Επιτροπή Ειρήνης Κοζάνης: Πορεία Ειρήνης την Κυριακή 22 Μαΐου στην Κοζάνη

epitropi-eirinis

Πορεία Ειρήνης
Κυριακή  22 Μάη 2016
Eκκίνηση: 7.30 μ.μ. – Μνημείο Εθν. Αντίστασης
Τερ­μα­τι­σμός: 8.30μ.μ. – Κεντρ. Πλατεία Κοζάνης

Η Επιτροπή Ειρήνης Κοζάνης μέλος της Ελ­λη­νι­κής Επι­τρο­πής για την Διε­θνή Ύφεση και Ει­ρή­νη (ΕΕΔΥΕ), που δίνει το παρόν στην αντι­ϊ­μπε­ρια­λι­στι­κή – φι­λει­ρη­νι­κή πάλη στον τόπο μας , για πάνω από 60 χρό­νια και στη­ρί­ζει διε­θνώς τη δράση του ΠΑ­ΓΚΟ­ΣΜΙΟΥ ΣΥΜ­ΒΟΥ­ΛΙΟΥ ΕΙ­ΡΗ­ΝΗΣ (ΠΣΕ) , σας καλεί σε μα­ζι­κή συμ­με­το­χή στην πο­ρεία Ειρήνης την Κυριακή 22 Μάη.

-Δί­νου­με απο­φα­σι­στι­κή απά­ντη­ση στην αντι­λαϊ­κή πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ – ΑΝΕΛ που συ­νε­χί­ζει την πο­λι­τι­κή των κυ­βερ­νή­σε­ων της Ν.Δ και του ΠΑΣΟΚ, εφαρ­μό­ζει το 3ο μνη­μό­νιο που υπέ­γρα­ψε μαζί με τα άλλα κόμ­μα­τα του κε­φα­λαί­ου, κα­ταρ­γώ­ντας τα ασφα­λι­στι­κά και ερ­γα­σια­κά δι­καιώ­μα­τα των ερ­γα­ζο­μέ­νων, επι­βάλ­λο­ντας αβά­στα­κτα φο­ρο­λο­γι­κά βάρη, επε­κτεί­νο­ντας δρα­μα­τι­κά την Ανερ­γία και τη          Φτώ­χεια, υπο­νο­μεύ­ο­ντας το μέλ­λον της νε­ο­λαί­ας των λαϊ­κών οι­κο­γε­νειών.

-Αντι­πα­λεύ­ου­με την πο­λι­τι­κή της εμπλο­κής στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς αντα­γω­νι­σμούς, στις επεμ­βά­σεις και τους πο­λέ­μους. Στο όνομα της «Γε­ω­στρα­τη­γι­κής Ανα­βάθ­μι­σης» της χώρας, για λο­γα­ρια­σμό των συμ­φε­ρό­ντων των με­γά­λων οι­κο­νο­μι­κών ομί­λων, εκ­θέ­τουν σε θα­νά­σι­μους κιν­δύ­νους το λαό μας.

-Απαι­τού­με την άμεση απο­μά­κρυν­ση του ΝΑΤΟ από το Αι­γαίο που χρη­σι­μο­ποιεί­ται στον αντα­γω­νι­σμό με τη Ρωσία στην πε­ριο­χή και απο­θρα­σύ­νει την επι­θε­τι­κό­τη­τα του Τουρ­κι­κού κρά­τους. Κα­θη­με­ρι­νά απο­δει­κνύ­ε­ται ότι η εν­σω­μά­τω­ση της Ελ­λά­δας στη ΝΑ­ΤΟι­κή λυ­κο­συμ­μα­χία και την Ε.Ε βάζει σε νέες πε­ρι­πέ­τειες το λαό μας, πλη­θαί­νουν οι τουρ­κι­κές πα­ρα­βιά­σεις στον ενα­έ­ριο χώρο και τα θα­λάσ­σια σύ­νο­ρα, πα­ρα­βιά­ζο­νται κυ­ριαρ­χι­κά δι­καιώ­μα­τα της χώρας μας.

– Κα­τα­δι­κά­ζου­με την πο­λι­τι­κή της κυ­βέρ­νη­σης ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ που δια­τη­ρεί τα ΝΑ­ΤΟι­κά στρα­τη­γεία στην Ελ­λά­δα, δια­θέ­τει τη Βάση της Σού­δας και άλλες στρα­τιω­τι­κές βά­σεις ως ορ­μη­τή­ρια των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πο­λέ­μων στη Συρία και στη Λιβύη, των εγκλη­μα­τι­κών σχε­δια­σμών στην ευ­ρύ­τε­ρη πε­ριο­χή.

– Απο­κα­λύ­πτου­με τα προ­σχή­μα­τα που χρη­σι­μο­ποιούν οι ΗΠΑ, το ΝΑΤΟ , η Ε.Ε , η κυ­βέρ­νη­ση και τα κόμ­μα­τα του κε­φα­λαί­ου για την πα­ρα­πέ­ρα εμπλο­κή της Ελ­λά­δας στους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς πο­λέ­μους. Η δο­λο­φο­νι­κή δράση του Ισλα­μι­κού Κρά­τους ( ISIS) που είναι γέν­νη­μα των ιμπε­ρια­λι­στών, οι βομ­βι­στι­κές και άλλες ενέρ­γειες είναι μέρος των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πο­λέ­μων και επεμ­βά­σε­ων κατά των λαών.

– Κα­ταγ­γέλ­λου­με την επι­κίν­δυ­νη Συμ­φω­νία Ε.Ε – Τουρ­κί­ας, τον στρα­τιω­τι­κό μη­χα­νι­σμό του FRONTEX, το φα­κέ­λω­μα της SENGEN, το συ­νο­λι­κό οπλο­στά­σιο της κα­τα­στο­λής που χρη­σι­μο­ποιεί η Ε.Ε και η κυ­βέρ­νη­ση ΣΥ­ΡΙ­ΖΑ-ΑΝΕΛ κατά των προ­σφύ­γων, υπο­νο­μεύ­ο­ντας τη Συν­θή­κη της Γε­νεύ­ης, το δι­καί­ω­μα στο Άσυλο, εμπο­δί­ζο­ντας τους να φτά­σουν στις χώρες προ­ο­ρι­σμού. Απο­τέ­λε­σμα αυτής της πο­λι­τι­κής είναι ο εγκλω­βι­σμός χι­λιά­δων με­τα­να­στών –προ­σφύ­γων στη χώρα μας και οι δρα­μα­τι­κές συν­θή­κες που επι­κρα­τούν στα κέ­ντρα κρά­τη­σης.

-Δυ­να­μώ­νου­με την αλ­λη­λεγ­γύη μας στους πρό­σφυ­γες και τους με­τα­νά­στες, κα­τα­δι­κά­ζου­με τη φα­σι­στι­κή, εγκλη­μα­τι­κή ορ­γά­νω­ση «Χρυσή Αυγή» και τα άλλα φα­σι­στι­κά εκτρώ­μα­τα, ισχυ­ρο­ποιού­με το μέ­τω­πο ενά­ντια στο Ρα­τσι­σμό και την ξε­νο­φο­βία.

Το προ­σφυ­γι­κό-με­τα­να­στευ­τι­κό πρό­βλη­μα είναι κι αυτό οδυ­νη­ρή συ­νέ­πεια του εκ­με­ταλ­λευ­τι­κού συ­στή­μα­τος που γεν­νά­ει κρί­σεις, αντα­γω­νι­σμούς , πο­λέ­μους , και φτώ­χεια. Οι Έλ­λη­νες ερ­γα­ζό­με­νοι και οι Πρό­σφυ­γες –Με­τα­νά­στες έχουν κοινό αντί­πα­λο, κοινά συμ­φέ­ρο­ντα και η δύ­να­μη τους βρί­σκε­ται στην κοινή πάλη .

Η ΕΕΔΥΕ εντεί­νει την αντι­ϊ­μπε­ρια­λι­στι­κή – φι­λει­ρη­νι­κή της δράση, έχει τη δική της συμ­βο­λή στην πάλη για την αντί­στα­ση του λαού, για την ανα­τρο­πή της βάρ­βα­ρης πο­λι­τι­κής, πα­λεύ­ει δίπλα στο τα­ξι­κό συν­δι­κα­λι­στι­κό κί­νη­μα για τα ερ­γα­τι­κά–λαϊκά συμ­φέ­ρο­ντα. Η πάλη κατά των ιμπε­ρια­λι­στι­κών πο­λέ­μων και την εξά­λει­ψη των αι­τιών που τους προ­κα­λούν συν­δέ­ε­ται με την πάλη για το δι­καί­ω­μα στη δου­λειά, για τα ερ­γα­τι­κά , λαϊκά δι­καιώ­μα­τα, για την κα­τάρ­γη­ση της εκ­με­τάλ­λευ­σης.

ΔΙΕΚ­ΔΙ­ΚΟΥ­ΜΕ :
• ΕΞΩ ΤΟ ΝΑΤΟ ΑΠΟ ΤΟ ΑΙ­ΓΑΙΟ
• ΚΑΜΙΑ ΣΥΜ­ΜΕ­ΤΟ­ΧΗ
ΣΤΟΥΣ ΙΜΠΕ­ΡΙΑ­ΛΙ­ΣΤΙ­ΚΟΥΣ ΠΟ­ΛΕ­ΜΟΥΣ
• ΟΧΙ ΣΤΙΣ ΕΥ­ΡΩ­Α­ΤΛΑ­ΝΤΙ­ΚΕΣ ΒΑ­ΣΕΙΣ
• ΑΠΟ­ΔΕ­ΣΜΕΥ­ΣΗ ΑΠΟ ΝΑ­ΤΟ-ΕΕ ΜΕ ΤΟ ΛΑΟ ΝΟΙ­ΚΟ­ΚΥ­ΡΗ ΣΤΟΝ ΤΟΠΟ ΜΑΣ
√ Άμεσα μέτρα ανα­κού­φι­σης των προ­σφύ­γων
√ Αν­θρώ­πι­να προ­σω­ρι­νά κέ­ντρα φι­λο­ξε­νί­ας –ασφα­λή με­τα­κί­νη­ση στις χώρες προ­ο­ρι­σμού τους
√ Ακύ­ρω­ση της συμ­φω­νί­ας Ε.Ε- Τουρ­κί­ας
√ Κα­τάρ­γη­ση της Συν­θή­κης του Δου­βλί­νου και όλων των κα­τα­σταλ­τι­κών μη­χα­νι­σμών της Ε.Ε.

ΝΕΟΙ ΚΑΙ ΝΕΕΣ , ΕΡ­ΓΑ­ΤΟ­Ϋ­ΠΑΛ­ΛΗ­ΛΟΙ, ΑΝΕΡ­ΓΟΙ, ΣΥ­ΝΤΑ­ΞΙΟΥ­ΧΟΙ
ΟΛΟΙ ΜΑ­ΖΙ­ΚΑ ΣΤΗΝ  ΠΟ­ΡΕΙΑ  ΕΙΡΗΝΗΣ
ΤΗΝ ΚΥ­ΡΙΑ­ΚΗ 22 ΜΑΗ

Επιτροπή Ειρήνης Κοζάνης

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.