Δείτε αναλυτικά την Εισηγητική Έκθεση των Τελών Καθαριότητας και του Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Κοζάνης για το 2017

 1. dimarxeio_kozanis
 2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α) έχουν ανταποδοτικό χαρακτήρα. Σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία (άρθρο 1 του Ν.25/75, άρθρα 5 και 7 του Ν.1080/80 και παρ.12 του άρθρου 25 του Ν.1828/89) το ενιαίο Τέλος Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Τ.Κ.Η.) επιβάλλεται με Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.) για την αντιμετώπιση των δαπανών παροχής υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού.

Με την με αριθμό 528/2015, Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης οι συντελεστές χρέωσης του Τ.Κ.Η. για το 2016 τροποποιήθηκαν σε σχέση με το 2015 με συνέπεια ο προϋπολογισμός εσόδων (συμπεριλαμβανομένου και του Ειδικού Τέλους Χρέωσης του Α.Η.Σ Αγίου Δημητρίου και του Α.Η.Σ Καρδιάς – 175.000€ Ειδικό Τέλος Α.Η.Σ Αγ. Δημητρίου & 158.300€ Ειδικό Τέλος Α.Η.Σ Καρδιάς & του ποσού της αναμενόμενης υστέρησης από ανείσπρακτες οφειλές) να διαμορφωθεί τελικά στο ποσό των 6.147.734,04€

Εξαιτίας των ανείσπραχτων λογαριασμών από τους παρόχους ηλεκτρικού ρεύματος τα αναμενόμενα έσοδα διαφαίνονταν ότι θα ήταν μειωμένα με αποτέλεσμα αυτό να επηρεάσει την παροχή υπηρεσιών καθαριότητας αφού επιλέχθηκε η διασφάλιση της ανταποδοτικότητας

Η εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2016 εμφανίζει ποσοστά απόκλισης.

 • Στο σκέλος των εσόδων παρατηρείται ποσοστό υστέρησης (περίπου 4,3%) απολογισμού/προϋπολογισμού

 • Στο σκέλος των δαπανών παρατηρείται επίσης ποσοστό υστέρησης στο σύνολο. Παρατηρείται όμως ισοσκελισμός των συνολικών μειωμένων αυτών δαπανών με το τελικό ποσό εσόδων από τα τέλη. Για να επιτευχθεί αυτό, κατά τη διάρκεια του έτους κρίθηκε αναγκαία η μείωση προυπολογιζόμενων δαπανών για τη διασφάλιση της ανταποδοτικότητας των Τ.Κ.Η γνωρίζοντας βέβαια ότι αυτό ίσως θα επηρεάσει το επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών καθαριότητας αλλά διασφαλίζοντας έτσι την ανταποδοτικότητα αυτή.

Για την κατάρτιση του προϋπολογισμού του 2017 ληφθήκαν υπόψη οι τρεις κύριοι άξονες δραστηριοποίησης των ανταποδοτικών υπηρεσιών:

  1. Διασφάλιση του ανταποδοτικού χαρακτήρα των Τ.Κ.Η.

  2. Προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

  3. Παροχή υπηρεσιών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού

Στα πλαίσια αυτά, επιπλέον εκπονείται ολοκληρωμένο μακροπρόθεσμο σχέδιο για τη διαχείριση των απορριμμάτων με βασικούς άξονες την πρόληψη, την επαναχρησιμοποίηση, την ανακύκλωση και την κομποστοποίηση με παράλληλη αναδιοργάνωση των παρεχόμενων υπηρεσιών ενώ από τα τέλη του έτους και κατά τη διάρκεια του 2017 θα εφαρμοσθεί και ένα εκτεταμένο πρόγραμμα ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου προσδοκώντας θετικά αποτελέσματα.

Θα πρέπει ωστόσο να τονιστεί ότι πιθανότατα θα απαιτηθεί στο έτος 2017 εκ νέου διαδικασία συζήτησης για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για το έτος 2017 δεδομένου ότι δεν έχει ψηφιστεί μέχρι σήμερα αναστολή του ειδικού τέλους ταφής που προβλέπεται στο άρθρο 43 του ν.4042/2012 και λήγει, με την παράταση που δόθηκε το 2015, στις 31.12.2016. Το ειδικό τέλος ταφής οριζόταν για το 2014 σε τριάντα πέντε (35) ευρώ ανά τόνο διατιθέμενων αποβλήτων και θα αυξανόταν ετησίως κατά πέντε (5) ευρώ ανά τόνο έως το ποσό των εξήντα (60) ευρώ ανά τόνο.

Επίσης προβλέπεται στις 10.6.2017 η έναρξη παροχής υπηρεσιών της Σύμβασης Σύμπραξης η οποία θα επηρεάσει σημαντικά τα τέλη καθαριότητας αφού από τριάντα επτά (37) ευρώ που απαιτούνται συνολικά σήμερα για τη διαχείριση απορριμμάτων ανά τόνο το ποσό αυτό θα διαμορφωθεί από τις 10.6.2017 σε εξήντα οκτώ ευρώ και δεκαπέντε λεπτά (68,15) ευρώ ανά τόνο για τη Σύμβαση Σύμπραξης συν περίπου δεκαπέντε (15) ανά τόνο απορριμμάτων για τη συνέχιση λειτουργίας της ΔΙΑΔΥΜΑ που περιλαμβάνει τη φροντίδα του ΧΥΤΑ, τη διαχείριση όλων των ρευμάτων ανακυκλώσιμων καθώς και το κόστος λειτουργία της εταιρείας.

2. ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ/ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2016

ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

Σύμφωνα με τις Καταστάσεις Εκκαθάρισης Τελών Καθαριότητας- Φωτισμού της Δ.Ε.Η και τις αντίστοιχες καταστάσεις από τους υπόλοιπους παρόχους Ηλεκτρικής Ενέργειας τα έσοδα για το 2016 αναμένεται να διαμορφωθούν ως εξής:

Εκτίμηση (Ιανουάριος- Δεκέμβριος)

5.550.000 €

Ειδικό Τέλος Α.Η.Σ Αγίου Δημητρίου & Α.Η.Σ Καρδιάς

333.300 €

ΣΥΝΟΛΟ

5.883.300 €

Σύμφωνα με τους συντελεστές που καθορίστηκαν με την 528/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κοζάνης τα αναμενόμενα συνολικά έσοδα για το 2016 από το Τ.Κ.Η. έχουν προϋπολογιστεί σε 6.147.734,04 με αποτέλεσμα να παρατηρείται υστέρηση σε ποσοστό περίπου 4,3% απολογισμού/ προϋπολογισμού σε επίπεδο εσόδων.

Οι δαπάνες των Υπηρεσιών Ανταποδοτικού Χαρακτήρα (καθαριότητα & ηλεκτροφωτισμός) για το έτος 2016 (πραγματικά στοιχεία μέχρι 31/08/2016 και εκτίμηση για τους τελευταίους τέσσερις (4) μήνες του έτους) διαμορφώνονται ως εξής:

1. Δαπάνες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος/ Τμήματος Καθαριότητας 100%/ Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης 50%:

Μισθοδοσία

Τακτικό Προσωπικό

Αορίστου χρόνου

Ορισμένου χρόνου

Καύσιμα/Λιπαντικά

Συντήρηση/Ασφάλιση

Γενικά Έξοδα

Ο.Σ.Δ.Α. *

Μισθώσεις εξοπλισμού

Προγραμματικές Συμβάσεις

Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων

Εξοπλισμός

ΣΥΝΟΛΟ

2.309.000

222.000

152.000

65.000

965.000

47.000

40.000

83.000

0

3.883.000

* Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων: η δαπάνη αυτή αφορά το κόστος Υγειονομικής Ταφής και Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που καταβάλλεται στη ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ.

2. Δαπάνες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού 80%

Μισθοδοσία

Τακτικό Προσωπικό

Αορίστου χρόνου

Καύσιμα/Λιπαντικά

Κατανάλωση Ρεύματος/ Επεκτάσεις Δικτύου

Προμήθεια Λαμπτήρων

Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού

Ανακατασκευή Δικτύων

ΣΥΝΟΛΟ

196.000

5.000

1.350.000

70.000

25.000

5.000

1.651.000

3. Εισφορά ΤΑΔΚΥ (3,00% επί των εσόδων του έτους 2015): 171.000

4. Προμήθεια ΔΕΗ (2,46% επί των εσόδων του έτους 2016): 137.000

5. Έκπτωση Τελών Πολυτέκνων & ΑΜΕΑ & Απόρων: 40.000

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται συγκεντρωτικά οι δαπάνες των ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2016 :

Α/Α

Περιγραφή δαπάνης

Ποσό

Ποσοστό %

1.

Διεύθυνση Περιβάλλοντος/ Τμήμα Καθαριότητας 100% & Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 50%

3.883.000

2.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού 80%

1.651.000

3.

Εισφορά ΤΑΔΚΥ

171.000

4.

Προμήθεια Δ.Ε.Η

137.000

5.

Δαπάνη από Μείωση Τελών σε Πολύτεκνους, Α.Μ.Ε.Α & Απόρους

40.000

ΣΥΝΟΛΟ

5.882.000

100,00

Διαπιστώνεται δηλαδή ότι τα έσοδα του έτους 2016 ισοσκελίζονται (διαφορά 1.300,00€) με τις πραγματοποιθείσες και προγραμματισμένες να εκτελεσθούν δαπάνες για το έτος 2016.

Για λογιστική τακτοποίηση και επειδή μέρος των εσόδων και μέρος των τιμολογηθέντων δαπανών του έτους 2016 ποσού 450.000€ λόγω χρόνου, δε θα εισπραχθεί και δε θα πληρωθεί στη χρήση του έτους αυτού, θα μεταφερθεί σαν έσοδο και σαν δαπάνη στη χρήση του οικονομικού έτους 2017.

 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

Με στόχο πάντα τη συγκράτηση των δαπανών των ανταποδοτικών υπηρεσιών για την καθαριότητα και τον ηλεκτροφωτισμό αυτές αναμένεται να διαμορφωθούν για το έτος 2017 ως εξής:

1. Δαπάνες Διεύθυνσης Περιβάλλοντος/ Τμήματος Καθαριότητας 100%/ Τμήματος Τεχνικής Υποστήριξης 50%:

Μισθοδοσία

Τακτικό Προσωπικό

Αορίστου χρόνου

Ορισμένου χρόνου

Καύσιμα/Λιπαντικά

Συντήρηση/Ασφάλιση

Γενικά Έξοδα

Ο.Σ.Δ.Α. *

Μισθώσεις εξοπλισμού

Προγραμματικές Συμβάσεις

Πρόγραμμα Διαχείρισης Αδέσποτων

Εξοπλισμός

ΣΥΝΟΛΟ

2.285.427

241.500

206.325

155.375

965.000

67.000

40.000

85.900

20.000

4.066.527

2. Δαπάνες Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήματος Ηλεκτροφωτισμού 80%

Μισθοδοσία

Τακτικό Προσωπικό

Αορίστου χρόνου

Καύσιμα/Λιπαντικά

Κατανάλωση Ρεύματος/ Επεκτάσεις Δικτύου

Προμήθεια Λαμπτήρων

Προμήθεια Λοιπού Εξοπλισμού

Ανακατασκευή Δικτύων

ΣΥΝΟΛΟ

221.350

5.000

1.350.000

75.000

20.000

10.000

1.681.350

3. Εισφορά ΤΑΔΚΥ (3,00% επί των εσόδων του έτους 2016): 177.000

4. Προμήθεια ΔΕΗ (2,46% επί των εσόδων του έτους 2017): 142.031

5. Έκπτωση Τελών Πολυτέκνων & ΑΜΕΑ & Απόρων: 40.000

6. Δαπάνες έτους 2016: 450.000

* Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Απορριμμάτων: η δαπάνη αυτή αφορά το κόστος Υγειονομικής Ταφής και Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων για ολόκληρο το έτος (σύμφωνα με Απόφαση του Δ.Σ. της ΔΙ.Α.ΔΥ.ΜΑ. ΑΕ).

Στον Πίνακα που ακολουθεί δίνονται συγκεντρωτικά οι δαπάνες των ανταποδοτικών υπηρεσιών για το έτος 2017 :

Α/Α

Περιγραφή δαπάνης

Ποσό

1.

Διεύθυνση Περιβάλλοντος/ Τμήμα Καθαριότητας 100% & Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης 50%

4.066.527

2.

Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών/ Τμήμα Ηλεκτροφωτισμού 80%

1.681.350

3.

Εισφορά ΤΑΔΚΥ (από 5.900.000€)

177.000

4.

Προμήθεια Δ.Ε.Η (από 5.773.608€)

142.031

5.

Δαπάνη από Μείωση Τελών σε Πολύτεκνους, Α.Μ.Ε.Α & Απόρους

40.000

6.

Δαπάνες έτους 2016

450.000

ΣΥΝΟΛΟ

6.556.908

4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2017/

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ Τ.Κ.Η ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ

– Δημοτική Ενότητα Κοζάνης

Σύμφωνα με την 528/2015 Α.Δ.Σ Κοζάνης, οι συντελεστές χρέωσης του Τ.Κ.Η. για το 2016 είχαν διαμορφωθεί ως εξής:

Οικίες
Πόλη

1,65 €/m2

Δημοτικά Διαμερίσματα

1,13 €/m2

Καταστήματα *
Εξαιρετική Ζώνη (πόλη)

4,84 €/m2

Α΄ Ζώνη (πόλη)

4,14 €/m2

Β΄ Ζώνη (πόλη)

2,66 €/m2

Γ΄ Ζώνη (Δημοτ. Διαμερίσματα)

1,47 €/m2

Ειδική Ζώνη Δ΄ (Α.Δ.Σ 69/99)

1,47 €/m2

Μη Στεγασμένοι Χώροι

0,35 €/m2

Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν από τη ΔΕΗ, οι μέσες τιμές των ‘ενεργών’** τετραγωνικών για το 2016-17 για κάθε μία κατηγορία υπολογίζονται:

Καταστήματα Εξαιρετικής ζώνης 43.000 m2

Καταστήματα Α΄ ζώνης 102.000 m2

Καταστήματα Β΄ ζώνης 323.000 m2

Ειδική Ζώνη Δ΄ 10.000 m2

Μη στεγασμένοι χώροι 40.474 m2

Οικίες για την πόλη 1.926.911 m2

Καταστήματα Γ΄ ζώνης 128.699 m2

Οικίες για Δ.Δ/ Τ.Κ 523.574 m2

* Οι επαγγελματικές δραστηριότητες που ανήκουν σε κάθε μία ζώνη για την πόλη δίνονται στο Παράρτημα.

** ‘’Ενεργά θεωρούνται τα τετραγωνικά τα οποία ρευματοδοτούνται και αποφέρουν έσοδα για το Δήμο, ενώ ‘’μη ενεργά’’ αυτά τα οποία δεν ρευματοδοτούνται για διαφόρους λόγους με αποτέλεσμα να μην αποφέρουν έσοδα για τον Δήμο

Για την αντιμετώπιση των δαπανών για το έτος 2017 και με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος προτείνει να παραμείνουν οι χρεώσεις για το Τέλος Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, για τη Δημοτική Ενότητα Κοζάνης, στα ίδια με το 2016 επίπεδα. Ήτοι:

Οικίες
Πόλη

1,65 €/m2

Δημοτικά Διαμερίσματα

1,13 €/m2

Καταστήματα *
Εξαιρετική Ζώνη (πόλη)

4,84 €/m2

Α΄ Ζώνη (πόλη)

4,14 €/m2

Β΄ Ζώνη (πόλη)

2,66 €/m2

Γ΄ Ζώνη (Δημοτ. Διαμερίσματα)

1,47 €/m2

Ειδική Ζώνη Δ΄ (Α.Δ.Σ 69/99)

1,47 €/m2

Μη Στεγασμένοι Χώροι

0,35 €/m2

Με τη χρήση των συντελεστών αυτών, τα έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε

5.478.675 €

– Δημοτική Ενότητα Αιανής

Σύμφωνα με την 528/2015 Α.Δ.Σ Κοζάνης, οι συντελεστές χρέωσης του Τ.Κ.Η. για το 2016 είχαν διαμορφωθεί ως εξής:

Αιανή

Οικία :1.13 €/m²

Κατάστ. :1.72 €/m²

Αγ. Παρασκευή

Οικία :1.13 €/m²

Κατάστ. :1.47 €/m²

Ροδιανή

Οικία :1.13 €/m²

Κατάστ. :1.47 €/m²

Κερασιά, Κτένι

Ρύμνιο, Χρώμιο

Οικία :1.13 €/m²

Κατάστ. :1.47 €/m²

Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν από τη ΔΕΗ, οι μέσες τιμές των ‘ενεργών’** τετραγωνικών για το 2016-17 για κάθε μία κατηγορία υπολογίζονται:

Αιανή

Οικία :67.595

Κατάστ. :8.751

Αγ. Παρασκευή

Οικία :20.668

Κατάστ. :2.917

Ροδιανή

Οικία :13.401

Κατάστ. :1.669

Κερασιά- Κτένι

Οικία :12.629

Κατάστ. :1.291

Ρύμνιο

Οικία :6.446

Κατάστ. :368

Χρώμιο

Οικία :6.288

Κατάστ. :454

Για την αντιμετώπιση των δαπανών για το έτος 2017 και με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος προτείνει να παραμείνουν οι χρεώσεις για το Τέλος Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, για τη Δημοτική Ενότητα Αιανής, στα ίδια με το 2016 επίπεδα. Ήτοι:

Αιανή

Οικία :1.13 €/m²

Κατάστ. :1.72 €/m²

Αγ. Παρασκευή

Οικία :1.13 €/m²

Κατάστ. :1.47 €/m²

Ροδιανή

Οικία :1.13 €/m²

Κατάστ. :1.47 €/m²

Κερασιά, Κτένι

Ρύμνιο, Χρώμιο

Οικία :1.13 €/m²

Κατάστ. :1.47 €/m²

Με τη χρήση των συντελεστών αυτών, τα έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε 168.440 €.

– Δημοτική Ενότητα Ελίμειας

Σύμφωνα με την 528/2015 Α.Δ.Σ Κοζάνης, οι συντελεστές χρέωσης του Τ.Κ.Η. για το 2016 είχαν διαμορφωθεί ως εξής:

Κρόκος

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.72 €/m²

Αμυγδαλέα

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.47 €/m²

Άνω Κώμη

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.47 €/m²

Κάτω Κώμη

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.47 €/m²

Καισαρειά

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.47 €/m²

Κοντοβούνιο

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.47 €/m²

Μηλέα

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.47 €/m²

Σπάρτο

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.47 €/m²

Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν από τη ΔΕΗ, οι μέσες τιμές των ‘ενεργών’** τετραγωνικών για το 2016-17 για κάθε μία κατηγορία υπολογίζονται:

Κρόκος

Οικία :106.723

Κατάστ. :14.067

Αμυγδαλέα

Οικία :4.967

Κατάστ. :1.199

Άνω Κώμη

Οικία :50.515

Κατάστ. :6.519

Κάτω Κώμη

Οικία :15.994

Κατάστ. :1.503

Καισαρειά

Οικία :25.522

Κατάστ. :6.254

Κοντοβούνιο

Οικία :6.260

Κατάστ. :330

Μηλέα

Οικία :4.848

Κατάστ. :52

Σπάρτο

Οικία :4.924

Κατάστ. :936

Για την αντιμετώπιση των δαπανών για το έτος 2017 και με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος προτείνει να παραμείνουν οι χρεώσεις για το Τέλος Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, για τη Δημοτική Ενότητα Ελίμειας, στα ίδια με το 2016 επίπεδα. Ήτοι:

Κρόκος

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.72 €/m²

Αμυγδαλέα

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.47 €/m²

Άνω Κώμη

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.47 €/m²

Κάτω Κώμη

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.47 €/m²

Καισαρειά

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.47 €/m²

Κοντοβούνιο

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.47 €/m²

Μηλέα

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.47 €/m²

Σπάρτο

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.47 €/m²

Με τη χρήση των συντελεστών αυτών, τα έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε 297.201 €

– Δημοτική Ενότητα Υψηλάντη

Σύμφωνα με την 528/2015 Α.Δ.Σ Κοζάνης, οι συντελεστές χρέωσης του Τ.Κ.Η. για το 2016 είχαν διαμορφωθεί ως εξής:

Μαυροδέντρι

Οικία : 0.90 €/m²

Κατάστ. : 0.90 €/m²

Ποντοκώμη

Οικία : 0.90 €/m²

Κατάστ. : 0.90 €/m²

Λιβερά

Οικία : 0.90 €/m²

Κατάστ. : 0.90 €/m²

Σιδερά

Οικία : 0.90 €/m²

Κατάστ. : 0.90 €/m²

Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν από τη ΔΕΗ, οι μέσες τιμές των ‘ενεργών’** τετραγωνικών για το 2016-17 για κάθε μία κατηγορία υπολογίζονται:

Μαυροδέντρι

Οικία :33.256

Κατάστ. :4.854

Ποντοκώμη

Οικία :46.690

Κατάστ. :8.058

Λιβερά

Οικία :1.722

Κατάστ. :1.118

Σιδερά

Οικία :7.485

Κατάστ. :814

Για την αντιμετώπιση των δαπανών για το έτος 2017 και με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος προτείνει να παραμείνουν οι χρεώσεις για το Τέλος Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, για τη Δημοτική Ενότητα Δ. Υψηλάντη, στα ίδια με το 2016 επίπεδα. Ήτοι:

Μαυροδέντρι

Οικία : 0.90 €/m²

Κατάστ. : 0.90 €/m²

Ποντοκώμη

Οικία : 0.90 €/m²

Κατάστ. : 0.90 €/m²

Λιβερά

Οικία : 0.90 €/m²

Κατάστ. : 0.90 €/m²

Σιδερά

Οικία : 0.90 €/m²

Κατάστ. : 0.90 €/m²

Με τη χρήση των συντελεστών αυτών, τα έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε 93.597 €.

– Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου

Σύμφωνα με την 528/2015 Α.Δ.Σ Κοζάνης, οι συντελεστές χρέωσης του Τ.Κ.Η. για το 2016 είχαν διαμορφωθεί ως εξής:

Αγ. Δημήτριος

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Αγ. Χαράλαμπος

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Ακρινή

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Αυγή

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Βοσκοχώρι

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Δρέπανο

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Καπνοχώρι

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Κλείτος

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Κοιλάδα

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Πολύμυλος

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Ρυάκιο

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Τετράλοφος

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Με βάση τα στοιχεία που δόθηκαν από τη ΔΕΗ, οι μέσες τιμές των ‘ενεργών’** τετραγωνικών για το 2016-17 για κάθε μία κατηγορία υπολογίζονται:

Αγ. Δημήτριος

Οικία :29.458

Κατάστ. :6.291

Αγ. Χαράλαμπος

Οικία :1.109

Κατάστ. :180

Ακρινή

Οικία :33.296

Κατάστ. :7.047

Αυγή

Οικία :189

Κατάστ. :913

Βοσκοχώρι

Οικία :771

Κατάστ. :365

Δρέπανο

Οικία :50.681

Κατάστ. :14.715

Καπνοχώρι

Οικία :12.955

Κατάστ. :2.359

Κλείτος

Οικία :15.803

Κατάστ. :1.111

Κοιλάδα

Οικία :29.070

Κατάστ. :2.417

Πολύμυλος

Οικία :18.446

Κατάστ. :3.633

Ρυάκιο

Οικία :7.697

Κατάστ. :885

Τετράλοφος

Οικία :23.380

Κατάστ. :2.304

Για την αντιμετώπιση των δαπανών για το έτος 2017 και με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Διεύθυνση Περιβάλλοντος προτείνει να παραμείνουν οι χρεώσεις για το Τέλος Καθαριότητας – Ηλεκτροφωτισμού, για τη Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου, στα ίδια με το 2016 επίπεδα. Ήτοι:

Αγ. Δημήτριος

Οικία : 1.13€/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Αγ. Χαράλαμπος

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Ακρινή

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Αυγή

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Βοσκοχώρι

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Δρέπανο

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Καπνοχώρι

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Κλείτος

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Κοιλάδα

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Πολύμυλος

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Ρυάκιο

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Τετράλοφος

Οικία : 1.13 €/m²

Κατάστ. : 1.30 €/m²

Με τη χρήση των συντελεστών αυτών, τα έσοδα αναμένεται να ανέλθουν σε 306.712 €.

Σύνολο Εσόδων

Α/Α

Περιγραφή δαπάνης

Ποσό

I

Δημοτική Ενότητα Κοζάνης

5.478.675

Ii

Δημοτική Ενότητα Αιανής

168.440

Iii

Δημοτική Ενότητα Ελίμειας

297.201

Iv

Δημοτική Ενότητα Υψηλάντη

93.597

V

Δημοτική Ενότητα Ελλησπόντου

306.712

ΣΥΝΟΛΟ

6.344.625

Αναμενόμενη στέρηση εσόδων ενεργών τετραγωνικών έτους 2017:

9,00%

571.017

ΣΥΝΟΛΟ

5.773.608

Vi

Ειδικό Τέλος Α.Η.Σ Αγίου Δημητρίου

175.000

Vii

Ειδικό Τέλος Α.Η.Σ Καρδιάς

158.300

Viii

Έσοδα από το έτος 2016

450.000

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

6.556.908

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΖΩΝΕΣ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΛΗΣ

Eξαιρετική Ζώνη: Υπερκαταστήματα τροφίμων, κέντρα διασκέδασης, καφέ-μπαρ, εστιατόρια, ταβέρνες, fastfood – σνακ μπαρ, ψησταριές, ψητοπωλεία, οβελιστήρια, ηλεκτρικά είδη, είδη υγιεινής-οικοδομικά υλικά, υαλικά, αποθήκες φρούτων, αντιπροσωπείες αυτοκινήτων, βιοτεχνίες τροφίμων, αρτοποιεία, κρεοπωλεία, ιχθυοπωλεία, οπωρολαχανοπωλεία, οπωροπαντοπωλεία, ζαχαροπλαστεία, κάβα ποτών-αναψυκτικών, γαλακτοπωλεία, παντοπωλεία, φυτώρια-εμπορία ανθέων.

A΄ Ζώνη: Αντιπροσωπείες εμπορικές, αντιπροσωπείες καυσίμων, ανταλλακτικά αυτοκινήτων, αναψυκτήρια-λούνα παρκ, καφενεία-καφετέριες, υδραυλικά είδη, εργοστάσια επίπλων, εργοστάσια, κλινικές, γεωργικά μηχανήματα-φυτοφάρμακα-φαρμακαποθήκες, φαρμακεία, καπνοπωλεία, γουναρικά, νεωτερισμοί, αθλητικά είδη, δερμάτινα, εσώρουχα, εμπορία ειδών εξοχής, ξηροί καρποί, τυροπωλεία, απορρυπαντικά, είδη κυνηγιού-ψαρέματος, περίπτερα, υποδηματοπωλείο, χρωματοπωλεία, ψιλικά, εγχώρια προϊόντα, γενικό εμπόριο, λιανικό εμπόριο ελαίων, εξοπλισμοί, πρατήρια βενζίνης, βιοτεχνίες-βιομηχανίες κατασκευών, ασφάλειες, γραφεία οργανισμών, γραφεία δικηγορικά, γραφεία λογιστικά, γραφεία μεσιτικά, γραφεία μεταφορών, γραφεία πολιτικών μηχανικών, γραφεία εργολάβων, γραφίστες.

B΄ Ζώνη: Τζάμια-κορνίζες, λοιπές αποθήκες, κουρεία, κομμωτήρια, αισθητικοί, εμπόριο εκκλησιαστικών ειδών-κηροποιεία, κλειδαράδες, φωτογραφεία, δισκοπωλεία, βιβλιοπωλεία, πρακτορεία εφημερίδων, πρακτορεία λαχείων Προ-πο, γραφεία κηδειών, επιδιορθωτήρια υποδημάτων, υποδηματοποιεία, σκυροραφεία, κωδωνοποιεία, χαλκουργεία, σιδηρουργεία, γανωτήρια, λευκοσιδηρουργεία, μηχανουργεία, ηλεκτροτεχνεία, συνεργεία επισκευής αυτοκινήτων, πλεκτήρια, ραφεία, καθαριστήρια, ταπετσαρίες, ξυλουργικά, ξυλουργεία, ιατρεία, εργαστήριο οδόντων, επιπλοποιεία-εργαστήρια λούστρων επίπλων, εργαστήρια εφαπλωμάτων, ανελκυστήρες, βίντεο, γυμναστήρια, ενώσεις-όμιλοι, σχολές ιδιωτικές, κινηματογράφοι, ξενοδοχειακές επιχειρήσεις, ιδιωτικά ταχυδρομεία (courier), κ.λπ.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.