Προκήρυξη προσλήψεων 18μηνης διάρκειας από το ΚΕΚΑΑμεΑ σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα

kozani_zografia

Το ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑμεΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ προτίθεται να προσλάβει, μετά και αφού εγκριθεί η αίτηση συμμετοχής που υπέβαλε στο Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & Προστασίας / Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ-ΑμεΑ)», τις παρακάτω ειδικότητες σε Κοζάνη και Πτολεμαΐδα με σύμβαση ορισμένου χρόνου 18μηνης διάρκειας

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Κωδικός

θέσης

Υπηρεσία

Έδρα Κεντρικού

Ειδικότητα

Απασχόληση

Διάρκεια σύμβασης

Αριθμός

ατόμων

1

Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Κοζάνης

Κοζάνης

Π.Ε. Ψυχολόγου

Μερικής 5ωρών

18 μηνών

1

1

Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Πτολεμαΐδας

Πτολεμαΐδας

Π.Ε. Ψυχολόγου

Μερικής 5ωρών

18 μηνών

1

2

Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Κοζάνης

Κοζάνης

Π.Ε. ή Τ.Ε. Κοινωνικού Λειτουργού

Μερικής 5ωρών

18 μηνών

1

2

Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Πτολεμαΐδας

Πτολεμαΐδας

Π.Ε .ή Τ.Ε. Κοινωνικού Λειτουργού

Μερικής 5ωρών

18 μηνών

1

3

Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Κοζάνης

Κοζάνης

Τ.Ε. Φυσιοθεραπευτή

Μερικής 5ωρών

18 μηνών

1

3

Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Πτολεμαΐδας

Πτολεμαΐδας

Τ.Ε. Φυσιοθεραπευτή

Μερικής 5ωρών

18 μηνών

1

4

Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Κοζάνης

Κοζάνης

Π.Ε. Γυμναστή

Μερικής 5ωρών

18 μηνών

1

4

Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Πτολεμαΐδας

Πτολεμαΐδας

Π.Ε. Γυμναστή

Μερικής 5ωρών

18 μηνών

1

5

Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Κοζάνης

Κοζάνης

Τ.Ε. Νοσηλευτών ή Δ.Ε. Νοσηλευτών

Πλήρης

18 μηνών

1

5

Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Πτολεμαΐδας

Πτολεμαΐδας

Τ.Ε. Νοσηλευτών ή Δ.Ε. Νοσηλευτών

Πλήρης

18 μηνών

1

6

Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Κοζάνης

Κοζάνης

Υ.Ε. Καθαρίστρια

Μερικής 4ωρών

18 μηνών

1

7

Κέντρο Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Κοζάνης

Κοζάνης

Δ.Ε. Οδηγός με επαγγελματική άδεια Δ΄ κατηγορίας, κάρτα ταχογράφου και Π.Ε.Ι.

Πλήρης

18 μηνών

1

ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

Ως βαθμολογούμενη εμπειρία για τους παραπάνω κωδικούς θέσης νοείται η απασχόληση με σχέση εργασίας ή σύμβαση έργου στο δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα ή άσκηση επαγγέλματος σε καθήκοντα ή έργα.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΣΕΩΝ

ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΔΕΙΞΗΣ

1,2,3,4,5,7

Η εμπειρία λαμβάνεται υπόψη μετά την απόκτησή της.

Για την απόδειξη της εμπειρίας αυτής τα δικαιολογητικά κατά περίπτωση είναι βεβαιώσεις προϋπηρεσίας και τα ένσημα του Ασφαλιστικού Φορέα

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Οι υποψήφιοι για την απόδειξη των ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΟΝΤΩΝ, των λοιπών ιδιοτήτων τους και της εμπειρίας τους οφείλουν να προσκομίσουν όλα τα απαιτούμενα από την παρούσα ανακοίνωση δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση.

  2. Βιογραφικό Σημείωμα

  3. Αντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας

  4. Αντίγραφο Τίτλου Σπουδών

  5. Αντίγραφο άδειας ασκήσεως επαγγέλματος

  6. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάσταση

  7. Βεβαιώσεις προϋπηρεσίας.

  8. Βεβαιώσεις επιμόρφωσης / κατάρτισης.

  9. Ανεργία

Τα δικαιολογητικά μπορούν να είναι απλές φωτοτυπίες

Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών.

Να έχουν την υγεία και τη φυσική καταλληλότητα που τους επιτρέπει την εκτέλεση των καθηκόντων της ειδικότητας.

ΕΜΠΕΙΡΙΑ

Θα προτιμηθούν οι έχοντες προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση και γνώσεις ειδικής αγωγής.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν το έντυπο της αίτησης και να την υποβάλουν στο χώρο του Ειδικού Εργαστηρίου στην Κοζάνη, Αιανής 2, Τ.Κ. 501 32, (τηλ. επικοινωνίας: 2461033969) και Ειδικού Εργαστηρίου στην Πτολεμαΐδα 1ο χλμ Πτολεμαΐδας – Γαλάτειας, Πτολεμαΐδα (τηλ. επικοινωνίας: 2463021513) καθημερινές από 08:30πμ – 14:30μμ.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) και αρχίζει από την επόμενη ημέρα της τελευταίας δημοσίευσης της παρούσας σε τοπικές εφημερίδες ή της ανάρτησής της στο κατάστημα της υπηρεσίας μας και στο χώρο ανακοινώσεων του δημοτικού καταστήματος, εφόσον η ανάρτηση είναι τυχόν μεταγενέστερη της δημοσίευσης στις εφημερίδες. Η ανωτέρω προθεσμία λήγει με την παρέλευση ολόκληρης της τελευταίας ημέρας και εάν αυτή είναι, κατά νόμο, εξαιρετέα (δημόσια αργία) ή μη εργάσιμη, τότε η λήξη της προθεσμίας μετατίθεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ

1. ΕΜΠΕΙΡΙΑ (7 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας και έως 60 μήνες)

μήνες εμπειρίας

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

57

58

59

60 και άνω

μονάδες

7

14

21

28

35

42

49

56

63

70

77

84

91

98

399

406

413

420

2. ΧΡΟΝΟΣ ΑΝΕΡΓΙΑΣ (200 μονάδες για 4 μήνες ανεργίας και 75 μονάδες ανά μήνα ανεργίας άνω των 4 μηνών, με ανώτατο όριο τους 12 μήνες)

μήνες

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12 και άνω

μονάδες

0

0

0

200

275

350

425

500

575

650

725

800

3. ή 4. ΠΟΛΥΤΕΚΝΟΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΠΟΛΥΤΕΚΝΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

3*

4

5

6

7

8

9

10

11

12

.

μονάδες

150

200

250

300

350

400

450

500

550

600

.

*αφορά μόνο τις ειδικές περιπτώσεις πολυτεκνίας με τρία (3) τέκνα

5. ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ (30 μονάδες για καθένα από τα δύο πρώτα τέκνα και 50 μονάδες για το τρίτο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

μονάδες

30

60

110

6. ή 7. ΓΟΝΕΑΣ Η΄ ΤΕΚΝΟ ΜΟΝΟΓΟΝΕΪΚΗΣ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ (50 μονάδες για κάθε τέκνο)

αριθμός τέκνων

1

2

3

4

5

.

μονάδες

50

100

150

200

250

.

Κατάταξη υποψηφίων

Αφού η υπηρεσία μας επεξεργαστεί τις αιτήσεις των υποψηφίων, τους κατατάσσει βάσει των κριτηρίων. Η κατάταξη των υποψηφίων, βάσει της οποίας θα γίνει η τελική επιλογή για την πρόσληψη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, πραγματοποιείται ως εξής:

1. Προηγούνται στην κατάταξη οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα κύρια προσόντα της ειδικότητας.

2. Η κατάταξη μεταξύ των υποψηφίων που έχουν τα ίδια προσόντα γίνεται κατά φθίνουσα σειρά με βάση τη συνολική βαθμολογία που συγκεντρώνουν από τα βαθμολογούμενα κριτήρια κατάταξης (εμπειρία, χρόνος ανεργίας, πολυτεκνική ιδιότητα, αριθμός ανήλικων τέκνων, μονογονεϊκή ιδιότητα,).

3. Στην περίπτωση ισοβαθμίας υποψηφίων στη συνολική βαθμολογία προηγείται αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο πρώτο βαθμολογούμενο κριτήριο (εμπειρία) και, αν αυτές συμπίπτουν, αυτός που έχει τις περισσότερες μονάδες στο δεύτερο κριτήριο (χρόνος ανεργίας) και ούτω καθεξής. Αν εξαντληθούν όλα τα κριτήρια, η σειρά μεταξύ των υποψηφίων καθορίζεται με δημόσια κλήρωση.

4. Οι αιτούντες που έχουν τα απαραίτητα κριτήρια θα κληθούν, μετά την λήξη προθεσμίας υποβολής αιτήσεων, να περάσουν από προσωπική συνέντευξη.

Ανάρτηση πινάκων και υποβολή ενστάσεων

Μετά την κατάρτιση των πινάκων, η υπηρεσία μας θα αναρτήσει, το αργότερο μέσα σε δέκα (10) ημέρες από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, τους πίνακες κατάταξης των υποψηφίων στο κατάστημα των γραφείων μας.

Κατά των πινάκων αυτών επιτρέπεται στους ενδιαφερόμενους η άσκηση ένστασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία τριών (3) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά) η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της ανάρτησής τους. Η ένσταση κατατίθεται ή αποστέλλεται με συστημένη επιστολή απευθείας στην διεύθυνση του φορέα Ειδικό Εργαστήρι Κοζάνης, Αιανής 2, Τκ 50132 .

Πρόσληψη

Η υπηρεσία προσλαμβάνει το προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου μετά την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης των υποψηφίων, και αφού εγκριθεί η αίτηση συμμετοχής που υπέβαλε στο Ε.Π. Δυτικής Μακεδονίας με τίτλο «Δράσεις Κοινωνικής Φροντίδας & Προστασίας / Κέντρα Διημέρευσης Ημερήσιας Φροντίδας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ-ΑμεΑ)». Τυχόν αναμόρφωση των πινάκων βάσει αυτεπάγγελτου ή που συνεπάγεται ανακατάταξη των υποψηφίων, εκτελείται υποχρεωτικά από το φορέα, ενώ απολύονται οι υποψήφιοι που δεν δικαιούνται πρόσληψης βάσει της νέας κατάταξης. Οι απολυόμενοι λαμβάνουν τις αποδοχές που προβλέπονται για την απασχόλησή τους έως την ημέρα της απόλυσης, χωρίς οποιαδήποτε αποζημίωση από την αιτία αυτή.

Προσληφθέντες οι οποίοι αποχωρούν πριν από τη λήξη της σύμβασής τους, αντικαθίστανται με άλλους από τους εγγεγραμμένους και διαθέσιμους στον πίνακα της οικείας ειδικότητας, κατά τη σειρά εγγραφής τους σε αυτόν.

Σε κάθε περίπτωση, οι υποψήφιοι που προσλαμβάνονται είτε κατόπιν αναμόρφωσης των πινάκων είτε λόγω αντικατάστασης αποχωρούντων υποψηφίων, απασχολούνται για το υπολειπόμενο, κατά περίπτωση, χρονικό διάστημα και μέχρι συμπληρώσεως της εγκεκριμένης διάρκειας της σύμβασης εργασίας ορισμένου χρόνου.

Ο πρόεδρος

Στεργιούλης Παναγιώτης

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.