Ανακοινώσεις για ρύθμιση οφειλών καταναλωτών προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης και Δ.Ε.ΤΗ. Πτολεμαΐδαςtilethermansi_ptolemaidas4567

Ρύθμιση οφειλών καταναλωτών προς τη Δ.Ε.Υ.Α. Κοζάνης

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Κοζάνης αξιοποιώντας τις δυνατότητες που παρέχει ο Νόμος 4483/31-7-17 (ΦΕΚ Α’ 107) για τη ρύθμιση των οφειλών των καταναλωτών προς τις ΔΕΥΑ, με την υπ’ αριθμ. 145/2017 απόφαση του Δ.Σ. της δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές που έχουν οφειλές προς αυτή να τις ρυθμίσουν σύμφωνα με τους παρακάτω όρους και προϋποθέσεις:

1) Η ρύθμιση γίνεται μετά από αίτηση του ενδιαφερόμενου στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία μέχρι 30/11/17, και αφορά οφειλές οι οποίες θα έχουν βεβαιωθεί μέχρι και 30/9/17, οι δε οφειλέτες δικαιούνται απαλλαγή κατά ποσοστό από τις κατά Κ. Ε. Δ. Ε. προσαυξήσεις και τόκους εκπρόθεσμης καταβολής, όπως παρακάτω:
α) αν εξοφληθούν εφάπαξ, με απαλλαγή κατά ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%),
β) αν εξοφληθούν σε δύο (2) έως είκοσι τέσσερις (24) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό ογδόντα τοις εκατό (80%),
γ) αν εξοφληθούν σε εικοσιπέντε (25) έως σαράντα οκτώ (48) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εβδομήντα τοις εκατό (70%)
δ) αν εξοφληθούν σε σαράντα εννέα (49) έως εβδομήντα δύο (72) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό εξήντα τοις εκατό (60%),
ε)αν εξοφληθούν σε εβδομήντα τρεις (73) έως εκατό (100) δόσεις, με απαλλαγή κατά ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%).

2) Στη ρύθμιση της παραγράφου 1 μπορούν, επίσης να υπαχθούν και οφειλές που κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έχουν υπαχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση ή διευκόλυνση τμηματικής καταβολής, η οποία είναι σε ισχύ, με απώλεια των ευεργετημάτων της προηγούμενης ρύθμισης και χωρίς η υπαγωγή τους να συνεπάγεται επιστροφή καταβληθέντων ποσών.

3) Η ρύθμιση χορηγείται με απόφαση που εκδίδεται από τα αρμόδια κατά περίπτωση όργανα της παραγράφου 2 του άρθρου 170 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων.

4) Οι δόσεις είναι μηνιαίες και ισόποσες πλην της τελευταίας που μπορεί να είναι μικρότερη των υπολοίπων. Κάθε δόση πλην της τελευταίας δεν μπορεί να είναι μικρότερη των είκοσι (20) ευρώ.

5) Η ρυθμιζόμενη οφειλή εξοφλείται εφάπαξ ή η πρώτη δόση της καταβάλλεται εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημέρα υποβολής της αίτησης για υπαγωγή στη ρύθμιση, διαφορετικά η αίτηση θεωρείται ως μη υποβληθείσα. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αντίστοιχου μήνα, χωρίς να απαιτείται ιδιαίτερη ειδοποίηση του οφειλέτη.

6) Η καθυστέρηση καταβολής δόσης συνεπάγεται την επιβάρυνση αυτής με μηνιαία προσαύξηση 5% επί του ποσού της δόσης από την επομένη της ημέρας που όφειλε αυτή να καταβληθεί.

7) Εφόσον ο οφειλέτης, σε οποιοδήποτε στάδιο της ρύθμισης, εξοφλήσει εφάπαξ τις υπόλοιπες δόσεις των ρυθμισμένων οφειλών, παρέχεται απαλλαγή κατά ποσοστό επί του εναπομείναντος ποσού των προσαυξήσεων εκπρόθεσμης καταβολής και των προστίμων, ίσο με αυτό που αντιστοιχεί στον αριθμό των μηνιαίων δόσεων που τελικά διαμορφώνεται, με αντίστοιχη τροποποίηση της απόφασης του αρμόδιου οργάνου της παραγράφου 4.

8)Η παραγραφή των οφειλών, για τις οποίες υποβάλλεται αίτηση υπαγωγής στη ρύθμιση, αναστέλλεται από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης αυτής και για ολόκληρο το χρονικό διάστημα που αφορά η ρύθμιση, ανεξαρτήτως καταβολής οποιουδήποτε ποσού και δεν συμπληρώνεται πριν παρέλθει ένα (1) έτος από την ημερομηνία καταβολής της τελευταίας δόσης αυτής.

9) Πρόσωπα που ευθύνονται, μαζί με τον οφειλέτη για την καταβολή μέρους της οφειλής μπορούν να υπαχθούν στη ρύθμιση μόνο για το μέρος αυτό.

10) Η ρύθμιση της οφειλής καταργείται, με συνέπεια την υποχρεωτική άμεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύμφωνα με τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άμεση επιδίωξη της είσπραξής του με όλα τα προβλεπόμενα από την ισχύουσα νομοθεσία μέτρα, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλλει τρεις (3) συνεχόμενες δόσεις ή καθυστερήσει την καταβολή της τελευταίας δόσης για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών,
β) δεν εξοφλεί τους τρέχοντες λογαριασμούς.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στα γραφεία της ΔΕΥΑΚ, 2ο χλμ Ε.Ο. Κοζάνης- Θεσσαλονίκης, από τη Δευτέρα 11/9/17.
Πληροφορίες στα τηλέφωνα: 2461051500, 2461051513, 2461051517

Από τη
ΔΕΥΑΚ

ΕΞΟΦΛΗΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2016-17 ΚΑΙ ΠΑΛΙΟΤΕΡΩΝ ΠΕΡΙΟΔΩΝ
(Απόφαση ΔΣ ΔΕΤΗΠ 131/ 04-09-2017):

Κατά την διάρκεια όλης της χειμερινής περιόδου έως σήμερα η ΔΕΤΗΠ, σεβόμενη τις οικονομικές δυσκολίες των καταναλωτών τηλεθέρμανσης, έδωσε την δυνατότητα εξόφλησης οφειλών με δόσεις και με τμηματική καταβολή των ποσών των λογαριασμών θέρμανσης, δηλαδή την ευχέρεια να καταβάλλεται όποιο ποσό συγκεντρώνεται σε κάθε οικοδομή, ΑΤΟΚΑ, χωρίς άλλες επιβαρύνσεις και χωρίς να διακόπτει την παροχή.

Η πλειοψηφία των καταναλωτών μας ανταποκρίθηκε και αποπληρώνει με συνέπεια τους λογαριασμούς και έτσι η τηλεθέρμανση, για 8η συνεχή περίοδο, κράτησε σταθερό το εξαιρετικά χαμηλό τιμολόγιό της. Όμως πολλές οικοδομές συνεχίζουν να έχουν οφειλές προς την Δ.Ε.ΤΗ.Π. περσινής ή και παλιότερων περιόδων, τις οποίες δεν εξόφλησαν.
Πληροφορούμε τους καταναλωτές που οφείλουν στην Τηλεθέρμανση ότι η προθεσμία εξόφλησης των λογαριασμών περσινής και παλαιότερων περιόδων παρατείνεται έως την 15 – 9 – 2017.

Σε περίπτωση μη εξόφλησης έως την παραπάνω προθεσμία, παρέχεται η δυνατότητα δόσεων, για την εξόφληση των οφειλών περσινής περιόδου 2016-17, με προϋπόθεση να εξοφληθούν οι οφειλές προηγούμενων περιόδων (2015-16 ή παλιότερες).

ΔΙΑΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΜΕ ΔΟΣΕΙΣ
1ον : Από 1/9/2017 ως 15/9/2017 παρέχεται η δυνατότητα διακανονισμού δόσεων για οφειλές της περσινής περιόδου 2016-2017.
2ον : Προϋπόθεση για να προβεί κάποιος καταναλωτής σε διακανονισμό περιόδου 2016-2017, αποτελεί η εξόφληση τυχόν παλαιών οφειλών (2014-15 ή παλιότερων).
3ον : Κατά τον διακανονισμό καταβάλλεται το 30% της οφειλής και το υπόλοιπο σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις, με τελευταία δόση την 31/5/2018.
4ον : Σε περίπτωση παλαιών οφειλών (περιόδων 2014-15 ή παλιότερων), η εξόφλησή τους συμψηφίζεται με την προκαταβολή για τον νέο διακανονισμό.
5ον : Η ρύθμιση δόσεων γίνεται με έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που θα υπογράφει ο διαχειριστής.
4ον : Σε ειδικές περιπτώσεις οικονομικά ευάλωτων καταναλωτών με αποδεδειγμένες δυσχέρειες, διακανονίζεται η ατομική οφειλή με καταβολή του 20% του συνολικού ποσού και έως 8 μηνιαίες ισόποσες δόσεις για το υπόλοιπο ποσό , με προσκόμιση των παρακάτω δικαιολογητικών:
Δικαιολογητικό ανεργίας : Κάρτα Ανεργίας

ή Δικαιολογητικό Χαμηλού εισοδήματος : Εκκαθαριστικό μικρότερο ή ίσο των 10.000 ευρώ συν 1.000 ευρώ για κάθε παιδί ή προστατευόμενο μέλος. Το εκκαθαριστικό εμφανίζεται στην Δ.Ε.ΤΗ.Π. και επιστρέφεται (δεν κατατίθεται).

ή Δικαιολογητικό Μακροχρόνιας Ασθένειας ή έκτακτης σοβαρής νοσηλείας : Γνωμάτευση από Νοσοκομείο ή ΦΟΡΕΑ ΥΓΕΙΑΣ.

ή Δικαιολογητικό Πτώχευσης για επαγγελματίες : Αποδεικτικό ΟΑΕΕ, ΕΤΑΑ ή ΔΟΥ.

6ον : Για διακανονισμό ατομικής οφειλής κατατίθεται Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος οφειλέτη , την οποία θα συνυπογράφει ο διαχειριστής της οικοδομής , ώστε να βεβαιώνεται ότι έλαβε γνώση της ρύθμισης και ότι σε περίπτωση μη τήρησης καταβολής των δόσεων θα διακόπτεται η παροχή θερμικής ενέργειας στην οικοδομή εντός 5 ημερών χωρίς νέα ειδοποίηση.

Σε περίπτωση μη τακτοποίησης των οφειλών σύμφωνα με τα παραπάνω μέχρι τις 15/09/2017, οι οικοδομή θα σφραγίζεται , δεν θα παρέχεται θερμική ενέργεια κατά την νέα περίοδο 2017-2018 και θα επιβάλλεται κόστος επανασύνδεσης 50 € ανά κτίριο.
Παρακαλούμε τους ενοίκους να ενημερώνονται σχετικά με τα ποσά που έχουν καταβληθεί στην Τηλεθέρμανση και για το υπόλοιπο των οφειλών της οικοδομής τους.

Επειδή η Τηλεθέρμανση αποτελεί προνόμιο το οποίο δεν απολαμβάνουν όλοι οι κάτοικοι της χώρας μας, καλούνται οι καταναλωτές μας να συνεχίσουν, παρά τις οικονομικές δυσκολίες, να στηρίζουν έμπρακτα, με την συνέπειά τους την Δ.Ε.ΤΗ.Π., ώστε η δημοτική επιχείρηση να συνεχίσει να παρέχει το αγαθό της θέρμανσης, με χαμηλή τιμή και υγιείς Ισολογισμούς, προς όφελος των νοικοκυριών και των επιχειρήσεων της πόλης μας.

Πληροφορίες στο τηλέφωνο εξυπηρέτησης καταναλωτών 24630-55743 ή στα τηλέφωνα της Δ.Ε.ΤΗ.Π. (24630-54420, 54421, 54422) τις εργάσιμες ημέρες και ώρες και φωνητικό μήνυμα όλο το 24ωρο.

Ο Πρόεδρος Δ.Σ. ΔΕΤΗΠ
Ζαμανίδης Σάββας

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.