Εισήγηση του Βουλευτή ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης Γ. Ντζιμάνη για τον νέο Αναπτυξιακό Νόμο

ntzimanis_vouli2

Ο Βουλευτής ΣΥΡΙΖΑ Κοζάνης κ. Ντζιμάνης Γεώργιος πραγματοποίησε εισήγηση στην Ολομέλεια στα πλαίσια συζήτησης του σ/ν του Υπουργείου Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού «Θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση καθεστώτων Ενισχύσεων Ιδιωτικών Επενδύσεων για την περιφερειακή και οικονομική ανάπτυξη της χώρας – Σύσταση Αναπτυξιακού Συμβουλίου και άλλες διατάξεις».

Ακολουθεί το σύνολο της Ομιλίας του : «Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εισάγεται σήμερα προς συζήτηση στην ολομέλεια ο νέος Αναπτυξιακός Νόμος. Ένα επενδυτικό εργαλείο που θα σηματοδοτήσει την επιστροφή στην ανάπτυξη με κοινωνικό πρόσημο.
Το παρόν Σχέδιο Νόμου συνδέεται άμεσα με την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, τη σταθεροποίηση του επενδυτικού περιβάλλοντος και την επαναφορά της εμπιστοσύνης των επενδυτών στη χώρα μας.

Στοχεύει στη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα, ιδίως σε παραγωγικούς και με συγκριτικά πλεονεκτήματα τομείς, οι οποίοι το προηγούμενο διάστημα είχαν αποκλειστεί λόγω της υπάρχουσας στρεβλής ανάπτυξης.
Οι ευνοϊκές διατάξεις του νέου νόμου για την δημιουργία καινοτόμων εξωστρεφών παραγωγικών μονάδων είναι τα αναπτυξιακά εργαλεία για να ξεπεραστεί η 6ετής οικονομική κρίση που βιώνει η χώρα, (με μείωση 25% του ΑΕΠ, 25% ανεργία και περιορισμένη ρευστότητα στην οικονομία).
Ο αναπτυξιακός νόμος στηρίζει δυναμικά εκείνες τις επιχειρήσεις που θα συμβάλουν καθοριστικά στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου της ελληνικής οικονομίας, προσβλέποντας στη βιώσιμη ανάπτυξη και την υγιή επιχειρηματικότητα, με σεβασμό στο περιβάλλον και στις «ανθρώπινες» εργασιακές συνθήκες.
Επίσης, στοχεύει στην παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας, και στη συγκράτηση της φυγής των νέων και προσοντούχων επιστημόνων προς το εξωτερικό.

Ο νέος αναπτυξιακός περιλαμβάνει μια σειρά από καινοτομίες σε σύγκριση με τους προηγούμενους και δεν αποτελεί μια βελτιωμένη έκδοση τους. Είναι αποτέλεσμα βαθιάς μελέτης της υφιστάμενης κατάστασης της ελληνικής οικονομίας, των αναπτυξιακών προοπτικών της χώρας, και των βέλτιστων πρακτικών που εφαρμόζονται σε άλλες χώρες.
Οι προηγούμενοι αναπτυξιακοί νόμοι μπορεί να συνέβαλαν στον σχηματισμό του παγίου κεφαλαίου της χώρας και την μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων, στερούνταν όμως αναδιαρθρωτικής δυναμικής και λογικής. Αποτέλεσαν έναν μηχανισμό παροχής ρευστότητας και ενίσχυσης συγκεκριμένων κλάδων, χωρίς όμως σαφείς κλαδικούς και οριζόντιους στόχους.

Ενδεικτικά, το 95% των επενδυτικών σχεδίων ήταν χαμηλής και σχετικά χαμηλής τεχνολογίας. Ειδικότερα στον Ν. 3908/2011 δύο κλάδοι, (Ενέργεια και Ξενοδοχεία), συγκέντρωσαν ένα πολύ υψηλό ποσοστό των επενδυτικών σχεδίων γύρω στο 44%, και απορρόφησαν το 72% του προϋπολογισμού, με πενιχρά αποτελέσματα ως προς τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης.

Σε αντιδιαστολή με τα προηγούμενα φαίνεται ξεκάθαρα η διαφορετική προσέγγιση και αντίληψη που διατρέχει τον νέο αναπτυξιακό νόμο.
Και είναι:
α. η προώθηση της ισόρροπης ανάπτυξης,
β. η ενίσχυση των μειονεκτικών περιοχών της χώρας,
γ. η αύξηση της απασχόλησης
δ. η βελτίωση της συνεργασίας μεταξύ των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, που τελικά θα οδηγήσει στην ενδυνάμωση τους.
ε. η διαμόρφωση μιας νέας εξωστρεφούς και καινοτόμας εθνικής ταυτότητας,
στ. η βελτίωση της ανταγωνιστικότητας σε τομείς υψηλής προστιθέμενης αξίας και έντασης γνώσης,
ζ. η επιδίωξη για την παραγωγή καλύτερων προϊόντων και την παροχή ποιοτικότερων υπηρεσιών.

Η πιο σημαντική καινοτομία του νέου νόμου είναι η διαφοροποίηση της σύνθεσης των χρηματοδοτικών μέσων, με έμφαση στη χρήση φορολογικών απαλλαγών, έτσι ώστε να συνδεθεί ευθέως η χορήγηση ενίσχυσης με την απόδοση.
Εκτός από τις φοροαπαλλαγές και τις επιχορηγήσεις, άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία είναι:
α. η επιδότηση μισθολογικού κόστους,
β. η επιδότηση κόστους της δημιουργούμενης θέσης,
γ. η σταθεροποίηση του συντελεστή φορολογίας εισοδήματος,
δ. η χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου μέσω του ταμείου συμμετοχών.
Άλλη ουσιαστική καινοτομία του Νόμου είναι ο ορισμός 8 καθεστώτων ενίσχυσης.
Στον παρόντα νόμο δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στα επενδυτικά σχέδια των μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Αυτές αποτελούν τη «ραχοκοκαλιά» της ελληνικής οικονομίας και αναμένεται να δημιουργήσουν τις περισσότερες θέσεις εργασίας. Χαρακτηριστικά θα αναφέρω ότι στους προηγούμενους αναπτυξιακούς νόμους μόλις το 4% των επενδυτικών σχεδίων απορρόφησε το 44% των ενισχύσεων.

Σημειώνεται δε, ότι το 95% περίπου των ενισχύσεων που δόθηκαν με τον προηγούμενο αναπτυξιακό νόμο 3908/2011, αφορούσε σε ενισχύσεις μέχρι 5 εκ. ευρώ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα μια μικρή ομάδα επιχειρήσεων, να εμφανίζεται επιλέξιμη διαχρονικά, περιορίζοντας σημαντικά τη διασπορά των ενισχύσεων.
Ιδιαίτερα σημαντικό είναι επίσης, πως για πρώτη φορά συμπεριλαμβάνονται στις προς ενίσχυση δομές, οι Κοιν.Σ.Επ, οι συνεταιρισμοί, οι Ομάδες Παραγωγών, και οι επιχειρήσεις με σημαντική επίδοση σε αναπτυξιακά υποσχόμενους τομείς, όπως είναι οι τομείς της τεχνολογίας, της πληροφορικής και της αγροδιατροφής. Είναι τομείς στους οποίους η χώρα διαθέτει συγκριτικό πλεονέκτημα.

Τα κατώτερα όρια επιλεξιμότητας για τις παραπάνω δομές καθορίζονται σε 75.000 για ΚοινΣΕπ, 100.000 για πολύ μικρές επιχειρήσεις, 250.000 για μεσαίες επιχειρήσεις και για clusters και 500.000 για μεγάλες επιχειρήσεις.
Μια υφιστάμενη επιχείρηση προκειμένου να λάβει επιχορήγηση θα πρέπει να έχει παρουσιάσει μια τουλάχιστον κερδοφόρα χρήση στα προηγούμενα 7 έτη. Αυτό σημαίνει ότι, λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική στενότητα της χώρας, θα ήταν δημοσιονομικά ανεύθυνο, να ενισχύονται κεφαλαιακά επιχειρήσεις, που σωρεύουν ζημιές επί σειρά ετών.
Ο νόμος λαμβάνει υπόψη του και ως εκ τούτου, προβλέπει ειδικές κατηγορίες ενίσχυσης για περιοχές που βρίσκονται σε μειονεκτική θέση. Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι ορεινές περιοχές, οι νησιωτικές, οι παραμεθόριες και οι περιοχές μεγάλης πληθυσμιακής μείωσης. Επίσης περιλαμβάνονται περιοχές που έχουν δεχθεί έντονες μεταναστευτικές ροές. Ο στόχος είναι η καταπολέμηση της μειονεκτικότητας συγκεκριμένων περιοχών.

Στο πλαίσιο του Νόμου εισάγεται ο νέος θεσμός του Αναπτυξιακού Συμβουλίου για τη χάραξη πολιτικών αναπτυξιακού χαρακτήρα.
Το νομοσχέδιο προβλέπει τέλος, παρατάσεις για τα υπάρχοντα επενδυτικά σχέδια που έχουν υπαχθεί στις διατάξεις του νόμου 3299/2004 και του ν. 3908/2011 υπό προϋποθέσεις. Το ποσό της επιχορήγησης αυτών των σχεδίων θα καταβληθεί σε 7 ετήσιες δόσεις. Ας μην ξεχνάμε πως υπάρχουν πραγματικές οφειλές που υπολογίζονται γύρω στα 3,1 δισ. €.

Ο νέος αναπτυξιακός σχεδιασμός της χώρας θα συμπληρωθεί και με άλλα χρηματοδοτικά εργαλεία όπως είναι το ταμείο χρηματοδότησης-έρευνας και καινοτομίας, το πρόγραμμα αγροτικής ανάπτυξης και τα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα του ΕΣΠΑ.
Είμαι σίγουρος, ότι με την ψήφιση του νέου αναπτυξιακού νόμου θα ξεκινήσει μια νέα σελίδα στην οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας, για αυτό και σας καλώ να τον υπερψηφίσουμε».

ΝΤΖΙΜΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Βουλευτής Κοζάνης – Σ.Υ.Ρ.Ι.Ζ.Α.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.