο λογαριασμός θα πρέπει να εκδίδεται στο όνομα του αιτούντος ή της συζύγου του. Σε ενδεχόμενη μεταβολή διεύθυνσης κύριας κατοικίας θα πρέπει με δική του μέριμνα ο καταναλωτής να ενημερώσει την Δ.Ε.Υ.Α.Κ., για την μεταφορά του Κ.Τ.Υ. στην νέα διεύθυνση.
Με αντίγραφο της κάρτας αλληλεγγύης του Δήμου Κοζάνης, προκειμένου να προκύπτει η περίοδος ισχύος αυτής. Μετά την λήξη ισχύος του συγκεκριμένου δικαιολογητικού θα πρέπει με δική του μέριμνα ο καταναλωτής να προσκομίσει νέο αντίγραφο για την παράταση ισχύος του.
Με αντίγραφο της πιο πρόσφατης Πράξης Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου (εκκαθαριστικό εφορίας), προκειμένου να προκύπτει το ετήσιο πραγματικό οικογενειακό εισόδημα, ο αριθμός των προστατευόμενων τέκνων, η διεύθυνση κατοικίας και η αναπηρία. Με την υποβολή της νέας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος θα πρέπει με δική του μέριμνα ο καταναλωτής να προσκομίσει νέο αντίγραφο, για να ελεγχθεί η συνέχιση των προϋποθέσεων ένταξης στο Κ.Τ.Υ.. Η ένταξη στο Κ.Τ.Υ. των πολυτέκνων προϋποθέτει την ύπαρξη 4 προστατευόμενων τέκνων σύμφωνα με την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου.
Με αντίγραφο βεβαίωσης του Ο.Α.Ε.Δ., από την οποία θα προκύπτει η διάρκεια ανεργίας. Δεν αποτελεί προϋπόθεση η συνέχιση της ανεργίας για την παραμονή στο Κ.Τ.Υ. και δεν απαιτείται νέο αντίγραφο βεβαίωσης Ο.Α.Ε.Δ..
Με αντίγραφο βεβαίωσης του Κέντρου Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), από την οποία θα προκύπτει το ποσοστό αναπηρίας. Στο ενδεχόμενο μεταβολής των ποσοστών αναπηρίας απαιτείται με δική του μέριμνα ο καταναλωτής να προσκομίσει νέο αντίγραφο βεβαίωσης ΚΕ.Π.Α..

Η ένταξη στο Κ.Τ.Υ. είναι ετήσια και παρατείνεται κάθε φορά για ένα έτος αναλόγως του αν συνεχίζουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις με την ανανέωση των δικαιολογητικών, όπως αναλυτικά παρουσιάστηκε παραπάνω.

Η ένταξη στο Κ.Τ.Υ. υλοποιείται από τον πρώτο λογαριασμό που θα εκδοθεί μετά την αξιολόγηση της αίτησης από την αρμόδια επιτροπή, η οποία συνεδριάζει την τελευταία εβδομάδα κάθε μήνα για την αξιολόγηση των νέων αιτήσεων όταν υπάρχουν.

Όφελος ενταγμένων καταναλωτών – κόστη:

Στις παραπάνω κατηγορίες για την εφαρμογή του Κοινωνικού Τιμολογίου ισχύουν τα εξής:

Για τα πρώτα 40 Μ3 κατανάλωσης ανά 4μηνο για την πόλη της Κοζάνης, για τα πρώτα 60 Μ3 κατανάλωσης ανά 4μηνο, πολύτεκνων, για την πόλη της Κοζάνης, για τα πρώτα 180 Μ3 ανά έτος για τα Δημοτικά Διαμερίσματα και για τα πρώτα 240 Μ3 ανά έτος, πολύτεκνων, για τα Δημοτικά Διαμερίσματα θα καταβάλλουν το 50% της εκάστοτε τιμής νερού, πάνω στην οποία θα υπολογίζονται τα λοιπά τέλη.
Για την άνω των 40 Μ3 κατανάλωση ανά 4μηνο για την πόλη της Κοζάνης, για τα άνω 60 Μ3 κατανάλωσης ανά 4μηνο, πολύτεκνων, για την πόλη της Κοζάνης, για άνω των 240 Μ3 ανά έτος, πολυτέκνων, για τα Δημοτικά Διαμερίσματα και για άνω των 180 Μ3 ανά έτος θα καταβάλλεται η τιμή που ισχύει για το σύνολο των δημοτών.
Μείωση κατά 30% του παγίου σε κάθε λογαριασμό νερού, τόσο για τους ενταγμένους καταναλωτές της πόλης της Κοζάνης, όσο και τους ενταγμένους καταναλωτές των λοιπών Δημοτικών Διαμερισμάτων.

Το μέγιστο ετήσιο κόστος για την επιχείρηση, με το προτεινόμενο τιμολόγιο, για κάθε ενταγμένο καταναλωτή στο νέο Κ.Τ.Υ. της πόλης της Κοζάνης είναι 82,28€ και των Τ.Δ. είναι 97.23€.

Το μέγιστο ετήσιο όφελος του ενταγμένου καταναλωτή στο Κ.Τ.Υ., με το προτεινόμενο τιμολόγιο είναι: για την πόλη της Κοζάνης 99,01€, για τα Τ.Δ. με αποχέτευση και βιολογικό καθαρισμό 116,80€, για τα Τ.Δ. με αποχέτευση χωρίς βιολογικό καθαρισμό 97,72€ και για τα Τ.Δ. χωρίς αποχέτευση 80,76€.

Στο ενδεχόμενο που οι ενταγμένοι καταναλωτές στο Κ.Τ.Υ. της Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης αγγίξουν τους 2.000, το κόστος για την επιχείρηση δεν αναμένεται να ξεπεράσει το ποσό των 180.000,00 ευρώ.

Απένταξη – επανένταξη, έναρξη ισχύος:

Οι καταναλωτές απεντάσσονται από το Κ.Τ.Υ., πάντα μετά από απόφαση της αρμόδιας επιτροπής (η οποία για τον σκοπό αυτό συνεδριάζει την τελευταία εβδομάδα του Ιανουαρίου κάθε έτος), στις παρακάτω περιπτώσεις :

1. Για τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν στο επόμενο έτος από το έτος εντός του οποίου έπαψαν να υπάρχουν οι προϋποθέσεις ένταξης στο Κ.Τ.Υ..
2. Για τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν στο επόμενο έτος από το έτος εντός του οποίου έληξαν τα αντίγραφα των δικαιολογητικών και δεν υποβλήθηκαν τα νεότερα.
3. Για τους λογαριασμούς που θα εκδοθούν στο επόμενο έτος από το έτος εντός του οποίου συμπληρώθηκαν οποιεσδήποτε υποχρεώσεις προς την Δ.Ε.Υ.Α.Κ., οι οποίες ανάγονται σε χρονική περίοδο μεγαλύτερη του έτους και δεν έχουν ρυθμιστεί.
4. Άμεσα αν η Δ.Ε.Υ.Α.Κ. διαπιστώσει ότι τα στοιχεία της αίτησης δεν είναι αληθή (με απόφαση της αρμόδιας επιτροπής στην μηνιαία συνεδρίαση της).

Οι καταναλωτές οι οποίοι έχουν απενταχθεί από το Κ.Τ.Υ., μπορούν να υποβάλουν εκ νέου αίτηση όταν συντρέχουν οι προϋποθέσεις ένταξης. Ο μέγιστος αριθμός επανεντάξεων στο Κ.Τ.Υ., αν οι απεντάξεις οφείλονταν στις παραπάνω περιπτώσεις 2 , 3 και 4, είναι τρεις (3) και καλεί το Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.

Το Δ.Σ. αφού άκουσε τα παραπάνω και έλαβε υπ όψη: 1) Το ως άνω έγγραφο και τα όσα σ αυτό αναφέρονται, 2)τις με αριθμό αποφάσεις του Δ.Σ. 229/2012, 40/2015 και 223/2016 3)Το γεγονός ότι η ΔΕΥΑΚ, παρά τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες και θέλοντας να συμβάλλει, όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις της, στην ελάφρυνση των δαπανών ύδρευσης-αποχέτευσης, στις κοινωνικές ομάδες οι οποίες την έχουν ανάγκη, προτείνει όπως παρακάτω την διεύρυνση των ανωτάτων οικονομικών ορίων τα οποία ισχύουν ώστε να δοθεί η δυνατότητα σε περισσότερους καταναλωτές να ενταχθούν στο κοινωνικό τιμολόγιο 4)Την άποψη της κ. Τουμπουλίδου Π. και Μπουμπόναρη Ν. που συμφωνούν κατ’ αρχήν με το παρόν Κοινωνικό Τιμολόγιο και θα τοποθετηθούν ως παράταξη στο Δημοτικό Συμβούλιο που ακολουθεί και 5) Τις διατάξεις του Ν.1069/80 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, Ν.3463/2006, μετά από διαλογική συζήτηση

Ομόφωνα Αποφασίζει

Εγκρίνει το ως άνω Κοινωνικό Τιμολόγιο Ύδρευσης (Κ.Τ.Υ.) και η παρούσα ισχύει για τις αιτήσεις που θα υποβληθούν από την επόμενη ημέρα από την λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Κοζάνης. Οι αιτήσεις που θα έχουν υποβληθεί μέχρι την παραπάνω ημερομηνία θα εξετάζονται σύμφωνα με την ισχύουσα σήμερα απόφαση Κ.Τ.Υ..

Τέλος η Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης θα φροντίσει για την ενημέρωση όλων των καταναλωτών, σε όλον τον Δήμο για την ύπαρξη του Κ.Τ.Υ., τα οφέλη και τις δυνατότητες ένταξης σε αυτό.

Το Δ.Σ. αναθέτει στον Πρόεδρο τις περαιτέρω ενέργειες.

Η παρούσα απόφαση πήρε 21/2018

Το παρόν πρακτικό συντάχθηκε και υπογράφεται ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΑΚΟΥ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΚΟΥΤΣΟΣΙΜΟΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΠΟΥΜΠΟΝΑΡΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ

ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΟΛΩΝΙΔΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ

ΤΟΥΜΠΟΥΛΙΔΟΥ ΠΑΡΘΕΝΑ

Ακριβές απόσπασμα
Κοζάνη 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΔΕΥΑΚ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.