105 θέσεις εργασίας στα 8μηνα της ΔΕΗ στον ΑΗΣ Καρδιάς – Δείτε αναλυτικά

dei_kranos

Η ΔΕΗ Α.Ε / ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:

Τις διατάξεις του άρθρου  «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.21 του Ν.2190/1994
Το στοιχείο Γ της παρ.11 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 το οποίο παραμένει σε ισχύ μετά την εφαρμογή της παρ. 28 του Ν.4057/2012 (ΦΕΚ 54 Α).
Το άρθρο 29 του N.3229/2004 «Εποπτεία της ιδιωτικής ασφάλισης, εποπτεία και έλεγχος τυχερών παιχνιδιών, εφαρμογή των Διεθνών Λογιστικών Προτύπων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38 Α)
Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν.4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» και ειδικότερα της παρ. 20.α. αυτού.
Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014).
Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/18/415/27-01-2016 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α), όπως  ισχύει.
Την υπ’ αριθμ. 17/2016 (με αρ. πρωτ.: ΔΑΝΠΟ/1775/29-01-2016) Απόφαση Διευθύνοντος Συμβούλου της ΔΕΗ.
Τον Κανονισμό κατάστασης Προσωπικού ΔΕΗ (ΚΚΠ/ΔΕΗ) (ΦΕΚ 364Α/07.10.74).
Το υπ’ αριθμ. ΔΟΣΕ/13/27-01-2016 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικού Σχεδιασμού και Ελέγχου της ΔΕΗ Α.Ε που  αφορά στην πρόβλεψη της δαπάνης για την πρόσληψη του προσωπικού καθώς και το υπ’ αριθμ. ΔΑΝΠΟ/1713/ 29-01-2016 διαβιβαστικό έγγραφο της Δ/νσης Ανθρωπίνων Πόρων & Οργάνωσης της ΔΕΗ Α.Ε.
Το υπ’ αριθμ. 238/02-02-2016 έγγραφο κατανομής των θέσεων της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης ΘΗΣ στο ΑΗΣ Καρδιάς.
Τα υπ’ αριθμ. ΑΗΣ Κ./940/08-02-2016 και υπ’  αριθμ. ΑΗΣ Κ./914/05-02-2016 (σχετικά με τον έλεγχο του κριτηρίου της εντοπιότητας και των προσόντων για τους κωδικούς θέσεων 204 & 208) έγγραφα του ΑΗΣ Καρδιάς.

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά εκατόν πέντε (105) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ, που εδρεύει στον Νομό Κοζάνης, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α)

ΠΙΝΑΚΑΣ Α: ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΟΧΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ανά κωδικό θέσης)
Κωδικόςθέσης Υπηρεσία Έδρα υπηρεσίας Ειδικότητα Διάρκεια σύμβασης Αριθμόςατόμων
204  ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ  Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ  ΔΕΜηχανοτεχνίτες   8 μήνες  88
206 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕΗλεκτροτεχνίτεςΣταθμών -Υποσταθμών

 

8 μήνες 6
207 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕΤεχνίτηςΣυγκολλητής

 

8 μήνες 1
208 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ Ν. ΚΟΖΑΝΗΣ ΔΕΧειριστές Ηλεκτροκίνητων ερπυστριοφόρων μηχανημάτων (με καδοτροχό) 8 μήνες 10

ΠΡΟΣΟΧΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α΄/31-10-2014) η πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου συντελείται υποχρεωτικά εντός αποκλειστικής προθεσμίας έξι (6) μηνών από την έκδοση της εγκριτικής απόφασης της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής οι συμβάσεις δεν επιτρέπεται να συναφθούν.

Οι υποψήφιοι όλων των ειδικοτήτων πρέπει να είναι ηλικίας από 18  έως   65 ετών.

ΕΝΤΟΠΙΟΤΗΤΑ

Α. Οι υποψήφιοι που διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα κατατάσσονται σε πίνακες κατά ειδικότητα με βάση το κριτήριο της εντοπιότητας με την εξής σειρά:

Για όλες τις θέσεις:

των Τοπικών Κοινοτήτων  από τις οποίες απαλλοτριώθηκαν ή αγοράσθηκαν εκτάσεις για τις εγκαταστάσεις και τις ανάγκες ανάπτυξης του ΑΗΣ Καρδιάς  Ποντοκώμης και Μαυροδενδρίου της Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη. Προηγούνται οι Δημότες(Α’ βαθμός εντοπιότητας)

των υπόλοιπων Τοπικών Κοινοτήτων της Δημοτικής Ενότητας Δημητρίου Υψηλάντη (Σιδερών και Λιβερών). Έπονται οι Δημότες(Β’ βαθμός εντοπιότητας)

3) Έπονται οι Δημότες των πλησιέστερων προς τις εγκαταστάσεις του Σταθμού Δημοτικών Ενοτήτων (Κοζάνης, Πτολεμαϊδας, Ελησπόντου και Αγίας Παρασκευής)          (Γ΄ βαθμός εντοπιότητας).

4) Έπονται οι Δημότες των υπόλοιπων Δημοτικών Ενοτήτων των Δήμων του Νομού Κοζάνης.    (Δ΄βαθμός εντοπιότητας).

5) Έπονται οι Δημότες των Δήμων όλων των Νομών της Χώρα. (Ε΄ βαθμός εντοπιότητας).

Β. Για την απόδειξη της εντοπιότητας οι υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν  πιστοποιητικό (ή βεβαίωση) πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερο των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής) του Δήμου ότι είναι  δημότες του συγκεκριμένου Δήμου με ρητή σ’ αυτό αναφορά τηςΔημοτικής Ενότητας ή/και της Τοπικής/Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου, σύμφωνα με τα ανωτέρω, κατά περίπτωση, επίπεδα εντοπιότητας.

Οι υποψήφιοι χωρίς ελληνική ιθαγένεια που είναι πολίτες Κράτους – Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειμένου να αποδείξουν την ιδιότητα του δημότη, οφείλουν να προσκομίσουν βεβαίωση μόνιμης κατοικίας από τον οικείο Δήμο, πρόσφατης έκδοσης (όχι παλαιότερης των δύο μηνών από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής), στην οποία να αναγράφεται ότι διαμένουν μόνιμα σε συγκεκριμένη Δημοτική ή Τοπική Κοινότητα ή Δημοτική Ενότητα των ως άνω δήμων, κατά τον ελάχιστο χρόνο που ορίζεται από την κείμενη νομοθεσία και απαιτείται για την εγγραφή ελλήνων πολιτών στα δημοτολόγια αυτών.

Σχολιάστε

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.