Προκήρυξη του προγράμματος στο ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού»tei_ditikis_makedonias_2017O Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας (ΕΛΚΕ) του ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας (ΤΕΙΔΜ) στο πλαίσιο υλοποίησης της Δράσης με τίτλο: «Απόκτηση Ακαδημαϊκής Διδακτικής Εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» (κωδ. ΕΔΒΜ45) που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και Εθνικούς Πόρους και σύμφωνα με την απόφαση της Επιτροπής Ερευνών (Συνεδρίαση 9/26.6.2017 θέμα 1ο, ΑΔΑ 6ΡΑΩ46914Β-77Ζ), προτίθεται να εντάξει στην παραπάνω Δράση για το ακαδημαϊκό έτος 2017-­2018 νέους Επιστήμονες κατόχους Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης σε μία θέση ανά εξάμηνο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών.

Στο ανωτέρω πλαίσιο, ο ΕΛΚΕ ΤΕΙΔΜ προσκαλεί κατόχους διδακτορικού διπλώματος που έχουν λάβει το διδακτορικό τους (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης) μετά την 01/01/2007 να καταθέσουν Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας για τα μαθήματα τα οποία έχουν οριστεί ανά Τμήμα σύμφωνα με τον παρακάτω Πίνακα Μαθημάτων.

α/α

ΤΜΗΜΑ

Μάθημα

Θ

Ε

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ.ΜΑΘ

1

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Τεχνολογία μηχανολογικών συστημάτων

4

ΣΤ

1

Εισαγωγή στη μηχατρονική

4

Ε

2

2

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαχείριση Τεχνικών Έργων

2

Ζ

3

Τεχνική Νομοθεσία

2

Ζ

4

Ηλεκτρομηχανολογικές Εφαρμογές

3

2

Ζ

5

Τεχνολογία Υψηλών Τάσεων

3

2

Ζ

6

Ενεργειακή Οικονομία και Αγορές Ενέργειας

3

2

Ζ

7

Ηλεκτρικά Κινητήρια Συστήματα

3

2

ΣΤ

8

Μηχατρονική

4

ΣΤ

9

Συστήματα Τηλεπικοινωνιών

3

2

ΣΤ

10

Αναγνώριση Προτύπων και Μηχανική Μάθηση

3

2

ΣΤ

11

Μεθοδολογίες Εκπόνησης Ερευνητικής Εργασίας

2

ΣΤ

12

3

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Σεμινάριο Τελειοφοίτων

4

Z

13

4

ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΣΗΣ

α/α

ΤΜΗΜΑ

Μάθημα

Θ

Ε

ΕΞΑΜΗΝΟ

ΚΩΔ.ΜΑΘ

Μηχανική Παραμορφώσιμων Σωμάτων

3

1

Ε

14

Καταστροφικά Φαινόμενα

3

1

Ζ

15

Αξιοποίηση βιομάζας στην παραγωγή ενέργειας και βιοκαυσίμων

2

ΣΤ

16

Παραγωγή βιοαερίου από Υγρά Απόβλητα

2

Ε

17

Τεχνική νομοθεσία και ευρωκωδικες στα τεχνικά έργα

2

ΣΤ

18

Περιβαλλοντική Κατάλυση

2

ΣΤ

19

Αυτοματοποιημένες μέθοδοι διαχείρισης στερεών αποβλήτων

2

Ζ

20

5

ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τεχνολογίες δεδομένων

2

2

Ε

21

Κοινωνική Διάσταση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας

3

ΣΤ

22

Ψηφιακές Τεχνολογίες στον Πολιτισμό

3

ΣΤ

23

Ψηφιακές Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση

3

Ζ

24

6

ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΓΕΩΠΟΝΩΝ

Βιοτεχνολογία στη Ζωική Παραγωγή

2

2

ΣΤ

25

Μικροί καρποί και λοιπά οπωροφόρα

2

2

Ζ

26

Γεωγραφικά Πληροφοριακά Συστήματα (G.I.S.)

3

Ε

27

Θερμοκηπιακές Καλλιέργειες

2

2

Ζ

28

7

ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

Υποβοηθούμενη αναπαραγωγή

2

ΣΤ

29

Ψυχολογία

2

ΣΤ

30

Ψυχολογία αναπαραγωγής

2

Ζ

31

8

ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ (ΓΡΕΒΕΝΑ)

Σύγχρονη Οικονομία Βαλκανικών & Παραευξείνιων Χωρών

4

Ε

32

Διεθνείς Χρηματοοικονομικές Αγορές

4

ΣΤ

33

Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

4

ΣΤ

34

Διοίκηση Οργανωσιακής Αλλαγής

4

Ζ

35

Αρχιτεκτονική Η/Υ

3

ΣΤ

36

Ηλεκτρονικό Εμπόριο

4

Ζ

37

Πληροφορική στην Εκπαίδευση

4

Ζ

38

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

4

Ζ

39

Επιχειρηματικά Σχέδια

2

Ε

40

Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη

4

ΣΤ

41

Τουριστική Πολιτική

4

ΣΤ

42

Πληροφοριακά συστήματα στον Τουρισμό

4

ΣΤ

43

Διοίκηση Ποιότητας στον Τουρισμό

4

ΣΤ

44

Διεθνείς Τουριστικές Συναλλαγές

2

Ζ

45

α/α

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΜΟΝΑΔΕΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ

1

Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας Μαθήματος (το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:)

i. Συνάφεια με την περιγραφή του μαθήματος

0-30

ii. Αξιοποίηση καινοτόμων μεθοδολογιών/ θεωριών & βιβλιογραφίας

0-20

iii. Δομή, οργάνωση, κατανομή ύλης

0-10

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1 (κατώφλι 35/60)

0-60

2

Βιογραφικό σημείωμα υποψηφίου-υποψηφίας (το οποίο αναλύεται στα ακόλουθα:)

i. Προηγούμενη διδακτική ή εργαστηριακή εμπειρία (1 μονάδα ανά έτος μέχρι τα 10 έτη)

0-10

ii. Δημοσιεύσεις/ Ανακοινώσεις σε συνέδρια

0-10

iii. Μεταδιδακτορική έρευνα/εμπειρία (1 μονάδα ανά έτος μέχρι τα 10 έτη)

0-10

iv. Συνάφεια διδακτορικής διατριβής/δημοσιευμένου έργου με το μάθημα

0-10

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 2 (κατώφλι 25/40)

040

Συνολική Βαθμολογία Κριτηρίου 1&2

0-100

Η προσμέτρηση μονάδων βαθμολόγησης πραγματοποιείται για τα προσόντα εκείνα που αναφέρονται στα απαιτούμενα ή συνεκτιμώμενα προσόντα – κριτήρια της πρόσκλησης και βρίσκονται σε αντικειμενική συνάφεια με τις απαιτήσεις του έργου.

Οι υποψήφιοι / ες που στα δύο επιμέρους κριτήρια «Σχεδιάγραμμα Διδασκαλίας μαθήματος» και «Βιογραφικό σημείωμα» δε συλλέγουν βαθμολογία τουλάχιστον ίση με τα αντίστοιχα κατώφλια βαθμολόγησης των 35 και 25 μονάδων που σημειώνονται στον παραπάνω πίνακα αξιολόγησης και βαθμολόγησης, δε θα γίνονται αποδεκτοί/ές για επιλογή.

α/α

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

1

Αίτηση συμμετοχής ανά πρόταση σχεδιαγράμματος διδασκαλίας μαθήματος (Παράρτημα Α’)

2

Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας Μαθήματος, στο οποίο να περιλαμβάνονται: ανάλυση του περιεχομένου του μαθήματος και μαθησιακοί στόχοι, αναλυτικός χρονικός προγραμματισμός του μαθήματος σε επίπεδο εβδομάδας, οργάνωση του μαθήματος (ό,τι είναι κατά περίπτωση εφαρμόσιμο: διδασκαλία θεωρίας / ασκήσεων, προεραιτικά θέματα, εργαστηριακές ασκήσεις, ασκήσεις πεδίου, κλπ), χρήση σύγχρονων τεχνικών διδασκαλίας, βιβλιογραφία και εκπαιδευτικό υλικό μαθήματος, μέθοδος εξέτασης/ αξιολόγησης μαθήματος)

3

Υπεύθυνη Δήλωση (Παράρτημα Β’)

4

Ευκρινή φωτοτυπία Πιστοποιητικού Διδακτορικού Διπλώματος Ειδίκευσης από Ίδρυμα του εσωτερικού ή του εξωτερικού αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ

5

Αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα στα ελληνικά, στο οποίο να περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα ακόλουθα: προηγούμενη διδακτική εμπειρία, προηγούμενη ερευνητική εμπειρία, κατάλογο δημοσιεύσεων σε περιοδικά και συνέδρια.

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η Πρόσκληση πραγματοποιείται βάσει της με αρ. πρωτ. 12277/14-06-2017 Πρόσκλησης (κωδ. ΕΔΒΜ45), της ΕΙΔΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.

2. Οι ωφελούμενοι της δράσης θα απασχοληθούν ως Πανεπιστημιακοί Υπότροφοι βάσει των προβλέψεων των κείμενων διατάξεων και συγκεκριμένα της παραγράφου 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016).

3. Σημειώνεται ότι δεν επιτρέπεται η διενέργεια περισσοτέρων του ενός (1) μαθήματος από τον ίδιο διδάκτορα κατά το ίδιο εξάμηνο ανεξαρτήτως του Ιδρύματος υποδοχής.

4. Οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης του φυσικού αντικειμένου συμβαδίζουν με την έναρξη των ακαδημαϊκών εξαμήνων και τη λήξη των περιόδων εξετάσεων των εξαμήνων του ακαδημαϊκού έτους 2017 – 2018, συμπεριλαμβανομένης και της επαναληπτικής εξεταστικής περιόδου του Σεπτεμβρίου του ίδιου ακαδημαϊκού έτους.

5. Ο ορισμός των μαθημάτων ανά εξάμηνο πραγματοποιήθηκε βάσει Γενικής Συνέλευσης ανά Τμήμα ΤΕΙΔΜ.

6. Οι Επιτροπές Αξιολόγησης των σχεδιαγραμμάτων διδασκαλίας και των δικαιολογητικών συμμετοχής και της βαθμολογίας αυτών ορίστηκαν από τη Γενική Συνέλευση του εκάστοτε Τμήματος. Τα αποτελέσματα της διαδικασίας θα εγκριθούν – επικυρωθούν σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ερευνών. Καταληκτικά θα καταρτιστεί πίνακας κατάταξης των υποψηφίων. Ο/Η υποψήφιος/α με τη μεγαλύτερη βαθμολογία, θα είναι εκείνος/η που θα επιλεγεί. Σε περίπτωση κωλύματος αυτού/ής δίνεται η δυνατότητα επιλογής των επομένων υποψηφίων, ως την εξάντληση της σειράς κατάταξης. Όλοι/ες οι υποψήφιοι/ες διατηρούν το δικαίωμα πρόσβασης στους φακέλους των υπολοίπων υποψηφίων, καθώς και στις αξιολογήσεις αυτών κατόπιν γραπτής τους αίτησης και υπό τις προϋποθέσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45/9.3.1999).. Επιπρόσθετα, διατηρούν το δικαίωμα άσκησης ένστασης εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην “ΔΙΑΥΓΕΙΑ”.

7. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχει καταρχήν κάθε φυσικό πρόσωπο, ημεδαπό ή αλλοδαπό εφόσον:
δεν συντρέχει κανένα κώλυμα στο πρόσωπο του και ότι σε αντίθετη περίπτωση θα φροντίσει για την άρση κάθε κωλύματος για το σκοπό αυτό, εφόσον η Πρότασή του γίνει αποδεκτή, είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος το αντικείμενο του οποίου είναι σχετικό με το μάθημα που αφορά η αίτηση του και:

Έχει λάβει το διδακτορικό του τίτλο (ημερομηνία επιτυχούς υποστήριξης μετά την 01/01/2007).
δεν κατέχει θέση μέλους ΔΕΠ/ΕΠ, ΕΕΠ, ΕΔΙΠ, ΕΤΕΠ των ΑΕΙ ή συμβασιούχου διδάσκοντα του Π.Δ. 407/80, ή συμβασιούχου Επιστημονικού Συνεργάτη ΤΕΙ, ή συμβασιούχου Εργαστηριακού Συνεργάτη ΤΕΙ στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, ή συμβασιούχου πανεπιστημιακού υποτρόφου του έκτου εδαφίου της παρ. 6 του άρθρου 29 του ν. 4009/2011, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει (ΦΕΚ 33/Α/27-02-2016), του οικείου τμήματος, πέραν της σύμβασης που θα συνάψουν στο πλαίσιο της παρούσας δράσης. Η παρούσα προϋπόθεση πρέπει να πληρείται και κατά την υπογραφή της σύμβασης.
δεν κατέχει θέση Ερευνητή / Ειδικού Λειτουργικού Επιστήμονα σε ερευνητικά κέντρα της Ελλάδας ή της αλλοδαπής
Επιπλέον, για πολίτες κράτους – μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται πιστοποιητικό ελληνομάθειας Δ’ επιπέδου από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, από το οποίο θα αποδεικνύεται η πλήρης γνώση και άνετη χρήση της Ελληνικής Γλώσσας.
Το αντικείμενο της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ του ΕΛΚΕ ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας και του Διδάκτορα, αφορά αποκλειστικά στην αυτοδύναμη διδασκαλία ενός μαθήματος ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο. Με τον όρο «αυτοδύναμη διδασκαλία» νοείται όχι μόνο η φυσική πράξη της διδασκαλίας (παραδόσεις / διαλέξεις) αλλά και οι ενδογενώς συνδεόμενες με αυτήν ενέργειες όπως η παρακολούθηση / υποστήριξη των φοιτητών, η αξιολόγησή τους στο σύνολο των εξεταστικών περιόδων, η ενδεχόμενη ανάγκη παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού, κλπ. Η αμοιβή για το εν λόγω έργο ορίζεται στο ποσό των τεσσάρων χιλιάδων διακοσίων ευρώ (4.200,00€) ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (συμπεριλαμβανομένων των ασφαλιστικών εισφορών εργαζόμενου/ης, εργοδότη/τριας ή του αναλογούντος ΦΠΑ).
Στην περίπτωση που ο τόπος μόνιμης κατοικίας του/της Νέου/ας Επιστήμονα που θα επιλεγεί βρίσκεται σε διαφορετικό Νομό από εκείνους που εδρεύουν τα Τμήματα του ΤΕΙΔΜ, πέραν της αμοιβής για το εν λόγω έργο, διατίθεται το ποσό τετρακοσίων ευρώ (400,00€) κατ’ ανώτατο ανά ακαδημαϊκό εξάμηνο (μετά από κατάθεση των σχετικών παραστατικών) για την κάλυψη των δαπανών κίνησης – διανυκτέρευσης (σε συνάρτηση με τις ανάγκες του διδακτικού προγράμματος).

8. Ο/η υποψήφιος/α που επιθυμεί να υποβάλει ένσταση σχετικά με το αποτέλεσμα (πρακτικό επιτροπής αξιολόγησης υποψηφίων) δικαιούται να προσφύγει στην Επιτροπή Ερευνών εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση του ως άνω πρακτικού στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

9. Παραδοτέο του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι η υλοποίηση του μαθήματος, η οποία πιστοποιείται με σχετική βεβαίωση του/της Προέδρου του οικείου Τμήματος.

10. Οι υποψηφιότητες θα κατατεθούν ή θα αποσταλούν σε κλειστό φάκελο στο Πρωτόκολλο του ΕΛΚΕ ΤΕΙΔΜ ανά Πρόταση Σχεδιαγράμματος Διδασκαλίας έχοντας εξωτερικά την ένδειξη:

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΟΥ ΤΕΙΔΜ
ΑΙΤΗΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ……/..-07-2017
ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

ΜΕ ΚΩΔΙΚΟ
Η υποβολή των προτάσεων και λοιπών δικαιολογητικών από τους ενδιαφερόμενους θα γίνεται στον ΕΛΚΕ του ΤΕΙΔΜ, Κτίριο Διοίκησης του ΤΕΙΔΜ, Κοίλα Κοζάνης, 50100 Κοζάνη, καθημερινά και ώρες εργασίας ή ταχυδρομικά μέχρι την Παρασκευή 28 Ιουλίου 2017 και ώρα 14:00.
Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προτάσεις που θα παραληφθούν μέχρι την παραπάνω οριζόμενη ημερομηνία και ώρα. Στην περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή αποστολής με ταχυμεταφορά, ο ΕΛΚΕ ΤΕΙΔΜ ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων της πρότασης που θα αποσταλούν.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στις Γραμματείες των Τμημάτων, στοιχεία επικοινωνίας των οποίων βρίσκονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Γ΄. Η παρούσα πρόσκληση θα δημοσιευτεί στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στην ιστοσελίδα του ΤΕΙ Δ. Μακεδονίας (www.teiwm.gr), στην ιστοσελίδα του ΕΛΚΕ ΤΕΙΔΜ (elke.teiwm.gr), στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων τμημάτων του ΤΕΙ ΔΜ και στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠ ΑΝΑΔΕΔΒΜ.
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΓΕΩΡΓΙΑ ΧΑΡΙΤΟΥΔΗ
ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.