Εισήγηση του βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης Γ. Ντζιμάνη για το Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας»

ntzimanis_vouli2

Ο Βουλευτής Κοζάνης κ. Ντζιμάνης Γεώργιος, εισηγήθηκε, εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, στην κατ’ άρθρο συζήτηση, (2η Συνεδρίαση), το Σχέδιο Νόμου «Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», στη Διαρκή Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας.

Βασικά σημεία της εισήγησής του είναι τα ακόλουθα:
«Κύριε Πρόεδρε, κ. Υπουργέ, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. Εισάγεται σήμερα στην Επιτροπή Εξωτερικών και Άμυνας της Βουλής για την κατ’ άρθρο συζήτηση το σχέδιο νόμου “Ρύθμιση θεμάτων αρμοδιότητας Υπουργείου Εθνικής Άμυνας”. Στο υπόψη σχέδιο νόμου ρυθμίζονται χρονίζοντα θέματα του προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων, διορθώνονται διάφορες στρεβλώσεις στη λειτουργία τους και εισάγονται νέες δομές και λειτουργίες.

Με τα άρθρα 1 έως 3 καθορίζεται η ίδρυση Ενιαίας Σχολής Μονίμων Αξιωματικών της Αεροπορίας. Η νέα σχολή θα ενταχθεί στην ανώτερη βαθμίδα της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, η διάρκειά της θα είναι τριετής και οι απόφοιτοί της θα ονομάζονται «μόνιμοι σμηνίες».
Με τα άρθρα 5 έως 8 συνιστάται νέα υπηρεσία στο ΥΠΕΘΑ η ΜΟΜΚΑ (Μονάδα Μελετητών και Κατασκευών) ως φορέας εκπόνησης μελετών και υλοποίησης έργων, που αναλαμβάνονται απ’ το ΥΠΕΘΑ, το οποίο θα συμπράττει με φορείς του δημόσιου τομέα και της τοπικής αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση έργων τοπικού ενδιαφέροντος, τα οποία θα εξυπηρετούν το γενικότερο επιχειρησιακό ενδιαφέρον των Ενόπλων Δυνάμεων. Επίσης, καθορίζονται οι ουσιώδεις όροι των προγραμματικών συμβάσεων. Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος εξασφάλισης του αναγκαίου προσωπικού και μέσων, οι αρμοδιότητες της νέες υπηρεσίας και η δυνατότητα να συμπεριληφθεί στα σχέδια πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών.

Με τα άρθρα 9 έως 16 ορίζεται η σύσταση νέας υπηρεσίας στο ΥΠΕΘΑ, (Υπηρεσία Αξιοποίησης της Ακίνητης Περιουσίας των Ενόπλων Δυνάμεων), η οποία θα έχει άμεση ιεραρχική εξάρτηση απ’ τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας και θα λειτουργεί σε επίπεδο διεύθυνσης. Η αποστολή της νέας υπηρεσίας θα είναι αποκλειστικά η αξιοποίηση των ακινήτων ιδιοκτησίας του Ταμείου Εθνικής Άμυνας, του Ταμείου Εθνικού Στόλου και του Ταμείου Αεροπορικής Άμυνας, του Μετοχικού Ταμείου Στρατού, Μετοχικού Ταμείου Ναυτικού και Μετοχικού Ταμείου Αεροπορίας, προς όφελος των ενόπλων δυνάμεων, των στελεχών τους και των μετόχων των μετοχικών ταμείων.
Η αξιοποίηση δε της ακίνητης περιουσίας έχει σαν στόχο την απόκτηση προσόντων για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας του στρατιωτικού προσωπικού των ενόπλων δυνάμεων και γενικότερη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης του προσωπικού αυτού, καθώς και την κάλυψη μέρους χρηματοδοτικών αναγκών του ΥΠΕΘΑ, ιδίως όσον αφορά στη βελτίωση των υποδομών και στην κάλυψη των επιχειρησιακών αναγκών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Στόχος είναι η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας των ταμείων και όχι η μεταβίβαση της κυριότητας των αξιοποιούμενων ακινήτων.
Η τελική απόφαση λαμβάνεται από το Συμβούλιο Άμυνας με τη συμμετοχή του ίδιου ταμείου. Το αντάλλαγμα που προέρχεται από την αξιοποίηση των ακινήτων θα αποτελεί έσοδο των οικείων ταμείων απαλλαγμένο από κάθε φόρο εισφορά ή τέλος. Παρέχεται ωστόσο η δυνατότητα στο ΣΑΜ να ορίζει εκ των προτέρων στην εγκριτική του απόφαση ότι μέρος των εσόδων από την αξιοποίηση των ακινήτων θα διατίθεται προς ενίσχυση του προϋπολογισμού των ΥΠΕΘΑ.
Με το άρθρο 13 προβλέπεται η καθ’ εξαίρεση απευθείας συνεργασία της ΥΠΑΑΠΕΔ με νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου και οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης για την εκμετάλλευση των ακινήτων των ταμείων υπό την προϋπόθεση ότι υποβάλλουν πλήρες βιώσιμο επιχειρηματικό πλάνο και οικονομοτεχνική μελέτη με σαφές και δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Με το άρθρο 16 παρέχεται η δυνατότητα στον Υπουργό Εθνικής Άμυνας να εισηγηθεί στην Επιτροπή Επενδύσεων και να χαρακτηριστούν οι επενδύσεις που πραγματοποιούνται στο παρόν κεφάλαιο στρατηγικές λόγω ιδιαιτερότητας των συγκεκριμένων ακινήτων και με σκοπό την επιτάχυνση της διαδικασίας.
Με τα άρθρα 17 έως 30 ρυθμίζονται ζητήματα σταδιοδρομίας, υπηρεσιακής εξέλιξης, μετατάξεων, μεταθέσεων, ιεραρχίας και περιουσιακής αξιοποίησης κατηγοριών στρατιωτικού προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων με σκοπό την βέλτιστη διαχείριση του προσωπικού αυτού για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών του στρατού ξηράς, του πολεμικού ναυτικού, και  της πολεμικής αεροπορίας.

Με το άρθρο 17 καθορίζεται το όριο θητείας του ΓΕΕΘΑ και των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων των κλάδων σε 3 και σε 2 χρόνια αντίστοιχα με δυνατότητα παράτασης ενός έτους. Αυτό συμβάλλει στην αδιατάραχτη εκπλήρωση των καθηκόντων και της αποστολής της στρατιωτικής ηγεσίας των Ενόπλων Δυνάμεων μέσα σε εύλογα σταθερό χρονοδιάγραμμα για την επαρκή εκπόνηση και υλοποίηση του σχεδιασμού τους.

Με το άρθρο 18 τροποποιούνται μία σειρά από άρθρα του ν.3883/2010 καθώς και μέρος των διατάξεων εκείνων του ν.2439/1996 που σήμερα εξακολουθούν να ισχύουν για συγκεκριμένες κατηγορίες στρατιωτικού προσωπικού με σκοπό την θεραπεία ορισμένων ελλείψεων και αδυναμιών στην εσωτερική λειτουργία των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι αλλαγές οι οποίες επέρχονται αφορούν κυρίως τις ειδικότητες στην ιεραρχία και την εξέλιξη του στρατιωτικού προσωπικού.

Με το άρθρο 31 ρυθμίζονται θέματα των συμβάσεων εν συνεχεία υποστήριξης (FOS), όπου ανατίθενται στα Γενικά Επιτελεία των κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων αντί της Γενικής Διεύθυνσης Αμυντικών Εξοπλισμών και Επενδύσεων του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, η αρμοδιότητα για την διενέργεια  όλων των διαδικασιών που απαιτούνται για την σύναψη και εκτέλεση συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών σύμφωνα με τις οδηγίες της Ε.Ε..

Συμπερασματικά με το παρόν σχέδιο νόμου:

Επιτυγχάνεται οικονομία κλίμακας στις ένοπλες δυνάμεις και αναβαθμίζεται και ενοποιείται η εκπαίδευση των υπαξιωματικών της πολεμικής αεροπορίας. Αναδεικνύεται ο κοινωνικός ρόλος του στρατού. Αξιοποιείται η περιουσία των ταμείων των ενόπλων δυνάμεων.
Τακτοποιούνται χρονίζοντα ζητήματα των στελεχών όσον αφορά υπηρεσιακά θέματα. Καθορίζεται η θητεία των αρχηγών των επιτελείων και του ΓΕΕΘΑ με σκοπό την απρόσκοπτη εκπόνηση, ανάπτυξη και υλοποίηση του επιχειρησιακού σχεδιασμού.

Δημιουργείται η απαιτούμενη ευελιξία ώστε να υπάρχει αδιάκοπη υποστήριξη στρατιωτικού εξοπλισμού και να διατηρείται σε υψηλό επίπεδο η επιχειρησιακή ετοιμότητα των ενόπλων δυνάμεων.
Επιδιώκεται η βιωσιμότητα των ειδικών λογαριασμών και η αλληλεγγύη των γενεών των ασφαλισμένων προσώπων.
Καταπολεμείται η γραφειοκρατία και η διαφθορά στο εσωτερικό των ενόπλων δυνάμεων.

Εν κατακλείδι είναι ένα σχέδιο νόμου που αντιμετωπίζει τα σημεία των καιρών και θέτει υγιείς βάσεις για την σύγχρονη λειτουργία των ενόπλων δυνάμεων. Νομίζω ότι η υπερψήφιση του θα ήταν επωφελής για την χώρα μας. Ευχαριστώ.

ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βουλευτής Κοζάνης – Σ.Υ.Ρ.Ι.Ζ.Α.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.